Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Заседания на ОбС

Дневен ред на Седмо заседание на Общински съвет Крумовград на 24.04.2024 година

П  О  К  А  Н  А

            На основание  чл. 23, (4), т. 1 от ЗМСМА свиквам  7- то  заседание  на Общински съвет Крумовград на 24.04.2024 г. (сряда) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния  проекто-

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д:

1.docОдобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Крумовград 2021-2027 г. за 2023 г.

 

3. docxДопълнение на Решение № 86 от протокол № 5 от 15.02.2024 г. на ОбС Крумовград, изменено с Решение № 134 от 09.04.2024 година.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

4. docxАктуализация на бюджета на община Крумовград за 2024 година.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

5. docОпределяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства в община Крумовград за 2024 година.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

6. docОпределяне размера на основното месечно трудово възнаграждение на кмета на община Крумовград за 2024 година

Докладва: г-н Метин Байрамали - Председател на ОбС - Крумовград

7. docxАктуализация на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Крумовград през 2024 г.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

8. docxРазпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

9. docИздаване на запис на заповед от община Крумовград в полза на ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – общини Момчилград и Крумовград“.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

10. docВъзлагане на услугата „Грижа в дома“ по проект BG05SFPR002 – 2.001 – 0163 – C01 “Грижа в дома в община Крумовград“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002 – 2.001 „Грижа в дома“.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 11. docСформиране на работна група за предстоящи дейности по „Проект за техническа ликвидация на миннодобивен обект и рекултивация на засегнатите земи на участък „Ада тепе“, общ. Крумовград, обл. Кърджали“.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС……………………….

                                                                        /МЕТИН БАЙРАМАЛИ/

 
 
II.  Приложения към точките от дневния ред 
III. Покани за заседания на  ПК 

docxПокана за Постоянните комисии

Протоколи на ПК

docxПРОТОКОЛ общинска собственост, приватизация, инвестиционна политика и еврофондове

docxПротокол Бюджет и финанси

 IV. Допълнения към докладни записки

pdfДопълнение към т. 3 от дневния ред

pdfДопълнение към т. 4 от дневния ред

V   Протокол от проведено 7-мо заседание 
 
 VI.  Приложения към решения

pdfПриложение към Решение № 137

xlsПриложение 1 към решение №143

xlsПриложение към решение №138

 
 
 
  • Посещения: 158

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map