Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Читалища

ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД ЗА 2016 ГОДИНА

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Крумовград за 2016 година e разработена на основание чл.26а, ал.1 и 2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалищата в Община Крумовград предложения за дейността им през 2016 година.

Програмата цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, реализиращи културната идентичност на общината, региона и България в процесите на всеобхватна глобализация. Да откликват на нуждите на местното население, като приоритетно да работят с подрастващото поколение, да участват активно в обществения живот и да бъдат притегателни културно - образователни и информационни центрове.

І. РЕСУРСИ. АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ

В Община Крумовград има регистрирани 12 читалища, от които едно в общинския център - Крумовград и 11 в съставни на общината села:

- НЧ „Хр.Ботев-1914”гр.Крумовград

- НЧ „Народни будители-1925” с.Аврен

- НЧ „Граничар-1955” с.Девисилово

- НЧ „Просвета-1959” с.Гулийка

- НЧ „П.К.Яворов-1955”с.Г. Каменяне

- НЧ „Светлина-2004” с.Голяма Чинка

- НЧ „Светлина-1960”с.Малък Девисил

- НЧ „П.Р.Славейков-1958”с.Поточница

- НЧ „Д-р П.Берон-1946”с.Странджево

- НЧ „Искра-1960” с.Токачка

- НЧ „Кирил и Методий-1952”с.Егрек

- НЧ „Бяло море-1929” с.Черничево

Всички те са вписани в Регистъра на народните читалища към Министерството на културата.

За 2016 година са субсидирани с държавна субсидия в размер на 106 200 хил. лв., за 15 броя субсидирана численост.

Библиотечната дейност е една от основните дейности за читалищата като културни институции. Чрез нея те се включват в националната мрежа от публични библиотеки у нас и съдействат за развитието на обществото, като осигуряват достъп до многобройни и разнообразни сфери на знание, идеи и мнения и до информация, реализират концепцията за учене през целия живот, удовлетворяват потребностите на отделната личност и създават възможности за нейното развитие.

Във всички читалища от Община Крумовград функционират читалищни библиотеки. Четири библиотеки – в читалищата в Крумовград и селата Аврен, Егрек и Странджево са оборудвани с компютърни зали и работят по програма «Глобални библиотеки».

Сред посетителите преобладават читателите в учаща се възраст – ученици и студенти, след които се нареждат хората от третата възраст и читателите в активна възраст.

По традиция читалищата в община Крумовград са основното място за развитие на любителското творчество. В тях съществуват и развиват дейност различни по своя обхват любителски формации.

В голямата си част това са основно фолклорни състави – танцови и музикални ансамбли, групи за изворен фолклор, певчески групи.

По отношение на възрастовия показател се забелязва тенденцията на основно присъствие на хора в активна възраст, които предават традициите на младото поколение – предимно деца и младежи в учаща се възраст.

ІІ. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

Цел:

Утвърждаване на читалищата в Община Крумовград като културно-просветни средища с активни културни, информационни, социални и граждански функции.

Приоритети:

- Насърчаване и подкрепа на читалищата в Община Крумовград за осъществяване на основните им дейности и приложението на съвременни форми на работа, придаващи съвременна визия на читалищната дейност.

- Съхраняване и разпространение на традиции и обичаи, песни и танци;

- Развитие и подпомагане на любителското художественно творчество и стимулиране на млади таланти;

- Превръщането на читалището в общодостъпен център за библиотечно и информационно осигуряване, чрез ускорено навлизане на информационните технологии;

- Системно комплектуване и организация на библиотечния фонд за бързо и качествено обслужвана на читателите;

- Закупуване на нова литература и абонация за периодични издания и ежедневници;

- Продължаване работата по обогатяване знанията на работещите в читалищните библиотеки, чрез участие в обучения и предоставяне на нови услуги в библиотеките;

- Формиране на читалището като място за общуване и контакти, дарителски акции, културна и социална интеграция, включително и на хора в риск, неравностойно положение, етнически общности и др.;

- Укрепване на читалищната дейност в сътрудничество и партньорство с общината, с културните и образователните институции, с представители на бизнеса и НПО, за реализиране на съвместни програми и проекти;

- Установяване на трайни и ползотворни международни контакти.

- Развитие и поддържане на читалищната материално-техническа база.

ІІІ. ДЕЙНОСТИ. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ЧИТАЛИЩАТА

дата

месец

 Мероприятие

читалище

организатор

ЯНУАРИ

06.01.

21.01.

168 г. от рождението на Христо Ботев.

- „… той не умира”- витрина на патрона

- изложба от Ботеви творби

Бабинден.Тържества за Деня на родилната помощ

- Изложба на кулинарни изделия

- Крумовград

- Девисилово

- М.Девисил

- Девисилово

- Странджево

- Черничево

- Поточница

ФЕВРУАРИ

14.02.

14.02.

19.02.

21.02

…02.

Трифон Зарезан. Ден на лозарите и винарите.

 

 

Ден на влюбените

- Празнични прояви в самодейните колективи

143 г. от гибелта на Васил Левски

-Фото-изложба из живота на Левски

-Участие в патронен празник на СОУ „В.Левски”.

Ден на майчиния език

 

- Конкурс за най-добра мартеница

-Вечер на семейството; конкурс „Ястие за двама“

- Черничево

- М.Девисил

- Девисилово

-Крумовград

-М.Девисил

-Странджево

- Девисилово

- Крумовград

- Поточница

- Гулийка

- Токачка

- Странджево

- Г.Чинка

- Поточница

- Странджево

-Девисилово

МАРТ

01.03.

03.03.

08.03.

22.03.

Ден на любителското творчество

- Среща на различни поколения самодейци

- Баба Марта в читалищата.Изложба-базар на мартеници

Честване на 138 г. от Освобождението на България-национален празник

- Фото-изложба;

- Честване на националния празник; Презентация;

- Поднасяне на венци и цветя пред паметниците-символи на Освобождението

 

Международен ден на жената

- Празнични прояви в самодейните колективи

-Тържества за жените и майките

 

Първа пролет

- Пролетен бал по случай Първа пролет.

- Крумовград

- Аврен

- М.Девисил

- Девисилово

- Крумовград

- М.Девисил

- Девисилово

- Странджево

- Поточница

- Аврен

- Девисилово

- Странджево

- Крумовград

- Крумовград

- Девисилово

- Поточница

- Г.Чинка

- Странджево

- М.Девисил

- Черничево

- Гулийка

- Г.Каменяне

- Токачка

- Егрек

- Аврен

-Девисилово

- Поточница

АПРИЛ

02.04.

...04.

24-29.04.

Международен ден на детската книга

- Ритуал за приемане на нови читатели;

- „Прочети ми приказка“-маратон на четенето с участието на хора с различни професии

- Вечер на активния читател;

- Четене и обсъждане на книги

- Ден на таланта

-„Шарена великденска седмица“-празник-Цветница, конкурси за писано яйце и обредна трапеза.

- Крумовград

- Крумовград

- Девисилово

-Странджево

- Поточница

- Токачка

- Крумовград

МАЙ

01.05.

06.05.

09.05.

11.05.

24.05.

27.05.

Възкресение Христово /Великден/

- Народно веселие

 

Гергьовден /Хъдърлез/

- Селищен празник в с.Г.Юруци;

 

Ден на Европа. 71 г. от победата над хитлерофашизма

- „Среща на поколенията”.Поклонение.

- Събор на Девисилите

 

 

Ден на библиотечните работници

-Среща на библиотечните работници от общината

 

 

Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура

-Тържества с участието на любителски колективи

Традиционен събор на народното творчество в гр.Крумовград

 

- Крумовград

- Черничево

- Г.Каменяне

- Г.Чинка

- Крумовград

- Девисилово

- М.Девисил

- Крумовград и всички читалища от общината

- Поточница

- М.Девисил

- Странджево

- Аврен

- Егрек

- Девисилово

- Токачка

- Г.Чинка

- Гулийка

- Крумовград

/с участието на любителски колективи от всички ч-ща /

ЮНИ

01.06.

02.06.

…06.

Международен ден на детето

- Конкурс „Моите детски мечти“;

- Конкурс-рисунка

- Карнавал;

 

Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България

-Литературни четения.

- Фото-изложба

- Закриване на художественно-творческия сезон

- Крумовград

- Девисилово

-Аврен

- Егрек

- Поточница

- Странджево

- Крумовград

- Аврен

- Странджево

- Девисилово

- Крумовград

ЮЛИ

05.07.

…07.

Рамазан Байрам

- Детски празник

- Лятна читалня.Конкурс „Ще ти разкажа моята мечта“

- Г.Чинка

- Поточница

- Странджево

- Гулийка

- Токачка

- Крумовград

- Крумовград

АВГУСТ

20.08.

27.08.

- Селищен празник

- Селищен празник

- Черничево

- Г.Чинка

СЕПТЕМВРИ

03.09.

10.09.

10-11.09.

24.09.

24-25.09.

 

 

 

 

13.09.

- Селищен празник

- Селищен празник

- Селищен празник

- Селищен празник

- Селищен празник

Курбан Байрам

- Странджево

- Егрек

- Токачка

- Аврен

- Поточница

- Крумовград

- Г.Чинка

- Поточница

- Странджево

- Гулийка

- Токачка

- Г.Каменяне

ОКТОМВРИ

01.10.

07-09.10.

 

-Откриване на новия художествено-творчески сезон

- Традиционен есенен панаир „Сеид баба” в гр.Крумовград

- Крумовград

- Девисилово

- Крумовград

НОЕМВРИ

01.11.

Ден на народните будители

- Среща на бивши учители и читалищни дейци.

- Патронен празник на НЧ „Народни будители” с.Аврен;

- Честване на празника

- На раздумка с песни

- Крумовград

- Аврен

- Странджево

- Поточница

- Черничево

- Девисилово

ДЕКЕМВРИ

20-31.12.

Коледа и Нова година

-Коледни и новогодишни тържества

- Крумовград

- Девисилово

- Поточница

- Г.Чинка

- М.Девисил

- Странджево

- Аврен

- Егрек

- Черничево

- Гулийка

- Токачка

- Г.Каменяне

ІV. ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА, ЧРЕЗ

ФИНАНСИРАНЕ ОТ:

 

1. Държавна субсидия, разпределена от комисия по чл. 23 от ЗНЧ.

2. Общинско финансиране – местни дейности.

3. Общинско финансиране – Календар на културните изяви през 2016 г..

4. Кандидатстване по Национален фонд „Култура”, европейски проекти и

програми.

5. Други източници.

Програмата е отворена за допълнения.Тя е визирала най-общите положения, заложени в плановете на отделните читалища.

 

ЧИТАЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА КРУМОВГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

№ по ред

Читалище

Председател

Чит. секретар-библиотекар

Тел:

1.

НЧ “Народни будители- 1925”

с. Аврен

Милка Антонова Семерджиева

Таня Захариева Бургуджиева

0886906461

2.

НЧ “Граничар-1955”

с. Девесилово

Красимира Альошева Лилова

Галина Огнянова Шенкова

03645/23-81

0897255605

3.

НЧ “Просвета-1959”

с. Гулийка

Исмаил Ахмед Якуб

Росица Стефанова Ботева

03641/41-16

4.

НЧ “П.К.Яворов-1955”

с. Гол. Каменяне

Айше Ахмед Шакир

Сабрие Юсеин Мехмед

0884853683

5.

НЧ “Светлина- 2004”

с. Голяма Чинка

Якуб Мустафа Али

Бедрие Юсеин Халил

0877819870

6.

НЧ “Христо Ботев-1914”

гр. Крумовград

Райчо Георгиев Делев

Лиляна Ангелова Раева

0882312747

7.

НЧ “Светлина-1960”

с. Малък Девесил

Стефан Йоргов Мутев

Златка Веселинова Пачева

0884112180

8.

НЧ “П.Р.Славейков-1958”

с. Поточница

Айнур Юсеин Юсеин

Севдие Юмер Кадир

0878377971

9.

НЧ “Д-р Петър Берон-1946”

с.Странджево

Раим Сабри Мехмедали

Нурхан Ремзи Ахмед

0885573898

10.

НЧ “Искра-1960”  

с. Токачка

Гюлтекин Ахмед Имам

Мехмед Мехмед Ашъкхасан

0884473707

11.

НЧ “Кирил и Методий-1952”

с. Егрек

Андрей Асенов Челебиев

Анелия Стефанова Карова

0878231546

12.

НЧ”Бяло море-1929” 

с. Черничево

Динко Иванов Дяков

Фанка Ангелова Атанасова

0889920400

  • Публикувана на 27 Април 2016
  • Посещения: 1509

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: