Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Резерват "Вълчи дол"

Най-значителната река в Източните Родопи – река Арда – е северна граница на община Крумовград. Част от изградения на нея язовир "Студен кладенец", включително язовирната стена и ВЕЦ "Студен кладенец" са разположени на територията на общината. Язовирът е дълъг 30 км и е част от енергийната каскада Арда. На левият му бряг е разположен Големият сипей, който представлява впечатляващи високи, стръмни и силно напукани скали. Язовирът с голямата си водна повърхност и дължина създава възможност за упражняване на водни спортове и риболов.

 

Южно от язовир "Студен кладенец", в землищата на с. Студен кладенец, с. Стари чал и с. Бойник, на площ от 774,7 ха е разположен единственият в Източните Родопи естествен резерват със строг режим на охрана "Вълчи дол". Това е една от най-дивите и запазени части на Източните Родопи.
В резервата "Вълчи дол" много силно е изразено средиземноморското влияние върху климата, което е дало отражение върху флората и фауната. Територията му включва разнообразни местообитания. В резервата преобладава храстовидната растителност представена от келяв габър, драка, червена хвойна и мъждрян. В по-високите му части, на неголяма площ, са разположени гори от бук, горун, благун и цер. Характерни са съобществата на люляк, които заемат ниските билни части.
В резервата растат 14 вида редки растения, които са включени в Червената книга на България, сред тях са родопската горска майка, родопският силивряк, сръбски ранилист и хипомаратумата.

В района на резервата, на здрава андезитова скала, дълга 200 м и висока 40 м, се намира колония на рядката и застрашена от изчезване птица – белоглав лешояд. Обособена е специална площадка за подхранване на лешоядите и е направена постройка за тяхното наблюдение.
Във "Вълчи дол" има изключително разнообразие на грабливи птици. Установени са общо 23 вида, от които 21 са включени в Червената книга на България – черен, белоглав и египетски лешояд, царски орел, черен щъркел, бухал, гарван, скална зидарка, син скален дрозд, испанско каменарче, голям маслинов присмехулник, малко черноглаво коприварче, червеногушо коприварче, белочела сврачка, черноглава овесарка, скална зидарка и др. Резерватът е част от орнитологично важното място "Студен кладенец", което е със световно значение. Предстои включването му в Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000.

Влечугите и земноводните са 21 вида. В резервата се срещат змиегущерът, тънкият стрелец, смока мишкар, змията червейница, вдлъбнаточелия смок и др. От едрите бозайници се срещат са вълк, дива свиня, сърна и елен лопатар. В резервата е забранена всяка човешка дейност, достъпът е ограничен и предвижването става само по определени пътеки, като всяко посещение задължително се съгласува предварително с РИОСВ – Хасково. 

Другите уникални забележителности в резервата са "Абразивни кладенци", "Дяволски мост", "Студената чешма" и др.

Природазащитен център "Студен кладенец"

С цел привличане на туристи към този изключително красив и девствен район на Източните Родопи, по проект на Програма ФАР "Развитие на българския екотуризъм", бе създаден природозащитен център "Студен кладенец". Центърът се намира в края на село Студен Кладененц и граничи с резерват "Вълчи дол". Центърът е пригоден за достъп на хора с двигателни и зрителни увреждания.

  • Публикувана на 01 Април 2016
  • Посещения: 799

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: