Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Читалища

docГодишна програма 2024 НЧ

Г О Д И Ш Н А  П Р О Г Р А М А  за развитие на читалищната дейност в община Крумовград  през 2023 година

 docГодишна програма 2022 НЧ

docxГОДИШНА ПРОГРАМА - НЧ 2020 г                                                                                                                                 

ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В  ОБЩИНА  КРУМОВГРАД  ЗА  2018   ГОДИНА

І. ВЪВЕДЕНИЕ:

 

Настоящата  Програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 1 и 2 от Закона за народните читалища, въз основа на представените предложения от читалищата на територията  на община Крумовград за дейността им през 2018 година.

Съгласно чл. 2 от ЗНЧ, читалищата са юридически лица с нестопанска цел. Те са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни институции в населените места.

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Крумовград обобщава най-важните моменти в работата на читалищата от общината през настоящата година, техните приоритети, цели и задачи, които ще спомогнат за  укрепването, модернизирането и развитието им  в общодостъпно място за местната общност, за превръщането им в информационно-образователни центрове, за утвърждаването им като стабилен фактор за развитие на културата в община Крумовград.

 ІІ. НОРМАТИВНА БАЗА:

 

      Закон за закрила и развитие на културата

      Закон за народните читалища

      Закон за обществените библиотеки

ІІІ. АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ:

 

             В Община Крумовград има регистрирани 12 читалища, от които едно в общинския център - Крумовград и 11 в съставни на общината села:

                   - НЧ  „Хр. Ботев-1914” гр. Крумовград;

                   - НЧ „Народни будители-1925” с. Аврен;

                   - НЧ „Граничар-1955” с. Девисилово;

       - НЧ „Просвета-1959” с. Гулийка;

                   - НЧ „П.К.Яворов-1955” с. Г. Каменяне;

                   - НЧ „Светлина-2004” с. Голяма Чинка;

                   - НЧ „Светлина-1960”с. Малък Девисил;

                   - НЧ „П.Р.Славейков-1958”с. Поточница;

                   - НЧ „Д-р П.Берон-1946”с. Странджево;

                   - НЧ  „Искра-1960” с. Токачка;

                   - НЧ „Кирил и Методий-1952”с. Егрек;

                   - НЧ „Бяло море-1929” с. Черничево.

   Всички те са вписани в Регистъра на народните читалища  към Министерството на културата. Управляват се от Настоятелства.

                  Съгласно Закона за народните читалища /чл.21, 22 и 23/ финансирането на читалищата се извършва с годишна държавна субсидия по изготвен държавен стандарт за  бройки субсидирана численост. Другите източници на финансиране на читалищата са: членски внос, културно-просветна и информационна дейност, наеми, дарения, завещания и др. С решение на общинския съвет читалищата могат да се финансират допълнително над определената субсидия със средства от собствените приходи на общината.

                За 2018 година държавната субсидия за читалищата от община Крумовград е в размер на 125 625 лв., за 15 броя  субсидирана численост. Стандартът за издръжка  на 1 субсидирана бройка е 8 375 лв., в които се включват средства за заплати и осигуровки, за дейност и издръжка на читалището.

             

ІV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

 

Програмата определя насоките за развитие на читалищната дейност през 2018 г. Ще се провежда културна политика насочена към укрепване и модернизиране на традиционните културни организации-читалищата. С примера си за съхранение и развитие на културните ценности,  взаимовръзката с миналото и традициите, образованието, информационните технологии и работата в подкрепа на обществото,  читалищата ще се стремят да отговорят на предизвикателствата на съвременното развитие.

 Целите на народните читалища от община Крумовград са да задоволяват потребностите на населението, свързани с културните, информационни, социални и граждански функции.

 • развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в населеното място;
 • запазване на националните и местни традиции и обичаите от крумовградския край;
 • разширяване на знанията на местното население и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;
 • осигуряване на достъп до информация.

  За постигане на тези цели, съгласно ЗНЧ, читалищата са обвързани с дейности като:

 1. Уреждане и поддържане на библиотеки и читални. Попълване и обогатяване на библиотечния фонд с нови, интересни заглавия от различни области на знанието;
 2. Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество и стимулиране на млади таланти;
 3. Организиране на клубове, празненства, чествания, концерти и други дейности, насочени към местната общност. Подпомагане на местните инициативи;
 4. Събиране и разпространяване на знания за родния край;
 5. Създаване и съхраняване на етнографски сбирки;
 6. Предоставяне на компютърни и интернет услуги;
 7. Извършване на допълнителни дейности, подпомагащи изпълнението на основните функции на читалищата-разработване на проекти.

  От съществено значение е нуждата от реализирането на читалищата не само като духовни, но и като съвременни информационни центрове. Те са и места за комуникация, знания и културна дейност, която ще подпомогне за формирането на активна читалищна мрежа, която ще съдейства за приобщаването на населението от различните възрасти и превръщането на тези средища в привлекателно място за хората.

 1. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 1. Библиотечна дейност: Библиотечната дейност е една от основните функции на читалището. В библиотеките се събират, обработват, организират, съхраняват и предоставят за обществено ползване библиотечни и информационни услуги за населението. Те осигуряват свободен достъп за своите читатели, като библиотекарите работят и за привличане на нови читатели сред младите хора, за създаване на трайни навици за четене и получаване на знания и умения. В рамките на тези дейности с помощта на различни методи и форми на работа / уреждане на кътове с литература, срещи с творци и литератори, литературни четения и др./ се създават условия за пълноценно използване на библиотечния фонд. С навлизането на информационните технологии – компютрите все по-необходими в ежедневната работа.

         Достъпът до информация, знания, комуникации и учене през целия живот се налага в последно време с предоставянето на компютърни и интернет услуги /там, където има създадени условия за това/.

 1. Развитие на любителското художествено творчество: По традиция читалищата в община Крумовград са основното място за развитие на любителското творчество. В тях съществуват и развиват дейност различни по своя обхват любителски формации.

               В голямата си част това са основно фолклорни състави – танцови и музикални ансамбли, групи за изворен фолклор, певчески групи.

               По отношение на възрастовия показател се забелязва тенденцията на основно присъствие на хора в активна възраст, които предават традициите  на  младото  поколение – предимно деца и младежи  в учаща се възраст.

               Всички тези формации имат важно значение не само за развитието на художественото любителско творчество в община Крумовград, но и за социализирането и израстването на отделната личност. Безспорен е и техният принос за създаването на естествена среда за развитие на културното многообразие и на диалога между културите. 

 1. 3. Културно-просветна дейност: Читалищата ежегодно организират изяви по различни поводи, чествания, годишнини от местен и национален характер. За реализирането на инициативите се търси подкрепата на местни организации, училищни ръководства, детски градини и др., с които се работи на добро ниво. Ежегодните културни прояви - традиционните събори, местни празници и др. поддържат духовния живот в община Крумовград.
 1. 4. Работа по проекти: За да продължи да се развива културният живот в общината е необходимо координирано сътрудничество с културните институти и използване възможността за кандидатстване по различни програми с проекти за финансиране на дейностите им. С тяхна помощ читалищата ще допринесат за задоволяване на определени обществени потребности. Това е възможност за всяко едно читалище да реализира своя цел, чрез осигуряване на алтернативно финансиране. Общината е партньор и винаги ще подпомага техните усилия в тази насока.

VІ. ДЕЙНОСТИ  ПО  ПРОГРАМАТА  ЗА  2018 г.:

 

№ по ред

Дейности

Срок

Отговорник

Източници на финансиране

І.

Библиотечна  дейност

     

1.

Уреждане и поддържане на обществени библиотеки.

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

2.

Обогатяване на библиотечния фонд

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

3.

Мероприятия за повишаване на читателския интерес – представяне на нови книги, срещи-разговори, литературни четения, изложбени кътове с книги и др.

-Честване Международния ден на детската книга- маратон на четенето в библиотеката на НЧ “Хр. Ботев 1914“

- Прояви, посветени на Седмицата на детската книга и изкуствата за деца

Постоянен

     м.04.

     м.04.

Читалищата

НЧ “Хр.Ботев 1914“

НЧ “Хр. Ботев 1914“

Собствени средства,

Община      Крумовград

4.

Предоставяне на компютърни и интернет услуги за населението.

Постоянен

Читалищата в Крумовград, с. Аврен, с. Егрек, с. Странджево

Собствени средства

5.

Проучване,  издирване и съхраняване на културно-историческото наследство на родния край.

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

6.

Среща на библиотечните работници по повод  Деня на библиотечния  работник. Ритуал за приемане на нови читатели в библиотеката на НЧ „Хр. Ботев 1914”- Крумовград

11.05.

Читалищата

Собствени средства,

Община Крумовград

ІІ.

Любителско творчество

     

1.

Развиване и подпомагане дейността на съществуващите самодейни групи и  клубове

м.І-V.

м.Х-ХІІ.

Читалищата

Собствени средства

2.

Разкриване на нови форми на любителско творчество.

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

3.

Участия във фестивали, конкурси, събори на общинско, регионално и национално ниво.

Постоянен

Читалищата

Собствени средства, Община Крумовград

4.

Съхраняване и популяризиране на местните обичаи и традиции.

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

5.

Запознаване на подрастващото поколение с местните традиции и празнично-обредния календар.

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

ІІІ.

Повишаване на квалификацията и надграждане на знания

 

 

 

1.

Участия в обучения и срещи, организирани от външни организации.

Постоянен

Външни организации

Собствени средства,

Средства от външни организации

2.

Организиране на обучения и семинари с подкрепата на партньори (по график)

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

и други

3.

Проучване на добри практики от водещи културни организации и възможности за тяхното прилагане.

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

4.

Повишаване квалификацията на служителите  в читалищата.

Постоянен

Читалищата,

Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров” гр. Кърджали

Собствени средства, други

ІV.

Културни и образователни мероприятия

 

 

 

 1.  

Участие в общински, регионални и национални фестивали и празници

Постоянен

Читалищата

Собствени средства,

Община Крумовград

2.

Включване в инициативи, организирани от община Крумовград

Постоянен

община Крумовград

Община Крумовград

Собствени средства

3.

Провеждане на образователни инициативи с местното население и младите хора.

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

4.

Чествания на бележити дати и годишнини –Национален празник – 3 март, 24 май, Ден на Ботев, Ден на детето, Ден на жената, Ден на народните будители  и др. по читалища

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

      5.

Честване на традиционни, религиозни и професионални празници- Бабин ден, Трифон Зарезан, Рамазан Байрам, Курбан Байрам, Великден, Гергьовден /Хъдърлез/, Коледа и др.

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

      6.

Селищен празник:

- “Събор на Девесилите”

05.05.

НЧ - с. Девисилово

НЧ – с. М. Девисил

Община Крумовград

      7.

Селищен празник:

- с. Г.Каменяне

        11.08.        

НЧ - с. Г.Каменяне

Община Крумовград

      8.

Селищен празник:

- с.Черничево

25.08.

НЧ - с.Черничево

Община Крумовград

      9.

Селищен празник:

- с. Г.Чинка

       25.08

НЧ - с. Г.Чинка

Община Крумовград

    10.

Селищен празник:

- с. Странджево

01.09.

НЧ - с. Странджево

Община Крумовград

    11.

Селищен празник:

- с. Егрек

01.09.

НЧ - с. Егрек

Община Крумовград

    12.

Селищен празник:

- с. Токачка

08-09.09.

НЧ - с. Токачка

Община Крумовград

    13.

Селищен празник:

с. Аврен

21-22.09.

НЧ - с. Аврен

Община Крумовград

14.

Селищен празник:

- с. Поточница „Ада панаир“

19.08.

НЧ - с. Поточница

Община Крумовград

V.

Поддръжка,  ремонт и модернизиране на МТБ

 

 

 

1.

Ремонтни дейности при възможност за кандидатстване по проекти.

Постоянен

Читалищата

Собствени средства,

програма

VІ.

Разработване и реализиране на проекти

 

 

 

1.

Участие в проекти на Министерството на културата

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

2.

Разработване на проекти и кандидатстване по програми

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

VІІ.

Партньорства и популяризиране на дейността

 

 

 

1.

Създаване на партньорства с други културни организации, клубове, училища и детски градини, НПО, медиите, бизнеса и др.

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

2.

Популяризиране на образователни и културни прояви в местните медии.

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

VІ. ФИНАНСИРАНЕ:

 

Обезпечаването на дейностите през 2018 г. ще се осъществява чрез финансиране от:

 • Държавната субсидия, разпределена съгласно изискванията на Закона за народните читалища и указания на Министерството на културата;
 • Общинско финансиране – културен календар на община Крумовград за 2018 г.;
 • Кандидатстване с проекти към Министерството на културата, по Европейски програми и проекти;
 • Други източници (членски внос, дарения и др.)

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ:

 

Изпълнението на Програмата ще даде възможност за реализация на набелязаните цели, задачите и основните дейности. Успешното им изпълнение ще спомогне за опазването и съхраняването на културното наследство във времето на глобализация. Подпомагането и развитието на любителското художествено творчество ще стимулира талантите. Уреждането и поддържането на библиотечните колекции ще подпомогне образователния процес в получаване на нови знания. Усвояването на знания за новите информационни технологии ще отвори вратата към необятното глобално пространство. Реализирането на инициативи ще допринесе за обогатяване на културния живот.

Изпълнението на тази програма  ще има съществен принос за постигане на интегриран подход за развитие на образованието и културата, за превръщането на народните читалища не само в духовни, но и в съвременни информационни центрове, в привлекателно място за хората.

 Програмата  предполага разкриване  традициите на миналото, предизвикателствата на настоящето и надеждата за по-добро бъдеще.

Забележка: Програмата за развитие на читалищната дейност е разработена и изготвена на база внесени предложения от народните читалища на територията на община Крумовград. Тя визира най-общите положения, залегнали в плановете на отделните читалища и е отворена за допълнения.

                                                                                                          

 

 • Публикувана на 27 Април 2016
 • Посещения: 5903

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map