Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД,

Общинска администрация – Крумовград призовава всички граждани да се включим активно в кампанията

clip_image002 „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНОclip_image004

на 4 юни 2016г. /събота/.

 

 

 

Нека всеки един от нас излезе и почисти пред дома си, градинката, парка, детската площадка, междублоковото пространство, бреговете на реката или най-близкия до него тротоар.

Общинска администрация – Крумовград ще осигури необходимите чували и ръкавици, които могат да се вземат предварително или в деня на кампанията. След акцията чувалите се поставят до контейнерите за битови отпадъци и ще бъдат извозвани от специализираните автомобили за сметосъбиране.

Почистването ще стартира от 10.00 часа с пункт за осигуряване на чували и ръкавици – ул. „Трети март” №3 ет.1. – стая на дежурен по общински съвет за сигурност.

Нека всички ЗАЕДНО да направим Общината ни по - чиста, по - уютна и по -зелена.

За повече информация: Дирекция „Териториално развитие и благоустройство” тел. 03641/71-13 в.160 и в.162.

Нека бъдем отговорни и подкрепим една добра кауза!

„Довиждане, Детска градина!“

„Довиждане, Детска градина!“

Бъдещите първокласници от най – голямата детска градина в  Крумовград казаха „Довиждане, Детска градина!“.  На есен от ДГ „Митко Палаузов“ гр. Крумовград ще прекрачат прага на училището петдесет деца.  

С изпълнения на стихове, песни и танци децата показаха, че са знаещи и можещи и, че са готови за първи клас. Раздадени им бяха свидетелствата за завършена подготвителна група и комплект учебни помагала.

Децата се сбогуваха с детската градина и любимите учители и лелички.  

1654057353673

„Зрънце любов“ за птиците от децата в ЦНСТ Крумовград

            Зрънце любов и огромно желание за полагане на грижи вложиха децата от Център за настаняване от семеен тип – Крумовград при изработване на къщички и хранилки за изхранването на пойни птици през зимния сезон в града.

            Организаторът на инициативата, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ при Община Крумовград осигури къщичките и хранилките за птици, семената и останалите пособия за изработване им в организираната в периода от 27 до 31 декември 2018 г. работилница за хранилки в Център за обществена подкрепа – гр. Крумовград.

            Възпитаване на любов и хуманно отношение у децата, изграждане на мотивация за полагане на грижа и внимание за развитието на пълноценни личности беше водещият мотив за организирането на инициативата.

            Мероприятието откри секретаря на МКБППМН с презентация и информира малките възпитаници на ЦНСТ за кампанията „Зрънце любов“ на Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/. Последва беседа за птиците, които се срещат най-често в града.

            В практическата част децата се включиха с интерес в изработването на хранилки с подръчни материали. Със специално предвидени за целта бои оцветиха част от хранилките и къщичката за птици, успешно изработиха и заредиха със семена 10 хранилки.

            В последния ден на мероприятието, на връх нова година къщичката и хранилките за птиците бяха поставени на дръвчетата пред Центъра с помощта на младежите от ЦНСТ. Желанието на децата беше хранилките да бъдат поставени в близост до тях, за да се порадват на своите пернати посетители и да се погрижат за редовното зареждане на хранилките с храна. 

            „Вече и ние си имаме къщичка за птици и за кого да се грижим“  казаха най-малките и с голям интерес и вълнение отбелязаха своя принос за оцеляването на птиците през зимния период  на интерактивната карта на сайта на БДЗП.

            Броят на хранилките, отбелязани на интерактивната карта вече наброява около 1550 хранилки в градове и села из цялата страна.

            Всеки от нас може да се включи в кампания на БДЗП, независимо къде живее.      Повече информация за кампанията на официалния сайт на БДЗП.

Fotor 154641581206439

„МИГ- общини Момчилград и Крумовград”, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 2.3

 

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

„МИГ- общини Момчилград и Крумовград”, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 2.3. „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” от стратегията за ВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.051-„МИГ- общини Момчилград и Крумовград”- „Грижа и подкрепа за независим живот“

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

Настоящата процедура цели подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

Ще се подкрепят съвместни и координирани мерки за превенция и предотвратяване на причините, които пораждат бедност и социално изключване.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 3 „Подобряване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” на ОП РЧР

Проектите ще се изпълняват на територията на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград”, обхващаща територията на общините Момчилград и Крумовград.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 1. Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда; услуги за възрастни хора(включително самотноживеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване), за хора с увреждания;
 2. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към хора с увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск;

 

 1. Местни социални дейности за социално включване.

С цел по-качествено предоставяне на услугите, кандидатите следва да предвидят в

проектното предложение някоя от следните дейности:

 • Обучение на персонала за предоставяне на услугите (само за тази част от персонала, която не е преминала подобно обучение);
 • Предоставяне на психологическа подкрепа и/или консултиране и/или супервизия на персонала, предоставящ социални услуги;
 • Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност.

Проектите трябва задължително да прилагат интегриран подход към нуждите на целевите групи. Това се изразява в съчетание на минимум две от горните направления дейности, като задължителен характер ще имат дейност 1.

        Общ бюджет на процедурата:600 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://umis2020.government.bg и https://migmomchilgrad.com към документите по процедурата.

Първи краен срок за представяне на проектни предложения: 25.03.2019 г., 17:00 часа

Втори краен срок за представяне на проектни предложения /при неусвоен бюджет след първия прием/: 17.06.2019 г.,17:00 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

„Реконструкция на външните водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа на с. Егрек, община Крумовград”

Наоснование чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Общинска администрация Крумовград

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение:

„Реконструкция на външните водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа на с. Егрек, община Крумовград”

Наследващ етап, в съответствие с процедурите по Наредбата по ОВОС, предстои извършването на преценка за необходимосттаот ОВОС на горепосоченото инвестиционно намерение.

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – Хасково, гр. Хасково, ул.Добруджа №14

Община Крумовград, гр. Крумовград, пл.България №5.

     От общинска администрация Крумовград

1 юни в Крумовград

Весел детски празник в КрумовградВесел детски празник в Крумовград       

 Песни, танци, стихове, игри, и много изненади. Това бе само част от богатата програма, организирана от община Крумовград за децата, по повод празника 1 юни.        Приказна фея /актрисата от ДКТ „Иван Димов”-Хасково Иванка Шекерова/ провокираше децата от детските градини и от ЦПЛР-ОДК да покажат своя талант.        Кметът на общината Себихан Мехмед поздрави малките жители на красивия родопски град с празника им, като им пожела да растат здрави, но да запазят по нещо съкровено от детството.        За всички деца организаторите бяха подсигурили много подаръци, почерпка-сладолед и шоу с палячо парти Скоко.

smart

smart

1 юни в Крумовград

            1 юни в Крумовград

            Весел детски празник с много танци, с магично шоу и  песни бе организиран за децата от община Крумовград.

           Градският площад грейна от усмивките на малките мажоретки и на танцьорките от ЦПЛР- ОДК, на бъдещите ученици от ДГ „М.Палаузов“, които радваха своите приятели с жизнерадостните си изпълнения. Допълнително настроения в празничния ден внесоха веселите клоуни Лео и Тео, певеца Искрен Пецов и изкусен маг с фантастично шоу.

           Поздрав в празничния ден поднесе зам.кметът на общината Неждие Акиф, която пожела на децата „вълшебството и  магията на този ден да ги  съпътстват през целия живот”.

            Празникът  завърши с весело „влакче“ в ритъма на  „Ламбада“ и с много емоции.

IMG 16cc9828d52d1b76c7a8a93f21c8e8dc V

smartIMG 3af02ed1f8679cdda08234c857afd4d3 V

24 май в Крумовград

24 май  в Крумовград

                Фанфари, мажоретки, усмихнати деца, стройни ученически редици и развълнувани хора от випуски на десетки години, и още... много танци, стихове и вечният химн за двамата солунски братя Кирил и Методий. Това бе само част от празничното шествие и програмата на днешния празник на славянската писменост, на българската просвета и култура в  Крумовград.

                Площадът се оказа тесен, за да побере толкова много празнуващи хора, които      бяха поздравени от кметът на общината Себихан Мехмед. По традиция г-жа Мехмед  връчи грамоти и парични награди на абитуриентите, пълни  отличници през четирите години на обучение и на изявени ученици.

               Празникът завърши с народно  веселие с участието на народната певица Гуна Иванова и младите изпълнителки Ива и Велислава Костадинови.

IMG 20180524 104134 1

IMG 20180524 104703 1

IMG 20180524 105232 1

9 май в Крумовград

Днес в Крумовград тържествено бе отбелязана 73-та годишнина от победата над хитлерофашизма и Деня на Европа.

               Фанфарен марш оповести началото на поклонението пред паметната плоча на героя от Крумовград подп.Емил Колев Харалампиев, загинал на фронта в Унгария, след което тържеството продължи пред паметника-костница на загиналите във войните, в двора на бившето военно поделение.

               Поздрав към присъстващите на празника отправиха кметът на общината Себихан Мехмед и председ.на ОбС на БАС Александър Дибеков. Вечните песни и стихове за България бяха изпълнени от деца от ІІІ клас на СУ”В.Левски” и от пенсионерските вокални групи „Млади сърца” и „Пей сърце”.

               В навечерието на 9 май кметът на общината награди с парични награди двамата живи ветерани от Отечествената война – Ангел Раев от Крумовград и Юсеин Мемиш от с.М.Девесил, на които благодари за изпълнения дълг към Родината и пожела здраве и дълголетие.

IMG 20180509 113131

IMG 20180509 114039

Kласиране на участниците в конкурса за мартеничка

                                              

К  Л  А  С  И  Р  А  Н  И

             участници в общинския конкурс „Мартеничката символ на здраве и дълголетие“

    I – IV клас

   Iмясто – мартеничка № 94 – Мерве Фикрет Тасим – IV б кл. СУ „В.Левски“ – Крумовград

    IIмясто -мартеничка № 15 – ученици от  I – IV клас от ОУ „В.Левски“ с.Луличка

    IIIмясто - мартеничка № 1 – ученици от  III б клас от СУ „В.Левски“- Крумовград

    V- VIII клас-групово

    Iмясто – мартеничка № 17 – КСУДСР-Ц1 и Ц2 – Крумовград

    IIмясто -мартеничка № 62 – ученици от V-VII клас от ОУ „В.Левски“ с.Луличка

    IIIмясто - мартеничка № 58 – ученици от V-VII клас от ОУ „В.Левски“ с.Луличка

    V- VIII клас-инд.

    Iмясто – мартеничка № 108 – Красимира Карамфилова СУ „В.Левски“ – Крумовград

    IIмясто -мартеничка № 13 – Вероника Касабова – VI в кл. СУ „В.Левски“ -Крумовград

    IIIмясто - мартеничка № 136 – Дарина Неделчева - VI г кл. СУ „В.Левски“ –Крумовград

    възрастни

    Iмясто – мартеничка № 195 – Гюлназ Гюлюстан  – Крумовград

    IIмясто -мартеничка № 96 – Анелия Карамфилова – Крумовград

    IIIмясто - мартеничка № 109 – Бакие Абдулбаки Осман – Крумовград

    до 7 год.- групово

    Iмясто – мартеничка № 3 – група „Пчеличка“, ДГ „М.Палаузов“ – Крумовград

    IIмясто -мартеничка № 2 – група „Калинка“, ДГ „М.Палаузов“ – Крумовград

    IIIмясто - мартеничка № 11 – IV подг. гр., ДГ „Ю.Гагарин“ – Крумовград

    до 7 год.- инд.

    Iмясто – мартеничка №67 – Кристиян Веселинов Пачев-5г., ДГ „М.Палаузов“ – К-град

    IIмясто -мартеничка № 12 – Божидара Живкова Атанасова – 3 г. – Крумовград

    IIIмясто - мартеничка № 103 – Цветан Иванов – 6 г., ДГ „М.Палаузов“-Крумовград

    институции

    Iмясто – мартеничка № 23 – група „Сръчни ръце“ЦПЛР-ОДК – Крумовград

    IIмясто -мартеничка № 24 – група „Сръчни ръце“ЦПЛР-ОДК – Крумовград

    IIIмясто - мартеничка № 27 – група „Сръчни ръце“ЦПЛР-ОДК – Крумовград

156668440 149551823680076 3991482728433546061 n

155441125 1618568604980475 1847133609344935528 n

155495932 1632999466901957 2619349640341127538 n

 155809296 420597385679198 4530230670595191445 n

155930402 533669494281799 1964506489468568592 n

155809303 462569628215212 380791834805744807 n

155420713 429370051651435 4598997273284909323 n

156176916 181088560184283 2159458171649752974 n

155466371 3985035214892831 3817187385142780768 n

155500513 785074729099321 1662290764704508053 n

155781845 782892129270945 272049617437240289 n

155806839 342398740389829 4690885807524547942 n 2

155217184 278211900398101 2213455700427865232 n

155477979 270788054434910 3721839252483336784 n

156064970 463960014651494 136406660605212613 n

155806839 342398740389829 4690885807524547942 n 2

155217184 278211900398101 2213455700427865232 n

 

oбщина Крумовград обявява подбор за длъжността санитар – 1 щат /2 лица х 0,50щ./ във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“

О Б Я В А

Община Крумовград обявява подбор за  длъжността санитар – 1 щат /2 лица х 0,50щ./ във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура  BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, финансирана от ЕСФ.

 1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1.  Основни изисквания 

 

 • да са физически лица;
 • образование – няма изисквания;
 • професионален опит не се изисква;
 • да имат опит в директна работа с лица с увруждания и възрастни хора;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са в конфликт на интереси.

 

Ще се счита за предимство:

 • работа по проекти в дейности със сходен характер.
 1. Описание на длъжносттаСанитар

 

 1. поддържане на лична хигиена и хигиена на помещенията;
 2. съдействие при приготвяне на храна и помощ при хранене;
 3. закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост с финансови средства на потребителя;
 4. оказване на съдействие за организиране на свободното време на потребителя и насърчаване на комуникацията и поддържането на социалните контакти.

При изпълнение на задачите специалистът е длъжен:

 • да прилага Методиката за предоставяне на патронажна грижа по домовете за възрастни хора и хора с увреждания;
 • да спазва и зачита човешките права и правата на хората с увреждания;
 • да зачита достойнството и личността на потребителя;
 • да уважава личната история, религиозна, етническа и културна идентичност на потребителя и семейството му;
 • да пази в тайна информация, станала му известна, при работа с потребителя и семейството му.
 1. Кандидатстване

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 08.10.2019 г. до 15.10.2019 г. (вкл).

Документите се подават до кмета на Община Крумовград в Деловодството на Общината.

 1. Продължителност на осигурената заетост.

С одобрения кандидат за заемане на длъжността „Санитар” ще се сключи трудов договор при спазване на разпоредбите на КТ. Продължителност на осигурена заетост - до 30.09.2020 г., при не пълно работно време – 4 часа на ден.

Възнаграждението по договора се осигурява по Проект „Патронажна грижа в община Крумовград“.

 1. Документи за кандидатстване:
 2. Заявление за кандидатстване по образец – Приложение 1.
 3. Документ за самоличност (за справка).
 4. Автобиография по образец – Приложение 2.
 5. Декларация по образец – Приложение 3.
 6. Декларация по образец – Приложение 4.
 7. Декларация по образец – Приложение 5.
 8. Копие на диплома за завършено образование, копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация.
 9. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство).
 10. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.
 11. Копие на служебна бележка от месторабота, удостоверяваща че кандидатът работи /ако е трудово ангажиран/.
 1. Ред за провеждане на подбора

Подборът ще протича в два етапа  - допускане по документи и провеждане на интервю. Всички постъпили заявления за участие в подбора в рамките на обявения срок  ще се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Крумовград. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати.

По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивировка за работа в сферата на патронажната грижа.

Резултатите от класирането ще бъдат публикувани на таблото с обявите в сградата на Община Крумовград,  пл. „България“ № 16, ет. 3 и на сайта на общината.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се изтеглят от сайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg

За повече информация:

Неждие Акиф – ръководител на проекта, телефон 03641/20-10, вътрешен 123 или 03641 20-05

гр. Крумовград, пл. „България“ № 5

телефон за връзка: 03641/ 73 - 48.

            Инж. АБИДИН ХАДЖИМЕХМЕД

ВрИД Кмет на община Крумовград

Oткриване на новата учебна година в Крумовград

              В Крумовград  започна новата учебна година

         С тържества в учебните заведения започна новата учебна година за учениците от община Крумовград.  

         За първи път днес, училищното звънче прикани  в клас 139 първокласници от  общината.

         Всички първокласници получиха подарък-книжка от кмета на общината Себихан Мехмед с послание: „Мило дете, с вяра и доверие подай ръка на твоя учител, за да поемете по пътя на знанието и науката! Бъди здрав, любознателен и ентусиазиран! Вярвам в теб и ти желая много късмет и успехи!“.

        С поздравителни адреси до всички учебни заведения, г-жа Мехмед пожела на учители и ученици „Успешна и ползотворна 2022/2023  учебна година!“

smart

2

3

smart

Активен горещ телефон за поръчки на хранителни продукти, вещи от първа необходимост и лекарства

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         След обявяване на извънредно положение и въведените противоепидемични мерки в страната, Община Крумовград обяви телефонна линия за предоставяне на услуги за закупуване и доставяне по домовете на хранителни продукти, вещи от първа необходимост, предписани лекарства за лица поставени под карантина, самотни и възрастни, болни и трудно подвижни хора, живеещи на територията на общината.

         Екипът по проект „Патронажна грижа в община Крумовград“  приема обаждания и заявки на на телефон ☎: 0889103413 всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00 часа.

         Лица, поставени под карантина могат да заявят доставка на посочения телефон ☎: 0889103413 или да се обърнат за съдействие към кметовете на кметства.

         Закупуването на необходимите продукти става със средства на нуждаещите се лица, заявили услуги по патронажна грижа.

         Доставката се извършва от персонал – снабдители, доставчици, наети по проект №BG05M9OP001-2.040-0091 „Патронажна грижа в община Крумовград” по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3".

         Снабдители, доставчици са назначени по райони на обхват: град Крумовград, с. Полковник Желязово, с. Рогач, с. Аврен, с. Егрек, с. Бук, с. Пашинци, с. Токачка, с. Луличка, с. Вранско, с. Морянци и с. Странджево.

Апел от д-р М. Иванова - управител на МБАЛ"Живот +" ЕООД Крумовград

Уважаеми съграждани,

Във връзка с възникналата  епидемична обстановка, свързана с разпространението на  COVID-19 на територията на страната всички сме изправени пред безпрецедентно изпитание. Предизвикателство е за всеки от нас, но най-вече за лекарите и медицинските специалисти, на които поверявате живота си.

МБАЛ „Живот+” ЕООД  с подкрепата на община Крумовград прави всичко възможно да бъде оборудвано лечебното заведение с необходимите предпазни средства, апаратура и медикаменти за работа в условията на създалата се ситуация.

Ръководството на болницата се обръща с апел към бизнеса и жителите на община Крумовград  да подпомогнат лекарите и медицинските специалисти, които  са на първа линия в борбата с COVID-19. Важно е те да бъдат достатъчно добре  защитени при евентуална необходимост да посрещнат и да започнат да лекуват пациенти, заболели от COVID-19.

Дарените средства ще бъдат използвани за обособяване на самостоятелни помещения с легла за лечение на пациенти с COVID-19. За тази цел са ни необходими: спално бельо, дюшеци и лични предпазни средства за персонала.

Допълнителна информация може да получите на тел. 03641/72-71

Баба Марта в Крумовград

                     От ранни зори Баба Марта връзва мартенички за здраве на крумовградчани

                 Приятна изненада за крумовградчани днес бе появата на Баба Марта в центъра на града, която връзваше на минувачите мартеници за здраве и късмет. Към ранобудната баба се присъединиха и децата от ЦПЛР-ОДК в града, чиито сръчни ръце изработиха стотици мартеници за празничната украса на града и за радост на жителите и гостите на Крумовград.

      След сутрешната атракция, в 10.00 ч. бе открита изложбата от мартеници, изработени от участниците в общинския конкурс под наслов: „Мартеничката символ на здраве и дълголетие“. Имената на класираните участници в конкурса са качени на официалната страница на община Крумовград.

   В 12.00 ч. с помощта на младежите от БЧК мартениците от изложбата се разпродават с благотворителна цел. Средствата от закупените мартеници община Крумовград ще предостави на дете в нужда. В помощ на семейството на 11 годишната Фатме Фахри Юсуф, от с.Чал, общ. Крумовград, за подпомагане на нейното обучение.

1 март кмета

Нов Документ на Microsoft Word1

Баба Марта идва при самодейците от Крумовград

Баба Марта идва при самодейците от Крумовград

               По повод Деня на любителското творчество – 1 март, Общинска администрация и  НЧ „Христо Ботев 1914” – Крумовград  организират днес среща на различни поколения самодейци.

               За пореден път  кметът на общината Себихан Мехмед отдава нужното внимание на хората, които продължават дълголетната българска духовна традиция и представят общината на редица конкурси в страната и далеч зад нейните предели.

              С песни, танци и много талант самородните таланти ще сътворят  една жива пъстроцветна мартеница. Баба Марта ще завърже на всички мартенички за здраве и късмет..
               На импровизирана сцена  в  стола на СУ”В.Левски” ще пеят и танцуват  самодейците с вечно млад дух от групите „Млади сърца” при Пенсионерското дружество, „Пей сърце” към градското читалище, от вокалната група на Съюза на слепите, от фолклорните групи към читалищата в с.Аврен, Черничево и М.Девесил, от ансамбъл „Изворче”, от  тракийското дружество, от  група „Демет” към дружеството за турска култура и изкуство, танцьорите от клубовете по танци „Китка”, „Ритмика” и „Жарава”.

DSC 0356

Цветница 1

Барабанен марш даде начало на честването на 143-та годишнина от Освобождението на България от османско иго в Крумовград

Барабанен марш даде начало на честването на 143-та годишнина от Освобождението на България от османско иго в Крумовград

 

           С шествие до паметниците на Руския войн и на капитан Петко войвода, водено от група барабанчици от фанфарния оркестър на ЦПЛР-ОДК, премина честването на националния празник на България 3 март в Крумовград.

           Десетки венци и цветя в знак на признателност към  героизма и себеотрицанието на войните освободители, опълченците и знайни и незнайни герои бяха поднесени от институции и граждани.

           Приветствие към гражданите, които се присъединиха към шествието, спазвайки противоепидемичните мерки в условията на пандемия,  отправи кметът на общината Себихан Мехмед. Тя се обърна с призив към младите хора, дошли на празника:            „Млади приятели, вярвайте, че сме успявали тогава, когато сме били не само свободни, но и обединени в името на национален идеал. Такъв идеал е Освобождението...  Важно е да успяваме и днес. Да застанем зад онези национални и местни каузи, които ни обединяват. И ни показват, че проблемите, които ни разделят са по-малки и преходни от големите ни цели. Нека бъдем единни, достойни наследници на миналото и горди предшественици на идните поколения!”

             Рецитал за празника и исторически филм, подготвени от ученици от СУ „В.Левски” в града са поместени на официалната страница на общината.

3mart

Благодарност към дарителите

Даренията включват апаратура, дезинфектанти, лични предпазни средства, постелен инвентар и парични средства.

Вашият дарителски жест подпомогна  лечебното заведение в труден за нас момент.

Пожелаваме Ви много здраве и успехи!

IMG 9adf1a8bbe5beb95fd412356df5e020f V

IMG b9503ddc9307055aeeb82f29e7deba65 V

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: