Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Икономика

Динамика на заетостта

Икономически активното население в общината по данни от Националния статистически институт е 9941 души, което е 50,23 % от цялото население на общината – 19792 души. На първо място са заетите в селското стопанство, следвани от тези в промишлеността, търговията и услугите. Заетите жени по отрасли са повече от 65 % , което се предопределя от развитата лека промишленост и тютюнопроизводството в общината. Преобладават заетите с ниско образование, устроени предимно в селското стопанство и в някои промишлени дейности.
Наблюдава се тенденция на намаление на общия брой на регистрираните безработни.
От новорегистрираните жените съставляват 49,11%. Делът на младежите до 29 години е 36,86%. В професионалната структура на новорегистрираните безработни най - голям е делът на безработните без квалификация 914 души. От тях 82,71% са с основно и по- ниско образование, което налага прилагането на специфични мерки за подобряване на адаптивните им способности в условията на променящите се изисквания на трудовия пазар.
Средногодишният брой на продължително безработните лица е 1000 души. От продължително безработните, жените представляват 55,90% и техният дял бележи увеличение с 4,57 пункта спрямо продължителната безработица през 2002 година. Делът на продължително безработните младежи до 29 г. в общата съвкупност на продължително безработните възлиза на 17,90 %. В професионалната структура на продължително безработните лица с най- висок дял са лицата без специалност, които съставляват 78.60%.
По образователна структура от групата на продължително безработните, отново най-висок е делът на регистрираните с основно и по-ниско образование – 73,60%. Разпределението на тази неравностойно поставена група на пазара на труда е в пряка зависимост от структурата на икономиката в нашия район.

Промишленост

В община Крумовград е развита леката промишленост, която е специализирана в производството на обувни и шивашки изделия.
Предприятията са средни и са съсредоточени в гр. Крумовград. Материално-техническата база е добра и отговаря на технологичните изисквания. Дейността на фирмите е насочена основно към износ на база поръчки на ишлеме и произвежданата промишлена продукция е под капацитетните им възможности.

Предприятия на обувната промишленост в общината са "Хан Крум" АД и "Крумица" АД. Те изработват саи на ишлеме за италианската фирма “Аделки”. “Крумица” АД е с минимално държавно участие и средно месечно произвежда 40 хил.чифта саи. “Хан Крум” АД е изцяло частна фирма и средно месечното производство е 50 – 60 хил.чифта саи.
"Сутекс" ООД и “Клант” ЕООД произвеждат трикотажни облекла. Те са изцяло частни предприятия и работят на ишлеме за чуждестранни фирми.
Заетите в леката промишленост са 908 души.
Основен проблем пред фирмите е ниската стойност на продукцията на ишлеме, което не позволява да се извършва реинвестиция. В общината има изградени малък брой микропредприятия за производство на хляб, хлебни изделия и безалкохолни напитки.

Строителство

Част от строителната дейност на територията на Общината се осъществява от фирма "БКС" ЕООД. Дружеството притежава мощности (техника, транспорт, складови помещения). Заетите са над 80 души.
Със строителна дейност се занимават и други частни фирми като: ЕТ "ФиС Инженеринг", ЕТ "Внимание",ЕТ "Дурал" и ЕТ "Совастрой". В тях са заети около 40 души.

Растениевъдство

Тютюнопроизводството дава икономическия облик и характеристика на общината. Тютюнът е основната култура, която осигурява средства за препитание на голяма част от населението. През последните години тютюнопроизводството бележи ръст в развитието си, което е резултат от осигурения пазар за произведената продукция, традициите в отрасъла и опита на производителите.
В община Крумовград се произвежда висококачествен ориенталски тютюн от типа “Баши-бали”, произход Крумовград. Продукцията се котира високо както на вътрешния, така и на международния пазар. Крумовградските тютюни са основен и незаменим компонент при производството на най-известните и реномирани марки цигари.
Дългогодишният опит и целенасочената селекция са довели до създаване на редица утвърдени сортове ориенталски тютюни, произход Крумовград, които се отличават с изключителна биологична пластичност и добри пушателни качества.
Ежегодно в общината се рекултивират над 25 000 дка земеделски земи и се произвежда над 3 000 тона тютюн. Производствените възможности са далеч по-големи, като може да се достигне и по-високо производство, ако не се допускат ежегодните слабости при изкупуването и окачествяването на продукцията.

Селскостопанските производители проявяват все по-голям интерес към развитието и на алтернативно земеделие, като възможност за осигуряване на по-високи доходи и трудова заетост. През последните години са създадени насаждения и се отглеждат ефективно бял риган на площ от 500 дка, жълт кантарион над 30 дка, маточина над 50 дка, шипка 50 дка. Ежегодно се рекултивират площи с пипер над 500 дка, градинска чубрица над 500 дка и др. Тези култури не могат да бъдат алтернатива на тютюна, тъй като в производството им се ангажира много малко работна ръка.

Животновъдство

Полупланинският релеф на община Крумовград е подходящ за развитие на животновъдството. Слабата механизация и автоматизация, големите разходи за отглеждане на животни и не добре функциониращият пазар оказват неблагоприятно влияние на броя на отглежданите животни и произвежданата продукция.
Най-добре развити са говедовъдството и овцевъдството. В началото на 2004 година броят на говедата е 7374, в т.ч. крави 4295, и на овцете – 14480.

Въпреки екологично чистия район, в общината няма създадени животновъдни ферми. Животните са пръснати по частните земеделски стопанства и се отглеждат основно за лични нужди. Произведеното мляко не се изкупува, което лишава производителите от възможността за реализация на произведената продукция и за получаване на субсидии.
На територията на общината няма изградени предприятия за преработка на произведената селскостопанска продукция.

  • Публикувана на 14 Март 2016
  • Посещения: 7308

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map