Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ПРОЕКТ на изменение в Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Крумовград

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ на изменение в Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Крумовград

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КРУМОВГРАД

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

От Себихан Керим Мехмед – Кмет на община Крумовград

Относно: Изменение в Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Крумовград

Дами и господа общински съветници,

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Крумовград е приета от Общински съвет Крумовград през 2004 година. От тогава са правени редица изменения и допълнение в резултат на направени изменения в нормативни актове.

С измененията на Закона за движение по пътищата /ЗДП/ през 2015 година в чл.178е (Нов - ДВ, бр. 37 от 2015 г.) от същия са променени параметрите за глоби, като минималният размер е 50 лева, а максималният е 200 лева за лице, което паркира пътно превозно средство в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населени места извън разрешените за това места.

В наредбата на общинския съвет санкциите са но-ниски от посочените в документ от по-висок ранг, а именно ЗДП.

Промяната не води до бюджетни разходи. Съобразена е единствено с измененията в Закона за движение по пътищата от 2015 година.

С изменеията се постига се законосъобразно изпълнение на функциите и издаване на законосъобразен акт.

Проектът за изменение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Крумовград подлежи на публикуване на сайта на община Крумовград в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам Общински съвет град Крумовград да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1.Изменя Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Крумовград, както следва:

Било

Става

Чл.23. (1) (изм. - решение № 447/31.07.2006 г.) На основание чл.22, ал.3 от ЗМСМА на нарушителите на наредбата се налага едно от следните наказания:

1. За нарушение на чл.3, чл.4, чл.10, чл.13 и чл.17 от наредбата се налага глоба – на физически лица и имуществена санкция – на еднолични търговци или юридически лица в размер от 10 до 50 лв.

2. За нарушения на чл.14, чл.15, чл.18, чл.21 ал.1, т. 3, 4, 5, 6, 7 и чл.22 от наредбата се налага наказание глоба – на физически лица и имуществена санкция – на еднолични търговци или юридически лица в размер от 30 до 150 лв.

Чл.23. (1) (изм. - решение № 447/31.07.2006 г.) На основание чл.22, ал.3 от ЗМСМА на нарушителите на наредбата се налага едно от следните наказания:

1. За нарушение на чл.3, чл.4, чл.10, чл.13 и чл.17 от наредбата се налага глоба – на физически лица и имуществена санкция – на еднолични търговци или юридически лица в размер от 10 до 50 лв.

2. (изм. с реш.№................от ............г)

За нарушения на чл.14, чл.15, чл.18, чл.21 ал.1, т. 3, 4, 5, 6, 7 и чл.22 от наредбата се налага наказание глоба – на физически лица и имуществена санкция – на еднолични търговци или юридически лица в размер от 50 до 200 лв.

§2.Настоящата Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Крумовград е приета с Решение №153 от Протокол №8 от заседание на Общински съвет Крумовград, проведено на 31.08.2004г, изменена и допълнена с Решение № 173/11.10.2004г., Решение № 376/01.02.2006г., Решение № 419/31.03.2006г., Решение № 447/31.07.2006 година, Решение № 124/19.06.2008 година, Решение № 185/19.12.2008 година и Решение № 689/28.08.2015 година.

§2.Настоящата Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Крумовград е приета с Решение №153 от Протокол №8 от заседание на Общински съвет Крумовград, проведено на 31.08.2004г, изменена и допълнена с Решение № 173/11.10.2004г., Решение № 376/01.02.2006г., Решение № 419/31.03.2006г., Решение № 447/31.07.2006 година, Решение № 124/19.06.2008 година, Решение № 185/19.12.2008 година и Решение № 689/28.08.2015 година; реш.№......от протокол №........../........г.

ВНЕСЪЛ:_________________

/Себихан Мехмед/

  • Публикувана на 17 Януари 2017
  • Посещения: 790

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: