Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

О Б Я В А за работа „Теклас-България”-ЕАД

    Ръководството  на  „Теклас-България”-ЕАД  град  Кърджали  съобщава, че  започва  набирането  на  персонал  за  ново-построения  Цех  в  Крумовград, за следните позиции:

Длъжност:

Изисквания:

Началник смяна

Висше техническо образование

Машинен оператор

Средно образование

Ел.техник

Мин. Средно техническо образование, Опит на подобна позиция

Механик

Мин. Средно техническо образование, Опит на подобна позиция

Контрольор качество

Средно техническо образование

         Фирмата осигурява: безплатна храна,транспорт, работно облекло, мотивирано заплащане и  други  социални придобивки.

         Приемането  на  заявленията  и  кратко  интервю  с  желаещите  за работа  ще  се  проведе  на  25.08.2017 год. /петък/ от  10.00  часа  в  Офиса  на  Цеха в  Крумовград /бившия казармен район/.

                                                             

Общинска администрация Крумовград обявява на заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 Общинска администрация Крумовград

ОБЯВЯВА

 На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

 

„Изграждане на обществена тоалетна находяща се в УПИ - ІІІ271, кв. 76 по ПУП на гр. Крумовград“.

 

 Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – Хасково, гр. Хасково, ул. „Добруджа” №14 и/или

Община Крумовград,  гр. Крумовград, пл. „България” №5.

                     От общинска администрация Крумовград

BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство” - втори прием

ОБЯВА

 

ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020”

            МИГ „Момчилград - Крумовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство”

Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно развитие)“.

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

Допустими кандидати:

1. Общините от територията на МИГ;

2. Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ;

3. Читалища от територията на МИГ.

4.  Еднолични търговци или Юридически лица, регистрирани по Търговския закон

Допустими дейности:

Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:

1.Проучване, изучаване и съхранение на местното културно наследство – култура, бит, типични местни храни, типични местни продукти, музика и изобразително изкуство, история, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана и писана традиция.

2.Организиране и провеждане на:

- Временни и постоянни тематични изложби /етнографски, археологически, типични местни храни, типични местни продукти, занаятчийски продукти и др./, свързани с културното наследство и местните идентичности на територията;

3.Популяризиране и валоризация на местните идентичности и култура, чрез:

–Разработване и разпространение на филми, видео клипове или мултимедийни възстановки;

–Разработване и разпространение на информационни материали (брошури, тематични изследвания, снимки, каталози и др.)

–Разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит;

4.Подготовка, организация и провеждане на местни празници – събори, панаири, фестивали,  хепънинги, възстановки на исторически събития и др.

5.Подготовка за извършване на проучвания и съхранение на археологическите паметници на територията.

Допустими разходи:

1.Възнаграждения за физически лица, за дейности пряко свързани с изпълнението на проекта, включително осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение;

2.Разходи за организиране на пътувания - разходи за командировки: пътни, дневни разходи и нощувки, съгласно действащата Наредба за командировките в страната;

3.Разходи, свързани със създаването и сертифицирането на местен туристически продукт

4.Закупуване и реставрация на експонати и оборудване за етнографски, исторически и други експозиции

5.Разходи за закупуване на материали, консумативи, оборудване, обзавеждане, инвентар и облекла за местните фолклорни състави

6.Разходи свързани с проучване, провеждане на археологически разкопки,  консервиране и/или възстановяване на паметници на културата с местно значение.

7.Разходи за организация и провеждане на различни мероприятия във връзка с местни обичаи и традиции - /провеждане на фестивали, събори, празници, обичаи/ и други събития, свързани с местното наследство.

8.Разходи за маркетингови и информационни дейности, свързани с популяризиране на местното наследство, фолклор, изделия и храни /издаване на брошури, дипляни, публикации, филми, семинари, и др./

9.Разходи за организиране на семинари, срещи и други подобни;

10.Разходи за външни услуги;

-наем на помещения и апаратура;

-други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на дейностите по проекта (пощенски разходи, застраховки и др.)

Период за прием и място за подаване на проекти:

Процедура № BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство” е с два крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

Първи период на прием: изтекъл срок на прием

Начало: 12.04.2021 година

Краен срок: 31.05.2021 година, 17:00 часа.

Втори период на прием:

Начало: 01.09.2021 година

Краен срок: 18.10.2021година, 17:00 часа.

 

Първият период на прием е изтекъл, няма класирани проектни предложения, като средствата по процедурата са налични за втория период на прием.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект от образци на документи и Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg

www.migmomchilgrad.com

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата ( бюджет на приема) е в размер на  100 000,00 лева

Минимален и максимален размер на общите допустими разходи и безвъзмездната финансова помощ за един проект:

Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 5 000 лева

Максимален размер на общите допустими разходи за проект - 50 000 лева

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ е :

 • за получател публично лице, читалище или юридическо лице с нестопанска цел и проектът не генерира приход, съгласно „Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, интензитетът е 100% иминималният размер на БФП е 5 000,00 лева  а максималният размер на БФП  е 50 000,00лева.
 • за получател публично лице и проектът генерира приход, съгласно „Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, интензитетът е 70% иминималният размер на БФП е 3 500,00 лева  а максималният размер на БФП  е 35 000,00лева.
 • за получател частно лице и проектът е в обществена полза интензитетът е 70% и минималният размер на БФП е 3 500,00 лева  а максималният размер на БФП  е 35 000,00 лева.
 • за получател частно лице интензитетът е 60% и минималният размер на БФП е 3 000,00 лева  а максималният размер на БФП  е 30 000,00 лева.

 

Финансовата помощ е в размер 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта когато кандидатът е публично лице:

 • Общините от територията на МИГ;
 • Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно "Анализ разходи-ползи (финансов анализ)", изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ:

Финансовата помощ е в размер 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта когато кандидатът е:

 • когато получател е публично лице и проектът генерира приход съгласно представения "Анализ разходи-ползи (финансов анализ)", изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ.
 • за получател частно лице и проектът е в обществена полза.

Финансовата помощ е в размер  60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта когато кандидатът е:

 • частно лице.

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест;

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР

Максимален брой точки

1.     Кандидатите са Юридически лица с нестопанска цел или читалища

15

2.     Проекта включва комбинирани дейности по опазване на местни изделия, продукти и културно наследство

15

3.     Дейностите по проекта се осъществяват в населени места извън общинските центрове

10

4.   Проектът предвижда пренасянето на културен опит, знания, умения и традиции между различните поколения

10

5.  Дейностите по проекта съхраняват и опазват уникалното материално културно-историческо наследство на  територията

10

6.   Дейностите по проекта мотивират местната общност да участва и инициира съвместни дейности, свързани с опознаването, съживяването и популяризирането на автентични местни традиции, фолклор и занаяти

10

7.   Дейностите по проекта насърчават съвместно участие на различни социални и граждански групи и културни институции и осигуряват приемственост между поколенията с активното участие на младите хора

10

8.Дейностите по проекта пресъздават уникалните местни изделия и  културното наследство по иновативен и нетрадиционен начин, отразяващ съвременните методи за анимация в туризма.

10

9.     Дейностите по проекта включват участие на хора с увреждания и/или малцинствени групи

5

10.  Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция

5

ОБЩО

100

     

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 т.

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Айхан Курт – Експерт по прилагане на СВОМР;

Консултации на място: град Момчилград, ул.”Девети септември”, №1, ет.4 и град Крумовград, ул.”Трети март” №3

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати. Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници: https://eumis2020.government.bg; www.migmomchilgrad.com

Начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектни предложения се извършва по електронен път в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на адрес http://eumis2020.government.bg чрез подаване на формуляр за кандидатстване. Кандидатът влиза в ИСУН 2020, след регистрация чрез е-мейл адрес и парола, избира настоящата процедура за кандидатстване от „Отворени процедури“ и създава ново проектно предложение. Приложенията към формуляра за кандидатстване, подробно описани в раздел 24 от Насоките за кандидатстване, се прикачват в т. 12 във формат .pdf. Формулярът за кандидатстване трябва да се подава от профила на кандидата, тъй като впоследствие ще бъде използван този профил за комуникация с Комисията за избор и за отстраняване на липса на документи и/или неяснота или неточност по време на оценката. По време на оценката на заявлението комуникацията с кандидата и редакцията на забелязани липси на документи и/или неясноти, или неточности ще се извършва електронно чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, от който е подадено съответното проектно предложение и промени на посочения профил (вкл. промяна на имейл адреса, асоцииран към съответния профил) са недопустими. До приключването на работата на Комисията за избор кандидатът има възможност да оттегли своя формуляр за кандидатстване като подаде писмено искане в Комисията, като това обстоятелство се отбелязва от потребител на ИСУН 2020 от Комисията за избор със съответните права.

Oбява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

pdfО Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 11.09.2017г. до 15.09.2017г. във военно формирование 22240 – Сливен12.05.2017г.

docС П И С Ъ К на вакантни длъжности за войници от военно формирование 26240 – Сливен, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина12.05.2017г.

Oбяви за конкурси за Деня на община Крумовград

        По повод  Деня на общината – 6 октомври, община Крумовград

 

                                             организира

КОНКУРС ЗА поезия, ПРОЗА и ДЕТСКА РИСУНКА

 „МОЯТ роден край“

         В конкурса могат да вземат участие деца и ученици в следните възрастови групи: деца до 7 години;  І-ІІ клас;  ІІІ-ІV клас; V-VІ клас; VІІ-VІІІ клас;IX-XII клас.
         Допустими за участие в конкурса за рисунка са произведения с формат 35 х 50 см, изпълнени с материал по избор – акварел, темпера, молив или пастел.

         Творбите – стихотворения, разкази, есета се представят във форматWord, с шрифт Times New Roman, пункт 12. Произведения, които не отговарят на темата няма да бъдат разглеждани.

         Всеки участник трябва да посочи на гърба на своето произведение следните данни: име, презиме, фамилия, възраст, училище, име на ръководителя, телефон за връзка.


         Организаторите очакват произведенията на участниците до 05 октомври 2020 г. в деловодството на общината.
         Резултатите ще бъдат обявени на 06 октомври 2020 г. /вторник/ - Деня на община Крумовград.

 

   ОБЩИНА  КРУМОВГРАД 

организира

 фото конкурс„МОЯТ роден край“,

посветен на  Деня на общината – 6 октомври

             Конкурсът има любителски характер. В него могат да участват жители на общината над 16 години. Всеки един участник ще има възможност да покаже, как вижда града ни и общината, пречупени през неговия обектив. Участниците имат право да предоставят до 3 /три/ авторски снимки.Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG. Всеки участник представя снимките на фотохартия в размер 10/15см (стандартен размер) или 20/30см и на магнитен носител.

             Не се допускат творби не по темата на конкурса, селфита, фотоколажи, както и снимки, които съдържат допълнително прибавени графики.

             Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има следната информация: име на автора фотограф; година на раждане; адрес, имейл и телефонен номер.

             Фотографиите се представятдо 05 октомври 2020 г. в деловодството       на            общината.
             Компетентно жури ще определи победителите, както и снимките, които да бъдат включени в изложбата, посветена на празника на община Крумовград.
             Печелившите ще бъдат поканени на тържествено връчване на  наградите  на 06 октомври 2020 г. /вторник/ - Деня на община Крумовград.

 


Kласиралите се на I, II, III място ще получат парични награди.

Предоставяйки фотография за участие в конкурса, участниците дават съгласието си организаторите да ги използват по следния начин: да ги публикуват на хартия или в електронен формат, да бъдат част от календар на Общината, да бъдат включвани в изложби, свързани с община Крумовград.

ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

О Б Я В А

 

ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

            МИГ „Момчилград - Крумовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001- 19.160 - „МИГ Момчилград - Крумовград – инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.

Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно развитие)“.

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

 1. Земеделски стопани;
 2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020 г.;
 3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2;

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

 1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
 2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
 3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
 4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
 5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
 6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
 7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
 8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
 9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
 10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 

 1. РАЗХОДИ ЗА СМР
  1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда.
 1. II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им, свързани с:
 • преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
 • производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
 • опазване компонентите на околната среда;
 • производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;
 • подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
  1. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
  2. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ;
  3. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
  4. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
  5. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза, включително чрез финансов лизинг;

 

III. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

 1. Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;
 2. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 1. IV. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ
 2. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 3. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10.

ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Процедура BG06RDNP001- 19.160 - „МИГ Момчилград - Крумовград – инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” е с два крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

Първи период на прием:

Начало: 02.01.2019 година

Краен срок: 18.02.2019 година, 17:00 часа.

Втори период на прием:

Начало: 17.06.2019 година

Краен срок: 05.08.2019 година, 17:00 часа (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения )

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект от образци на документи и Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg

www.migmomchilgrad.com

БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата ( бюджет на приема) е в размер на  480 000,00 лева

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е  50 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 240 000 лева.

Минимален размер на безвъмездната финансова помощ за един проект – 20 000 - 25 000 лева.

Максимален размер на безвъмездната финансова помощ за един проект – 96 000 - 120 000 лева.

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

 

Точки

1.      Предприятието е класифицирано като микро, съгласно препоръка на ЕС 2003/361/ЕС

10

2.      Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските стопани – 5 т.

Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65 % собствени или на членовете на групата/организация на производители или на предприятието суровини (земеделски продукти) – 5 т.

10

3.      Дейностите по проекта са в областта на производството на плодове и/или зеленчукопроизводството и/или трайните насаждения и/или животновъдството

- над 30 % от инвестициите са в посочените сектори – 5 т.

- над 50 % от инвестициите са в посочените сектори - 10 т.

10

4.      Проектът създава нови работни места

-   до 3 работни места – 5 точки

-   над 3 работни места – 10 точки

10

5.      Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на енергийната ефективност на предприятието

10

6.      Иновативност - въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието - над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието

10

7.      Проектът включва преработка и производство на биологични продукти

10

8.      Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция

10

9.      Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т.

- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.

5

10.  Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги

5

11. Оценка  на бизнес плана - с  два под-критерия:

-  Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним – 10 т.;

-  Бизнес планът е реалистичен и изпълним, но не добре обоснован– 5 т. 

10

ОБЩО

100

Проекти, получили „0” точки от оценка на етап ТФО не се предлагат за класиране от КППП и не се допускат за подпомагане!

За да бъде одобрен за финансиране, проектът трябва да получи поне 10 точки.

ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Айхан Курт – Експерт по прилагане на СВОМР;

Консултации на място: гр.Момчилград, ул.“Девети септември“ 1, ет.4 и град Крумовград, ул.”Трети март” №3

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати. Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници: https://eumis2020.government.bg; www.migmomchilgrad.com

НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектни предложения се извършва по електронен път в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на адрес http://eumis2020.government.bg чрез подаване на формуляр за кандидатстване. Кандидатът влиза в ИСУН 2020, след регистрация чрез е-мейл адрес и парола, избира настоящата процедура за кандидатстване от „Отворени процедури“ и създава ново проектно предложение. Приложенията към формуляра за кандидатстване, подробно описани в раздел 24 от Насоките за кандидатстване, се прикачват в т. 12 във формат .pdf. Формулярът за кандидатстване трябва да се подава от профила на кандидата, тъй като впоследствие ще бъде използван този профил за комуникация с Комисията за избор и за отстраняване на липса на документи и/или неяснота или неточност по време на оценката. По време на оценката на заявлението комуникацията с кандидата и редакцията на забелязани липси на документи и/или неясноти, или неточности ще се извършва електронно чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, от който е подадено съответното проектно предложение и промени на посочения профил (вкл. промяна на имейл адреса, асоцииран към съответния профил) са недопустими. До приключването на работата на Комисията за избор кандидатът има възможност да оттегли своя формуляр за кандидатстване като подаде писмено искане в Комисията, като това обстоятелство се отбелязва от потребител на ИСУН 2020 от Комисията за избор със съответните права.

ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020”

ОБЯВА

 

ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020”

            МИГ „Момчилград - Крумовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

„МИГ Момчилград - Крумовград – подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“.

Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно развитие)“.

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

Допустими кандидати:

Земеделски стопани, отговарящи на следните условия:

 1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
 2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;
 3. ако са юридически лица, трябва да са:

а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;

б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

в) признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

Допустими дейности:

 1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или

2.насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или

 1. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или

4.подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или

 1. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
 2. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Допустими разходи:

 1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
 2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
 4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг;
 5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
 6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;
 7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
 8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 4;
 9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
 10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
 11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 13. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 12.

Допустимите разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта не могат да превишават:

 1. едно на сто от допустимите разходи – за проекти с инвестиции само за земеделска техника и/или разходи по т. 10 – 12;
 2. пет на сто от допустимите разходи по т. 1 – 12 – за проекти с включени инвестиции за създаване на трайни насаждения и/или строително-монтажни дейности и/или оборудване и/или машини, но не повече от левовата равностойност на 35 000 евро;

Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т. 1 – 6 и т. 9 – 12.

Разходите по т. 13 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 13 са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.

Период за прием и място за подаване на проекти:

Процедура BG06RDNP001- 19.157 МИГ Момчилград – Крумовград - мярка 4.1.1. “Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“  е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

Първи период на прием:

Начало: 17.12.2018 година

Краен срок: 31.01.2019 година, 17:00 часа.

Втори период на прием:

Начало: 03.06.2019 година

Краен срок: 24.07.2019 година, 17:00 часа (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения )

Трети период на прием:

Начало: 28.10.2019 година

Краен срок: 10.12.2019 година, 17:00 часа (в случай че са налични остатъчни средства от втория  краен срок за подаване на проектни предложения )

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект от образци на документи и Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg

www.migmomchilgrad.com

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата ( бюджет на приема) е в размер на  973 475,00 лева

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимален размер на общите допустими разходи за проект - 15 000 лева

Максимален размер на общите допустими разходи за проект - 100 000 лева

Финансовата помощ е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:

 1. проекти, представени от млади земеделски стопани;
 2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;
 3. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;
 4. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани
 5. за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г. и за кандидати, които са заявили подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. към датата на кандидатстване и към момента на подаване на заявка за плащане са одобрени и изпълняват ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
 6. за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.

Максимално комбинирано подпомагане – 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест;

 

Точки

1.   Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен търговец на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години, към датата на кандидатстване

15

2. Дейностите по проекта са в областта на производството на чувствителните сектори

- над 30 % от инвестициите са в посочените сектори – 5 т.

- над 50 % от инвестициите са в посочените сектори - 10 т.

- над 75 % - от инвестициите са в посочените сектори - 15 т.

15

3. Проектът създава нови работни места

-       до 2 работни места – 5 точки

-      над 2 работни места – 10 точки

10

4. Дейностите по проекта се осъществяват в землищата на населени места попадащи в не облагодетелствани райони

10

5. Иновативност - въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието - над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в стопанството

10

6. Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на енергийната ефективност на предприятието

10

7. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция

10

8. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т.

- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.

5

9. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги

5

10. Оценка  на бизнес плана - с  два под-критерия:

-    Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним – 10 т.;

-    Бизнес планът е реалистичен и изпълним, но не добре обоснован– 5 т. 

10

ОБЩО

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Общия брой на точките по настоящата процедура е 100 точки.

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна или по-голяма от 10 т.

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Халил Халил – Експерт по прилагане на СВОМР;

Консултации на място: град Момчилград, ул.”Девети септември”, №1, ет.4 и град Крумовград, ул.”Трети март” №3

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати. Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници: https://eumis2020.government.bg; www.migmomchilgrad.com

Начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектни предложения се извършва по електронен път в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на адрес http://eumis2020.government.bg чрез подаване на формуляр за кандидатстване. Кандидатът влиза в ИСУН 2020, след регистрация чрез е-мейл адрес и парола, избира настоящата процедура за кандидатстване от „Отворени процедури“ и създава ново проектно предложение. Приложенията към формуляра за кандидатстване, подробно описани в раздел 24 от Насоките за кандидатстване, се прикачват в т. 12 във формат .pdf. Формулярът за кандидатстване трябва да се подава от профила на кандидата, тъй като впоследствие ще бъде използван този профил за комуникация с Комисията за избор и за отстраняване на липса на документи и/или неяснота или неточност по време на оценката. По време на оценката на заявлението комуникацията с кандидата и редакцията на забелязани липси на документи и/или неясноти, или неточности ще се извършва електронно чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, от който е подадено съответното проектно предложение и промени на посочения профил (вкл. промяна на имейл адреса, асоцииран към съответния профил) са недопустими. До приключването на работата на Комисията за избор кандидатът има възможност да оттегли своя формуляр за кандидатстване като подаде писмено искане в Комисията, като това обстоятелство се отбелязва от потребител на ИСУН 2020 от Комисията за избор със съответните права.

Изграждане на площадка за временно съхранение на строителни отпадъци в ПИ с № 000055, землище с. Скалак, община Крумовград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)


Общинска администрация Крумовград

ОБЯВЯВА

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на площадка за временно съхранение на строителни отпадъци в ПИ с № 000055, землище с. Скалак, община Крумовград”.


Писмени становища и мнения се приемат в:
РИОСВ – Хасково, ул. „Добруджа” №14
Община Крумовград, пл. „България” №5.

От общинска администрация Крумовград

Кметът на община Крумовград КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА на публично обсъждане на проекто- бюджета на община Крумовград за 2021 година

О Б Я В А

 

На основание  Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Крумовград

Кметът на община  Крумовград

КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА

на публично обсъждане на проекто- бюджета  на община Крумовград за 2021 година.

         Публичното обсъждане  на проекто- бюджета на община Крумовград  за 2021 година  ще се проведе на  11.02.2021 година /четвъртък / от 10.00

в залата на Общински съвет - Крумовград.

Поради удължаване на противоепидемичните мерки на територията на Република България със заповед на МЗ при 50 % запълване на залата определям второ обсъждане на проекто-бюджета на 11.02.2021 г. от 13.00 часа.

         Писмени предложения за бюджет 2021 година на община Крумовград могат да се направят до 10.02.2021 година в деловодството на община Крумовград и на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

                                                        

Кмет на община Крумовград: Себихан Мехмед

Конкурс за свободно работно място в "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД

1.Конкурс за свободно работно място в "ДПМ Крумовград" ЕАД

2.Конкурс за свободно работно място в "ДПМ Крумовград" ЕАД

3.Конкурс за свободно работно място в "ДПМ Крумовград" ЕАД

Летен стаж в Дънди Прешъс Металс – "Това е твоята възможност!"

Летен стаж в Дънди Прешъс Металс –

"Това е твоята възможност!"

„Това е твоята възможност" е мотото на лятната стажантска програма на дружествата на Дънди Прешъс Металс в България.

Стажът в „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД предоставя ценна възможност за работа в екип от професионалисти, прилагане на знанията и усвояване на специфични практически умения.

Ние организираме:

ЛЕТЕН СТАЖ ЗА СТУДЕНТИ В СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

 • ПРОУЧВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ (СТАЖ В КРУМОВГРАД);
 • ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (СТАЖ В КРУМОВГРАД);
 • КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И КОМУНИКАЦИИ (СТАЖ В КРУМОВГРАД);
 • ПРОЕКТИ (СТАЖ В КРУМОВГРАД);
 • ТЕХНИЧЕСКИ СЛУЖБИ – ЕКСПЛОАТАЦИОННО ПРОУЧВАНЕ; ГЕОЛОГИЯ РУДНИК (СТАЖ В ЧЕЛОПЕЧ);
 • ТЕХНИЧЕСКИ СЛУЖБИ – МИННО ПЛАНИРАНЕ, ГЕОМЕХАНИКА И ПВР (СТАЖ В ЧЕЛОПЕЧ);
 • ТЕХНИЧЕСКИ СЛУЖБИ – МАРКШАЙДЕРСКИ ОТДЕЛ (СТАЖ В ЧЕЛОПЕЧ);
 • ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ (СТАЖ В ЧЕЛОПЕЧ);
 • ПОДДРЪЖКА МЕХАНО ОБОРУДВАНЕ (СТАЖ В ЧЕЛОПЕЧ);
 • ЕЛЕКТРО И КИП И А ПОДДРЪЖКА (СТАЖ В ЧЕЛОПЕЧ);
 • ПРЕРАБОТКА НА РУДА (СТАЖ В ЧЕЛОПЕЧ);
 • ВОДНО И ХВОСТОВО СТОПАНСТВО (СТАЖ В ЧЕЛОПЕЧ);
 • БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА (СТАЖ В ЧЕЛОПЕЧ);
 • ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (СТАЖ В ЧЕЛОПЕЧ).

Стажът в двете Дружества на „Дънди Прешъс Металс“ в България предоставя ценна възможност за работа в екип от професионалисти, прилагане на знанията и усвояване на специфични практически умения.

Изисквания:

- Висше образование – завършен 2-ри курс, подходяща специалност според посоченото направление;

- Познания и интереси в направлението, за което кандидатствате;

- Компютърни умения;

- Владеенето на английски език е предимство;

- Мотивация за работа и инициативност;

- Отговорност и ангажираност;

- Целенасоченост и желание за развитие.

Ние предлагаме:

- Платен стаж;

- Осигурено изхранване;

- За стажа в Челопеч е осигурено настаняване в Общежитие;

- При добро представяне е възможен дългосрочен ангажимент и професионално развитие в компанията.

За да кандидатствате за стаж, моля изпратете СV и мотивационно писмо на e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в Информационния център на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД, гр.Крумовград. Моля, посочете направлението, за което кандидатствате.

Подробни обяви може да намерите на сайта jobs.bg.

Документи ще се приемат до 30.04.2017 г.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Жените и мъжете могат да кандидатстват за позицията при равни условия.

Вашите лични данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

За повече информация:

Джанан Юсеин

Специалист „Връзки с обществеността“

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Тел: +359 (0) 888 181 104

На  основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 29 от Наредбата за условията и реда за отдаване по наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Общински съвет – Крумовград и Решение № 87 от Протокол № 5 от 27.02.2020 год. на ОбС- Крумовград обявява публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделски земи

На  основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 29 от Наредбата за условията и реда за отдаване по наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Общински съвет – Крумовград и Решение № 87 от Протокол № 5 от 27.02.2020 год. на ОбС- Крумовград

О Б Я В Я В А

 

     Публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на община Крумовград при следните условия:

          1. Обект на конкурса са свободни земеделски земи от ОПФ на община Крумовград, съгласно Заповед № КО-656/18.08.2020 г. на кмета на община Крумовград, представляващи:

 1.1. Поземлен имот с идентификатор00093.10.334 по КККР на с. Аврен, № на имота по КВС 010334, Местност „СТАРЕЙЦА“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „IX“, площ 15,900 дка, акт за общинска собственост № 6337 от 20.04.2014 г., граници на имота: 00093.10.309, 00093.10.342, 00093.10.345, 00093.10.41, 00093.10.42, 00093.20.83, с начална конкурсна цена на декар, в размер на23.00 лв. (двадесет и три лева);

1.2. Поземлен имот с идентификатор 06906.7.151 по КККР на с. Бук, № на имота по КВС 007151, Местност „ЯМАЧ“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „IX“, площ 2,579 дка, акт за общинска собственост № 13633 от 20.02.2020 г., граници на имота: 06906.7.150, 06906.7.152, 06906.7.156, 06906.7.170, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 27.00 лв. (двадесет и седем лева);

1.3. Поземлен имот с идентификатор 44344.21.66 по КККР на с. Луличка,№ на имота по КВС 021066, Местност „ДИМЕН АРДЪ“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „IX“, площ 6,517 дка, акт за общинска собственост № 13634 от 20.02.2020 г., граници на имота: 44344.21.162, 44344.21.176, 44344.21.69, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 14.00 лв. (четиринадесет лева);

1.4. Поземлен имот с идентификатор 62774.12.349 по КККР на с. Рогач, № на имота по КВС 012349, Местност „СУЛУ ТАРЛА“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 3,159 дка, акт за общинска собственост № 13635 от 20.02.2020 г., граници на имота: 62774.10.271, 62774.12.14, 62774.12.347, 62774.12.348, 62774.12.6, 62774.12.7, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 12.00 лв. (дванадесет лева);

1.5. Поземлен имот с идентификатор 81205.11.84 по КККР на с. Чернооки, № на имота по КВС 000750, Местност „КОДЖА БААЛЪК“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 23,533 дка, акт за общинска собственост № 13636 от 20.02.2020 г., граници на имота: 81205.11.10, 81205.11.11, 81205.11.12, 81205.11.13, 81205.11.130, 81205.11.133, 81205.11.14, 81205.11.17, 81205.11.18, 81205.11.20, 81205.11.21, 81205.11.26, 81205.11.27, 81205.11.33, 81205.11.35, 81205.11.83, 81205.11.85, 81205.11.86, 81205.11.87, 81205.11.9, 81205.11.90, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 30.00 лв. (тридесет лева);

        2. Предназначение за което се отдават имотите – за създаване и отглеждане на трайни насаждения (без декоративна растителност, многогодишни треви и тревни насаждения).

           3. Начална конкурсна цена – не по-ниска от посочената в описанието на съответния имот.

           4. Конкурсът ще се проведе на 09.09.2020 год. в залата на ОбА – Крумовград, находяща се на пл. „България” № 5, І-ви етаж с часове, както следва:

4.1. за поземлен имот с идентификатор 00093.10.334 по КККР на с. Аврен - 09.30 часа; 

4.2. за поземлен имот с идентификатор 06906.7.151 по КККР на с. Бук – 10.00 часа;

4.3. за поземлен имот с идентификатор 44344.21.66 по КККР на с. Луличка - 10.30 часа;

4.4. за поземлен имот с идентификатор 62774.12.349 по КККР на с. Рогач – 11.00 часа;

4.5. за поземлен имот с идентификатор 81205.11.84 по КККР на с. Чернооки – 11.30 часа;

             5. Депозитът за участие в конкурса в размер на 500 (петстотин) лв. за имот, който може да се внесе в касата на общината – стая 10, ет.3 на Общинска администрация  гр. Крумовград,  пл. “България” № 5  или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК” ЕАД – клон гр. Крумовград , както следва: IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912 , BIC: STSABGSF

(участниците са длъжни да посочат в основанието за превода, точното наименование на конкурса и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват).

Срок за внасяне: до 16.00 ч.  на 08.09.2020 г.

            6. Таксата за закупуване на конкурсна документация е в размер на 40.00 лв. за имот с ДДС (невъзстановими), която може да се внесе на каса в дирекция „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград , както следва: IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400, BIC: STSABGSF

 (участниците са длъжни да посочат в основанието за превода, точното наименование на конкурса и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват).

Срок за внасяне: до 16.00 ч.  на 08.09.2020 г.

Конкурсната документация се получава в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая  № 1, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл. “България” № 16, до 16.30 ч.  на 08.09.2020 г.

            7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: Документите за участие в конкурса се подават в запечатан непрозрачен плик лично или чрез упълномощен представител до 17.00 ч. на 08.09.2020 г., при специалисти в Дирекция „Административно информационно обслужване и протокол“ при Общинска администрация – Крумовград, пл. България №16, етаж I-ви /деловодство/.            

            8.  Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 08.09.2020 г.  след закупуване на конкурсна документация.

            9. При неявяване на кандидати, повторен публично оповестен конкурс ще се проведе на 16.09.2020 г.от 10.00 часа в залата на ОбА – Крумовград, находяща се на пл. „България” № 5, І-ви етаж, при същите условия.

            10. Конкурсната документация за повторния конкурс се заплаща в касата на ОбА – Крумовград и се получава в Дирекция „Общинска собственост и икономика“, находяща се в стая №1, ет.2 на ОбА- Крумовград, пл.България №16.

            11. Документите за участие в повторния конкурс се подават при специалисти в Дирекция „Административно информационно обслужване и протокол“ при Общинска администрация – Крумовград, пл. България №16, етаж I-ви /деловодство/ до 17.00 часа на 15.09.2020 г.          

            12. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 15.09.2020 г.  след закупуване на конкурсна документация.

             Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, пл. България №16, стая №1, ет.2 на Общинска администрация – Крумовград.

                                                                        

                                                                         СЕБИХАН МЕХМЕД

                                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД

О Б Я В А ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ И ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА И ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

zipОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ И ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА И ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

О Б Я В А ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“ И ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА И ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

zipО Б Я В А ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“ И ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА И ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,

завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г.

във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Карлово, Казанлък и Пловдив

О б я в а за подбор на длъжност Експерт по проект „Младежка заетост – гаранция за бъдеще”

 

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-1.002-0130-С01 между Министерство на труда и социалната политика и Община Крумовград за реализиране на Проект по процедура № BG05M9OP001-1.002 „Активни“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Крумовград обявява, подбор за служител на длъжност Експерт.

Минимални изисквания за заемане на длъжността

 

 1. Да бъдат регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда“.
 2. Да притежават висше образование по специалности в областта на педагогическите, хуманитарните, социалните, стопанските и правните науки.
 3. Да притежават умения за работа с персонален компютър – MS Office/Word, Excel/, електронна поща, интернет.
 4. Професионален опит – не е необходим.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

 1. Да притежават познания за законодателната уредба в областта на заетостта, образованието и социалното подпомагане.
 2. Да притежават знания за програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, финансирани от държавния бюджет и Европейските структурни фондове.
 3. Да притежават способност за планиране и организиране на дейността.
 4. Да притежават умения за самостоятелна работа и работа в екип.
 5. Да притежават аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
 6. Да притежават добри комуникативни умения.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА „ЕКСПЕРТ”

 1. Идентифициране на младежи до 29 г. вкл., които не работят, не учат и не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ), и определяне на техните потребности чрез събиране на информация и провеждане на неформални срещи, с цел формиране на тяхното активно поведение на пазара на труда, по въпроси, свързани със заетостта, професионалното обучение, информиране и консултиране.
 2. Достигане до младежи, които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ, и поименното им определяне, което включва тяхното намиране и осъществяване на контакт с младеж от целевата група по проекта.
 3. Изготвяне на индивидуален профил за определяне на потребностите.
 4. Участие в информационна кампания за идентифициране на целевите групи, съвместно с екипа по проекта.
 5. Информиране и консултиране на младежи до 29 г. вкл., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ относно законовите разпоредби касаещи статута на заетите, безработните, неактивните – техните права и задължения, възможности за трудова реализация и насочване на лицата към активно поведение на пазара на труда (към ДБТ, училища, центрове за професионално обучение и др.).
 6. Индивидуална работа с идентифицираните лица по проекта - младежи до 29 г. вкл., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ, с цел предоставяне на съвети и помощ, относно:

- връщане в образователната система: отпадналите от образователната система да бъдат насочени към образователни институции и структури на Министерство на образованието и науката на регионално и местно ниво за продължаване на образованието;

- регистриране в Дирекция „Бюро по труда“;

- насочване към включване в обучение във връзка с възможност за работа;

- насочване към реализация на пазара на труда.

 1. Сътрудничество с представители на местната власт, училища, работодатели и др., при установяване на контакти и работа с младежи до 29 г. вкл., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ.
 2. Изпълнява други задачи, свързани с проекта, възложени от прекия ръководител.
 3. Съобразно компетенциите си дава предложения пред прекия си ръководител за усъвършенстване на дейността и документооборота във връзка с изпълнение ѝ.
 4. Пази в тайна служебната информация и личните данни, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 19.05.2016 г. до 27.05.2016 г. (вкл).

Документите се подават до Кмета на Община Крумовград в Деловодството на Общината.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ:

 

С одобрения кандидат за заемане на длъжността „Експерт” ще се сключи трудов договор. Продължителност на осигурена заетост 10 месеца.

Възнаграждението по договора се осигурява по проект „Младежка заетост – гаранция за бъдеще” № BG05M9OP001-1.002-0130-С01,финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., с финансовата подкрепа на Инициатива за младежка заетост и Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление за кандидатстване по образец – Приложение 1.
 2. Автобиография – в Еuropassформат, на български.
 3. Документ за самоличност (за справка).
 4. Копие на диплома за завършено образование.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Подборът протича на два етапа:

 1. Допускане по документи, съгласно посочените минимални изисквания.
 2. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Всички постъпили заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок ще се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Крумовград. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати.

По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивация за работа.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на таблото с обявите в сградата на Община Крумовград пл. „България“ № 16, ет. 3.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се получат в сградата на Община Крумовград, град Крумовград, пл. „България“ № 16, ет. 3, стая № 9 и на сайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg

 

За повече информация:

г-жа Медиха Юсеин – ръководител по проекта,

гр. Крумовград, пл. „България“ № 16, ет. 3, стая 9,

телефон за връзка: 03641/ 70-82.

О б я в а за подбор на длъжност Психолог по Проект „Младежка заетост – гаранция за бъдеще”

 

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-1.002-0130-С01 между Министерство на труда и социалната политика и Община Крумовград за реализиране на проект по процедура № BG05M9OP001-1.002 „Активни“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Крумовград обявява подбор за служител на длъжност Психолог.

Минимални изисквания за заемане на длъжността

 

 1. Лице в трудоспособна възраст;
 2. Да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на психологически услуги.
 3. Завършено висше образование – минимална образователна степен „бакалавър”, специалност „Психология”.
 4. Професионален опит – не е необходим. С предимство е опит в сферата на , психологията, хуманитарните дейности и социалната работа.
 5. Да притежават умения за работа с персонален компютър – MS Office/Word, Excel/, електронна поща, интернет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

 1. Да притежават способност за планиране и организиране на дейността.
 2. Да притежават умения за самостоятелна работа и работа в екип.
 3. Да притежават аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
 4. Да притежават добри комуникативни умения.
 5. Да има нагласа и чувствителност към работа и общуване с лица от различни етноси.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА „ПСИХОЛОГ”

 1. Проучва индивидуалните психологически особености и потребности на младежи до 29 г. вкл., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ.
 2. Извършва психологическо консултиране и подпомагане на идентифицираните представители на целевата група по проекта, което включва използване на специфични психологически техники за снижаване на напрежението и преодоляване на първоначалните трудности при провеждане на консултации, изслушване на лицата, идентифициране на проблеми, работа върху личностни бариери за тяхното преодоляване, подпомагане при вземане на решения, разрешаване на съществуващи проблеми и други.
 3. Извършва психологическо консултиране с цел формиране на социални умения при търсене на работа, справяне със стреса и повишаване на самооценката на младежи до 29 г. вкл., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ за изграждане на основни умения за общуване и представяне пред работодатели.
 4. Извършва психологическо подпомагане за придобиване на активно поведение на пазара на труда.
 5. Изпълнява други задачи, свързани с проекта, възложени от прекия ръководител.
 6. Съобразно компетенциите си дава предложения пред прекия си ръководител за усъвършенстване на дейността и документооборота във връзка с изпълнение ѝ.
 7. Пази в тайна служебната информация и личните данни, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 19.05.2016 г. до 27.05.2016 г. (вкл).

Документите се подават до кмета на Община Крумовград в Деловодството на Общината.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ:

 

С одобрения кандидат за заемане на длъжността „Психолог” ще се сключи договор за услуга (граждански договор) при спазване на разпоредбите на ЗЗД.

Продължителност на осигурена заетост 10 месеца – 1200 часа за целия период.

Възнаграждението по договора се осигурява по проект „Младежка заетост – гаранция за бъдеще” № BG05M9OP001-1.002-0130-С01, финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Инициатива за младежка заетост и Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление за кандидатстване по образец – Приложение 1.
 2. Автобиография – в Еuropassформат, на български.
 3. Документ за самоличност (за справка).
 4. Копие на диплома за завършено образование.
 5. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв във автобиографията си и това му носи предимство).
 6. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Подборът протича на два етапа:

 1. Допускане по документи, съгласно посочените минимални изисквания.
 2. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Всички постъпили заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок ще се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Крумовград. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати.

По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивация за работа.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на таблото с обявите в сградата на Община Крумовград пл. „България“ № 16, ет. 3.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се получат в сградата на Община Крумовград, град Крумовград, пл. „България“ № 16, ет. 3, стая № 9 и на сайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg

 

За повече информация:

г-жа Медиха Юсеин – ръководител по проекта,

гр. Крумовград, пл. „България“ № 16, ет. 3, стая 9,

телефон за връзка: 03641/ 70-82.

О Б Я В А за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от следните недвижими имоти

На oснoвание чл.13 , ал. 6 oт Наредба за упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества на  Общински съвет   Крумoвград

                                                         

                                                          О Б Я В Я В А

 

публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от следните недвижими имоти:

 • Помещениехангар, депо, гараж с полезна площ77 кв.м., с идентификатор 39970.505.1094.24,  нахoдящо  се в ПИ с идентификатор 39970.505.1094 по КККР  в гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали, актуван с АЧОС № 10223/ 10.06.2016 год.,  с първоначална тръжна месечна наемна цена в размер на 200 лв. /двеста тридесет и един лева/, за срок от 10 години.
  • Помещениехангар, депо, гараж с полезна площ 33 кв.м.,с идентификатор 39970.505.1094.23, нахoдящо  се в ПИ с идентификатор 39970.505.1094 по КККР в гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали, актуван с АЧОС № 10223/10.06.2016 год., с първоначална тръжна месечна наемна цена в размер на 99.00 лв. /деветдесет и девет лева/, за срок от 10 години.
 • Помещениехангар, депо, гараж с полезна площ 35 кв.м.,с идентификатор 39970.505.1094.21,  нахoдящо  се в ПИ с идентификатор 39970.505.1094 по КККР в гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали, актуван с АЧОС № 10223/10.06.2016 год., с първоначална тръжна месечна наемна цена в размер на 105.00 лв. /сто и пет лева/, за срок от 10 години.
 • Помещениехангар, депо, гараж с полезна площ 22 кв.м.,с идентификатор 39970.505.1094.18, нахoдящо  се в ПИ с идентификатор 39970.505.1094 по КККР гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали, актуван с АЧОС № 10223/10.06.2016 год., с първоначална тръжна месечна наемна цена в размер на 66.00 лв. /шестдесет и шест лева/, за срок от 10 години.
 • Помещениехангар, депо, гараж с полезна площ 24 кв.м.,с идентификатор 39970.505.1094.17 нахoдящо  се в ПИ с идентификатор 39970.505.1094 по КККР гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали, актуван с АЧОС № 10223/10.06.2016 год., с първоначална тръжна месечна наемна цена в размер на 72.00 лв. /седемдесет и два лева/, за срок от 10 години.
 • Помещениехангар, депо, гараж с полезна площ 24 кв.м.,с идентификатор 39970.505.1094.16, нахoдящо  се в ПИ с идентификатор 39970.505.1094 по КККР гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали, актуван с АЧОС № 10223/10.06.2016 год,  с първоначална тръжна месечна наемна цена в размер на 72.00 лв. /седемдесет и два лева/, за срок от 10 години.
 • Помещениехангар, депо, гараж с полезна площ 24 кв.м., с идентификатор 39970.505.1094.15, нахoдящо  се в ПИ с идентификатор 39970.505.1094 по КККР в гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали, актуван с АЧОС № 10223/10.06.2016 год., с първоначална тръжна месечна наемна цена в размер на 72.00 лв. /седемдесет и два лева/, за срок от 10 години.
 • Помещениехангар, депо, гараж с полезна площ 25 кв.м.,с идентификатор 39970.505.1094.14, нахoдящо  се в ПИ с идентификатор 39970.505.1094 по КККР  гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали, актуван с АЧОС № 10223/10.06.2016 год., с първоначална тръжна месечна наемна цена в размер на 75.00 лв. /седемдесет и пет лева, за срок от 10 години.

 

Депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната тръжна наемна цена за всеки имот по отделно, който се внася в касата на МБАЛ „Живот+” ЕООД гр. Крумовград в срок до 15:00 часа на 31.05.2019г.

Търгът ще се проведе на 03.06.2019 год. от 10:00 часа в кабинета на управителя в сградата на МБАЛ „Живот+” ЕООД гр.Крумовград, ул. „Христо Ботев” № 2.

 При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 10.06.2019 год. от 10:00 часа в кабинета на управителя в сградата на МБАЛ „Живот+” ЕООД гр.Крумовград, ул. „Христо Ботев” № 2, при същите условия.

 Тръжната документация за повторния търг се заплаща в касата на МБАЛ „Живот+” ЕООД и се подава до 16:00 часа на 07.06.2019 год.

 Документи за участие се приемат до 15.00 часа 07.06.2019 год.

 Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч., след закупуването на тръжна документация.

Такса за закупуване на тръжната документация в размер на 40.00 лв./четиридесет лева/.

Тръжната документация в размер на 40.00 лева, невъзстановими,  определена за всеки обект по отделно се заплаща в касата на МБАЛ +Живот+” ЕООД гр. Крумовград, ул. „Христо Ботев № 2.

Участниците могат да внесат сумите определени за цена на тръжната документация и депозит съгласно определения размер и по банков път по сметка на МБАЛ „Живот+” ЕООД гр. Крумовград, в банка ДСК АД,IBAN:BG75STSA 93 0000 1123 6675,BIC: STSABGSF.

Участниците да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и датата на провеждането му, с пълно описание на имота, за който ще участват.

 

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени от главния счетоводител Звезда Чернева в сградата на МБАЛ „Живот+” ЕООД или на телефон 0895660175.

                                                                                   УПРАВИТЕЛ: /Д-р М. Иванова/

О Б Я В Я В А за публичен търг с явно наддаване за Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

             На основание чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА  във връзка с чл. 37, ал.1 от ЗОС и чл.30,  ал.1, т.3, чл. 87, ал.1 т.4 и чл.91, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет  Крумовград, Решениe № 592 от Протокол № 32/26.07.2018 год. на Общински съвет  Крумовград

                                                           

О Б Я В Я В А  :

         

               Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху недвижим  имот -  частна общинска собственост, представляващ  ПИ с идентификатор 39970.505.248 с площ 653 кв.м. по КК и КР на гр. Крумовград. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана с начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди / Номер по предходен план: пл.сн.№ 98,  квартал: 25, парцел:  УПИ І по ПУП на гр. Крумовград кв. Изгрев/, актуван с АЧОС № 9416  от 04.02.2016  г. с пазарна цена в размер на 4 400  /четири хиляди и четиристотин/ лв. без ДДС.

 1. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.
 2. Търгътще се проведе на10.10.2018 год. от 10.00 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І - ви етаж.
 3. Тръжната документация за имота е в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) и се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка  IBAN: BG79STSA93003303687912 , BIC:STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

 1. Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 09.10.2018 г.     

5.Оглед на имотa  може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 16.10.2018 г. след закупуване на тръжната документация

 1. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 17.10.2018 год.от 10.00 часа в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при същите  условия.
 2. Документите за участие в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на  16.10.2018 г.     
 3. Участниците да носят документ за самоличност.

             Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 71-13, 75-22,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…..……………….

 /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

О Б Я В Я В А за публичен търг с явно наддаване за Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

             На основание чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА  във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30, ,ал.1, т.1, чл.87, ал.1 т.3 и чл.91, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет  Крумовград, Решениe № 614 от Протокол № 33/30.08.2018 год.  на Общински съвет  Крумовград

                                                           

О Б Я В Я В А  :

         

   Публичен търг с явно наддаване за Продажба на недвижим имот -  частна общинска собственост, представляващ  незастроен  УПИ VІІІ с пл.сн. № 6 в кв.5 с площ от 480 кв.м.  по ПУП на с. Голямо  Каменяне, актуван с АЧОС № 12 119/ 06.06.2018 г. с първоначална тръжна  цена в размер на 3 950 /три хиляди деветстотин и петдесет/ лв. без ДДС.

 1. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.
 2. Търгътще се проведе на10.10.2018 год. от 11.00 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І - ви етаж.
 3. Тръжната документация за имота е в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) и се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка  IBAN: BG79STSA93003303687912 , BIC:STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

 1. Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 09.10.2018 г.     

5.Оглед на имотa  може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 16.10.2018 г. след закупуване на тръжната документация

 1. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 17.10.2018 год.от 11.00 часа в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при същите  условия.
 2. Документите за участие в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на  16.10.2018 г.     
 3. Участниците да носят документ за самоличност.

             Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 71-13, 75-22,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…..……………….

 /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

Общинa Крумовград обявява публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти

                                           О Б Щ И Н А   К Р У М О В Г Р А Д                                        

             На основание чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА  във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.30, ал.1, т.1, чл.87, ал.1 т.3 и чл.91, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет  Крумовград , Решениe № 219 от Протокол № 14/07.12.2020 год.  на Общински съвет  Крумовград

                                                            О Б Я В Я В А:

          1. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти -  частна общинска собственост, представляващи:

          - Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV /четвърти/  в кв.10 /десети/ с площ от 612 /шестстотин и дванадесет/ кв.м. по ЧПУП на с. Звънарка м. Козино, утвърден със заповед № 551/ 18.06.1982 г. За жилищно строителство. Актуван с АЧОС №  14468/04.08.2020 г. с начална тръжна  цена 3350.00 /три хиляди триста и петдесет/  лв. без ДДС.

 -  Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IX  /девети / с пл.сн. № 104 в кв. 13  / тринадесети /  с площ от 868 /осемстотин шестдесет и осем/ кв.м. по ПУП на с. Подрумче , утвърден със заповед № 97 от 20.02.1989 г.За жилищно строителство. Актуван с АЧОС № 4263/ 15.07.2008 г. с начална тръжна цена 3900 /три хиляди и деветстотин/ лв без ДДС.

            - ПИ в урбанизираната територия на с. Рибино с площ от 454 кв.м. ведно с разположената в него сграда/бивш-пансион/ със ЗП- 162 кв.м. и стопанска постройка със ЗП-42 кв. Актуван с АЧОС № 77 от 20.10.1997 г.с начална тръжна цена 3400.00 лв. без ДДС.

         2. Депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.

         3. Търговете ще се проведат на 16.02.2021 год. от 10.00 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.

         4.Тръжната документация  е в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) и се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция “Общинска собственост и икономика”,  находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка  IBAN: BG79STSA93003303687912 , BIC:STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

            5.Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 15.02.2021 г.     

6. При неявяване на кандидати повторни търгове  ще се проведат на 23.02.2021 год.от 10.00 часа в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при  същите  условия.

            7. Тръжната документация  за повторния  търг  се заплаща в касата на ОбА и се получава  в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая  № 5,ет.2 на ОбА гр. Крумовград, пл. “България” № 16.

 8. Документите за участие  в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на  22.02.2021 г.     

9.Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 22.02.2021 г. след закупуване на тръжната документация.

 Участниците да носят документ за самоличност. 

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…..……………….

 /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

ОБЩИНА КРУМОВГРАД О Р Г А Н И З И Р А кампания за разделно събиране на пластмасови отпадъци /бутилки/

ОБЩИНА  КРУМОВГРАД

                                            О Р Г А Н И З И Р А         

          кампания за разделно събиране на пластмасови отпадъци /бутилки/

 

Кампанията ще се проведе в периода от 23.09.2021 г. до 01.10.2021 г..и цели насърчаване на учениците от общината към отговорно разделно събиране на пластмасови отпадъци /бутилки/.  Насочена  е към ученици от I до XII клас, в категории, както следва:    I – IV клас,  V- VII клас, VIII- XII клас.

В предвид, спецификата при извозването на отпадъка от селата,  кампанията в селата ще се проведе колективно по училища, а в града – индивидуално.

            Участниците, събрали и предали най-голямо количество отпадъци ще бъдат класирани на 1, 2 и 3 място, според възрастовата група и ще получат парични награди,  както следва:

 I – IV клас: 1място – 200 лв., 2 място - 150 лв.,3 място -100 лв.;

V- VII клас:1 място - 250 лв., 2 място - 200 лв.,3 място -150 лв.;

VIII- XII клас.: 1място - 250 лв., 2 място- 200 лв.,3 място -150 лв.

Наградите за колективните участници ще бъдат както следва: 1място -300 лв.,           2 място -250 лв., 3 място - 200 лв.

            Минималното количество предадени пластмасови бутилки по възрастови групи е следното: I – IV клас – минимум 5 кг; V- VII клас: минимум 8 кг; VIII- XII клас.: минимум 10 кг. Колективните участници ще бъдат наградени при предадени минимум 20 кг отпадъци /бутилки/.

Указания за провеждането на кампанията:

       І. Събиране и подготвяне за предаване на  отпадъците:

 • Пластмасови отпадъци – бутилки от минерална вода, безалкохолни напитки, оцет, бира /без капачка/, туби от козметични и санитарни продукти. Необходимо е да нямат никакво съдържание, да бъдат почистени и да бъдат смачкани, за да се намали обема им.

      ІІ. Предаване на събраните отпадъци в града:

 • Предаването ще бъде на специален пункт, намиращ се в новоизградения общински пазар (до бивше спално помещение), всеки ден от 15.30 до 17.30 часа.
 • При предаване на събраните отпадъци първо ще се извършва визуална проверка за спазване на горецитираните изисквания, и след това претеглени за удостоверяване на предаденото количество.
 • След претегляне на отпадъка, участника ще получава талон със записани в него: трите имена на предаващия отпадъка, в кой клас е, предаденото количество отпадък (кг.) и дата на предаване.

       ІІI. Предаване на събраните отпадъци от селата:

 • Събирането на отпадъците от селата ще се извършва след предварителна заявка от директора на училището.
 • Отпадъците ще се теглят на място в деня на приемането и ще се издават талончета.

При въпроси относно кампанията,  може да се обръщате към Гергана Чилингирова - еколог, тел. 03641/20-10/162.

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map