Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Как да платим данъчните си задължения?

БАНКОВA СМЕТКA И КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
ОБЩИНА КРУМОВГРАД 


IBAN - BG 13 STSA93008400641400
BIC - STSABGSF
„ДСК ЕАД” – Крумовград


КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ 
44 14 00 ПАТЕНТЕН ДАНЪК
44 21 00 ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
44 22 00 ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА
44 23 00 ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
44 24 00 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
44 25 00 ДАНЪК ПРИ ПРИД. НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН
44 28 00 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
44 34 00 ДРУГИ ДАНЪЦИ /ПЪТЕН ДАНЪК/
44 37 00 ВНОСКИ ОТ ПРИХОДИ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИНСТИТУЦИИ
44 40 00 НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УСЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ
44 41 00 ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО
44 42 00 ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ
44 43 00 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ
44 44 00 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ
44 48 00 ДИВИДЕНТ
44 49 00 КОНФИСКУВАНИ СР-ВА И ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА КОНФ.ВЕЩИ
44 51 00 ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВ. ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА
44 52 00 ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВ. ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА
44 55 00 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
44 56 00 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ЗЕМЯ
44 57 00 ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ
44 58 00 ПРИХОДИ ОТ ЛИКВИДИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
44 59 00 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
44 65 00 ГЛОБИ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НАЧЕТИ
44 70 00 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
44 80 01 ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
44 80 02 ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ
44 80 03 ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
44 80 04 ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЛАГЕРИ И ДРУГИ ПО СОЦИАЛНИЯ ОТДИХ
44 80 05 ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОМ. СОЦ. ПАТРОНАЖ И ДРУГИ СОЦ. УСЛУГИ
44 80 06 ТАКСИ ЗА ДОБИВ НА КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ
44 80 07 ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
44 80 08 ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА И ДР.
44 80 09 ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛУДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
44 80 10 ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЯ И ДРУГИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО
44 80 11 ТАКСИ ЗА ГРОБНИ МЕСТА
44 80 13 ТАКСИ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ
44 80 90 ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ
44 80 81 ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ ЗА ОБЩ. ПО ЗАКОНА ЗА ОПАЗВ. НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ЗАБЕЛЕЖКА: ЛИХВИ ПО ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПАТЕНТЕН ДАНЪК, ДРУГИ ДАНЪЦИ /ПЪТЕН ДАНЪК,ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК/ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СЕ ПРЕВЕЖДАТ ПО СЪОТВЕТНИЯ КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ НА ГЛАВНИЦАТА. 


КАК ДА ПЛАТИМ ДАНЪЧНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ?

На касите на Дирекция „Приходи от Местни данъци и такси" на адрес: 6900 гр. Крумовград,пл. "България" № 5 в брой или чрез POS-терминал.
На касите на ИЗИПЕЙ/Easypay/ от всяка точка на страната, както и от държавите Турция, Кипър, Гърция и Испания.
По интернет, независимо къде се намирате, чрез системата ИПЕЙ/ePay/
На касите в пощенските станции.
На каса във всички офиси на Банка „ДСК ЕАД“  
Безкасово – чрез достъпа си до електронното банкиране ДСК Директ.

Проверяваме безплатно в сайта на НАП и за местни данъци

05 Май 2015
От днес (05. 05.) потребителите на електронните услуги на НАП могат да проверяват задълженията си за местни данъци и такси за над 200 общини в сайта на приходната агенция. За достъп до услугата е необходим или безплатният персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис. Новата услуга става възможна благодарение на Министерството на финансите, където повечето от общините в България изпращат данни за задълженията за местните налози.


Задълженията в онлайн справката се визуализират към определена дата, като от НАП обръщат внимание, че заплащането на местните данъци трябва да стане по сметките на съответната община – по местонахождение на недвижимия имот или по регистрация на превозните средства. Предстои в близките месеци и нови общини да се присъединят към системата, допълват от НАП.
Допълнителна информация за ползването на новата електронна услуга може да се получи на информационния телефон на НАП 0700 18 700.

КАЛЕНДАР ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Календар на срокове за плащане на местни данъции такси по Закона за местните данъци и такси. 

По Закона за местните данъци и такси дължите:

 • Размерът на дължимия туристически данък за календарния месец се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Лицата подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
 • До 31 януари внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за първо тримесечие. Лицата, които до 31 януари са заплатили пълния размер на окончателния годишен /патентен/ данък, ползват отстъпка от 5 на сто.
 • До 30 април 
  • Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за второ тримесечие.
  • Плащане на данъка върху недвижимите имоти (жилища, апартаменти, парцели) и превозните средства  за цялата година с отстъпка от 5 на сто.
 • До 30 юни плащане на първа вноска (в размер на ½) на данъка върху недвижимите имоти и първа вноска на данъка върху превозните средства за текущата година.
 • До 31 юли внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за трето тримесечие.
 • До 30 октомври плащане на втора вноска (в размер на ½) на данъка върху недвижимите имоти и втора вноска на данъка върху превозните средства за текущата година.
 • До 31 октомври внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за четвърто тримесечие.
 • До 31 декември подаване на декларация за избор на съд и декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват през следващата година, при условие, че такова основание и ред са предвидени в наредбата по чл. 9 ЗМДТ на общинския съвет.
 • Публикувана на 03 Април 2016
 • Посещения: 1874

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map