Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Наредби

Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Крумовград

   I. Общи положения
Чл.1. Настоящата наредба урежда реда и условията за получаване на дарения,направени от физически и юридически лица в полза на община Крумовград и нейни организационни структури и поделения, както и контрола при стопанисване и използване на даренията и спазване на волята на дарителите.
Чл.2.(1)Тази наредба има за цел да стимулира дарителството в полза на община Крумовград и нейните граждани, чрез сьздаване на прозрачни процедури за приемане и управление на даренията и на отчетност за тяхното стопанисване и за стриктно спазване на волята на дарителите, както и недопускането на злоупотреби с общественополезния характер на дарителството, с авторитета и доброто име или имуществените интереси на община Крумовград.
(2) Даренията в които няма ясно изразена воля на дарителя се ползват за:
1. изпълнение на задълженията на общината по чл.19, ал.1 от Закона за малките и средни предприятия, а именно:
а) разработване и изпълняване на дългосрочни и средносрочни програми за насърчаване на малките и средните предприятия на територията на общината;
б) оказване на съдействие на малките и средните предприятия, на Агенцията по заетостта и на други организации за реализиране на програми за обучение и повишаване квалификацията на ръководителите и на заетите лица в малки и средни предприятия.
2. прединвестиционни проучвания, обследване на енергийна ефективност и подготовка на проектни предложения в полза на местните общности;
3. плащане на лихви по ползвани кредити за съфинансиране и мостово финансиране (плащане на разходи преди тяхното възстановяване от финансиращите институции) на проекти от обществена значимост;
4. мониторинг на проекти след тяхното изпълнение;
5. провеждане на публични мероприятия с участие на местните общности;
6. развитие на образованието, културата, здравео-пазването, социалното подпомагане и спорта;
7. мероприятия за профилактика и отстраняване на последиците от природни бедствия и аварии.
8.Други по решение на ОбС
   II. Дарители, дарения и бенефициенти
Чл. 3.(1) Дарители на община Крумовград могат да бъдат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.
(2) Даренията се предоставят без поставяне на условия за ползване на облаги от страна на дарителите.
(3) Даренията не носят никакви предимства и превилегии на дарителите при тяхното участие в търгове, в конкурси и в процедури за възлагане на обществени поръчки, организирани и провеждани от община Крумовград.
Чл. 4. На община Крумовград могат да бъдат дарявани, съответно тя може да приема дарения под формата на:
1. труд и услуги;
2. движими вещи;
3. пари;
4. недвижими имоти;
5.ценни книжа;
6.интелектуален труд и интелектуална собственост.
Чл. 5. Получатели на даренията (дарени) могат да бъдат:
1. община Крумовград
2. кметствата и кметските наместничества;
З. общинските предприятия;
4.общинските образователни, културни и социални учреждения.
   III. Условия за дарителите и дарителството
Чл. 6. (1) Не могат да бъдат дарители:
1. лица, осъдени с влязла в сила присъда;
2. лица, обвинени в иэвършване на престъпление, до приключване на съдебното производство и оправдаването им.;
3. юридически лица, в чиито управителни или надзорни съвети участват лица пот. 1 и т. 2;
Чл. 7. Не се приемат дарения:
1. от анонимни дарители;
2. които противоречат на морала и добрите нрави;
З. които поради своя характер или условия са в състояние да накърнят или променят политиката на община Крумовград , формулирана в плановете за развитие на общината за отделните сфери, да доведат до нарушения на нормативната уредба на община Крумовград , на общия градоустройствен план и други стратегически документи;
4. на парични средства, когато условие на дарението е избягване или заобикаляне на Закона за обществените поръчки;
5. които в дългосрочен план предполагат получаването на преки стопански облаги от страна на дарителя;
Чл. 8. Не може да бъде даряван общински съвет Крумовград;
Чл. 9. Дарения в полза на общинските образователни и културни учреждения могат да се правят, съответно получават, само ако чрез даренията не се оказва пряко или косвено въздействие върху учебната програма и съдържанието на обучението или на културната и репертоарна програма на съответните учреждения.
Чл. 10. Дарения в полза на общинските предприятия и търговски дружества с общинско участие могат да се правят, съответно получават само, ако чрез даренията не се оказва пряко или косвено въздействие върху тяхното управление и изпълнението на дейността им.
Чл. 11. Отказват се дарения, когато чрез тях дарителят упражнява стопанска дейност.
Чл. 12. Дарения на преместваеми съоръжения (елементи на rрадското обзавеждане, детски площадки, паметници и др.под.) се nриемат само ако съоръженията са изработени и отговарят на действащата нормативна уредба.
Чл. 13. Дарения под формата на труд се приемат за извършване на дейности,nредварително съгласувани с община Крумовград след издадени съответни разрешения и или утвърдени проекти.
Чл. 14. Независимо от разnоредбите на този раздел лицата, оправомощени по силата на тази наредба да приемат дарения, могат винаги да откажат да приемат дарение от физическо или юридическо лице, коrато у тях се пораждат съмнения в безкористността на дарението, без да е необходимо да мотивират отказа си.
   IV. Приемане и ред за получаване на даренията
Чл.15. (1) Даренията се заявяват от дарителите чрез подаване на Заявление и декларация за допустимост.
(2) Даренията на пари се извършват безкасово с банков превод или внасяне в касата по сметката на общината и се приемат като кмета на общината изпраща уведомително писмо до дарителя, че дарените парични средства са постъпили по сметка на общината в случайте на чл.16, ал.1, т.2 а и т.2 б от наредбата.
Чл. 16. (1) Съобразно вида и стойността на даренията, същите се nриемат, както следва:
1. дарения на имоти - от общински съвет Крумовrрад;
2. дарения на пари, вещи и труд/услуги:
а. до 5.000 лв. - от Кмета на община Крумовград, от кметовете на кметства и кметски наместници на населени места, директорите на образователни,културни, социални учреждения, обшински предприятия и управители на търговски дружества с общинско участие съгласно волята на дарителя
б. от 5.000 лв. до 20 000 лв. - от Кмета на община Крумовград и управителя на ТД с общинско участие.
в. над 20 000 лв. - от общински съвет Крумовград.
(2) За получаване на дарението по ал.1 длъжностните лица назначават комисия за получаване на дарението.
(3) Длъжностното лице което е получило дарението възлаrа оценката на дарението по т.2 да се извърши от експерти в съответната облает, като при необходимост може оценката за стойността на дарението да се възложи на външен Ексnерт.
Чл. 17. (1) Дарения в nолза на образователни, културни и социални учреждения се nриемат от техните директори, които носят отrоворност за спазването на изискването на чл. 9.
Чл. 18. Дарения в полза на общински предприятия и ТД с общинско участие се приемат от кмета на община Крумовград, който носи отговорност за спазването на изискването на чл. 10.
Чл. 19. Дарения, за реализирането на чиято цел се налага съфинансиране от община Крумовград , независимо от техния размер, се приемат от общински съвет Крумовград .
Чл. 20. (1) Даренията на недвижими имоти в полза на община Крумовград се приемат с решение от общински съвет Крумовград, с което се приемат условията на дарението, ако има такива.
(2) недвижимите имоти, дарени на община Крумовград се обявяват задължително за публична общинска собственост.
(3) Договорите за приемане на дарението на недвижим имот в полза на община Крумовград се извършва в писмена форма, с договор от кмета на община Крумовград, на база на решението на общински съвет Крумовград за приемане на
дарението. Доrоворът подлежи на впиване в Службата по вписвания.
Чл.21. (1) Дарението на парични средства и/или вещи или дарения под формата на безвъзмездно предоставяне на услуги чрез изпълнение на строителни и монтажни работи, поддръжка, ремонт или разрушаване на сrради, почистване, оэеленяване и други благоустройствени дейности в полза на общината, се приема от кмета на общината, кмета на кметството или ОбС с писмен договор и чрез предаване на вещта/извършване на услугата, при спазване на разпоредбите на чл.16. Стойността на вещите/извършените услуги се доказват чрез представяне на финансово-счетоводни отчетни документи, включително за стойността на вложените материали и труд, които се прилаrат към договора за дарение.
(2) Издаването на необходимите разрешения и утвърждаването на проекти за осъществяване на дарения под формата на безвъзмездно предоставяне на услуги/труд от страна на дарителя, са за сметка на община Крумовград, освен ако дарителят поеме и тези разноски за своя сметка.
Чл. 22. Във всички случаи в акта на приемане на дарение на вещи и имоти(решение на ОбС Крумовград, договор) се посочва начина за финансиране на поддръжката и експлоатацията на дарението.
Чл. 23. (1) Даренията се ползват точно съгласно волята на дарителя.
(2) Отrоворността за спазването на волята на дарителя, както и за ползването и поддръжката на даренията се носи от длъжностното лице, приело дарението по силата на чл.16 на тази наредба.
Чл. 23. Разходването на дарени парични средства става от длъжностното лице,приело дарението, а за даренията, приети от ОбС - от кмета на община Крумовград или от определеното от него длъжностно лице, при спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
Чл. 24. Управлението и стопанисването на дарени недвижини имоти се осъществява от изрично посочена от кмета на община Крумовград структура на общинската администрация под надзора на Постоянната комисия към ОбС Крумовград по въпросите на общинска собственост.
   V. Отчетност и контрол
Чл.25 Управлението на даренията се осъществява чрез инструментите на отчетността и контрола.
Чл.26 (1) Отчетността на даренията е счетоводна и оперативна.
(2) Счетоводното отчитане на даренията се извършва при условията на Закона за счетоводството.
(3) Оперативното отчитане на даренията за всяка финансова година се извършва от кмета на общината едновременно с внасянето на отчета за изпълнението на бюджета в ОбС за неговото одобрение.
Чл.27 (1) Контролът на даренията е персонален, обществен и вътрешно-ведомствен.
(2) Персоналният контрол на даренията се осъществява по всяко време от съответния дарител чрез писмено искане на информация за ползване на дарението.
(3) Общественият контрол на даренията се осъществява от местните общности чрез писмено искане на информация на база информацията, която е обявена в публичния регистър на даренията.
(4) Вътрешно-ведомственият контрол се извършва от комисия в тричленен състав, назначена със заповед на кмета на общината. Комисията работи по правила, разработени от нея след съгласуване с дарителите и одобряване от кмета на общината.
   VI. Регистър на даренията
Чл. 28. Всички дарения, направени в полза на община Крумовград, нейните кметства, общински предприятия и образователни, културни, социални учреждения и търговски дружества с общинско участие се обявяват в публичен регистър в интернет, с копие на хартиен носител.
(2) Регистърът съдържа информация за даренията по раздели:
1. дарения на труд/услуги;
2. дарения на вещи;
З. дарения на пари и ценни книжа;
4. дарения на имоти;
5.дарения на интелектуална собственост.
(З) Всеки от разделите на регистъра съдържа информация, както следва:
1. дата на дарението;
2. дарител;
З. дарен (бенефициент)
4. вид на дарението (пари, вещ, услуга, вид на имота)
5. стойност на дарението;
б. условие на дарението;
7. информация за изпълнение волята на дарителя.
(4) Всяко длъжностно лице, уnълномощено по силата на тази наредба да получава дарения в полза на община Крумовград е длъжно в тридневен срок от получаването на дарението да го обяви в публичния регистър. Необявяването на дарение дава основание на общински съвет Крумовград да поиска проверка за установяване на евентуален опит за nрикриване на факти и обстоятелства около дарението, коитопротиворечат на нормите на тази наредба.
(5) Информацията в регистъра се съхранява за вечни времена.
   VII. Популяриэиранена дарителството
Чл.29. (1) Дарителите на пари, вещи и имоти, както и дарителите на труд/услуги, в резултат на които се изгражда траен обект, имат право да nоискат обозначаването на дарението, чрез отбелязване върху него на името и/или фирмата.
(2) Обозначаването на дарението с името/фирмата на дарителя не може да има характер на търговска реклама.
Чл.30 В зависимост от характера и размера на дарението и значимостта му за общността община Крумовград или общински съвет Крумовград могат да предприемат действия за nоnуляризирането му по своя инициатива след изрично съгласие на даритяля.
Чл.31 Всеки дарител има право да получи свидетелство - акт за дарение. Свидетелствата се изработват по единен унифициран образец за цялата община Крумовград, освен ако в нормативен акт е указано друго.
   Преходни и эаключителни раэпоредби
§ 1. В срок от шест месеца от датата на приемане на тази наредба кметът на община Крумовград се задължава да nостави в действие публичния регистър на даренията по смисъла на раздел VI.
§ 2. Контролът за сnазване на наредбата се въэлага на кмета на община Крумовград .
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
§ 4. Настоящата Наредба е приета с Решение № 661/30.06.2015 г. от Протокол № 44 на Общински съвет Крумовград и влиза в сила след влизане в сила на решението и публикуването й на сайта на Община Крумовград.
Приложения
1. Образец - Договор за дарение от юридическо лице.
2. Образец - Договор за дарение от физическо лице.
3. Образец - Декларация.
4. Образец -Свидетелство за дарение.


Образец - Договор за дарение от юридическо лице


Д О Г О В О Р
за дарение от юридическо лице


Днес ...................20.....год. в гр. Крумовград, между страните:
1......................................................................................................, със седалище и адрес на управление................................................................................................,ЕИК...................................................,представляван/а/от.........................................................................................................................................,с
ЕГН................................... на длъжност ................................................, наричан/а/ за краткост ДАРИТЕЛ от една страна и
2. ………………………, с адрес:………………………………, БУЛСТАТ 000235913, представлявана от ………………………………, наричана за краткост ДАРЕН от друга страна, на основание чл.20,ал.3 от Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от Община Крумовград, се сключи настоящия договор за следното:
Чл. 1. ДАРИТЕЛЯТ дарява на ДАРЕНИЯ следните вещи /парични средства/, а именно:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... единична стойност ......................................лв. /словом/............................................................................./ на обща стойност.............................................../.............................................................................................../лв.
Чл. 2. ДАРЕНИЯТ заявява, че е съгласен и приема с благодарност дарението на описаните в чл.1 на настоящия договор вещи / парични средства/.
Чл.3. Приемането на дарението се извършва чрез предаване на вещите по опис с приемателно-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни.
Чл.4. (1) Паричната сума по чл.1 да бъде получена от ДАРИТЕЛЯ на ДАРЕНИЯ по следната банкова сметка……………………….. или в касата на дарения .
(2) при банков превод предаването на паричните средства се удостоверява с документа за банков превод. Получаването на паричните средства се удостоверява с извлечение от банковата сметка на дарения
Чл. 5. Подробно описаните в чл.1 вещи /парични средства/ се даряват с цел да бъдат предоставени безвъзмездно на община Крумовград за нуждите на (подробно се описва волята на дарителя)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Чл.6. За всички неуредени в настоящият договор случаи се прилагат разпоредбите на българското материално и процесуално законодателство.
Този договор се обявява в публичния регистър.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.
ДАРИТЕЛ:……... ДАРЕН:…………
/………………/ /…………../


Образец - Договор за дарение от физическо лице


Д О Г О В О Р
за дарение от физическо лице


Днес ...................20.....год. в гр. Крумовград, между страните:
1......................................................................................................, с постоянен адрес……………………………………………………….,с
ЕГН......................................., , наричан/а/ за краткост ДАРИТЕЛ от една страна и
2. ………………………, с адрес:………………………………, БУЛСТАТ 000235913, представлявана от ………………………………, наричана за краткост ДАРЕН от друга страна, на основание чл.20,ал.3 от Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от Община Крумовград, се сключи настоящия договор за следното:
Чл. 1. ДАРИТЕЛЯТ дарява на ДАРЕНИЯ следните вещи /парични средства/, а именно:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................единична стойност ......................................лв. /словом/............................................................................./ на обща стойност.............................................../.............................................................................................../лв.
Чл. 2. ДАРЕНИЯТ заявява, че е съгласен и приема с благодарност дарението на описаните в чл.1 на настоящия договор вещи / парични средства/.
Чл.3. Приемането на дарението се извършва чрез предаване на вещите по опис с приемателно-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни.
Чл.4. (1) Паричната сума по чл.1 да бъде получена от ДАРИТЕЛЯ на ДАРЕНИЯ по следната банкова сметка……………………….. или в касата на дарения .
(2) при банков превод предаването на паричните средства се удостоверява с документа за банков превод. Получаването на паричните средства се удостоверява с извлечение от банковата сметка на дарения
Чл. 5. Подробно описаните в чл.1 вещи /парични средства/ се даряват с цел да бъдат предоставени безвъзмездно на община Крумовград за нуждите на (подробно се описва волята на дарителя)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Чл.6. За всички неуредени в настоящият договор случаи се прилагат разпоредбите на българското материално и процесуално законодателство.
Този договор се обявява в публичния регистър.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.
ДАРИТЕЛ:……... ДАРЕН:…………
/………………/ /……………./


Образец на Декларация


ДЕКЛАРАЦИЯ


Долуподписаният/та/ …………………………………………..
Живущ/а/ в ……………………………………………………..
ЕГН…………………… , в качеството си на ДАРИТЕЛ на
……………………………………../описва се предмета на дарението/
С настоящата декларация , на основанае чл.6 от Наредбата за реда за получаване и управление на даренията от община Крумовград,
ДЕКЛАРИРАМ че,
1. не съм осъден/а/ с влязла в сила присьда;
2. не съм обвинен в извършване на престъппение. по коего не е приключило съдебно производство:
3. в състава на управителни или надзорни съвети на юридического лице, което представлявам не участват лица осъдени с влязла в сила присъда или обвинени в извършване на престъпление по което не е приключило съдебното производство.
гр …………………. ДЕКЛАРАТОР:
Дата ………………. ……………………...


Образец на Свидетелство за дарение


СВИДЕТЕЛСТВО


за дарение № ………../ 20……….. г.
Дарител: ........................................................................................................
Адрес: .
........................................................................................................
Вид на дарението: ………………………………………………
Количество: ……………………………………………………..
Стойност: ……………………………………………..
Воля на дарителя: ……………………………………….
Поредност на дарернието: …………………………..
ПРИЕЛ ДАРЕНИЕТО: ……….…... ДАРИТЕЛ:……………


вижте наредбата и образците тук

  • Посещения: 2647

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: