Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Крумовград през 2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРУМОВГРАД СЪОБЩАВА ,

че актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Крумовград през 2016 г.,като:

І. В Раздел „Б” – „Имоти, които община Крумовград има намерение да продаде” се добавя нова точка 44.

- УПИ І /първи/ с планоснимачен № 223 в кв.25 /двадесет и пет/ с площ от 2 133

кв.м. ведно с построената в него през 1968 год.: масивна двуетажна сграда със стоманобетонова конструкция, със застроена площ от 132 кв.м. по ПУП на с.Поточница, общ.Крумовград, одабрен със заповед № 488/06.07.1987 г., актуван с АЧОС № 9511 от

21.04.2016 год.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 2 ЗНА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.. 77 АПК, ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА ПРАВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДА ИЗРАЗЯТ СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТА ЗА

ПРОГРАМАТА.

  • Публикувана на 25 Април 2016
  • Посещения: 1021

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map