Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Проект за изменение на наредбата за местни данъци , чл.26 от ЗНА

docxСПРАВКА по чл.26,ал.5 от ЗНА Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Крумовград20.01.2019г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.krumovgrad.bg  Община Крумовград предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Крумовград.

         Предложенията и становищата могат да се депозират на служебен електронен адрес на община Крумовград Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в деловодството на община Кумовград на адрес пл. България № 5.

                                                                 ДО                                                                                                                         

                                                                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                                  КРУМОВГРАД

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

от

Себихан Керим Мехмед

Кмет на Община Крумовград

 

Относно: Предложение за приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Крумовград

Дами и  господа общински съветници,

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), в изпълнение на чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и извършени законови промени - § 39 от Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) (обн. ДВ, бр.98/2018 г.), предлагам на Вашето внимание Проект за изменения и допълнения в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Крумовград, (приета на основание  чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси от Общински съвет Крумовград с Решение № 64 от Протокол № 5 от 11.02.2008 г. влиза в сила от 01.03.2008  г.; изм. и доп. с реш. № 213/ 2009 г.,  реш. № 376/2010 г., изм. и доп. с реш. № 607/2011г., влиза в сила 01.01.2011 г.; изм. с решение № 146 от 2012 година; изм. с реш. № 335 от протокол № 23/04.09.2013г.; изм с решение № 391 от протокол  № 27/20.12.2013 г;  изм. с реш. № 475 от протокол № 32/ 26.06.2014 г. в сила от 01.07.2014 г. ); изм. с реш. № 33 от протокол № 3/22.12.2015 г.; изм. с реш. № 188 от протокол № 10/30.06.2016 г.)

1.Причини, които налагат измененията и допълненията в Наредбата:

Предложеният проект е разработен съгласно изменения и допълнения в действащите нормативни изисквания на ЗМДТ, изразени в промяна на концепцията за определяне на данъка върху превозните средства /ДПС/ за леките автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.

- Приета е нова законова концепция за определяне на данъка върху превозните средства за леки автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т - данъкът да се определя по формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен. Имущественият компонент отчита мощността и годината на автомобила, а екологичният компонент отчита екологичната категория на автомобила, респективно замърсяването, което причинява съответният автомобил. Имущественият компонент ще се определя от ставката за тази част от данъка и мощността на двигателя, коригирани с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила. В закона са приети шест диапазона на мощности на автомобили и съответно минимална и максимална стойност на границите на размера на данъка за всеки диапазон на мощност. Съгласно действащите разпоредби се обединяват диапазоните до 37 и до 55 kW в един – до 55 kW, както и се включват два нови диапазона към съществуващите в закона размери по отношение на най-мощните автомобили: над 150 kW до 245 kW включително и над 245 kW. Доколкото тази част от формирането на данъка е в частта имуществен компонент се запазва принципа за определяне на по-високи граници на ставка на данък за по-мощните автомобили.

Коефициентът за годината на производство на автомобила е диференциран по години, като е налице известна промяна спрямо действащите към настоящия момент в ЗМДТ коефициенти.

Екологичният компонент е свързан с екологичните характеристики на автомобила и представлява коригиращ коефициент, който отразява екологичната категория на автомобила, която е свързана с европейските стандарти за изгорели газове (познати още като Евро 1, 2, 3, 4, 5 и 6). Екологичният компонент осигурява облекчение за собствениците на автомобили, съответстващи на екологични стандарти Евро 4 и по- високи и утежнение за собствениците на автомобили, които не съответстват на екологична категория или съответстват на екологична категория, по-ниска от „Евро 4“.  Облекчението за превозни средства с действащо катализаторно устройство отпада. Отпадането на посоченото данъчно облекчение е заменено с въвеждане на коефициент за екологичната категория на автомобила. Като положителен ефект за собствениците на моторни превозни средства е прието отпадането на лимитиращата граница от 74 kW за ползване на данъчни облекчения за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, като с коефициента за екологична категория се дава възможност за ползване на данъчно облекчение за всички автомобили с категория равна на или по-висока от „Евро 4“, независимо от мощността им. По този начин всички собственици на моторни превозни средства имат възможност да ползват данъчни преференции, в случай, че притежават моторни превозни средства, отговарящи на по-високи екологични стандарти. Законовата промяна, съгласно която в обхвата на приетата нова концепция за определяне на данъка върху превозните средства за автомобили е прието да бъдат включени и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, произтича от редица установени случаи на неравнопоставеност на данъчно задължените лица и предотвратяване случаите на избягване на данъчно облагане. До сега товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т се облагаха с данък върху превозните средства в размер от 10 до 30 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

Промяна има относно облагаемата товароносимост на товарните автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т и не повече от 12 т, като вместо на всеки започнат тон, същата се изчислява на всеки започнати 750 кг.

              Промяната на данъчното облекчение за мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 3 данък.

              За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък.

- Промяна има и в облекченията за основно жилище, свързани с данъка върху недвижимите имоти - отпадане на данъчното облекчение за основно жилище и определяне на данъка върху недвижимите имоти в пълен размер за всички жилища на данъчно задълженото лице, когато повече от едно жилище е декларирано като основно.

- Промени, свързани с облекчаване на административната тежест:

         Във връзка с облекчаване на административната тежест следва нотариусите, при реализиране на сделка или действие за придобиване на моторно превозно средство, да извършват проверка за наличието или липсата на задължения за данък върху превозното средство чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ, или със съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, при посредничеството на информационната система на Министерство на вътрешните работи. В случай че не може да се осъществи автоматизирана проверка, данъчно задълженото лице следва да предостави издаден или заверен от общината документ за платен изискуем данък върху превозното средство.

         Определен е 7-дневен срок след извършване на сделката или действието по придобиване на недвижим имот или моторно превозно средство нотариусите да уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимия имот или моторното превозно средство, както и да предоставят допълнителна информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 от ЗМДТ и за основата, върху която е определен. Промяната е свързана с осигуряване на яснота за прехвърлените през периода недвижими имоти и моторни превозни средства и размера на данъка, който трябва да постъпи в общината за конкретния недвижим имот или моторното превозно средство.

- Други промени, свързани с прецизиране, отпадане и допълване на разпоредби в ЗМДТ:

Промяна има в приложение № 2 на ЗМДТ  „Норми за данъчна оценка на недвижими имоти“, съгласно която отпада корекцията за подобрения към обектите (луксозна или алуминиева дограма, климатична инсталация и други) при определяне на коефициента за индивидуални характеристики на сградата. Промяната цели премахване на характеристики на имоти, които са морално остарели и които към настоящия момент не се прилагат и не могат да бъдат характеристика на даден имот.

Последната промяна е в приложение № 4 на ЗМДТ „Видове патентни дейности и годишни размери на данъка“ - отпада патентната дейност „Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем“. Промяната цели прецизиране и осъвременяване на видовете патентни дейности чрез премахване на дейности, които към настоящия момент не се осъществяват.

  1. Основни цели, които се поставят с приемането на предложените измененията и допълненията в Наредбата:

* Привеждане на Наредбата  в съответствие с нормативните изисквания;

* Контролиране спазването на правилата и нормите, регламентирани в ЗМДТ.

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: За прилагането на предлаганите промени в Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства от бюджета на Община Крумовград.
  1. Очаквани резултати от приемането на предложените измененията и допълненията в Наредбата:

* Подобряване цялостната дейност по администриране на местните данъци в община Крумовград с  прилагане на Наредбата;

*  Увеличаване приходите от местни данъци – данък при възмездно придобиване на имущество и данък върху превозните средства;

*  Въвеждане на електронни справки за удостоверяване на информация по ЗМДТ;

*  Намаляване административната тежест за физическите и юридическите лица.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предложеният проект за изменения и допълнения на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Крумовград е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление и с въвеждането на разпоредбите на Директива 2016/1164 на Съвета за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар в националното данъчно законодателство и не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

         На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и при мотиви, изложени в докладната записка, предлагам Общински съвет Крумовград да приеме  следното

 

РЕШЕНИЕ:

        

Приема изменения и допълнения на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Крумовград, съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящото решение. 

 

Внесъл:..............................

                       Себихан Мехмед

                            Кмет на Община Крумовград

 

ФЮ/ФО

Юрист/ Ст.Ч

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

за изменение и допълнение на “НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци”

 БИЛО

СТАВА

Чл.2. В общинските бюджети постъпват следните местни данъци:

1.Данък върху недвижимите имоти;

2.Данък върху наследствата;

3.Данък върху даренията;

4.Данък при възмездно придобиване на имущества;

5.Данък върху превозните средства;

6.Патентен данък.

7. (нова- реш.№ 607/27.01.2011г.) Туристически данък

Чл.2. В общинските бюджети постъпват следните местни данъци:

1.Данък върху недвижимите имоти;

2.Данък върху наследствата;

3.Данък върху даренията;

4.Данък при възмездно придобиване на имущества;

5.Данък върху превозните средства;

6.Патентен данък.

7. (нова- реш.№ 607/27.01.2011г.) Туристически данък

8. (нова) Данък върху таксиметров превоз на пътници

Чл.7. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т. 1 от Закона за устройство на територията.

Чл.7. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

…………………………

(6) (Нова) За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

           (7) (Нова) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ от възложителя на строежа след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.

Чл.9. Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.

Чл.9. (1) (Предишен текст на чл.9 и Доп.) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.

(2) (нова) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право на ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.

Чл.11.(1)/изм.-реш.№607/27.01.2011г./    Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.

(2) )/изм.-реш.№607/27.01.2011г /На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Чл. 11. (1) )/изм.-реш.№607/27.01.2011г./    (изм.) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

(2) (изм.) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Чл.19. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.

(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дъжи със 75 на сто намаление.

Чл.19. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.

(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.

(3) (Нова  В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22 от ЗМДТ, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.

Чл.40. Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им по реда на чл.54 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.40. (1) (изм. и доп. )) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.

(2) (Нова) Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите на общините:

1. ежедневно - чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или

2. ежемесечно - на електронен носител.

(3) (Нова) Алинея 1 не се прилага, когато:

1. пътното превозно средство е придобито по наследство;

2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;

3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;

4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък.

 (4) (Нова) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ.

(5) (Нова) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал. 4 или с подаване на нова данъчна декларация.

(6) (Нова) Служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган.

(7) (Нова) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.

(8) (Нова) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.

(9) (Нова) Когато няма налична информация в общината за платения данък по чл. 44 от ЗМДТ, собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху добавената стойност - документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност.

(10) (Нова) Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 55, ал. 7 от ЗМДТ липсват данни за допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в декларацията по ал. 4 се посочва допустимата максимална маса на състава от превозни средства, определена от производителя.

(11) (Нова) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на общинската администрация и се съобщава на лицето.

Чл.41. (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

1.до 37 kW включително –  0,40 лв. за 1 kW;

2. над 37 kW до 55 kW включително – 0,50 лв. за 1 kW;

3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,70 лв. за 1 kW;

4. над 74 kW до 110 kW включително – 1,40 лв. за 1 kW;

5. над 110 kW – 1,50 лв. за 1 kW;

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентитекакто следва:.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Брой на годините от годината      

на производство, включително                                               Коефициент

годината на производство

-------------------------------------------------------------------------------------------------             

Над 14 години                                                                           1,0

Над 5 до 14 години включително                                  1,5

До 5 години включително                                                 2,8

(2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери:

1. товарно ремарке – 7 лв.

               2. къмпинг ремарке - 12 лв.

…………………………………………………………….

(6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса е в размер 15 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

………………………….

(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 80 лв.

(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона  е в размер 130 лв.

……………………………….

(12) Данъкът за моторни шейни е в размер  65 лв.

Чл.41. (1) (Изм.) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК x ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, в следните граници размери:

а) до 55 kW включително - 0,50 лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително - 0,70 лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително - 1,40 лв. за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,50 лв. за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително - 1,60 лв. за 1 kW;

е) над 245 kW - 2,10 лв. за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

2. екологичният компонент в зависимост от екологичната категория на автомобила в следните размери:

Екологична категория

Коефициент

без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2"

1,10

"Евро 3"

1,05

"Евро 4"

0,90

"Евро 5"

0,70

"Евро 6" и "ЕЕV"

0,50

(2) (Изм.) Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т  e в размер, както следва:

1. товарно ремарке – 7 лв.

2. къмпинг ремарке - 12 лв.

………………………………………

          (6) (Изм.)  Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, e в размер на 20 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.

………………………..

          (8) (Изм.) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, e в размер на 80 лв.

          (9) (Изм.) Данъка за автокранове с товароподемност над 40 тона  e в размер на 130 лв.

……………………………

          (12) (Изм.) Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 e  в размер на 65 лв.

Чл.44. (1)

………………………..

(3)  (изм. - решение №376/28.01.2010г.)  За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектоване , данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектоване.

Чл.44. (1)

………………………..

(3) (изм. - решение №376/28.01.2010г.)  (изм. и доп.) - За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. В случаите на обявено за издирване превозно средство регистрацията се прекратява след подадено писмено заявление от собственика в съответното звено "Пътна полиция" по месторегистрация на превозното средство. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване.

         (4) (Нова) Алинея 3 не се прилага и данъкът се дължи за превозни средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, и за превозните средства със служебно прекратена регистрация поради това, че са с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на българските държавни стандарти - БДС 15980 и БДС ISO 7591.

Чл. 46 (1) /изм.-решение № 607/27.01.2011г./ Данъкът върху превозните средства се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

               (2) (изм. с реш. №391/протокол №27 от 20.12.2013г.)   За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.

(3) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", определеният по чл. 55 данък за съответната година се заплаща с намаление от 30 на сто

(4) (Нова  с реш. №391/протокол №27 от 20.12.2013г.)    Екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.

(5) /изм.-решение №607/27.01.2011г.;предишна  алинея 3 става алинея 5, изм. с реш. №391/протокол №27 от 20.12.2013г.)   /Заплащането на данъка е условие за редовност при годишен технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.

Чл. 46 (1) /изм.-решение № 607/27.01.2011г./ (изм. )  Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

         (2) (изм. с реш. №391/протокол №27 от 20.12.2013г.)   (изм. изм. и доп.)) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък.

          (3) (отм.)

        (4) (Нова  с реш. №391/протокол №27 от 20.12.2013г.)     (изм.) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

        (5) /изм.-решение №607/27.01.2011г.;предишна  алинея 3 става алинея 5, изм. с реш. №391/протокол №27 от 20.12.2013г.)   (Изм.) Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със:

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и:

а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а, или

б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или

2. представяне на издаден или заверен от общината документ.

        (6) (Нова) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 3 данък.

Чл.47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в случаите по чл.54, ал.2 от Закона за местните данъци и такси - в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.

Чл. 47. (Изм.) Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 - в приход на общината по регистрация на превозното средство.

§ 6.(Доп.)Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Крумовград , приета на основание чл.1,ал.2 от Закона за местните данъци и такси от Общински съвет Крумовград с Решение № 64 от Протокол № 5 от 11.02.2008 г. влиза в сила от 01.03.2008г; изм. и доп с реш. №213/ 2009г.,  реш№376/2010г., изм. и доп. с Реш№ 607/2011, влиза в сила 01.01.2011г.; изм. с решение №146 от 2012 година; изм. с решение № 335 от протокол № 23/04.09.2013г.; изм с решение № 391 от протокол № 27/20.12.2013г;  изм. с реш. №475 от протокол №32/ 26.06.2014г.в сила от 01.07.2014); изм. с реш. №33 от протокол №3/22.12.2015г.; изм. с реш. № 188 от протокол №10/30.06.2016г.

§ 6.(Доп.)Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Крумовград, приета на основание чл.1,ал.2 от Закона за местните данъци и такси от Общински съвет Крумовград с Решение № 64 от Протокол № 5 от 11.02.2008 г. влиза в сила от 01.03.2008 г; изм. и доп с реш. №213/ 2009г.,  реш №376/2010г., изм. и доп. с Реш № 607/2011, влиза в сила 01.01.2011 г.; изм. с решение №146 от 2012 година; изм. с решение № 335 от протокол № 23/04.09.2013 г.; изм с решение № 391 от протокол № 27/20.12.2013 г;  изм. с реш. №475 от протокол №32/ 26.06.2014 г.в сила от 01.07.2014; изм. с реш. №33 от протокол №3/22.12.2015  г.; изм. с реш. № 188 от протокол №10/30.06.2016 г.;изм. и доп. с реш. № ...... от протокол №...../......................2018г.

Приложение № 2 към чл.56 от наредбата

 

КОНКРЕТЕН РАЗМЕР

ВИДОВЕ ПАТЕНТНИ ДЕЙНОСТИ

І-ва

ІІ-ва

ІІІ-та

   

група

група

група

         

1.     …………………..

………………………

21. Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

900

600

300

Приложение № 2 към чл. 56

1.     …………………………

2.     …………………………

  

   21. (Отм.)

Изготвили:      1. Стойчо Чакъров – гл. експ. „Приходи МДТ” 

  1. Феим Халил – гл. спец. „Приходи МДТ”
  • Публикувана на 20 Декември 2018
  • Посещения: 627

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: