Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Заседания на ОбС

Дневен ред на шесто заседание на Общински съвет Крумовград на 26.03.2024г.

 

П О К А Н А
На основание чл. 23, (4), т. 1 от ЗМСМА свиквам 6- то заседание на Общински съвет Крумовград на 26.03.2024 г. (вторник) от 10.00 часа в залата на Общински съвет Крумовград при следния проекто-

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. pdfПриемане на Програмата за управление на община Крумовград през мандат 2023 – 2027.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

docx1. Приемане на Програмата за управление на община Крумовград през мандат 2023-2027

docx1.1 Програма за управление на Община Крумовград за мандат 2023-2027 г.
2. pdfОдобряване на бюджетна прогноза за местните дейности на община Крумовград за периода 2025 – 2027 година.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

doc2. Одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности на община Крумовград за периода 2025 - 2027 година
3. pdfРазкриване на щатна численост в дейност „Асистенти за лична помощ“.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

doc3. Разкриване на щатна численост в дейност ‚Асистенти за лична помощ“
4. pdfСъгласуване позицията на представителя на Община Крумовград на заседание, насрочено за 27.03.2024 год. от 13:30 часа на редовно Общо събрание на „Асоциация по ВиК - Кърджали“.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

4. docСъгласуване позицията на представителя на Община Крумовград на заседание, насрочено за 27.03.2024 год. от 13.30 часа на редовно Общо събрание на „Асоциация по ВиК - Кърджали.
5. pdfАктуализацията на бюджета на община Крумовград за 2024 година.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

docx5. Актуализация на бюджета на община Крумовград за 2024 година.
6. pdfРазходване на месечните обезпечения и отчисление за 2024 г. по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

doc6. Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2024 г. по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците
7. pdfОтпускане на еднократни парични помощи на лица и семейства от община Крумовград.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

doc7. Отпускане на еднократни парични помощи на лица и семейства от община Крумовград
8. pdfОтпускане на еднократна парична помощ на лица и семейства от община Крумовград при изключително тежки случаи.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

docx8. Отпускане на еднократна парична помощ на лица и семейства от община Крумовград при изключително тежки случаи
9. pdfОтчет за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищата от община Крумовград през 2023.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

doc9. Отчет за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната

docx9.2 О Т Ч Е Т за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Крумовград през 2023 г.

doc9.3 Обобщен отчет за дейността на народните читалища на територията на община Крумовград през 2023 година

xlsx9.4 ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ЧИТАЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА КРУМОВГРАД ЗА 2023 Г.
10.pdf Приемане на годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Крумовград за 2024 година.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

docx10. Приемане на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Крумовград за 2024 година

docx10.1 Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Крумовград за 2024 година
11. pdfПриемане на Доклад на община Крумовград за 2023 г. в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2022 – 2030) на област Кърджали.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

doc11. Приемане на Доклад на община Крумовград за 2023 г. в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2022-2030) на област Кърджали
12. pdfСъстоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове, категории и обекти за 2023 год.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

docx12. Състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове, категории и обекти за 2023 год.
13. pdfПриемане на списък за разпределение на общинския жилищен фонд по брой, вид, местонахождение и предназначение за 2024 година.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

13. docxПриемане на списък за разпределение на общинския жилищен фонд по брой, вид, местонахождение и предназначение за 2024 година.

14. pdfАктуализация на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Крумовград през 2024 г.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

14. docxАктуализация на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Крумовград през 2024 г.
15. pdfПромяна предназначението на имоти от Общинския поземлен фонд от земеделски територии в горски територии.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

15. docxПромяна предназначението на имоти от Общинския поземлен фонд от земеделски територии в горски територии.
16. pdfПредоставяне на земя от Общинския поземлен фонд за установяване границите на имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на право на възстановяване.19.03.2024г.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

16. docxПредоставяне на земя от Общинския поземлен фонд за установяване границите на имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на право на възстановяване.
17. pdfОдобряване на изготвени пазарни оценки за разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост и определянето им за начални цени при провеждането на публични търгове.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

17. docОдобряване на изготвени пазарни оценки за разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост и определянето им за начални цени при провеждането на публични търгове.
18. pdfОдобряване на изготвена пазарна оценка за разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост и определянето ѝ за начална цена при провеждането на публичен търг.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

18. docОдобряване на изготвена пазарна оценка за разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост и определянето ѝ за начална цена при провеждането на публичен търг.

19. pdfОтдаване под наем без търг или конкурс на имоти – общинска собственост за здравни дейности.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

19. docОтдаване под наем без търг или конкурс на имоти – общинска собственост за здравни дейности.

20. pdfОтдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

doc 20. Отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост.

21. pdfКандидатстване на Община Крумовград с проектно предложение по процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 2/ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

docx21. Кандидатстване на Община Крумовград с проектно предложение по процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление

22. pdfПриемане и одобряване на отчет, представен от сдружение „Футболен клуб Крумовград“ с ЕИК 108572417, за изразходване на сумата от 480 000 (Четиристотин и осемдесет хиляди) лева, представени по Договор № 458 от 21.09.2023 г., сключен между Община Крумовград и сдружение „Футболен клуб Крумовград“.

Докладва:  г-жа Неждие Акиф- заместник - кмет на община Крумовград

22. docxПриемане и одобряване на отчет, представен от сдружение „Футболен клуб Крумовград“

23. pdfСъгласие за сътрудничество/участие на община Крумовград в проектно предложение „Образование и културна солидарност на Балканите” с кандидат Сдружение за култура и фолклор Румели Едирне (REKFOD), Република Турция.

23. docСъгласие за сътрудничествоучастие на община Крумовград в проектно предложение „Образование и културна солидарност на Балканите” с кандидат Сдружение за култура и фолклор Румели Едирне (REKFOD)

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

II. pdfПокани за заседания на постоянните комисии

zipПротоколи от заседания на ПК

docxПротокол от 6-то заседание на ОбС

 III. Д опълнителни докладни записки и допълнения към поканата   за Шесто заседание

pdfДопълнение към т. 20 от дневния ред

pdfДопълнение към т. 14 от дневния ред

pdfт. 24 Допълнителна докладна записка

 24. docxОтпускане на финансова помощ от бюджета на община Крумовград

pdfДопълнение към т. 5 от дневния ред

pdfПриложение към Решение № 120

pdfПриложение към Решение № 119

pdfПриложение към Решение № 118

pdfПриложение към Решение № 117

pdfПриложение към Решение № 116

pdfПриложение към Решение № 112

pdfПриложение към Решение № 107

pdfПриложение към Решение № 106

  • Посещения: 206

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map