Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

  • Начало

Телефонен указател

 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

на общинска администрация Крумовград, кметове на кметства и кметски наместници

Централа: тел. 03641/20-10, 20-11.

Факс: 03641/70-24

Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641/20-00, 0886073399,

вътр. тел. 163.

Структурни звена и длъжности

Име и Фамилия

Телефонен номер

Вътрешен

телефонен

номер

Имейл

 

Кмет на община

Себихан Мехмед

03641/20-01

121

 
 

Заместник - кмет на община

инж.Абидин Хаджимехмед

03641/20-03

122

 
 

Заместник - кмет на община

Асен Хаджиев

03641/20-04

128

 
 

Заместник - кмет на община

Неждие  Акиф

03641/20-05

123

 
 

Секретар на община

Фахри  Юсеин

03641/20-06

176

 
 

Главен архитект

Димитър Стоев

 

153

 
 

Гл. специалист "ОМП и ГЗ“

Янчо Милев

03641/20-83

158

 

Общински съвет

 

Председател на Общински съвет - Крумовград

Метин Байрамали

03641/20-02

124

 
 

Ст. специалист "Административно обслужване на Общинския съвет"

Михрибан  Авджи

 

131

 

Звено "Вътрешен одит"

 

Ръководител  на звено “Вътрешен одит“

Гергана  Георгиева

 

155

 
 

Вътрешен одитор

Боряна  Добрева

 

155

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Дирекция "Финанси и счетоводство"

 

Директор на дирекция " Финанси и счетоводство"

Виолета Хаджиева

03641/20-08

0888425173

156

 
 

Отдел "Финансово  счетоводен"

 

Началник отдел "Финансово - счетоводен и гл.счетоводител"

Нури Нури

03641/20-08

0888425173

156

 
 

Гл. експерт - Финансов контрольор

Фатме Хасан

 

156

 
 

Гл. специалист "Бюджет и ТРЗ"

Мюмюне Ахмед

 

131

 
 

Старши счетоводител

Сабрие Халибрям

 

140

 
 

Старши счетоводител

Мюмюне  Ибрям

 

140

 
 

Старши счетоводител

Анка Панова

 

140

 
 

Старши счетоводител

Жанет Трендафилова

 

140

 
 

Старши счетоводител

Радослава Атанасова

 

140

 
 

Гл. специалист "Човешки ресурси"

Хабибе Юсуф

 

172

 
 

Тех.сътрудник - касиер

Сибел Солак

 

113

 
 

Отдел "Финанси и счетоводство" на функция "Образование"

 

Началник-отдел и гл. счетоводител на функция "Образование"

Карамфилка  Тюрдиева

03641/20-16

0885638306

145

 
 

Старши счетоводител

Неджатин  Караходжа

 

157

 
 

Старши счетоводител

Мюмюне Нури

 

157

 
 

Счетоводител

Детелина Янева

 

157

 
 

Технически сътрудник - касиер

Хатидже   Али

 

154

 
 

Дирекция "Административно информационно обслужване и протокол"

 

Директор на дирекция "Административно информационно обслужване и протокол "

Фатме  Осман

03641/20-09

143

 
 

Ст. експерт "Компютърни  системи"

инж.Асен  Христов

 

171

 
 

Мл. експерт "Компютърни системи"

инж.Ердинч Мехмед

 

161

 
 

Гл. специалист "Административно-деловодно обслужване"

Хайрие  Мехмед

03641/20-82

0889099203

169

 
 

Гл. специалист "Административно-деловодно обслужване"

Гюлбеяз  Бербер

03641/20-82

0889099203

169

 
 

Ст.сп."Административно  обслужване"

Айше Халил

 

131

 
 

Гл. специалист "Канцелария и протокол"

Катя Симeонова

03641/20-07

0888498386

125

 
 

Техн. сътрудник  - домакин-снабдител

Ергюн  Ахмед

03641/20-21

   
 

Дирекция "Нормативна и обществени поръчки"

 

Директор дирекция " Правна и обществени поръчки "

Валерия  Пехливанова

03641/20-17

0884066011

136

 
 

Юрисконсулт

Даниела  Чавдарова

03641/20-17

0884066011

136

 
 

Юрисконсулт

Мариела Тоскова

 

159

 
 

Ст.специалист "Обществени поръчки и проекти"

Габриела Николова

03641/20-17

0884066011

136

 
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА   АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Дирекция "Териториално развитие и благоустройство"

 

Директор на дирекция "ТРБ"

 

03641/20-15

0888033630

160

 
 

Гл. специалист "Капитално строителство"

Ибрахим  Хабиб

03641/20-15

0888033630

160

 
 

Ст.експерт"Екология"

Гергана Чилингирова

 

162

 
 

Мл. експерт"Кадастър и регулация"

Боян Антонов

 

151

 
 

Гл.специалист"Архитектурно строителен контрол"

Съби Бояджиев

03641/20-15

0888033630

160

 
 

Гл.специалист "Строителни разрешения и регистрация на строежите“

Адриан Хаджиев

 

153

 
 

Гл.специалист "Строителни разрешения и регистрация на строежите“

Севгюл Осман

 

151

 
 

Ст. специалист “Капитално строителство, чистота и озеленяване“

Анка Орманова

 

164

 
 

Дирекция "Общинска собственост и икономика"

 

Директор на дирекция "Стопански дейности и икономическо развитие"

       
 

Ст.експерт "Общинска собственост и икономика"

Ася  Хаджъисмаил

03641/20-18

119

 
 

Гл. специалист "Общинска собственост"

Ахмед  Джамбазов

 

159

 
 

Ст.специалист "Общинска собственост и БКС"

Георги Ангелов

 

159

 
 

Ст.спец."Общинска собственост, пазари и тържища"

Йълмаз Мехмед

 

119

 
 

Младши експерт "Икономическо развитие и селско стопанство"

Севилджан  Тасим -Халил

 

148

 
 

Гл. специалист "Икономическо развитие и селско стопанство"

Селяхтин Софта

 

148

 
 

Ст. специалист "Икономическо развитие и селско стопанство"

Леман  Дурмуш

 

148

 
 

Гл.спец."Иконом. развитие и селско стопанство "

Фатме Атанасова

 

148

 
 

Ст.специалист  "Търговия, защита на потребителите, транспорт и туризъм"

Росица Горанова

03641/20-13

118

 
 

Дирекция "Национални и европейски програми и проекти"

 

Директор на дирекция "Национални и европейски програми и проекти"

Лейла  Караибрям

03641/20-12

0887104042

170

 
 

Гл.специалист "Оперативни и регионални  проекти и програми“

Мюмюн  Мюмюн

 

170

 
 

Гл. специалист "Оперативни и регионални проекти и програми" 

Медиха  Юсеин

 

170

 
 

Гл.спец."Оперативни и регионални проекти и програми. 

Шукрие Мехмедали

 

135

 
 

Ст.специалист "Оперативни и регионални проекти и програми"

Севдалина Мерлева

 

144

 
 

Ст.специалист "Оперативни програми и проекти "

   

144

 
 

Дирекция "Местни данъци и такси"

 

Гл.експерт"Приходи, местни данъци и такси"

Стойчо  Чакъров

03641/20-20

0889097621

139

 
 

Гл. специалист "Приходи, местни данъци и такси"

Феим  Халил

03641/20-20

0889097621

139

 
 

Ст. специалист "Приходи, местни данъци и такси"

Тезджан Мехмед

 

139

 
 

Гл.спец."Приходи, местни данъци и такси"

Тюлай Али

 

139

 
 

Дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

  ГИШЕ ГРАО   0889011074    
 

Директор на дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

Нергюзе Мустафова

 

0888498609

114

 
 

Гл. специалист "Гражданско  състояние и административно обслужване"

Нежля Халил

 

0888498609

114

 
 

Гл. специалист "Гражданско  състояние "

Катя Карафейзиева

03641/20-14

116

 
 

 Ст.специалист"Гражданско  състояние"

Гюлназ Симеонова

03641/20-26

133

 
 

Дирекция "Образование и социални дейности"

 

Директор-дирекция "Образование и социални дейности"

Карамфилка Тюрдиева

03641/20-16

0885638306

145

 
 

Гл.експерт" Социални дейности "

Мелиха  Байрям

 

150

 
 

Ст. експерт "Образование, младежки дейности и секретар на МКБППМН "

Фатме  Расим

 

147

 
 

Гл.специалист "Социални дейности"

Тургай Исмаил

 

150

 
 

Ст. специалист "Култура и обредна дейност"

Тодорка Милева

 

147

 
 

Ст.специалист "Социални  дейности и здравеопазване"

Милена  Анева

 

150

 
 

Общински гараж

 

03641/20-21

   
           

Кметове на кметства

 

с. Аврен

Милена  Алекова

03641/20-23

0886072755

0884784549

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Багрилци

Шюкрю  Исмаил

0889098973

0877444193

 
 

с. Бараци

Рами  Ахмед

 

0886277535

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Благун

Юсуф  Вели

 

0877121990

 
 

с. Бряговец

Нуршен  Мехмед

 

0886824846

 
 

с. Бук

Мехмед Мустафа

0889101784

 0889944619

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Вранско

Джайде Ходжа

0889098439

0885909658

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Голяма Чинка

Фикрет Емина

03641/20-32 0884922669

0988377750

 
 

с. Голямо Каменяне 

Хасан Хасан

03641/20-30

0889102490

0885909656

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Горна Кула

Джемалетин Налбант

03641/2031

0889076034

0889674361

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Гривка

Джемил Аптула

 

0898864245

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Гулийка

Халил Ахмед 

0889097259

0878140500

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Гулия

Юсеин Махмуд

 

0887338747

 
 

с. Девесилово

Милка Динева

0888021285

0878655661

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Джанка

Хатидже Мустафа

0889102354

0887169534

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Долна Кула

Айсел Ибрям

0889098837

0899399776

 
 

с. Дъждовник

Сами Хаджисюлейман

0885388371

 0886351752

 
 

с. Егрек

Милена Тоскова

0888650027

0877342628

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Едрино

Орхан Камбер

 

0876843606

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Звънарка

Тахсин  Ибрям

0889099275

0889606886

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Златолист

Неджатин Тахир

 

0886688466

 
 

с. Каменка

Месут Ибрям

 

0876708338

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Кандилка

Елмаз Алимолла

0884263226

0888490364

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Качулка

Басри Омар

 

0887445962

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Ковил

Юсеин Оруч

0889096037

0888466191

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Котлари

Гюрсел Мехмед

 

0887574455

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Красино

Екрем Назиф

0888714001

0888773480

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Къклица

Хасан Топал

0884085076

0890581863

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Лещарка

Шюкрю Ахмед

0889102381

0884044476

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Луличка

Селяхтин Джелил

0889102446

0884130813

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Малка чинка

Якуб Али

 

0897451311

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Малко Каменяне

Басри Ахмед

 

0889599272 

 
 

с. Малък Девесил

Славчо Каменов

0885714528

0894239291

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Метлика

Айше Юсуф

0889098650

0889933018

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Морянци

Себахтин Юсеин

03641/20-54

0887979281

0882691021

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Овчари

Зюлбие Ахмед

0882605526

 

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Орех

Ерджан Мюмюн

0884319887

0899626894

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Пашинци

Халил Курт

0889102153

0887016489

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Пелин

Мустафа Мехмед

 

0887870283

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Перуника

Айсел Мурад

0886742389

0885930572

 
 

с. Подрумче

Хайрие Мустафа

0884388373

0882626721

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Полковник Желязово

Мустафа Хасан 

0889101239

0887812245

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Поточарка

Мохамед  Чолак

0889102195

0879405351

 
 

с. Поточница

Фариз Сефтин 

03641/20-61

0888515077

0888142609

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Раличево

Керим Халилефенди

 

 0889705915

 
 

с. Рибино

Билял Саръмолла

0888039931

0895727530

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Рогач

Севгин Халил 

0889037869

0889707639

 
 

с. Ручей

Мустафа Мустафа

 

0876655695

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Самовила

Хайрие Джамбазова

0889089713

0877396557

 
 

с. Синигер

Кадрие Шаркова

0889102328

0887839824

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Скалак

Айсел Афузбекир

 

0887745134

 
 

с. Сладкодум

Фахри Мустафа

 

0889568883

 
 

с. Сливарка

Фартин Шабан 

0889103490

0887691702

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Стари чал

Апти Апти

0884950740

0889797365

 
 

с. Странджево

Джематин Юсуф

0888970682

0888861740

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Студен Кладенец

Осман Ахмед 

0886652635

0876642427

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Сърнак

Васви Ибрям

 

0884582350

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Тинтява

Мелекбяр Али

0887208631

0877212283

 
 

с. Токачка

Мохамед Имам

03641/20-73

0889099261

0884269444

 
 

с. Тополка

Назиф Юмер

 

0899727667

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Хисар

Нежля Кахраман

 

0884129290

 
 

с. Храстово

Мустафа Ахмед

 0889102145

0884937018

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Чал

Самет Али

0889089244

0876798524

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Черничево

Юлия Безова

0889072595

0876845624

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

с. Чернооки

Мехмед Мустафа

0889098737

0877866352

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Кметски наместници

 

с. Голям Девесил

Христина  Антонова

0889098478

0883562046

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 с. Горни Юруци

Асен Емилов

 

0888292062

 
 

с. Девесилица

       
 

с. Лимец

Басри Топал

0884660687

0876558296

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Дом. соц. патронаж

       
   

Мелят Ахмед

 

174

 
           
 

Дом за стари хора

       
   

Ибрям Ибрям

03641/70-08

0889068190

   
           
 

Комплекс за социални услуги

       
   

Гюлай Ахмед

03641/20-79

0889277275

   
     

0341/20-80

0889767274

   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  • Публикувана на 08 Декември 2021
  • Последно обновена на 06 Март 2024
  • Посещения: 35809

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map