Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, АВТОРСКИ НАДЗОР) НА ОБЕКТ СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 

 Отворена
Процедура Публично състезание

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Възложител:   Община Крумовград
АОП с уник. №:    00467-2017-0005
Описание:    Кратко описание на дейностите в обхвата на поръчката: 1. Разработване на инвестиционен проект :Инвестиционният проект следва да е във фаза „Работен“ на обект от трета категория строежи с РЗП 2 366,86 кв.м., вид на собствеността – публична общинска собственост. 2. Изпълнение на СМР:Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след влизане в сила на разрешението застроеж и след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. 3.Авторски надзор:Обектът на обществената поръчка включва и задължението на проектанта да изпълнява задълженията си като проектант,осъществяващ авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа. Подробно описнаие на дейностите се съдържа в техническата спецификация на поръчката.
подаване на оферти:   

08/02/2017 17:00

  • Публикувана на 10 Януари 2017
  • Посещения: 1591

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map