Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Заседания на ОбС

Дневен ред на девето заседание на Общински съвет Крумовград на 27.06.2024 година

 

П  О  К  А  Н  А

            На основание  чл. 23, (4), т. 1 от ЗМСМА свиквам  9- то  заседание  на Общински съвет Крумовград на 27.06.2024 г. (четвъртък) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния  проекто-

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д:

 

1. odtИздаване на запис на заповед от oбщина Крумовград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по административен договор № BG06RDNP001-19.634-0001-С01 от 05.09.2023 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.634 МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програма за развитие на селските райони  2014–2020г.  за проект „Изграждане на общински парк в гр. Крумовград”

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград        

2. odtИздаване на запис на заповед от oбщина Крумовград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ ДДС към авансово плащане по административен договор № BG06RDNP001-19.634-0001-С01 от 05.09.2023 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.634 МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програма за развитие на селските райони 2014–2020 г.  за проект „Изграждане на общински парк в гр. Крумовград”

          Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград      

 3. odtОтпускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Крумовград за разплащане на разходите по проект „Започвам работа – Компонент 3 - Заетост“.

          Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград        

4. odtАктуализация на бюджета на община Крумовград за 2024 година.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград        

5. odtИзменение на Решение № 82 от протокол № 5 от 15.02.2024 година на Общински съвет Крумовград.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

6. odtИзменение на Решение № 86 от протокол 5 от 15.02.2024 година на ОбС Крумовград, изменено с Решение № 134 от 09.04.2024 година и Решение № 140 от 24.04.2024г. на ОбС Крумовград.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

7. odtОтпускане на финансова помощ от бюджета на община Крумовград.

         Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград        

8. odtОтпускане на финансова помощ от бюджета на община Крумовград  на Шевкет Бейсим Шевкет от м. Чолаковци, с. Долна Кула.

         Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград        

9. odtОдобряване на техническо задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект: „Водоснабдяване на махалите „Кълвач“, „Косовци“, „Рътлина“ и „Ряпа“ на с. Джанка, община Крумовград“, съгласно разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 7 и чл. 125 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

         Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград   

    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС……………………….

                                                                                             Метин Байрамали               

 

 
III.  Допълнителна  докладна записка 
 

IV. Допълнения към поканата за девето заседание

 

V. docxПротокол от ДЕВЕТО заседание на ОбС

Протоколи от заседания на ПК

Протокол от ПК по "Устройство на територията, благоустрояване, околно среда и води"

Протокол от ПК по "Бюджет, финанси и икономическа политика"

 

 VI. Приложения към решения

pdfПриложение към Решение № 169

 
  • Посещения: 112

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map