Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Наредби

Наредба за организацията на движението по общинските пътища и улици в населените места на територията на община Крумовград

Наредба за организацията на движението по общинските пътища и улици в населените места на територията на община Крумовград

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


         Чл.1. Тази наредба урежда основните правила, задълженията и ограниченията на физическите и юридическите лица, свързани с организацията на движението на пътните превозни средства (ППС) и пешеходците на територията на община Крумовград.

Глава втора
ГРАДСКИ ЗОНИ И КАТЕГОРИИ НА УЛИЦИТЕ


         Чл.2. На територията на гр. Крумовград се определят следните зони:
1.Зона “Център”, включваща централната градска част, с граници: ул.”Кирил и Методий”, ул.”Княз Борис І”, ул.”Христо Ботев”, ул.”Ахрида”, ул.”Ал.Стамболийски” и пл.”България”.
2.Зона “А”, включваща останалата част от територията на града.
         Чл.3. Улиците се класифицират, както следва:
1. Първостепенна улична мрежа: ул.”Княз Борис І” и ул.”Христо Ботев” в гр. Крумовград и всички улици в населените места, представляващи част от републиканска пътна мрежа.
2. Второстепенна улична мрежа: останалите улици в града и в другите населени места.
         Чл.4. Включването на новоизградени или преустроени улици в първостепенната улична мрежа се извършва с решение на Общинския съвет.


Глава трета
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО


         Чл.5. Всички проекти за организация и регулиране на движението, както и промените в тях, се изработват в съответствие с нормативните актове и се одобряват от компетентните органи по предложение на Общинската комисия по безопасност на движението.
         Чл.6. За организиране движението по улиците и площада в града и останалите населени места в общината се поставят пътни знаци, маркировка и други средства за сигнализация, съобразно издадените от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията наредби и др. нормативни актове.
         Чл.7. Община Крумовград осигурява поддържането на настилките на пътните платна и пътните съоръжения в състояние, гарантиращо безопасността на движение на ППС и пешеходците:
1.на общинската пътна мрежа и всички улици по чл.3, т.2;
2.на улиците по чл.3, т.1, съвместно с Агенция ”Пътна инфраструктура”.
         Чл.8.(1) За извършване на строителни, ремонтни и др.работи, заинтересованите лица изготвят проекти за временна организация на движението.
(2) Проектите за временна организация и/или промяна на движението за улиците от общинската пътна мрежа се съгласуват с община Крумовград и РУ на МВР – Крумовград, а за улиците от републиканската пътна мрежа – със сектор „ПП – КАТ” при ОДМВР – Кърджали и Областно пътно управление – Кърджали и при спиране на движението населението се информира по подходящ начин.
(3) Извършителят на работите по ал. 1 е задължен за своя сметка да поставя необходимата сигнализация за временна организация на движението, както и да възстановява качествено настилките и др. пътни съоръжения.
(4) При провеждане на масови обществени и спортни прояви по улиците и площада, общинската администрация осъществява мероприятия за обезопасяване на движението.
(5) При възникване на аварии в подземни съоръжения и мрежи на техническата инфраструктура в обхвата на пътното платно на улицата, съответният възложител или експлоатационно дружество е длъжно, преди започване на работа да обезопаси движението на ППС и пешеходците и да уведоми дежурния в община Крумовград и РУ на МВР - Крумовград. В 15-дневен срок горецитираните лица възстановяват пътното платно съгласно Решение № 621 от Протокол 33/02.08.2008 година на Общински съвет – Крумовград.
(6) Лицата, които работят върху пътното платно трябва да са пълнолетни и да са облечени със сигнални работни костюми.


Глава четвърта
СТОПАНИСВАНЕ НА ПЪТНИТЕ ПЛАТНА, ТРОТОАРИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА


         Чл.9.(1) При извършване на строителни, ремонтни и др. работи по прилежащите към улицата сгради може да се използва част от прилежащия тротоар, като се осигурява пешеходна лента за движение на пешеходците с ширина най-малко 1 метър.
(2) За целите на ал.1 може да се заема целия тротоар или половината от пътното платно на улицата, в случай, че няма друго решение и само след изрично съгласие на кмета на общината.
(3) В случаите по ал.1 и 2 се заплаща такса, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
         Чл.10.(1) Забранява се извършването на търговска дейност върху платната за движение, с изключение на превозна и паркингова дейност.
(2) Забранява се поставянето на контейнери, кофи за смет и всякакви други предмети върху платната за движение, както и затварянето им с бариери, стълбчета и др. съоръжения. Последното не се отнася за случаите, когато е въведена временна организация на движението. Контейнерите за смет се поставят в джобове, така че да не ограничават видимостта.
         Чл.11.(1) Забранява се поставянето на преместваеми съоръжения и всякакви предмети върху тротоарите, ако не е осигурена широчина за свободно преминаване на пешеходци най-малко 1 метър.
(2) Забранява се отстраняването, преместването или повреждането на пътни знаци, парапети, осветителни тела и др.
         Чл.12.(1) За обезопасяване и насочване на пешеходното движение, се допуска поставянето на предпазни ограждения: парапети, стълбчета, бетонови саксии и др., без да се нарушава естетическия вид на пешеходните и др. зони.
(2) За ограничаване скоростта на МПС в населените места се допуска използването на напречни неравности.
(3) Разполагането на неравностите се извършва по улици, преминаващи покрай училища, детски ясли и градини, здравни заведения, детски и спортни площадки, както и на места с концентрация на пътно транспортни произшествия, за които е доказано, че причините за тях са несъобразената скорост на МПС, в съответствие с Наредба № 5 /23.09.2003 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на вътрешните работи.
(4) Монтирането на съоръженията по ал. 1 и 2 става след решение на Общинската комисия по безопасност на движението и издадено разпореждане от кмета на общината.


Глава пета
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА


         Чл.13. Определя се за "Пешеходна зона" на град Крумовград площад "България".
         Чл.14.(1) В пешеходната зона се забранява движението на пътни превозни средства, с изключение на велосипеди.
(2) Забраната по ал.1 не се отнася за автомобили със специален режим на движение, за сметоизвозващи и снегопочистващи машини, за автомобили използвани при извършване на строително-ремонтни дейности и при организирани мероприятия.
(3) Изключение от забраната по ал.1 се допуска за служебни автомобили на административни и обслужващи звена на бюджетна издръжка, банки, на които е издаден пропуск.
(4) За разрешаването на достъп до пешеходната зона, кметът на общината издава пропуск. За целта лицата по ал.3 подават писмено заявление до кмета на общината, придружено със списък с регистрационните номера на служебните автомобили.
(5) Пропускът за достъп до пешеходната зона се издава за срок до една календарна година по образец, утвърден от кмета на общината. След изтичане на срока се издава нов по реда на ал.4.
(6) В пешеходната зона се допускат служебни или лични автомобили на лица или официални гости, посещаващи звената посочени в ал.3, като за целта предварително се уведомява РУ на МВР - Крумовград.
         Чл.15.(1) За МПС, снабдяващи търговски обекти или фирмени офиси, които се намират в пешеходната зона и нямат осигурен друг достъп за зареждане извън нея, се прилага разрешителен режим за достъп.
(2) За разрешаването на достъп до пешеходната зона, кметът на общината издава пропуск. За целта лицето, извършващо дейност в обекта, подава писмено заявление до кмета на общината, придружено със следните документи:
1.декларация, че притежава търговски обект или фирмен офис в пешеходната зона и няма осигурен друг достъп за зареждане извън нея;
2.списък с регистрационните номера на автомобилите, извършващи зареждане на обекта или фирмения офис.
(3) Разрешеният престой в зоната за извършване на товаро-разтоварни и снабдителни дейности е до 20 минути.
(4) Пропускът за достъп до пешеходната зона се издава за срок до една календарна година по образец, утвърден от кмета на общината. След изтичане на срока се издава нов по реда на ал.2.
         Чл.16.(1) За МПС, снабдяващи търговски обекти и обекти с обществено предназначение, находящи се на улици, за които е въведена забрана за движението на ППС и нямат осигурен друг достъп за зареждане извън тях, се прилага разрешителен режим за достъп.
(2) За разрешаването на достъп до обектите по ал.1, кметът на общината издава пропуск. За целта лицето, извършващо снабдителна дейност в съответния обект, подава писмено заявление до кмета на общината, придружено със следните документи:
1.декларация, че извършва снабдителна дейност в съответния обект и няма осигурен друг достъп за зареждане извън тях, заверена от ръководителя на обекта;
2.списък с регистрационните номера на автомобилите, извършващи зареждане на обекта.
(3) Разрешеният престой за извършване на товаро-разтоварни и снабдителни дейности е до 20 минути.
(4) Пропускът за достъп по ал.2 се издава за срок до една календарна година по образец, утвърден от кмета на общината. След изтичане на срока се издава нов по реда на ал.2.
         Чл.17. Забранява се:
1.Качването на превозни средства на тротоарите с цел товарно–разтоварни работи.
2.Движението, спирането и престоя на всички превозни средства в обособените зелени площи за обществено ползване.


Глава шеста
ОБЩЕСТВЕН И ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ


         Чл.18.(1) Движението на автобусите в гр.Крумовград и останалите селища от общината се извършва съобразно утвърдените транспортни схеми.
(2) Спирането на ППС за обществен превоз на пътници, за качване и слизане е разрешено само на сигнализираните за тази цел спирки.
(3) Когато спирките са оформени със специални уширения на пътното платно, водачите са длъжни да спират в това уширение, а когато няма такова – плътно до бордюрите на тротоара.
(4) Забранява се ползването на автобусните спирки за паркиране и престояване на автобусите, освен за качване и слизане на пътници.
         Чл.19.(1) Таксиметровите автомобили могат да изчакват клиентите си само на означените за целта места.
(2) Броят и местонахождението на местата по предходната алинея се определя от Общинския съвет.
(3) Определените места се ползват при равни условия от всички превозвачи, получили разрешение за таксиметров превоз.
(4) Забранява се престоят и паркирането на таксиметрови автомобили на автобусните спирки.


Глава седма
ПАРКИРАНЕ


         Чл.20.(1) Забранява се паркирането на ППС в парковете, зелените площи, пешеходните зони, детските и спортните площадки, пред входовете на административните, учебните, детските, здравните и социалните заведения, както и на 5 метра, преди и след кръстовище или пешеходна пътека.
(2) Забранява се паркирането на ППС на по-малко от 10 метра до противопожарните хидранти.
(3) Престоят и паркирането на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите се разрешава само на определените за целта места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци.
         Чл.21. Спирането и паркирането се разрешава на определените за това паркинги, а по уличната мрежа се определя от пътните знаци и маркировката съгласно Закона за движението по пътищата.
         Чл.22. На път с еднопосочно движение се допуска престой и от лявата страна по посока на движението, ако това не пречи на движението на пътни превозни средства.
         Чл.23. По улиците, площадите и паркингите, общинска собственост задължително са осигуряват места за паркиране на инвалиди.


Глава осма
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ


         Чл.24. Контролът по изпълнение изискванията на тази наредба се осъществява от :
1.Кмета на община Крумовград или определени от него с писмена заповед длъжностни лица.
2.Началника на РУ на МВР - Крумовград или определени от него с писмена заповед длъжности лица.
         Чл.25.(1)Актовете за установяване нарушенията на изискванията на тази наредба се съставят от длъжностните лица, определени от органите по чл.24.
(2)Наказателните постановления се издават от кмета на общината или определено от него длъжностно лице.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
         Чл.26.(1) За явно маловажни случаи, установени при извършването им, контролните органи могат да налагат на място, срещу квитанция глоба в размер до 10 лева.
(2) При отказ да се заплати глобата по ал.1 се съставя акт за нарушението.
         Чл.27.(1) На нарушителите на наредбата се налага глоба – на физически лица и имуществена санкция – на еднолични търговци или юридически лица, както следва:

1.За нарушение на чл. 9, ал.1, чл. 10, чл. 14, ал. 1 и чл.19, ал. 4 от наредбата в размер от 10 до 50 лв.

2. (изм. с реш. № 326 от 21.02.2017 г.) За нарушения на чл. 8, ал. 3 и 5, чл.1 1, чл. 17, чл. 18, ал. 2 и 4 и чл. 20, ал. 1 и 2 от наредбата в размер от 50 до 200 лв.

(2) Тези наказания се налагат, ако за нарушението не се предвижда по тежко наказание по други нормативни актове.
(3) При повторно нарушение по тази наредба се налага наказание глоба – на физически лица и имуществена санкция – на еднолични търговци или юридически лица в размер от 50 до 500 лева.
(4) „Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение.
(5) Конкретният размер на глобата за всяко отделно нарушение се определя от наказващия орган съобразно с тежестта на нарушението, степента на вината на нарушителя и имотното му състояние.
(6) Наказателни постановления, с които е наложена глоба или имуществена санкция в размер до 50 лева включително, не подлежат на обжалване.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


         §1.Административнонаказателна отговорност по тази наредба носят пълнолетните лица, навършили 18 години, които са извършили административни нарушения в състояние на вменяемост.
         §2.Административнонаказателна отговорност по тази наредба носят и непълнолетните, които са навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.
         §3.За административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го направили.
         §4.За нарушения, извършени при осъществяване на дейности от предприятия, учреждения, заведения, организации и търговски дружества, административно-наказателна отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.
         §5.(1)При нарушение на чл.10 и чл.11, освен наложените глоби, нарушителите се задължават в три дневен срок да отстранят/възстановят предметите или съоръженията.
(2) Вещите по предходната алинея, които не са отстранени в този срок, се премахват принудително, като се получават от собственика им след заплащане на разходите за тяхното транспортиране и съхраняване.
         §6.Размерът на причинените от нарушителите щети при извършване на нарушение се определят от актосъставителя, вписват се в наказателното постановление и се заплащат заедно с наложената глоба.
         §7.В бюджета на община Крумовград ежегодно се предвиждат средства за:
- подобряване организацията и безопасността на движението;
- други дейности, свързани с прилагането на наредбата.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.Настоящата наредба се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и влиза в сила от 11.2009г.

§2.Изискванията по чл. 14, ал. 3, 4 и 5, чл. 15, ал. 1 и 2 и чл. 16, ал. 1 и 2 влизат в сила 3 месеца след влизане в сила на наредбата.                    §3.Настоящата наредба е изменена с реш. № 326 от протокол № 18 от 21.02.2017 г.

  • Посещения: 1480

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map