Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

  • Начало

Телефонен указател

УКАЗАТЕЛ НА ВЪТРЕШНИТЕ НОМЕРА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРУМОВГРАД

ЦЕНТРАЛА: 71-13, 75-22      ФАКС: 70-24

Телефонен код на гр. Крумовград (03641)

Председател на ОбС 73-50 124      Метин Байрамали Сали
Кмет   на община 73-24 121      Себихан Керим Мехмед
Зам. кмет на община 73-12 122      инж.Абидин Мехмед Хаджимехмед
Зам. кмет на община 73-87 123      Неждие Фахри Акиф
Зам.кмет на община 73-18 128      Асен Янков Хаджиев
Секретар на община 71-01 143      Фахри Местан Юсеин
Звено "Вътрешен одит"
Ръковод. на звено за вътрешен одит 155 Гергана Вълчева Георгиева
Главен архитект 153 Таня Иванова Катранджиева
Гл.сп."Отбран.-мобил.подготовка служ. по сигурността на информ. и ГЗ 76-26 137 Янчо Петров Милев

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Финанси и счетоводство"
Директор на дирекция " Финанси и счетоводство" 71-90 156 Виолета Миткова Хаджиева
Отдел "Финансово  счетоводен "
Началник отдел "Финансово -счетоводен и гл.счетоводител" 71-90 156 Нури Сабри Нури
Гл. експ.-Финансов контрольор Фатме Фикри Хасан
Главен спец."Бюджет и ТРЗ" 131 Мюмюне Касим Ахмед
Старши счетоводител 140 Веска Георгиева Юрганчева
Старши счетоводител Сабрие Али Халибрям
Старши счетоводител Мюмюне Хасан Ибрям
Старши счетоводител Анка Асенова Панова
Старши счетоводител Фатме Тасим  Халил
Главен спец."Човешки ресурси и администратор на класиф.информация" 172 Румяна Георгиева Дончева
Старши спец."Човешки ресурси" Хабибе Неждет Юсуф
Тех.сътрудник - касиер 113 Айше Османова Пандърова
Отдел "Финанси и счетоводство" на функция "Образование"
Началник отдел и гл. счетоводителна функция "Образование"  73-48 145 Карамфилка Ангелова Тюрдиева
Старши счетоводител 157 Неджатин Мехмед  Караходжа
Старши счетоводител Емине Юсеин  Субашъ
Технически сътрудник - касиер 154 Хатидже Али  Али
Дирекция "Административно информационно обслужване и протокол"
Директор дирекция "АОП"  71-01 143 Фатме Халибрям Осман
Ст. експ."Компютърни  системи " 171 инж. Асен Митков Христов
Мл.експ." Компютърни системи" 161 инж.Ердинч Шакир Мехмед
Гл.специалист "Административно делов.обслужване" 169 Хайрие Халибрям Мехмед
Ст.специалист "Административно делов.обслужване" Гюлбеяз Исмаил Бербер
Ст.сп." Административно обслуж. на Общинския съвет" 131 Михрибан Назим Халибрям
Ст.специалист "Канцелария и протокол" 125 Катя Юриева Симeонова
Специалист -архивар 133 Неджибе Шукри Алимолла
Техн. сътрудник  - домакин-снабдител 74-81 Ергюн Хайри  Ахмед
Дирекция "Правна и обществени поръчки"
Директор дирекция " Правна и обществени поръчки "   0884066011 136 Валерия Бисерова Пехливанова
Старши юрисконсулт Божидар Сергеев Карафейзиев
Гл.сп."Обществени поръчки и проекти" Ася Миткова Хаджъисмаил

СПЕЦИАЛИЗИРАНА   АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Територ. развитие и благоустройство"
Директор на дирекция "Т Р Б"  71-23 160 Мириян Илиев Първанов
Гл. спец. "Капитално строителство" Ибрахим Юсеин Хатиб
Ст.експерт"Екология" 162 Гергана Асенова Чилингирова
Гл. спец. "Кадастър и регулация" 151 Боян Каменов Антонов
Гл.сп."Архитектурно строит.контрол" Сергей Атанасов Бодуров
Старш.спец."Кап. строителство" 164 Кирил Михайлов Кирчев
Ст.сп."Капит.стр-во чистота и озеленяв“ Анка Младенова Орманова
Ст.сп."Стр.разреш. и регистр-я на строеж“ Севгюл Билял Осман
Дирекция "Стопански дейн.  и икономическо развитие"
Директор на дирек. "Стоп.дейности и  икономическо развитие"  75-53 118 Ифет Февзиева Салимова
Гл.сп. "Търгов. ,защита на потребителите,транспорт и туризъм“  75-53 Красимира Христова Петрова
Гл.спец."Икономическо развитие и селско стопанство " 148 Севилджан Хайриттин Тасим Халил
Гл.спец."Икономическо развитие и селско стопанство " Селяхтин Али Софта
Ст.спец. "Икономическо развити и селско стопанство " Леман Юсеин Дурмуш
Ст.спец. "Икономическо развити и селско стопанство " 152 Нургюл  Юсеин Хасан
Дирекция "Национални и европейски програми и проекти"
Директор на дирек. " Национ. и европ. програми и проекти "  70-82 170 Лейла Юмер Караибрям
Гл.спец."Оперативни и рег. проек.и прогр.  Медиха Мехмед Юсеин
Гл.спец."Оперативни и рег. проек.и прогр.  170 Мюмюн Раиф Мюмюн
Гл.спец. "По програми  и мерки  за   заетост" 135 Шукрие Салим Мехмедали
Дирекция "Местни данъци и такси"
Гл.експ."Приходи местни дан.и такси"

73-16,

73-48

139 Стойчо Русев Чакъров
Гл.спец."Приходи местни дан.и такси" Феим Ахмед Халил
Ст.спец."Приходи местни дан.и такси" Юсуф Назиф Караали
Ст.спец."Приходи местни дан.и такси" Айшен Ресми Хасан
Дирекция "Общинска собственост"
Директор - дирекция "Общ. собственост"  70-61 119 Алдин Звезданов Арсов
Ст.спец."Общинска собственост ,пазари и тържища" Мустафа Мехмед Ахмед
Гл.спец."Общинска собственост" 159 Ахмед Мехмедов Джамбазов
Гл.спец."Общинска собственост" Айше Ибрам Юмер
Гл.сп."Общ.собств. и наемни отношения" Мария Георгиева Карапавлова
Гл.спец."Общинска собственост,БКС" 135 Сабахтин Мустафа Халваджъ
Дирекция " Гражданска   регистрация и АО "
Директор - дирекция "ГРАО " 73-80 114 Нергюзе Ахмед Мустафова
Ст.сп."Гражданско  състояние и АО" Катя Асенова Карафейзиева
Гл.сп."Гражданско  състояние " 116 Нежля Фариз Халил
Ст.спец."Гражданско  състояние" Назие Мехмед Юсеинова
Ст.сп."Гражданско  състояние  и АО " 133 Айнур Мехмед Джебир
Дирекция "Образование и социални дейности"
Директор-дирекция "Образование и социални дейности"  73-48 145 Карамфилка Ангелова Тюрдиева
Гл.експрт." Социални дейности " 150 Мелиха Юсеин Бахрям
Гл.спец. “Соц. дейности и образование“ Мустафа Разван Разван
Ст.експерт."Образ. и младеж.дейности и секретар на МКБППМН " 147 Фатме Ахмед Расим
Ст.сп."Култура и  обредна дейност" Тодорка Павлова Милева
Дом. соц. патронаж 174
Дежурни 73-22 163
Гараж 74-81

 

Списък на  кметове на кметства и кметски наместници за мандат  2015-2019 в община Крумовград
Кметства, съставни села и  временно  раб. място на кметовете на новосъздадените кметства Име,презиме и фамилия телефон в кметството GSM
1 Аврен Милена Веселинова Алекова 03645/22-22,22-23 0884784549
2 Багрилци Севдие Идриз Идриз 03641/ 40-23 0886981828
3 Благун Юмер Ахмед Чауш 03641/ 41-35 0884194280
4 Бук Мехмед Мустафа  Мустафа 03641/62-81 0877345569
5 Бараци  раб. място в км.Ковил Рами Сабри Ахмед 0886277535
6 Бряговец раб.място в км. Странджево Мишо Христов Милев 0889108134
7 Вранско Джайде Идрис Ходжа 03641/ 74-19 0885909658
8 Голям Девесил Христина Асенова Антонова 03644/24-22 0884562046
9 Голяма Чинка Хабибе Мехмед Сарач 03643/22-22 0878489476
10 Голямо Каменяне Хасан Ахмед Хасан 03648/22-23 0885909656
11 Горна Кула Джемалетин Мехмед Налбант 036402/22-23 0889674361
12 Гривка съставно с. Зиморница Джемил Касим Аптула 03646/22-83 0898864245
13 Гулийка Халил Мехмед Ахмед 03641/ 41-16 0878140500
14 Гулия Юсеин Мехмед Махмуд 03648/23-22 0887338747
15 Девесилово Радостина Стефанова Хандева 03645/23-81 0899470663
16 Джанка Хатидже Мехмед Мустафа 03641/ 71-54 0884534969
17 Долна Кула Айсел Ахмед Ибрам 03641/ 40-03 0886090879
18 Дъждовник Самет Сабахтин Мустафа 03641/ 5-83-71 0876232554
19 Егрек Аптула Юсеинов Карафеизов 03644/22-22,22-23 0876374065
20 Едрино раб.място  в км. П.Ж-во Орхан Юсеин Камбер 0876843606
21 Звънарка Тахсин Мехмед Ибрям 03641/ 75-21 0889606886
22 Каменка  раб.място в км. П.Ж-во Месут Неджатин Ибрям 0876708338
23 Кандилка Елмаз Хасан Алимолла 03643/22-17 0888490364
24 Ковил Юсеин Фикри Оруч 03641/ 71-53 0888466191
25 Качулка  раб.място в км.Ковил Басри Ибрям Омар 0887445962
26 Котлари раб.място  в км. Странджево Гюрсел Раиф Мехмед 0887574455
27 Красино Екрем Емин Назиф 03642/22-64 0888773480
28 Къклица Хасан Ахмед Топал 03648/22-63 0890581863
29 Лещарка Юсеин Ахмед Коджаали

03641/40-55; 

03641/40-88

0988718325
30 Луличка Селяхтин Осман Джелил 03641/ 71-91 0884130813
31

Малка Чинка  раб.място

в км. Г.Чинка

Якуб Мустафа Али 0897451311
32 Малко Каменяне Рамадан Касим Ахмед 03648/23-71 0885668353
33 Малък Девесил Славчо Стоянов Каменов 03644/23-33 0894239291
34 Метлика Айше Мехмед Юсуф 03641/ 40-01 0889933018
35 Морянци Себахтин  Кадир Юсеин 03642/22-36 0882691021
36 Овчари Зюлбие Мехмед Ахмед 0361/58372 0885388372;0888696382
37 Орех Ерджан  Байрям Мюмюн 03641/98-14 0899626894
38 Пашинци Сюлейман Юсеин Осман 03641/42-76 0888696376
39 Пелин  раб.място в км. Гул-ка Мустафа Юмеросман Мехмед 0887870283
40 Перуника Шюкрю Мустафа Исмаил 03641/ 40-33 0877444193
41 Подрумче Хайрие Кадир Мустафа 0361/58373 0882626721
42 Полковник Желязово Мустафа Ахмед Хасан 03641/ 75-56 0887812245
43 Поточарка  раб.място в км. Поточница Гьоксел Ахмед Шериф 0877771982
44 Поточница Фариз Халил Сефтин 03642/22-30 0888142609
45 Рибино Билял Фикри Саръмолла 03643/22-16 0895727530
46 Рогач Мехмед Юсеин Чаирлъ 70-01 0876842988
47 Ручей  раб.място в км. Храстово Мустафа Шабан Мустафа 0876655695
48 Самовила Юсуф Осман Моллахасан 40-00 0889529671
49 Синигер съставно с. Калайджиево Кадрие Юмер Шаркова 40-20 0887839824
50 Скалак  раб.място в км. Овчари Айше Сабахтин Мехмед 0892924110
51 Сливарка Фартин Мустафа Шабан 74-98 0887691702
52 Стари Чал Ахмед Осман Апти 03642/24-83 0884148584
53 Странджево съставни села Падало, Орешари и Кожухарци Джематин Осман Юсуф

036401/22-22,22-23

техн. сътр. 0887015862

0888861740
54 Студен Кладенец съставно село Бойник Себахтин Хасан Юсеин 03642/24-23 0885045863
55 Сърнак раб.място  в км. Звънарка Васви Ахмед Ибрям 0884582350
56 Тинтява Мехмед Али Али 03647/22-74 0886284526
57 Токачка Мохамед Мустафа Имам 03646/22-22;22-23 0887575141
58 Тополка  раб.място в км. Лещарка Назиф Осман Юмер 0899727667
59 Хисар раб.място  в км. Джанка Нежля Кахраман 0887916719
60 Храстово Мустафа Мюмюн Ахмед 03641/40-36 0884937018
61 Чал съставно с.Доборско Самет Мюмюн Али 0876798524
62 Черничево Иван Радков Иванов 03647/23-32 0877362288
63 Чернооки Сабри Алиосман Осман 03641/ 40-02 0889984535

 

Кметски наместници в селата:
1 Горни Юруци, с.Долни юруци и с.Стражец Асен Шенков Емилов 0888292062
2 Девесилиц Милка Йосифова Динева 0878655661
3 Златолист  раб.място в км. Г.Кула Ахмед Мехмед Ирик 036402/22-23 0884527479
4 Лимец Басри Ахмед Топал 03648 2374 0876558296
5 Раличево  раб.място в км. Гривка
  • Публикувана на 21 Март 2016
  • Последно обновена на 07 Март 2017
  • Посещения: 8063

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: