Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

О б я в а за подбор на длъжност Експерт по проект „Младежка заетост – гаранция за бъдеще”

 

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-1.002-0130-С01 между Министерство на труда и социалната политика и Община Крумовград за реализиране на Проект по процедура № BG05M9OP001-1.002 „Активни“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Крумовград обявява, подбор за служител на длъжност Експерт.

Минимални изисквания за заемане на длъжността

 

 1. Да бъдат регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда“.
 2. Да притежават висше образование по специалности в областта на педагогическите, хуманитарните, социалните, стопанските и правните науки.
 3. Да притежават умения за работа с персонален компютър – MS Office/Word, Excel/, електронна поща, интернет.
 4. Професионален опит – не е необходим.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

 1. Да притежават познания за законодателната уредба в областта на заетостта, образованието и социалното подпомагане.
 2. Да притежават знания за програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, финансирани от държавния бюджет и Европейските структурни фондове.
 3. Да притежават способност за планиране и организиране на дейността.
 4. Да притежават умения за самостоятелна работа и работа в екип.
 5. Да притежават аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
 6. Да притежават добри комуникативни умения.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА „ЕКСПЕРТ”

 1. Идентифициране на младежи до 29 г. вкл., които не работят, не учат и не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ), и определяне на техните потребности чрез събиране на информация и провеждане на неформални срещи, с цел формиране на тяхното активно поведение на пазара на труда, по въпроси, свързани със заетостта, професионалното обучение, информиране и консултиране.
 2. Достигане до младежи, които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ, и поименното им определяне, което включва тяхното намиране и осъществяване на контакт с младеж от целевата група по проекта.
 3. Изготвяне на индивидуален профил за определяне на потребностите.
 4. Участие в информационна кампания за идентифициране на целевите групи, съвместно с екипа по проекта.
 5. Информиране и консултиране на младежи до 29 г. вкл., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ относно законовите разпоредби касаещи статута на заетите, безработните, неактивните – техните права и задължения, възможности за трудова реализация и насочване на лицата към активно поведение на пазара на труда (към ДБТ, училища, центрове за професионално обучение и др.).
 6. Индивидуална работа с идентифицираните лица по проекта - младежи до 29 г. вкл., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ, с цел предоставяне на съвети и помощ, относно:

- връщане в образователната система: отпадналите от образователната система да бъдат насочени към образователни институции и структури на Министерство на образованието и науката на регионално и местно ниво за продължаване на образованието;

- регистриране в Дирекция „Бюро по труда“;

- насочване към включване в обучение във връзка с възможност за работа;

- насочване към реализация на пазара на труда.

 1. Сътрудничество с представители на местната власт, училища, работодатели и др., при установяване на контакти и работа с младежи до 29 г. вкл., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ.
 2. Изпълнява други задачи, свързани с проекта, възложени от прекия ръководител.
 3. Съобразно компетенциите си дава предложения пред прекия си ръководител за усъвършенстване на дейността и документооборота във връзка с изпълнение ѝ.
 4. Пази в тайна служебната информация и личните данни, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 19.05.2016 г. до 27.05.2016 г. (вкл).

Документите се подават до Кмета на Община Крумовград в Деловодството на Общината.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ:

 

С одобрения кандидат за заемане на длъжността „Експерт” ще се сключи трудов договор. Продължителност на осигурена заетост 10 месеца.

Възнаграждението по договора се осигурява по проект „Младежка заетост – гаранция за бъдеще” № BG05M9OP001-1.002-0130-С01, финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., с финансовата подкрепа на Инициатива за младежка заетост и Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление за кандидатстване по образец – Приложение 1.
 2. Автобиография – в Еuropass формат, на български.
 3. Документ за самоличност (за справка).
 4. Копие на диплома за завършено образование.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Подборът протича на два етапа:

 1. Допускане по документи, съгласно посочените минимални изисквания.
 2. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Всички постъпили заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок ще се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Крумовград. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати.

По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивация за работа.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на таблото с обявите в сградата на Община Крумовград пл. „България“ № 16, ет. 3.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се получат в сградата на Община Крумовград, град Крумовград, пл. „България“ № 16, ет. 3, стая № 9 и на сайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg

 

За повече информация:

г-жа Медиха Юсеин – ръководител по проекта,

гр. Крумовград, пл. „България“ № 16, ет. 3, стая 9,

телефон за връзка: 03641/ 70-82.

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Приложение 1 - Експерт.doc)Приложение 1 - Експерт.doc267 КБ23.05.2016г.
Свали този файл (Декларация за съгласие за предоствяне на лични данни-експерт.doc)Декларация за съгласие за предоствяне на лични данни-експерт.doc228 КБ23.05.2016г.

Тагове: Обяви

 • Публикувана на 19 Май 2016
 • Посещения: 2405

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map