Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Мотиви към изготвяне на проект на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Крумовград

Причини, които налагат приемането:

Съгласно разпоредбите на чл. 346 от ЗПУО /обн. ДВ бр.79 от 13.10.2015г./, в сила от 01.08.2016г./ във всяка община се създава и води регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностното развитие, в който служебно се вписват общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, във основа на заповед за тяхното откриване, преобразуване, промяна и закриване. Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра, както и редът за вписване се определят с наредба на съответния общински съвет.

  1. Целите, които се поставят:

- систематизиране на информацията за общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие;

- достъпност и публичност на информацията за общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие.

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнително финансови средства.

  1. Очаквани резултати от прилагането.

С прилагането на Наредбата за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностното развитие в регистър в Община Крумовград се очакват следните резултати:

- Създаден и приет от Общински съвет Крумовград нормативен акт на общинско ниво, в съответствие с действащото законодателство на Република България в областта на образованието;

- Определени условия и ред за вписване на общинските детски градини и центровете за подпомагане личностното развитие в регистъра, както и обстоятелствата, които подлежат на вписване.

  1. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.

ПРОЕКТ!

НАРЕДБА

за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община Крумовград

1.1. С тази наредба се определят обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие/наричан за по-кратко Регистър/, както и редът за вписване и воденето му.

1.2. На регистрация по реда на наредбата подлежат на вписване в регистъра общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община Крумовград.

1.3. Регистърът е публичен и се поддържа от Община Крумовград.

2.1. Регистърът на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие се води по образец, съгласно приложение към Наредбата.

2.2. В регистъра не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация.

3.1. Подлежащи на вписване в регистъра са следните обстоятелства:

1. Име на детската градина или центъра за подкрепа на личностното развитие;

2. Заповед за откриване, преобразуване, промяна и закриване;

3. Име на директора;

4. Адрес;

5. Телефон, електронен адрес и интернет страница/при наличие/;

6. Наличие на яслени групи, почасови, съботни-неделни и сезонни дейности;

7. Дейност на центровете за подкрепа на личностно развитие /съгласно разпоредбите на чл. 49, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование/

4.1. Регистърът се поддържа като електронна база данни за подлежащите на вписване обстоятелства, както и на хартиен носител.

4.2. Компютърната база данни се поддържа по начин, който гарантира целостта и защитата на информацията в системата срещу разрушение, неправомерното изменение и контролирания достъп за вписвания и преглеждане.

5. За вписване в регистъра директорът на ДГ и на ЦПЛР подава в Община Крумовград заявление с приложени копия на документите, доказващи обстоятелствата, подлежащи на вписване.

6.1. Действията по вписване и водене на регистъра се извършват от длъжностно лице, определено със заповед на кмета на Община Крумовград.

6.2. Длъжностното лице поставя дата след всяко вписване и се подписва на хартиения носител.

6.3. Длъжностното лице вписва в регистъра входящия номер на заявленията за регистрация по реда на тяхното подаване.

6.4. В хартиения носител на регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Техническите грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностното лице със забележка.

6.5. Регистърът и заявлението за вписване с прилежащите му документи се съхраняват от длъжностното лице по т. 6.1.

7.1. Последващите вписвания на нови обстоятелства се извършват без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания.

7.2. Всяко ново вписване на обстоятелство от даден тип отменя предишно вписано обстоятелство от същия тип. След извършване на вписването актуалното състояние на съответния информационен обект се представя с ново вписване.

7.3. В регистъра се поддържа и съхранява информация за настъпилите промени във вписаните обстоятелства.

8.1. Достъпът до регистъра е публичен и се реализира по начин, който гарантира сигурността на съхранение на данните в него.

8.2. Достъпът до информация в регистъра се осигурява чрез страницата на Община Крумовград на интернет страницата на общината или от длъжностното лице по т. 6.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Настоящата Наредба влиза в сила след извършване на задължителния контрол за законосъобразност, упражняван от Областният управител на Административна област с център гр. Кърджали.

§ 2. След влизане в сила, Наредбата се публикува на интернет страницата на Община Крумовград.

§ 3. Директорите на детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Крумовград се задължават да изложат на видно място в детската градина и центъра приетата и влязла в сила Наредба.

Приложение по т. 2.1.

Вх.№ на заявлението

за вписване

Име на ДГ

или

ЦПЛР

Заповед за откриване,

преобразуване, промяна и закриване

Име на директора

Адрес

Телефон, ел.адрес, адрес в интернет

Наличие на яслени групи, почасови, съботно-неделни и сезонни

дейности

Дейност на ЦПЛР /по чл.49, ал.1 и ал. 3 от ЗПУО/

                 
                 
                 

  • Публикувана на 02 Ноември 2016
  • Посещения: 967

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map