Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Наредби

Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера и хората с увреждания в община Крумовград

Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера в община Крумовград

 (загл. отменено в частта относно „и хората с увреждания“ с Решение № 158 от 06.08.2020 г. по адм. дело № 85/2020 г, на Адм. съд – Кърджали, оставено в сила с Решение № 2743 от 26.02.2021 г. по адм. дело № 11119/2020 г. на ВАС)

Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1 (отменен в частта относно „и хората с увреждания“ с Решение № 158 от 06.08.2020 г. по адм. дело № 85/2020 г, на Адм. съд – Кърджали, оставено в сила с Решение № 2743 от 26.02.2021 г. по адм. дело № 11119/2020 г. на ВАС) С тази наредба се уреждат организацията и дейността на клубовете на пенсионера, като форма за социална интеграция и социални услуги в общността.

Чл. 2. (отменен в частта относно „и хората с увреждания“ с Решение № 158 от 06.08.2020 г. по адм. дело № 85/2020 г, на Адм. съд – Кърджали, оставено в сила с Решение № 2743 от 26.02.2021 г. по адм. дело № 11119/2020 г. на ВАС) Клубовете имат за цел да съдействат за поддържане на социалните контакти и да подпомогнат социалната интеграция на пенсионерите.

Чл. 3. За изпълнение на своите цели и инициативи клубовете си сътрудничат с общинска администрация, държавни органи, неправителствени организации, фондации, и други.

Чл. 4. (отменен в частта относно „или с определена група инвалидност“ с Решение № 158 от 06.08.2020 г. по адм. дело № 85/2020 г, на Адм. съд – Кърджали, оставено в сила с Решение № 2743 от 26.02.2021 г. по адм. дело № 11119/2020 г. на ВАС) Клубовете са достъпни за всички лица в пенсионна възраст, без ограничение на възраст, пол и етническа принадлежност, при спазване на правилника за вътрешния ред.


Раздел ІІ
СЪЗДАВАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. Клубовете се учредяват на териториален принцип в населените места на Община Крумовград.
Чл. 6. (отменен в частта относно „и хората с увреждания“ с Решение № 158 от 06.08.2020 г. по адм. дело № 85/2020 г, на Адм. съд – Кърджали, оставено в сила с Решение № 2743 от 26.02.2021 г. по адм. дело № 11119/2020 г. на ВАС) Клубовете на пенсионера се разкриват при следните условия:

1. (отменена в частта относно „или хора с увреждания“ с Решение № 158 от 06.08.2020 г. по адм. дело № 85/2020 г, на Адм. съд – Кърджали, оставено в сила с Решение № 2743 от 26.02.2021 г. по адм. дело № 11119/2020 г. на ВАС) Да имат минимум 25 желаещи пенсионери;

2. Подаване на писмено заявление до кмета на общината с приложени документи за избор и представителство ;

Чл. 7. Клубовете се откриват, закриват и преместват с решение на Общинския съвет.

Чл. 8. /1/ Помещенията за учредените клубове се определят с решение на Общинския съвет, а настаняването и обзавеждането им става със заповед на Кмета на общината.

/2/ При липса на общинско помещение подходящо за тази цел може да бъде предоставено помещение или имот нает от община Крумовград след решение на Общинския съвет.

/3/ По изключение могат да се ползват помещения предоставени на клубовете от физически или юридически лица.

Чл. 9. /1/Кметът на община Крумовград назначава уредник на клуба на трудов договор.

/2/ Задълженията на уредника се определят в длъжностна характеристика, изработена от общинска администрация.

Чл. 10. /1/ (отменена в частта относно „и хората с увреждания“ с Решение № 158 от 06.08.2020 г. по адм. дело № 85/2020 г, на Адм. съд – Кърджали, оставено в сила с Решение № 2743 от 26.02.2021 г. по адм. дело № 11119/2020 г. на ВАС) Клубовете организират и провеждат дейности и мероприятия със социален, здравен и културен характер, които съдействат за постигане и поддържане на пълноценно социално включване и социална интеграция в общността на пенсионерите.

/2/Основни дейности, които трябва да бъдат включени в правилника за вътрешния ред на клубовете са:

1. индивидуално и групово четене на книги, вестници, списания;

2. изнасяне на беседи и лекции;

3. организиране на културно-масови мероприятие и художествена самодейност;

4. организиране на екскурзии;

5. организиране на игри на шах, табла и други;

6. честване на празници – национални, религиозни, рождени дни;

7. физкултурни занимания;

8. организиране и участие в трудови дейности;

9. организиране на здравно-профилактични мероприятия;

10. подпомагане на членовете на клуба, намиращи се в затруднено положение;

11. други

/3/ (отменена в частта относно „и хората с увреждания“ с Решение № 158 от 06.08.2020 г. по адм. дело № 85/2020 г, на Адм. съд – Кърджали, оставено в сила с Решение № 2743 от 26.02.2021 г. по адм. дело № 11119/2020 г. на ВАС) В клубовете на пенсионера се разрешава консумацията на чай, кафе, пакетирани захарни изделия, безалкохолни напитки, съгласно изискванията на Регионалната здравна инспекция. Не се разрешава търговска дейност. При констатирани нарушения, санкциите са за сметка на лицето, допуснало търговската дейност.

Чл. 11. (отменен в частта относно „и хората с увреждания“ с Решение № 158 от 06.08.2020 г. по адм. дело № 85/2020 г, на Адм. съд – Кърджали, оставено в сила с Решение № 2743 от 26.02.2021 г. по адм. дело № 11119/2020 г. на ВАС) Дирекция „Образование и социални дейности“, подпомага методически и организационно клубовете на пенсионера.

Чл. 12. Органи на управление на клубовете са общото събрание, клубният съвет и контролната комисия.

Чл. 13. /1/ (отменена в частта относно „и хора с увреждания“ с Решение № 158 от 06.08.2020 г. по адм. дело № 85/2020 г, на Адм. съд – Кърджали, оставено в сила с Решение № 2743 от 26.02.2021 г. по адм. дело № 11119/2020 г. на ВАС) Общото събрание на клубовете се състои от всички пенсионери, ползващи неговите услуги. Свиква се най-малко веднъж в годината и се счита за редовно, ако са присъствали 50% плюс един от ползващите услугите на клубовете. Решенията му са валидни при обикновено мнозинство от присъстващите.

/2/ Общото събрание:

1. приема правилник за вътрешния ред на клуба;

2. обсъжда и приема отчетния доклад на клубния съвет и контролната комисия;

3. избира клубен съвет в състав от 3 до 9 души - председател, зам. председател, касиер и членове, както и контролна комисия от трима души - председател и двама членове;

4. гласува размера на годишния членски внос;

5. приема програма за дейността на клуба за съответната година, определя източниците и размера на нейното финансиране.

Чл. 14. Клубният съвет:

1. организира и ръководи дейността на клуба в периода между две отчетно-изборни събрания;

2. изработва правилник за вътрешния ред;

3. изготвя и представя на общото събрание годишен отчет за дейността на клуба;

4. предлага програма за дейността на клуба и разпределението на средствата за мероприятия;

5. прави предложение за утвърждаване от общото събрание на план-сметка за разходите на средствата на клуба;

6. поддържа връзка с държавни и общински органи, с неправителствени организации, частни физически лица, фирми, фондации и други;

7. представя годишен финансов отчет в срок до 31 януари за предходната година.

Чл. 15. Контролната комисия упражнява контрол за целесъобразното и законосъобразно разходване на средствата на клубовете, както и за опазване на имуществото им.

Чл. 16. (отменен в частта относно „и хората с увреждания“ с Решение № 158 от 06.08.2020 г. по адм. дело № 85/2020 г, на Адм. съд – Кърджали, оставено в сила с Решение № 2743 от 26.02.2021 г. по адм. дело № 11119/2020 г. на ВАС) Задължения на членовете на клубовете на пенсионера:

1. да спазват правилника за вътрешния ред;

2. да полагат грижи за поддържане на добра хигиената в клуба;

3. да полагат грижи за стопанисване на помещенията и опазване на имуществото на клуба;

4. (отменена в частта относно „и хората с увреждания“ с Решение № 158 от 06.08.2020 г. по адм. дело № 85/2020 г, на Адм. съд – Кърджали, оставено в сила с Решение № 2743 от 26.02.2021 г. по адм. дело № 11119/2020 г. на ВАС) да спазват Наредбата за организацията и дейността на клубовете на пенсионера в община Крумовград.

Чл. 17. В клубовете се води следната задължителна документация:

1. приходно - разходна книга;

2. инвентарна книга за имуществото на клуба;

3. протоколни книги за отразяване на решенията на общото събрание на клубния и контролния съвет;

4. удостоверения за регистрация от Регионална здравна инспекция;

5. заповеди и указания от общинска администрация и Регионална здравна инспекция;


Раздел ІІІ
ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 18. /1/ Издръжката на клубовете е включена в бюджета на общината, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, група дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и други”.

/2/ Разходите по поддръжката на клубовете са за осветление, отопление, телефон, вода и ремонти, както и средствата за фонд „Работна заплата” и осигурителните вноски на уредниците на клубовете, са за сметка на общинския бюджет.

Чл. 19. Дирекция „Образование и социални дейности” изготвя и предлага необходимите средства за дейността и издръжката на клубовете за включване в общинския бюджет за съответната година.

Чл. 20. /1/ Източници на финансиране на клубовете са:

1. средства от общинския бюджет;

2. доброволни вноски, вкл. от членски внос;

3. дарения и спонсорство;

/2/ Документите по ал. 1, т.1,2,3 се оформят съгласно Наредбата за реда за получаване и управление на дарения в община Крумовград.

Чл. 21. Паричните вноски в клуба се събират от касиера на клуба срещу квитанция, а събраните суми се внасят по сметка на името на клуба.


Раздел ІV
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


  • 1. Указания по приложението на Наредбата издава Кмета на община Крумовград.
    § 2. Настоящата наредба е приета с Решение №........./............... г. на Общински съвет –Крумовград и влиза в сила от датата на нейното приемане.

Приета с Решение № 696 от протокол № 46 от 28.08.2015 г. на ОбС-Крумовград, отменена частично като незаконосъобразна с Решение № 158 от 06.08.2020 г. по адм. дело № 85/2020 г, на Адм. съд – Кърджали, оставено в сила с Решение № 2743 от 26.02.2021 г. по адм. дело № 11119/2020 г. на ВАС.

  • Посещения: 1356

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map