Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

О б я в а за подбор на длъжност Психолог по Проект „Младежка заетост – гаранция за бъдеще”

 

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-1.002-0130-С01 между Министерство на труда и социалната политика и Община Крумовград за реализиране на проект по процедура № BG05M9OP001-1.002 „Активни“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Крумовград обявява подбор за служител на длъжност Психолог.

Минимални изисквания за заемане на длъжността

 

 1. Лице в трудоспособна възраст;
 2. Да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на психологически услуги.
 3. Завършено висше образование – минимална образователна степен „бакалавър”, специалност „Психология”.
 4. Професионален опит – не е необходим. С предимство е опит в сферата на , психологията, хуманитарните дейности и социалната работа.
 5. Да притежават умения за работа с персонален компютър – MS Office/Word, Excel/, електронна поща, интернет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

 1. Да притежават способност за планиране и организиране на дейността.
 2. Да притежават умения за самостоятелна работа и работа в екип.
 3. Да притежават аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
 4. Да притежават добри комуникативни умения.
 5. Да има нагласа и чувствителност към работа и общуване с лица от различни етноси.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА „ПСИХОЛОГ”

 1. Проучва индивидуалните психологически особености и потребности на младежи до 29 г. вкл., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ.
 2. Извършва психологическо консултиране и подпомагане на идентифицираните представители на целевата група по проекта, което включва използване на специфични психологически техники за снижаване на напрежението и преодоляване на първоначалните трудности при провеждане на консултации, изслушване на лицата, идентифициране на проблеми, работа върху личностни бариери за тяхното преодоляване, подпомагане при вземане на решения, разрешаване на съществуващи проблеми и други.
 3. Извършва психологическо консултиране с цел формиране на социални умения при търсене на работа, справяне със стреса и повишаване на самооценката на младежи до 29 г. вкл., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ за изграждане на основни умения за общуване и представяне пред работодатели.
 4. Извършва психологическо подпомагане за придобиване на активно поведение на пазара на труда.
 5. Изпълнява други задачи, свързани с проекта, възложени от прекия ръководител.
 6. Съобразно компетенциите си дава предложения пред прекия си ръководител за усъвършенстване на дейността и документооборота във връзка с изпълнение ѝ.
 7. Пази в тайна служебната информация и личните данни, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 19.05.2016 г. до 27.05.2016 г. (вкл).

Документите се подават до кмета на Община Крумовград в Деловодството на Общината.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ:

 

С одобрения кандидат за заемане на длъжността „Психолог” ще се сключи договор за услуга (граждански договор) при спазване на разпоредбите на ЗЗД.

Продължителност на осигурена заетост 10 месеца – 1200 часа за целия период.

Възнаграждението по договора се осигурява по проект „Младежка заетост – гаранция за бъдеще” № BG05M9OP001-1.002-0130-С01, финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Инициатива за младежка заетост и Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление за кандидатстване по образец – Приложение 1.
 2. Автобиография – в Еuropass формат, на български.
 3. Документ за самоличност (за справка).
 4. Копие на диплома за завършено образование.
 5. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв във автобиографията си и това му носи предимство).
 6. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Подборът протича на два етапа:

 1. Допускане по документи, съгласно посочените минимални изисквания.
 2. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Всички постъпили заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок ще се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Крумовград. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати.

По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивация за работа.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на таблото с обявите в сградата на Община Крумовград пл. „България“ № 16, ет. 3.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се получат в сградата на Община Крумовград, град Крумовград, пл. „България“ № 16, ет. 3, стая № 9 и на сайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg

 

За повече информация:

г-жа Медиха Юсеин – ръководител по проекта,

гр. Крумовград, пл. „България“ № 16, ет. 3, стая 9,

телефон за връзка: 03641/ 70-82.

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Приложение 1 - Психолог.doc)Приложение 1 - Психолог.doc269 КБ23.05.2016г.
Свали този файл (Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни-психолог.doc)Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни-психолог.doc245 КБ23.05.2016г.

Тагове: Обяви

 • Публикувана на 19 Май 2016
 • Посещения: 2388

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map