Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Заседания на ОбС

Дневен ред на пето заседание на общински съвет

 

1.   Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д     Н А    П Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 1. pdfОтчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Крумовград за периода от месец юли 2023 година – до края на 2023 година.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград        

2. pdfПриемане на годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление през мандат 2019-2023 за 2023 г.08.02.2024г.

          Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

3. pdfОдобряване на информация за актуализирано разпределение на промените по бюджета на община Крумовград за четвъртото тримесечие на 2023 година и на окончателния годишен план по бюджета за 2023 година.08.02.2024г.

          Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

4. pdfПриемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Крумовград за периода 2023 – 2027 година.08.02.2024г.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

5. pdfПриемане на Доклад за младежта на община Крумовград за 2023 година и Годишен план за младежта за 2024 година.

         Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

6. pdfПриемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Крумовград за 2024 година.

         Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

7. pdfПриемане на отчет за изпълнение на дейностите от календара на културните събития в община Крумовград за 2023 година и приемане на Календар на културните събития в община Крумовград за 2024 година с необходими средства за изпълнението на събитията.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

8. pdfОтчет за изпълнение на Спортния календар за 2023 г. и приемане на Спортен календар на община Крумовград за 2024 година с необходими средства за изпълнението на дейностите за спорт.

         Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

9. pdfПриемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Крумовград през 2024 год.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

10. pdfДаване на съгласие Община Крумовград да приеме дарение от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД за дофинансиране на обедното хранене на ученици от училища на територията на община Крумовград.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

11. pdfПредоставяне на финансови средства за 2024 година, съгласно разпоредбите на чл. 2, т. 2.10 от Меморандум за разбирателство и сътрудничество между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и община Крумовград, одобрен с Решение № 648 от Протокол № 43/27.05.2015 г. на ОбС – Крумовград.

 

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

12. pdfГодишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2023 г. на „Медицински център проф. д-р Никола Милчев - Крумовград“ ЕООД.

       Докладва: д-р Мариела Танева – управител на „МЦ проф. д-р Никола Милчев – Крумовград“ ЕООД

13. pdfПредоставяне на средства на МБАЛ „Живот +“ ЕООД град Крумовград от предоставените средства от Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД по меморандум за разбирателство за 2024 година за изплащане на допълнително възнаграждение на работещите лекари в лечебното заведение.

        Докладва:  г-н Метин Байрамали- Председател на ОбС Крумовград

14. pdfКандидатстване на община Крумовград пред Фонд „Социална закрила“ с проекто предложение „Оборудване на материалната база на Домашен социален патронаж – Крумовград и филиалите към него в селата Аврен, Егрек, Поточница и Токачка“.

         Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

15. pdfПриемане на бюджета на община Крумовград за 2024 година.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

16. pdfОдобряване на изготвени пазарни оценки за разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост и определянето им за начални цени при провеждането на публични търгове.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

17. pdfРазпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

18. pdfДаване на съгласие за временно ползване на земеделска земя за поставяне на преместваем обект – навес за регистриране на животновъден обект – пасище.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

19. pdfСъгласие за придобиване в собственост на Община Крумовград на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Рогач, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

20. pdfСъгласие за придобиване в собственост на Община Крумовград на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Крумовград, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

21. pdfОтдаване под аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

22. pdfИзключване на имоти № 022453 и № 011113 от общинския поземлен фонд на с. Аврен от Приложение № 2 към т. 3 на Решение № 544 от протокол № 39/19.10.2010 година за определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд в община Крумовград, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс, на Общински съвет Крумовград.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

23. Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект: „Водоснабдяване на село Перуника, община Крумовград“.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

3.  Допълнително внесени докладни към дневния ред
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС……………………….

                                                                            /МЕТИН БАЙРАМАЛИ/

2.   Д Н Е В Е Н   Р Е Д   Н А   З А С Е Д А Н И Я Т А   Н А   П О С Т О Я Н Н И Т Е   К О М И С И И

pdfПК - ЗЕМИ И ГОРИ

pdfПК - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

pdfПК - УСТРОЙСТВО наТЕРИТОРИЯТА

pdfПК - ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ

pdfОБЩА КОМИСИЯ

3.  zipПротоколи от заседания на ПК към 5-то заседание

 4. docxПротокол от  5-то заседание - 15.02.2024

5. Приложения към решения 5-то заседание 

pdfПриложение към РЕШЕНИЕ № 75

pdfПриложение към РЕШЕНИЕ № 76

pdfПриложение към РЕШЕНИЕ № 77

pdfПриложение към РЕШЕНИЕ № 78

pdfПриложение към РЕШЕНИЕ № 79

pdfПриложение към РЕШЕНИЕ № 80 

pdf Приложение към РЕШЕНИЕ № 81

pdfПриложение към РЕШЕНИЕ № 82

pdfПриложение към РЕШЕНИЕ № 83

pdfПриложение към РЕШЕНИЕ № 87

pdfПриложение към РЕШЕНИЕ № 92

pdfПриложение към РЕШЕНИЕ № 102

pdfПриложение към РЕШЕНИЕ № 103

 
 
 
  • Посещения: 351

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map