Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ПРОЕКТ на изменение в Наредба за организацията на движението по общинските пътища и улици в населените места на община Крумовград

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ на изменение в Наредба за организацията на движението по общинските пътища и улици в населените места на община Крумовград

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КРУМОВГРАД

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

От Себихан Керим Мехмед – Кмет на община Крумовград

Относно: Изменение в Наредба за организацията на движението по общинските пътища и улици в населените места на община Крумовград

Дами и господа общински съветници,

Наредба за организацията на движението по общинските пътища и улици в населените места на община Крумовград е приета от Общински съвет Крумовград през 2009 година. От тогава не са правени изменения и допълнения.

С измененията на Закона за движение по пътищата /ЗДП/ през 2015 година в чл.178е (нов - ДВ, бр. 37 от 2015 г.) от същия са променени параметрите за глоби, като минималният размер е 50 лева, а максималният е 200 лева за лице, което паркира пътно превозно средство в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населени места извън разрешените за това места.

В наредбата максималната санкция за нарушения е по-висока от посочените в документ от по-висок ранг, а именно ЗДП.

Промяната не води до бюджетни разходи. Съобразена е единствено с измененията в Закона за движение по пътищата от 2015 година.

С изменеията се постига се законосъобразно изпълнение на функциите и издаване на законосъобразен акт.

Проектът за изменение на Наредба за организацията на движението по общинските пътища и улици в населените места на община Крумовград подлежи на публикуване на сайта на община Крумовград в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам Общински съвет град Крумовград да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1.Изменя Наредба за организацията на движението по общинските пътища и улици в населените места на община Крумовград, както следва:

Било

Става

Чл.27.(1) На нарушителите на наредбата се налага глоба – на физически лица и имуществена санкция – на еднолични търговци или юридически лица, както следва:

1.За нарушение на чл.9, ал.1, чл.10, чл.14, ал.1 и чл.19, ал.4 от наредбата в размер от 10 до 50 лв.

2. За нарушения на чл.8, ал.3 и 5, чл.11, чл.17, чл.18, ал.2 и 4 и чл.20, ал.1 и 2 от наредбата в размер от 50 до 300 лв.

Чл.27.(1) На нарушителите на наредбата се налага глоба – на физически лица и имуществена санкция – на еднолични търговци или юридически лица, както следва:

1.За нарушение на чл. 9, ал.1, чл. 10, чл. 14, ал. 1 и чл.19, ал. 4 от наредбата в размер от 10 до 50 лв.

2. (изм. с реш.№........от .......г) За нарушения на чл. 8, ал. 3 и 5, чл.1 1, чл. 17, чл. 18, ал. 2 и 4 и чл. 20, ал. 1 и 2 от наредбата в размер от 50 до 200 лв.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.Настоящата наредба се издава на основание чл.21, ал.1, т. 13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и влиза в сила от 11.2009г

§2.Изискванията по чл.14, ал.3, 4 и 5, чл.15, ал.1 и 2 и чл.16, ал.1 и 2 влизат в сила 3 месеца след влизане в сила на наредбата.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.Настоящата наредба се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и влиза в сила от 11.2009г

§2.Изискванията по чл. 14, ал. 3, 4 и 5, чл. 15, ал. 1 и 2 и чл. 16, ал. 1 и 2 влизат в сила 3 месеца след влизане в сила на наредбата.

§3.Настоящата наредба е изменена с реш.№................от протокол №........от ............г.

ВНЕСЪЛ:_________________

/Себихан Мехмед/

  • Публикувана на 17 Януари 2017
  • Посещения: 860

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map