Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Правилник за устройството и дейността на Център за Подкрепа за личностно развитие- Общински детски комплекс гр. Крумовград

ПРОЕКТ

ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА

НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ-

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ГР. КРУМОВГРАД

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С този правилник се определят структурата, функциите, дейностите и финансирането на Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР)-Общински детски комплекс (ОДК), гр. Крумовград по смисъла на чл. 26. ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)

Чл. 2. Центърът за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс гр. Крумовград според дейността си по смисъла на чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПУО е за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

Чл. 3. Дейността на ЦПЛР-ОДК гр. Крумовград се основава на принципите на:

1. свободния избор и доброволното участие на всички деца и ученици без разлика на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, социално състояние и др.

2. ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика.

3. равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;

4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на обучението в ЦПЛР-ОДК гр. Крумовград

5. запазване и развитие на българската образователна традиция;

6. хуманизъм и толерантност;

7. съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;

8. иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;

9. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на ЦПЛР- ОДК;

10. автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;

Чл. 4. (1) Правилникът е разработен въз основа на Закона за предучилищното и училищното образование и подзаконовите нормативни актове, касаещи дейността на ЦПЛР.

(2) Правилникът е задължителен за педагогическия и непедагогическия персонал в ЦПЛР- ОДК, за децата, учениците и техните родители, както и за всички други лица, намиращи се на територията на ЦПЛР- ОДК гр. Крумовград.

Чл. 5. Центърът за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс е със седалище и адрес на управление:

град Крумовград, ул. „Св.Св. Кирил и Методи” № 5.

Раздел II

Устройство, функции и дейности на Общински детски комплекс-гр. Крумовград

Чл. 6. ЦПЛР-ОДК е общински център за подкрепа за личностно развитие и устройството и дейността му се уреждат с Правилник приет с решение на Общински съвет гр. Крумовград.

Чл. 7. ЦПЛР-ОДК е юридическо лице и притежава собствен печат и идентификационен код по БУЛСТАТ.

Чл. 8. ЦПЛР-ОДК се открива, преобразува, променя или закрива със заповед на кмета на община Крумовград, след решение на Общински съвет гр. Крумовград.

Чл. 9. (1) ЦПЛР-ОДК осъществява общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 6 до 18 годишна възраст в община Крумовград, като организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.

(2) Подкрепата по ал. 1 включва:

1. занимания по интереси;

2. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

3. педагогическа и психологическа подкрепа.

(3) Подкрепата по ал. 2 се предоставя чрез:

1. проучване на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците и създаване на условия за тяхното пълноценно развитие и изява на общинско, областно, национално и международно ниво;

2. организиране и провеждане на занимания в групи по интереси в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство;

3. организиране на образователна, творческа, спортна дейност за деца и ученици на общинско, областно, национално и международно равнище, включително и през ваканциите;

4. подпомагане на професионалното ориентиране на учениците чрез стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;

5. участие в общински, областни, национални и международни проекти, програми и форуми в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта,

6. кариерното ориентиране на учениците спрямо подготовката им в ЦПЛР-ОДК;

7. превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

8. индивидуална работа с децата и учениците с изявени дарби.

9. осигуряване на условия за утвърждаването на децата като активни субекти на своето развитие;

10. съгласуване на формите за педагогическо въздействие с потребностите на децата и учениците и съхраняване на българската национална култура и традиции;

Чл. 10. ЦПЛР-ОДК осъществява следните дейности:

1. подпомага интелектуалното, емоционалното и физическото развитие и социалната реализация на децата и учениците в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите;

2. съдейства за ранното откриване на заложбите на децата и учениците, стимулира познавателните интереси и творческите способности и насърчава тяхното развитие и реализация;

3. подпомага професионалната насоченост и придобиването на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация;

4. подпомага формирането на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

5. изгражда у децата навици за здравословен начин на живот, устойчивост и неподатливост на множеството вредни влияния и рискови фактори, на които са изложени.

6. съдейства за придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорно гражданско участие;

7. съдейства за формирането на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;

8. подпомага познаването на националните, европейските и световните културни ценности и традиции и формира приобщаване към националните и общочовешки ценности;

9. осъществява информационна и консултантска дейност с ученици, учители и родители за видовете занимания по интереси и дейности за подкрепа за личностно развитие, за съдържанието и условията на работа в тях;

10. организира колективни и индивидуални, постоянни и временни организационни педагогически форми и изяви на ученици на общинско, регионално и национално равнище;

11. стимулира ученици и учители за постигнати високи резултати в провежданите обучителни и творчески дейности;

12. организира и координира национални и международни изяви на деца и ученици;

13. разработва и участва в национални и международни проекти;

14. участва със свои представители в национални и международни инициативи;

15. съдейства за съхраняването и утвърждаването на българската национална идентичност;

16. осъществява институционално взаимодействие с местна власт, училища и детски градини, висши университети, неправителствени организации, родителска общност и др.

Чл.11. ЦПЛР-ОДК не осигурява завършването на клас и етап и придобиването на степен на образование и/или на професионална квалификация.

Раздел IІІ

Управление и структура на ЦПЛР-Общински детски комплекс гр.Крумовград

Чл. 12.(1) Орган за управление и контрол на ЦПЛР-ОДК, като общинска институция в системата на предучилищното и училищното образование е директорът.

(2) Директорът управлява и представлява ЦПЛР-ОДК.

Чл. 13.(1) Кметът на община Крумовград сключва и прекратява трудовия договор с директора на ЦПЛР-ОДК.

(2) Длъжността "директор" в ЦПЛР-ОДК се заема въз основа на конкурс, проведен при условията и по реда на Кодекса на труда.

(3) За заемане на длъжността "директор" на ЦПЛР-ОДК, като център за подкрепа за личностно развитие е необходим не по-малко от 5 години учителски стаж.

Чл. 14. Директорът на ЦПЛР-ОДК:

1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;

2. представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

3. подписва и подпечатва документите и съхранява печата на институцията;

4. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителните документи и съхранява учебната документация;

5. осигурява спазването и прилагането на държавните образователни стандарти;

6. анализира и отчита цялостната дейност на ЦПЛР-ОДК и предоставя информация на кмета на община Крумовград и МОН;

7. председателства педагогическия съвет и осигурява изпълнението на взетите от него решения;

8. организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни стандарти;

9. утвърждава плановете за работа на направленията в ЦПЛР-ОДК и програмите за обучение съобразно специфичния план за обучение за центровете за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПУО; разпределя преподавателската работа между учителите съгласно утвърдените норми за преподавателска заетост;

10. изготвя и утвърждава Списък - образец № 3;

11. извършва преподавателска работа в съответствие с нормите за преподавателска заетост;

12. създава организация за осигуряване на необходимите материални, финансови и човешки ресурси за занимания и творчески изяви на децата и учениците;

13. създава условия за повишаване на квалификацията на служителите;

14. награждава ученици и награждава и наказва учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, ЗПУО и с този правилник;

15. награждава външни лица, общественици и граждани, подпомогнали дейността на ЦПЛР-ОДК;

16. прилага разпоредбите на трудовото законодателство по отношение на служителите на ЦПЛР-ОДК;

17. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати;

18. отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;

19. разпорежда се с финансовите средства при спазване на действащата нормативна уредба;

20. осигурява безопасни условия за обучение и труд;

21. съдейства на компетентните органи при извършване на проверки в ЦПЛР-ОДК;

22. осъществява взаимодействие с дирекция „Образование и социални дейности“ в община Крумовград и с регионалните управления на образованието;

23. осъществява международни контакти и изяви;

24. участва при разработване и обсъждане на нормативни актове и документи по компетентност;

25. изпълнява и други функции, възложени му с нормативни и административни актове.

Чл. 15. (1) При отсъствие на директора на ЦПЛР-ОДК за срок, по-малък от 60 календарни дни, той се замества от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-директор, а при невъзможност – от определен със заповед педагогически специалист от институцията, в която се посочват обемът и правомощията по време на отсъствието му. Заповедта се издава от директора, а при невъзможност – от кмета на общината.

(2) При отсъствие на директора на ЦПЛР-ОДК за срок, по-дълъг от 60 календарни дни, кметът сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността "директор".

Чл. 16. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът на ЦПЛР-ОДК издава заповеди.

(2) Административните актове на директора могат да се оспорват пред кмета на общината.

(3) Административните актове на директора могат да се обжалват по реда на Административно процесуалния кодекс.

Чл. 17. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в ЦПЛР-ОДК е педагогическият съвет.

(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти.

(3) Директорът на ЦПЛР-ОДК е председател на педагогическия съвет.

Чл. 18. Педагогическият съвет на ЦПЛР-ОДК като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

1. приема:

а) стратегия за развитие на ЦПЛР-ОДК за следващите четири години, с приложени към нея планове за действие и финансиране, която при необходимост се актуализира;

б) план за обучение;

в) годишен план за дейностите (календарния план);

д) вътрешни правилници и планове, свързани с дейността на институцията;

2. разглежда и приема организационните педагогически форми;

3. взема решения по резултатите от образователния процес и работата на организационните звена в направление "Организационно-методическа дейност";

4. определя начина за приемане на деца и ученици в ЦПЛР-ОДК при спазване на нормативните актове;

5. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за предприемане на дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение;

6. прави предложения за награждаване на учители;

7. определя дейностите извън държавните образователни стандарти и приема програми за осъществяването им;

8. запознава се с бюджета на ЦПЛР-ОДК, както и с отчетите на неговото изпълнение

Чл. 19. (1) Персоналът в ЦПЛР-ОДК се дели на педагогически и непедагогически:

1. към педагогическите специалисти се отнасят: директор, учители, лектори и хореографи.

2. към непедагогическия персонал се отнасят: техник компютърни системи, домакин, огняр, портиер и чистач.

Раздел ІV

Педагогически специалисти, ученици, родители

Чл. 20. (1) Учителите, лекторите и директорът в ЦПЛР-ОДК, които изпълняват норма преподавателска работа, са педагогически специалисти.

Чл. 21. (1) Длъжностите на педагогическите специалисти в ЦПЛР-ОДК се заемат от български граждани, придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.

(2) Учителска длъжност се заема от лица с висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация "учител".

(3) Учителска длъжност в ЦПЛР-ОДК може да се заема и от лица със завършено висше образование по съответната специалност и без професионална квалификация "учител".

Чл. 22. (1) В ЦПЛР-ОДК не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което:

1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

2. е лишено от право да упражнява професията;

3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.

(2) При възникване на обстоятелство по ал. 1 трудовото правоотношение с педагогическия специалист се прекратява при условията и по реда на Кодекса на труда.

(3) Разпоредбите на ал. 1, 2 се прилагат и за заемането на всички останали длъжности в ЦПЛР-ОДК.

Чл. 23. Трудовите договори с работещите в ЦПЛР-ОДК се сключват и прекратяват от директора на ЦПЛР-ОДК при спазване условията и реда на Кодекса на труда.

Чл. 24. Функциите, професионалните профили, длъжностите и необходимата за заемането им професионална квалификация, както и условията и редът за повишаване на квалификацията, за кариерното им развитие и за атестирането на педагогическите специалисти, включително критериите за атестиране и съставът на атестационната комисия, се определят с държавния образователен стандарт за статута и развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Чл. 25. (1) Педагогическите специалисти в ЦПЛР-ОДК имат следните права:

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;

2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в ЗПУО;

3. могат да предлагат и прилагат специфични методи на педагогическа работа и иновационни програми.

4. да участват във формирането на политиките и разработването на стратегията за развитие на ЦПЛР-ОДК ;

5. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;

6. да повишават квалификацията си;

7. да бъдат поощрявани и награждавани и успехите им за постигнати високи резултати да се популяризират.

(2) Педагогическите специалисти в ЦПЛР-ОДК имат следните задължения:

1. да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с държавните образователни стандарти;

2. да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;

3. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;

4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на ЦПЛР-ОДК и специфичните потребности на децата и учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им.

(3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, административните органи и обществеността.

(4) При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти от ЦПЛР-ОДК имат право на представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите. Средствата за представителното облекло се осигуряват от бюджета на ЦПЛР-ОДК.

(5) При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда – в размер на 10 брутни работни заплати.

Чл. 26. (1) Педагогически специалист не може да извършва срещу заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на деца и ученици, с които работи в ЦПЛР-ОДК, ако това заплащане е от името и за сметка на децата и учениците, включително със средства от училищното настоятелство.

(2) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият специалист подава пред директора писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на децата и учениците през предходната учебна година е извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на деца и ученици и че това не са били деца и ученици, с които педагогическият специалист е работил в ЦПЛР-ОДК в същия период.

Чл. 27. Децата, съответно учениците, които са записани в ЦПЛР-ОДК имат следните права:

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

3. да избират направлението и педагогическата форма на обучението си;

4. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

5. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

6. да бъдат информирани и консултирани във връзка с кариерното си ориентиране;

7. да участват в проектни дейности;

8. да дават мнения и предложения за дейността на ЦПЛР-ОДК;

9. да получават съдействие от ЦПЛР-ОДК и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

10. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.

Чл. 28. (1) Децата, съответно учениците, които са записани в ЦПЛР-ОДК имат следните задължения:

1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

2. да съхраняват авторитета на ЦПЛР-ОДК и да допринасят за развитие на добрите традиции;

3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

4. за учебните занятия в ЦПЛР-ОДК да се явяват в подходящо облекло и да спазват изискванията на учителите ако се налага специално облекло.

5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;

6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

7. да спазват правилата за поведение в педагогическата форма;

8. да спазват правилника за дейността на ЦПЛР-ОДК;

9. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;

10. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.

(2) Правилникът за дейността на ЦПЛР-ОДК може да предвиди и други права и задължения за децата и учениците, доколкото те не противоречат на ЗПУО.

Чл. 29. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и ЦПЛР-Общински детски комплекс се осъществяват чрез индивидуални срещи, общи родителски срещи, съвместни форуми и обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо.

(2) Средство за постоянна връзка между ЦПЛР-Общински детски комплекс и родителя е чрез телефонна връзка, създадена група в социалните мрежи и електронна поща на родителя за кореспонденция.

Чл. 30. Родителите имат следните права:

1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в ЦПЛР-ОДК и за приобщаването им към общността;

2. да се срещат с ръководството на ЦПЛР-ОДК, с учителя на съответната форма, в която се обучава детето или ученикът класния и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3. да се запознаят с плана за обучение и с плана за дейността на ЦПЛР-ОДК;

4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;

5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в по въпроси, свързани с обучението, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;

6. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на ЦПЛР-ОДК.

Чл. 31. Родителите имат следните задължения:

1. да осигуряват редовното присъствие на детето или ученикът във формата, в която се обучава, като уведомяват своевременно учителя в случаите на отсъствие по уважителни причини;

2. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в ЦПЛР-ОДК, за успехите, развитието и постиженията в областта , в която се обучават и по спазването на вътрешните правила на ЦПЛР-ОДК;

3. да спазват правилника за дейността на ЦПЛР-ОДК и да съдействат за спазването му от страна на детето и ученика;

4. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от

изграждането на умения за учене през целия живот;

5. да участват в родителските срещи;

6. да се явяват в ЦПЛР-ОДК след покана от учител, директор или друг педагогически

специалист в подходящо за двете страни време.

Раздел V

Имущество и източници за финансиране на Общински детски комплекс

Чл. 32. (1) Имотите, предоставени за управление и ползване от ЦПЛР-ОДК, са публична общинска собственост.

(2) ЦПЛР-ОДК упражнява правото върху предоставеното му за стопанисване имущество.

(3) Имотите по ал. 1, както и части от такива имоти, могат да се отдават под наем или да се ползват съвместно по договор с трети лица, при условия и по ред, определени от Община Крумовград.

Чл. 33. (1) ЦПЛР-ОДК като звено на функция Образование към Община Крумовград е второстепенен разпоредител с бюджет, определен със заповед на кмета на община Крумовград, след решение на Общински съвет Крумовград.

(2) ЦПЛР-ОДК не прилага системата на делегиран бюджет.

(3) Финансирането на ЦПЛР-ОДК се извършва със средства от държавния бюджет чрез бюджета на община Крумовград и общинския бюджет с решение на Общински съвет-Крумовград и дарения.

Раздел VІ

Информация и документи

Чл. 34. С държавния образователен стандарт за информацията и документите се определят условията и реда за воденето на националната електронната информационна система за предучилищното и училищно образование (НЕИСПУО).

Чл. 35. Дейностите по управление на информацията и задължителните документи в ЦПЛР-ОДК се осъществяват при спазване на Наредба № 8 от 11.08.2016г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищно образование.

Чл. 36. (1) Събирането, обработването, използването и съхраняването на информацията в системата на предучилищното и училищното образование се извършва чрез НЕИСПУО.

(2) Първичното събиране и обработване на информацията, която се отнася за ЦПЛР-ОДК се осъществява в институцията.

(3) Информацията по ал. 1 се подава към НЕИСПУО, подписана с електронен подпис от директора на ЦПЛР-ОДК, по график за съответната учебна година, утвърден от министъра на образованието и науката.

Чл. 37. След приключване на учебната година, в ЦПЛР-ОДК се архивира информацията за дейността за съответната учебна година и се съхранява на електронен носител.

Чл. 38. (1) Информацията за дейността на ЦПЛР-ОДК се отразява в модул „Институции“ от НЕИСПУО като Списък-образец № 3, който служи за отразяване на информация за институцията, организацията на образователния процес за учебната година и установяване на съответствието й с нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното образование.

(2) Към Списък-образец № 3 се прилагат: документи за вида на институцията в случаите, в които е настъпила промяна през предшестващия период; план за обучение на ЦПЛР-ОДК.

(3) Като институция, не прилагаща системата на делегиран бюджет Списък-образец № 3 се изготвя и утвърждава от директора след съгласуване с началника на регионалното управление на образованието (РУО)

(4) Всяка промяна в Списък-образеца, свързана с вида на институцията, извършваната дейност, броя на групите, или промени в персонала се утвърждава от директора след съгласуване с началника на РУО.

(5) Данните за Списък-образеца или за промени в него се подават по електронен път към НЕИСПУО с подпис на директора на ЦПЛР-ОДК и гл. счетоводител на функция Образование към Общинска администрация Крумовград.

(6) Данните за всяка промяна по ал. 4 се подават от директора на ЦПЛР-ОДК към НЕИСПУО от 1-во до 5-то число на месеца, следващ утвърдената промяна.

(7) След съгласуване, съответно утвърждаване от РУО, на данните в Списък-образеца, от НЕИСПУО се генерира Удостоверение за подадените данни, което се съхранява в ЦПЛР-ОДК в срок от 5 години.

(8) Информацията и дейностите по ал. 3 – 6 се извършват и удостоверяват с електронен подпис.

Чл. 39. (1) Документите в ЦПЛР-ОДК се издават, водят и съхраняват в електронен и/или хартиен вид.

(2) Организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите на хартиен носител се извършва при спазване на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции, приета с ПМС № 41 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2009 г.).

(3) Съхраняването на документите в електронен формат се извършва съгласно

Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите.

Чл. 26. Документите за дейността на ЦПЛР-ОДК се отнасят до административния и образователния процес и отразяват информацията в модул „Документи за дейността на институцията“ от НЕИСПУО.

Чл. 40./1/ В ЦПЛР-ОДК се водят следните задължителни документи, определени в Приложение № 2 на Наредбата за информацията и документите за системата за предучилищното и училищното образование:

1. Книга за решенията на педагогическия съвет и протоколи от заседанията.

Книгата се съхранява 20 години.

2. Книга за регистриране заповедите на директора и оригиналните заповеди:

- за дейността.

- по трудовите правоотношения (ТПО).

Книгата за заповедите за дейността се съхранява 20 години; за ТПО 50 години.

3. Книга за контролната дейност на директора и констативни протоколи от направените проверки.

Книгата и класьора с констативните проверки се съхраняват 5 години.

4. Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН.

Книгата се съхранява 5 години.

5. Дневник – входяща и изходяща кореспонденция и класьори с кореспонденцията.

Дневникът и класьорите се съхраняват 10 години.

6. Книга за регистриране на даренията и класьор със свидетелства за даренията 3-67. Книгата и класьора със свидетелствата за дарения се съхранява 20 години.

7. Свидетелство за дарения.

Съхранява се 20 години.

8. Летописна книга.

Срок на съхранение постоянен.

9. Дневник за дейности за подкрепа за личностно развитие /3-63.1/.

Дневникът се съхранява 5 години.

Чл. 41. Със заповед на директора на ЦПЛР-ОДК се определя постоянно действаща експертна комисия (ПДЕК), съгласно чл. 42 от Закона за Националния архивен фонд.

Чл. 42. Със заповед на директора на ЦПЛР-ОДК се определя за всеки вид документ:

1. длъжностното лице, което изготвя/води документа;

2. мястото на съхранение на документа до приключването му;

3. редът за предаване, съхраняване и използване в архива на институцията след приключване на документа.

Чл. 43. Документите, които се попълват по образец в електронен вид, се разпечатват, като длъжностните лица, определени да ги водят и директорът подписват края на всяка страница и се полага печатът на институцията. Страниците се номерират, прошнуроват и подпечатват.

Чл. 44. (1) Книгите и дневниците по Приложение № 2 от Наредбата за информацията и документите се прошнуроват. Когато книгата (дневникът) не е номерирана фабрично, тя се номерира на ръка със син химикал в горния десен ъгъл на листа.

(2) На титулната страница на книгите се отбелязват датите на тяхното започване и приключване.

(3) Номерацията на заповедите, решенията, протоколите, регистрираните документи и др. в книгите започва с № 1 в началото на всяка учебна година.

(4) Срокът за съхранение на книгите и дневниците се отчита от датата на приключването им.

(5) Документите на групата/педагогическата форма се водят от учителите, преподаващи в групата/педагогическата форма, и се заверяват с подпис на директора и с печат на институцията.

Чл. 45. При попълване на протоколите, дневниците и книгите след вписване на последните данни празните редове /страници се унищожават със знак „Z“.

Чл. 46. (1) Всички документи, без посочените в чл. 44, ал. 1 могат да се попълват на ръка със син химикал. Не се допуска изтриване или коригиране с коректор на фабрично отпечатани или вписани с химикал текстове и цифри. Допуснати грешки при попълване на документите се коригират с червен химикал.

(2) При отстраняване на допусната грешка в документите по ал. 1 длъжностното лице, допуснало грешката, с червен химикал задрасква с една хоризонтална черта сгрешения текст (оценка), като вписва в близост верния текст (оценка), фамилията си и полага подписа си, под който се подписва директорът на институцията и се полага печата на институцията.

(3) Документите извън посочените в ал. 1, които се издават на децата или учениците, за да удостоверят факти с правно значение за тях, се попълват на компютър.

Раздел VІІ

Организация на образователния процес в Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс гр. Крумовград

Чл. 47. Образователната дейност в ЦПЛР-ОДК се осъществява съгласно План за обучение, като се спазва типовия план за обучение, регламентиран в ДОС за приобщаващото образование и Годишен план за дейността.

Чл. 48. (1) Плана за обучение и Годишния план за дейността се приемат от педагогическия съвет и се утвърждават от директора на ЦПЛР-ОДК.

(2) Планът за обучение разпределя учебното време по областите „Наука и технологии“, „Изкуства“ и „Спорт" и съдържа:

1. брой на учебните седмици – за постоянните групи;

2. наименование на областите и организационните педагогически форми;

3. годишен брой учебни часове.

(3) В плана за дейността на институцията се включват:

1. темите и графикът за заседанията на педагогическия съвет;

2. дейностите за постигане на резултатите от образователния и творческия процес;

3. дейностите, свързани с обучителните програми за учителите;

4. дейностите по осъществяване на вътрешен контрол;

5. основни дейности при взаимодействието с родители, партньори и институции;

6. публичните изяви и дейности, които се организират на общинско, регионално, национално и международно равнище.

(4) Националните и международните изяви, включени в Националния календар за занимания по интереси на МОН се вписват в плана за дейностите на ЦПЛР-ОДК.

Чл. 49. (1) Дейностите в ЦПЛР-ОДК се провеждат в съответствие с графика за учебното време и ваканциите за съответната учебна година, утвърден от министъра на образованието и науката.

(2) Ваканциите може да се използват за занимания в постоянните групи при желание на децата и учениците.

Чл. 50. (1) Дейности за обучение в ЦПЛР-ОДК се осъществяват в следните области:

1. науки;

2. технологии;

3. изкуства;

4. спорт;

5. придобиване на умения за лидерство;

6. други.

(2) Дейностите за обучение в ЦПЛР-ОДК се провеждат като:

1. работа в група за обучение-организационни педагогически форми;

2. индивидуална работа;

3. масови прояви и публични изяви

Чл. 51. (1) Учебният процес в съответните области се организира и провежда в организационни педагогически форми.

(2) Дейностите в организационните педагогически форми са:

1. масови – прояви и публични изяви: конкурси, състезания, фестивали, изложения, прегледи, олимпиади, турнири, игри, празници, образователни, концертни и развлекателни програми, други;

2. групови – школи, клубове, състави, ансамбли, хорове, филхармонии, секции, отбори, кръжоци, експедиции с учебна цел и други;

3. индивидуални – работа с напреднали и изявени деца и ученици от постоянните групи за обучение; с деца и ученици със специални образователни потребности, с деца и ученици в школи по индивидуални музикални инструменти и други.

Чл. 52. (1) Обучението в организационните педагогически форми се осъществява в група или в групи, формирани с деца и ученици от една и съща или от различна възраст в зависимост от плана за обучение, от организационно-педагогическата форма и от степента на подготовка на децата и учениците

(2) Продължителността на работата (учебните седмици) в групата и седмичната заетост (учебните часове) се определят в плана за обучение (Приложение) в зависимост от възрастта или равнището на подготовка на децата и учениците.

(3) Групите за обучение по ал.1 могат да бъдат:

1. постоянно действащи – за обучение на деца и ученици през учебната година; заниманията се провеждат в рамките от 30 до 36 учебни седмици със седмична заетост от 2 до 6 учебни часа;

2. временно действащи – за обучение на деца и ученици през учебната година за участие в научни, културно-образователни и спортни изяви на общинско, областно, национално и международно равнище; заниманията се провеждат до четири седмици със седмична заетост до 8 часа; учителите ръководят до три временни групи през учебната година;

3. временно действащи – за обучение на деца и ученици през ваканциите за участие в научни, културно-образователни и спортни изяви на общинско, областно, национално и международно равнище; заниманията за всяка група се провеждат до две седмици със седмична заетост до 20 часа; учителите ръководят до две временни групи през ваканциите;

(4) През ваканциите се формират временно действащи групи за работа с деца и ученици, необхванати в групите по ал. 3, в съответствие с желанията на децата и възможностите на ЦПЛР-ОДК.

(5) Групите по ал. 3 се вписват в Списък-образец № 3 и определените за тях часове формират задължителната преподавателска работа, която се определя с държавния образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда и се изпълнява съгласно плана за обучение в ЦПЛР-ОДК.

Чл. 53. (1) Седмичното разписание на учебните занимания включва до 5 часа за една група в един ден в зависимост от вида на организационната педагогическа форма и спецификата на дейността, при спазване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд.

(2) В област „Спорт“ при учебно-тренировъчна дейност се провеждат не по-малко от два учебни часа.

Чл. 54. Учителите изготвят месечен почасов график за заниманията в учебните форми по групи и равнища, който се утвърждава от директора.

Чл. 55. Продължителността на заниманието за учениците до 3 клас е 30 минути; от ІV до ХІІ клас е 40 минути.

Чл. 56. Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 минути в зависимост от спецификата на дейността.

Чл. 57. Организационните педагогически форми се съгласуват с първостепенния разпоредител с бюджет и с началника на регионалното управление на образованието и се утвърждава от директора на ЦПЛР-ОДК със Списък-образец № 3 съгласно държавния образователен стандарт за информацията и документите.

Чл. 58. (1) Целите и задачите на обучението, структурата и обемът на учебното съдържание и очакваните резултати за всяка организационна форма в ЦПЛР-ОДК се определят с програма за обучение

(2) Учебната програма се разработва от учителя, ръководител на организационната педагогическа форма, и се утвърждава от директора.

Чл. 59. (1) Записването на децата и учениците за обучение в педагогическите форми в ЦПЛР-ОДК се извършва чрез подаване на заявление от родителя или настойника на детето.

Чл. 60. На децата и учениците, успешно завършили пълния курс на дадена педагогическа форма, при поискване се издава служебна бележка..

Чл. 61. Резултатите от дейностите на организационните педагогически форми се представят пред родителите и обществеността на публични изяви с регионален, национален или международен характер.

Чл. 62. (1) Контролната дейност на образователния процес в ЦПЛР-ОДК се осъществява от директора, регионалното управление на образованието и МОН.

(2) Контролната дейност на директора по учебната дейност се организира по предварително изготвен план, с който се запознава на ПС педагогическия персонал.

(3) Констатациите от проверките се вписват в книгата за контролната дейност на директора.

Чл. 63. Учебната година в ЦПЛР-ОДК започва на 1 октомври и е с продължителност 12 месеца

Чл. 64. ЦПЛР-ОДК е отворен за посещения от 8,00 до 18,00 часа от понеделник до събота. Пропускателният режим в ОДК се определя със заповед на директора.

Чл.65. Педагогическият персонал, работещ в събота е с право на почивка в понеделник.

Правилникът е приет на заседание на Общински съвет – Крумовград с Решение №…. от Протокол №……….. и е в сила от деня на влизане в сила на решението.

  • Публикувана на 02 Ноември 2016
  • Посещения: 834

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: