Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Заседания на ОбС

Дневен ред на Осмо заседание на Общински съвет Крумовград на 27.05.2024 година

I. Покана за  Осмо заседание  на Общински съвет Крумовград  на 27.05.2024 година

П  О  К  А  Н  А

            На основание  чл. 23, (4), т. 1 от ЗМСМА свиквам  8- мо  заседание  на Общински съвет Крумовград на 27.05.2024 г. (понеделник) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния  проекто-

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д:

1. pdfПриемане на отчета за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2023 година и Общинска програма за закрила на детето за 2024 година

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград        

2. pdfПриемане на отчет за дейността на МБАЛ „Живот +“ ЕООД гр. Крумовград за 2023 година, сравнен с отчета за дейността за 2022 година; отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс на дружество към 31.12.2023 година

          Докладва:  д-р Мария Стефанова –  Управител

3. pdfПриемане на отчет за дейността на МЦ проф.д-р Никола Милчев- Крумовград ЕООД за 2023 година; годишен финансов отчет за 2023 година

          Докладва:  д-р Мариела Танева –  Управител

4. pdfАктуализацията на бюджета на община Крумовград за 2024 година.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

5. pdfДаване на съгласие на ВиК ООД- Кърджали в качеството му на ВиК оператор да използва съществуващите водоснабдителни съоръжения за водоснабдяване на гр. Крумовград, с. Полковник Желязово, с. Вранско и с Едрино

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 II. docxПоканa за заседания на ПК

 III.  П ротоколи от заседания на ПК

docxПРОТОКОЛ общинска собственост, приватизация, инвестиционна политика и еврофондове

docxПРОТОКОЛ Образование

docxПротокол Бюджет и финанси

docxЗдравеопазване и социална политика

 IV. П ротокол от ОСМО заседание на ОбС

 

 

  • Посещения: 99

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map