Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на обекти по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 „Рехабилитация на улици гр. Крумовград

Процедура Открита процедура
 Статус: Отворена
Възложител:   Община Крумовград
АОП с уник. №:   00467-2016-0005
Описание:  
„Осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на обекти по обособени позиции както следва: обособена позиция № 1 „Рехабилитация на улици гр. Крумовград –ул. „Единство“, ул. „Димитър Маджаров“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Опълченска“ и ул. „Кирил и Методий” и обособена позиция № 2 „Аварийно възстановяване на водосток на път за с. Дъждовник“ . Обхватът на дейностите по поръчката включва: - упражняване на строителен надзор по съответната обособена позиция по време на строителството (чл.168, ал. 2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл.надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал. 6 от ЗУТ - от момента на откриване на строителната площадка на обекта; - изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, по съответната обособена позиция, след подписването от всички участници в строителството на Приемо – предавателния протокол за предаване на обекта и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; - изготвяне на технически паспорт по съответната обособена позиция, съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г..
Краен срок за подаване на оферти:    27/04/2016 17:00
  • Публикувана на 29 Март 2016
  • Посещения: 1255

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map