Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

docСправка за проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

Проект за изменение  и допълнение  на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

         Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.krumovgrad.bg  Община Крумовград предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

         Предложенията и становищата могат да се внесат  на електронен адрес на община Крумовград Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в деловодството на община Крумовград на адрес: гр. Крумовград,  пл. България,  № 5.

.                                                                                            

                                                                                        ДО

                                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                           ГР. КРУМОВГРАД

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

МЕТИН БАЙРАМАЛИ САЛИ

Председател на Общински съвет  Крумовград

Относно: Изменение и допълнение  на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е приет с решение № 3 от  протокол № 2 от 26.11.2015 г. на Общински съвет Крумовград;  изм. с реш. № 154 от протокол № 8/ 09.05.2016 г. изм. с реш. № 207 от протокол № 11/ 02.08.2016 г.

         Мотиви за предложението:

На 28 декември 2017 година в бр.103 на ДВ е публикуван Закона за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ДВ, бр. 55 от 2003 г.) . В §45 на същия закон са посочени промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, както следва:

  1. В чл. 30:

а) в ал. 5 след думите "се установяват" се добавя "служебно от общинската администрация относно съдимостта на лицата и със съответните други";

б) в ал. 7 след думите "получаване на" се добавя "справката и".

  1. В чл. 42:

а) в ал. 2 след думите "се установяват" се добавя "служебно от общинската администрация относно съдимостта и със съответните други";

б) в ал. 4 след думите "получаване на" се добавя "справката и".

Променените текстове от ЗМСМА водят до промени на текстовете съответно в чл. 22, ал.2 и в чл. 109 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.  Допълнението е свързано със служебното начало в събирането на документи, удостоверяващи обстоятелства за съдебния статус при прекратяване на правомощията  на общинските съветници и кметове.

Забелязани са разминавания в текстовете за прекратяване на правомощията на председателя и съветниците в Правилника на общинския съвет и ЗМСМА. Предлагаме синхронизиране на текстовете в чл. 13 и чл. 14 от Правилника с текста по чл. 30, ал. 4, т. 6 на ЗМСМА – трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца.

С приемането на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са отменени други три закона: Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  Във всички текстове, където се упоменава отмененият „ЗПУКИ”, да се чете „ЗПКОНПИ”. В текстовете на Правилника  изразите „с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници” и „с мнозинство не по-малко от 19 общински съветници”  да се четат съответно „с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците” и „с мнозинство с повече от 2/3 от общия брой на съветниците”; изразът „чл.29а, ал.2” да се чете „чл.29а”.

Два текста от Правилника са атакувани от Окръжна прокуратура Кърджали. Атакуваните текстове са свързани с чл.16, ал.1, т.8 от Правилника като се счита, че са разширени правомощията на Председателя, посочени в чл.25 на ЗМСМА.

Другите  текстове, в чл. 107, ал.3 и ал. 4 са за срока за отмяна на административните актове на кмета на общината в противоречие с акта на общинския съвет.

В  ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г. са публикувани изменения в чл. 29а от ЗМСМА, касаещи осигуряването на служители за подпомагане работата на общинския съвет и на неговите комисии и осъществява организационно-техническото и административно обслужване на тяхната дейност.       Тези изменения следва да се отразят в чл.116 на Правилника.

С тези мотиви и предложени изменения се цели синхронизиране на Правилника с текстовете от ЗМСМА.

Настъпващите промени вследствие предложението не изискват финансови средства.

Предложеният проект за изменение на Правилника за организацията на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му  с общинската администрация съответства на българското и европейското законодателство,  не съдържа разпоредби, транспониращи пряко актове на Европейския съюз,  поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право. 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал 2 и ал. 3 ЗМСМА предлагам ОбС – Крумовград да разгледа и приеме предложения проект за

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА измененията и допълненията  в Правилника за организацията на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

БИЛО

СТАВА

Чл.5. (1) Общинският съвет:

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници;

 2.  одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината

 

3. избира и освобождава председателя на общинския съвет с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници;

4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

5 приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му  с поименно гласуване с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници ;

6. определя размера на местните такси и цените на услуги с поименно гласуване с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници;

7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства, с поименно гласуване с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници ;

8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи , с поименно гласуване с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници ;

 9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми , както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон, с поименно гласуване  с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници;

10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;  

11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности,  с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;  

12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;  

13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество, с поименно гласуване  с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници ;  

14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях, с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници

15. създава кметства при условия и по ред, определени със закон, с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници;

16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници;

17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;  

19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници;

20. одобрява символ и печат на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници; 

22.  решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или на населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;

23. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове;

т.24 приема решения за определяне на размера на възнаграждението на общинския съветник с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

(2) Общинският съвет може да избере обществен посредник с мнозинство не по-малко от 19 общински съветници;

(3) В случаите по ал.2 общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на обществения посредник с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници;

Чл.5. (1) Общинският съвет:

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците;

 2.одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците;

3. избира и освобождава председателя на общинския съвет с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

5 приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му  с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците;

6. определя размера на местните такси и цените на услуги с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците;

7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства, с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците;

8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи , с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците;

 9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми , както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон, с поименно гласуване  с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците;

10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;  

11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности,  с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;  

12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;  

13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество, с поименно гласуване  с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници ;  

14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях, с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници

15. създава кметства при условия и по ред, определени със закон, с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците;

16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците;

17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;  

19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците;

20. одобрява символ и печат на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници; 

22.  решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или на населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;

23. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове;

 24. приема решения за определяне на размера на възнаграждението на общинския съветник с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

(2) Общинският съвет може да избере обществен посредник с мнозинство с повече от 2/3 от общия брой на съветниците;

(3) В случаите по ал.2 общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на обществения посредник с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

Чл.13. (1) Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

1.     подаване на оставка;

2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет.

3. влизане в сила на акт, с който е становен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

Чл.13. (1) Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

1.подаване на оставка;

2.трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца

3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

Чл.14. (1) Пълномощията на заместник-председател на общинския съвет се прекратяват предсрочно:

при подаване на оставка;

     2.при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като заместник-председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет;

3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

Чл.14. (1) Пълномощията на заместник-председател на общинския съвет се прекратяват предсрочно:

1.при подаване на оставка;

2.трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца

3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

Чл.16. (1) Председателят на общинския съвет:

            8. упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет;

           

Чл.16. (1) Председателят на общинския съвет:          

  8. (отм. с решение № 57 от 06.03.2018 година на АС Кърджали)

   9. (нова)  утвърждава длъжностните характеристики, ръководи и контролира дейността на служителите в звеното по чл.29а от ЗМСМА. Оценява изпълнението на длъжността на служителите в звеното.

Чл.22. (изм. с реш. № 207 от протокол №11/ 02.08.2016г.)  (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

11. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;           

 (2) Обстоятелствата по ал.1 се установяват с документи, издадени от компетентните органи, които се изпращат на общинската избирателна комисия в тридневен срок от издаването им. В случаите по ал. 1, т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия

Чл.22. (изм. с реш. № 207 от протокол №11/ 02.08.2016г.)  (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

11. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;  

 (2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват служебно от общинската администрация относно съдимостта на лицата и със съответните други документи, издадени от компетентните органи, които се изпращат на общинската избирателна комисия в тридневен срок от издаването им. В случаите по ал. 1, т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия

Чл.25. (1) Общинският съветник не може да извършва дейности и да участва при взимане на решения, когато е налице конфликт на интереси по ЗПУКИ.

(4)  При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, общинският съвет може да отложи вземането на решението, като сезира Комисията за установяване на конфликт на интереси по чл.47 ал.1 от настоящия Правилник.

Чл.25. (1) Общинският съветник не може да извършва дейности и да участва при взимане на решения, когато е налице конфликт на интереси по ЗПКОНПИ.

(4)  При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, общинският съвет може да отложи вземането на решението, като сезира Комисията по ЗПКОНПИ по чл.47 ал.1 от настоящия Правилник.

Чл.40. Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав техния председател, заместник-председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници.

 

Чл.40. Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав техния председател, заместник-председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците;

     Чл.41. (1) Постоянните комисии на общинския  съвет са:

 8. Комисия за установяване на конфликт на интереси

     Чл.41. (1) Постоянните комисии на общинския  съвет са:

     8. Комисия по ЗПКОНПИ

Чл.42. (1) Постоянните и временните комисии имат за задача:

1.да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

             2.да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

             3.да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

(2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях. 

 

Чл.42. 

....

(3) (нова)  Постоянната комисия по ЗПКОНПИ:

     1.провежда производства за установяване на конфликт на интереси за кметове на кметства в Община Крумовград  по реда на Наредбата на Министерски съвет по §2, ал.6 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ и приема решения за установяване или неустановяване на конфликт на интереси или за прекратяване на тези производства с мнозинство повече от половината от всички членове на комисията с явно гласуване;

2.  декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ на кметовете на кметства;

3. води публичен  регистър на подадените декларации по т. 2  при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни като по отношение на декларациите за имущество и интереси публична е само частта за интересите по чл.37, ал.1, т.12 – 14 от ЗПКОНПИ;

4. извършва  проверки на подадените декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ на кметовете на кметства по реда на Наредбата на Министерски съвет по §2, ал.6 от  ЗПКОНПИ и приема доклади за резултата от проверките;

5. препраща по компетентност на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/, ведно с цялата преписка, постъпили в Общинския съвет сигнали на граждани и организации за корупция или за конфликт на интереси на лица, заемащи висша публична длъжност по смисъла на чл.6 от ЗПКОНПИ в Община  Крумовград;

 6. при поискване  изготвя и изпраща на КПКОНПИ необходимата информация и документи  относно общински съветници и кметове в 7-дневен срок от получаване на искането;

7.Осъществява и други функции, възложени й от нормативни актове, този правилник или председателя на Общинския съвет.

Чл.107. (1) Общинският съвет отменя актове на кмета на общината, когато установи, че те са издадени в нарушение на негови решения по чл.21 от ЗМСМА.

(2) Актовете по ал. 1 се разпределят от председателя на съвета на съответната комисия, която е била водеща при приемането на акта за становище.

(3) Становищата за отмяна на актовете по ал. 1 се включват за разглеждане в следващото заседание. (отм. с решение № 57 от 06.03.2018 година на АС Кърджали )

(4) При противоречие с акта на общинския съвет заповедта се отменя на заседанието по ал. 3, но не по-късно от два месеца от издаването й. (отм. с решение № 57 от 06.03.2018 година на АС Кърджали )

Чл.107. (1) Общинският съвет отменя актове на кмета на общината, когато установи, че те са издадени в нарушение на негови решения по чл.21 от ЗМСМА.

(2) Актовете по ал. 1 се разпределят от председателя на съвета на съответната комисия, която е била водеща при приемането на акта за становище.

(3) (отм. с решение № 57 от 06.03.2018 година на АС Кърджали ) (изм с реш. №... от Протокол №...) Становищата за отмяна на актовете по ал. 1 се включват за разглеждане в 14-дневен срок от получаването им.

(4) (отм. с решение № 57 от 06.03.2018 година на АС Кърджали ) (изм с реш. №... от Протокол №...)  При противоречие с акта на общинския съвет административният акт  на кмета се отменя в 14-дневен срок от получаването му.

Чл.108. (изм. с реш. № 207 от протокол №11/ 02.08.2016г.) (1) Пълномощията на кметовете на общини или кметства се прекратяват предсрочно:

11. (досегашна т.10- реш. № 207 от протокол №11/ 02.08.2016г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;  

Чл.108. (изм. с реш. № 207 от протокол №11/ 02.08.2016г.)  (1) Пълномощията на кметовете на общини или кметства се прекратяват предсрочно:

11. (досегашна т.10- реш. № 207 от протокол №11/ 02.08.2016г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

Чл.109. (1) Обстоятелствата по чл. 108 се установяват с документи, издадени от компетентните органи. В случаите по 108, ал. 1, т. 1 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.

 

Чл.109. (1) Обстоятелствата по чл. 108 се установяват служебно от общинската администрация относно съдимостта и със съответните други документи, издадени от компетентните органи, които се изпращат на общинската избирателна комисия в тридневен срок от издаването им. В случаите по чл. 108, ал. 1, т. 1 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.

Чл.116. 

(1) Общинският съвет няма администрация със собствен щат. Дейността на общинския съвет се подпомага и осигурява от общинската администрация. 

   (2) Кметът на общината осигурява експертното и организационно обслужване на общинския съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация задълженията на нейните служители. Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на общината.

(3) В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет и на неговите комисии.

(4) Служителите в звеното по ал.3 се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

(5) Звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА:

1.осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;

2.осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;

3.осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите;

4.изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската администрация или възложени му от председателя на общинския съвет.

Чл.116.  (1) В структурата на общинската администрация се създава самостоятелно звено, което подпомага работата на общинския съвет и на неговите комисии и осъществява организационно-техническото и административно обслужване на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на председателя на общинския съвет;

(2) Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет. Кметът на общината не може да назначава или да освобождава служители в звеното, за които не е направено писмено предложение от председателя на общинския съвет.

(3) Служителите в звеното по чл.29а от ЗМСМА подпомагат дейността на председателя на общинския съвет при осъществяване на правомощията му по подготовката, свикването и провеждането на заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии.

(4) Звеното по чл.29а от ЗМСМА:

1.осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;

2.осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;

3.осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите;

4.изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската администрация или възложени му от председателя на общинския съвет.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. /нов/

Този Правилник е приет с решение №3  от  протокол № 2 от 26.11.2015 г. на Общински съвет Крумовград; изм. с решение №207 от протокол № 11/ 02.08.2016г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. /нов/

Този Правилник е приет с решение №3  от  протокол № 2 от 26.11.2015 г. на Общински съвет Крумовград; изм. с решение №207 от протокол № 11/ 02.08.2016г.;  изм. с реш. №...../ .......

 

§ 3. (нов)  1. Навсякъде в Правилника „Закон за предотвратяване е установяване на конфликт на интереси или ЗПУКИ” да се чете „Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество или ЗПКОНПИ”;

2. Навсякъде в Правилника изразът „чл.29а, ал.2” да се чете „чл.29а”

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ   НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                 КРУМОВГРАД:......................................                                                                                                              / МЕТИН БАЙРАМАЛИ /
   

Съгласувал........................

А Хаджъисмаил- юрист

  • Публикувана на 26 Юли 2018
  • Посещения: 836

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map