Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение №3 от Протокол № 2/26.11.2015г. и изм. с решение № 154 от протокол №8/ 09.05.2016г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. КРУМОВГРАД

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

МЕТИН БАЙРАМАЛИ САЛИ

Председател на Общински съвет Крумовград

Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение №3 от Протокол № 2/26.11.2015г. и изм. с решение № 154 от протокол №8/ 09.05.2016г.на Общински съвет – Крумовград

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С измененията на Изборния кодекс, публикувани в бр. 39 на ДВ от 26.05.2016 г. настъпиха промени и в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Измененията са в сила от датата на публикуване и касаят работата на общинските съвети.

В чл. 22 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в т. 2 думата "съветникът" се заменя със "след избирането му" и накрая се добавя "или на лишаване от право да заема държавна длъжност"

В чл.108, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в т. 2 думите "или при смърт" се заличават и се създава нова т. 3: "3. при поставяне под запрещение;"

В ДВ бр. 43 от 07.06.2016г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси. В Преходните и Заключителни разпоредби е посочена промяна в ЗМСМА, като към чл.34 се създава ал. 9 с текст: „При неспазване на срока по чл. 94, ал. 2 от Закона за публичните финанси на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща възнаграждение за периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината. Дължимите за този период възнаграждения се изплащат, след като общинският съвет приеме бюджета на общината.”

Текстът касае неспазването на срока за приемане на бюджета на общината и следва да намери място в чл. 20 на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Чл. 94, ал. 2 от Закона за публичните финанси гласи: „Общинският съвет приема с решение бюджета на общината по показателите по чл. 45, ал. 1 в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета. Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет трябва да съответстват на приетите със закона за държавния бюджет за съответната година, както и на други относими за съответната община показатели и разпоредби.”

С оглед гореизложеното и на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 3 във връзка с чл. 34, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА предлагам на ОбС – Крумовград да разгледа и приеме предложения проект за

РЕШЕНИЕ:

1.ПРИЕМА изменията в Правилник за организацията на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

БИЛО

СТАВА

Чл.20.  (1).....(6)

Чл.20. нова (7)

При неспазване на срока по чл. 94, ал. 2 от Закона за публичните финанси на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща възнаграждение за периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината. Дължимите за този период възнаграждения се изплащат, след като общинският съвет приеме бюджета на общината.

Чл.22. (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

1. при поставяне под запрещение;

2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;

4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник-областен управител,заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;

5. когато без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината;

6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца;

7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния адрес извън територията на общината;

8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;

9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз;

10. при неизпълнение на задължението по чл.34 ал.6 от ЗМСМА;

11. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

12. при установяване на неизбираемост;

13. при смърт.

(2) Обстоятелствата по ал.1 се установяват с документи, издадени от компетентните органи, които се изпращат на общинската избирателна комисия в тридневен срок от издаването им. В случаите по ал. 1, т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.

(3) В тридневен срок от получаване на документите удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 3, 5, 6 и 10, Общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичането на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение. Когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на общинския съветник и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

(4) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

Чл.22. (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

1.при поставяне под запрещение;

2. когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност;

3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;

4.при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник-областен управител,заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;

5. когато без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината;

6.при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца;

7.при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния адрес извън територията на общината;

8.при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;

9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз;

10. при неизпълнение на задължението по чл.34 ал.6 от ЗМСМА;

11. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

12. при установяване на неизбираемост;

13. при смърт.

(2) Обстоятелствата по ал.1 се установяват с документи, издадени от компетентните органи, които се изпращат на общинската избирателна комисия в тридневен срок от издаването им. В случаите по ал. 1, т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.

(3) В тридневен срок от получаване на документите удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 5, 6 и 10, Общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичането на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение. Когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на общинския съветник и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

(4) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

Чл.108. (1) Пълномощията на кметовете на общини или кметства се прекратяват предсрочно:

1.при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;

2.при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца поради заболяване или при смърт;

3.при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

4.при неизпълнение на задължението по чл.41 ал.3 от ЗМСМА.

5.при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния адрес в общината или кметството;

6.при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината или кметството.

7.при избирането му за народен представител, министър или областен управител, при назначаването му за заместник-министър или заместник областен управител или когато заеме друга длъжност по трудово или служебно правоотношение;

8. при нарушаване на забраните по чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА.

9. при неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец;

10. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

11. при установяване на неизбираемост.

Чл.108. (1) Пълномощията на кметовете на общини или кметства се прекратяват предсрочно:

1.при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;

2.при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца поради заболяване;

3.(нова)

при поставяне под запрещевние

досегашна т.3 става т.4

4.когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност;

досегашна т.4 става т.5.

5. при неизпълнение на задължението по чл.41 ал.3 от ЗМСМА.

досегашна т.5 става т.6.

6. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния адрес в общината или кметството;

досегашна т.6 става т.7.

7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината или кметството.

досегашна т.7 става т.8.

8. при избирането му за народен представител, министър или областен управител, при назначаването му за заместник-министър или заместник областен управител или когато заеме друга длъжност по трудово или служебно правоотношение;

досегашна т.8 става т.9.

9. при нарушаване на забраните по чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА.

досегашна т.9 става т.10.

10. при неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец;

досегашна т.10 става т.11.

11.при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

досегашна т.11 става т.12.

12. при установяване на неизбираемост.

нова т. 13.

13. при смърт

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (нов)

Този Правилник е приет с решение №3 от протокол № 2 от 26.11.2015 г. на Общински съвет Крумовград; изм. с решение № 154 от протокол № 8/ 09.05.2016г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (нов с реш. № 154 от протокол № 8/ 09.05.2016г.)Този Правилник е приет с решение №3 от протокол № 2 от 26.11.2015 г. на Общински съвет Крумовград; изм. с решение № 154 от протокол №8/ 09.05.2016г.; изм. с реш. №...../ .......

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУМОВГРАД:...............................................

/ МЕТИН БАЙРАМАЛИ /

Съгласувал........................

юрисконсулт

  • Публикувана на 07 Юни 2016
  • Посещения: 1567

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map