Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Уведомление

На основание  чл. 9, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС /ДВ, бр.25/2003г.,изм./, възложител: „Илинденски Мрамор” ООД

УВЕДОМЯВА,

че е възложено изработване на задание за обхват и съдържание на оценка на   въздействието върху  околната среда /ОВОС/ за „Строителство на открит рудник за добив на скалнооблицовъчни материали, на площ от 767,187 дка в находище „Агликина поляна”, с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово, община Крумовград”.

Становища и мнения се приемат при лице за контакти: г-н Христо Димитров Стойчев, адрес за кореспонденция: ж.к. „Владислав Варненчик”, бл. 407, вх. 17, ап.301  гр. Варна; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;  телефон за контакти: 0898457066.

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД“ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 Г.“


УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД“  В ОБЩИНА КРУМОВГРАД ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 Г.“

 

 

На 12.06.2020 г. кметът на община Крумовград Себихан Мехмед, подписа допълнително споразумение за удължаване срока за осигуряване на безплатен топъл обяд по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Крумовград“, финансиран от националния бюджет, чрез Агенция за социално подпомагане от 19.06.2020 г. до 24.07.2020 г.

Предоставянето на топъл обяд на уязвими групи лица в община Крумовград по целевата програма е в отговор на създалата се извънредна ситуация, свързана с разпространението на коронавируса в България. Услугата се предоставя чрез Домашен социален патронаж гр. Крумовград на 170 лица, попадащи към следните целеви групи:

  • Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната, не са в състояние да си осигурят прехраната;
  • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване, не могат да се самообслужват и не могат да си осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности.

Всеки работен ден те получават до дома си: супа, основно ястие и хляб, а при реализирани икономии и десерт. Освен топъл обяд на лицата се предоставя и възможност за съпътстваща подкрепа, изразяваща се в закупуването на хранителни продукти и други продукти от първа необходимост със средства на потребителя.

С реализирането на дейностите по проекта, освен че се надграждат националните мерки за овладяване и ефективно справяне със ситуацията на извънредна епидемиологична обстановка, но и се подпомагат уязвими групи лица на територията на общината, които са в затрудненост или невъзможност за задоволяване на ежедневните си потребности от хранителни продукти и стоки от първа необходимост.

Дата:  12.06.2020 г.

Удължава се срокът за предоставяне на топъл обяд на територията на община Крумовград

Удължава се срокът за предоставяне на топъл обяд на територията на община Крумовград

Поради продължаващата епидемична обстановка в страната и с цел да се отговори на нуждата от храна на уязвимите хора от населението, се отпуска допълнителен финансов ресурс за удължаване срока за предоставяне на топъл обяд. Със заповед № РД-06-21 от 23.07.2020 г. на министъра на труда и социалната политика е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“ до 31.08.2020 г.

Община Крумовград подаде документи за удължаване срока на договора за проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Крумовград“ с 26 работни дни  или до 31.08.2020 г., включително. Проектът е изцяло финансиран от Агенцията за социално подпомагане и се реализира на територията на общината в гр. Крумовград и селата Вранско, Горна Кула, Златолист, Луличка, Звънарка, Сърнак, Овчари, Скалак, Полковник Желязово, Рогач, Едрино и Сливарка.

Предоставянето на безплатната храна ще продължи в рамките на удължения срок, като целта е да се подкрепят уязвими жители от община Крумовград, които поради бедност и/или продължителна социална изолация в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта да се ограничава разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

От програмата се възползват общо 170 души, които получават всеки работен ден топла храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Кандидатстването и получаването на информация относно условията за включване в програмата става изцяло и единствено по телефона. Не се изисква подаване на документи, заявления и др. на място в сградата на общината. Към момента капацитетът на проекта е запълнен, но сигнали и молби за включване към списъка на „чакащите“ може да се подават на тел. 03641/ 71-13, вътр. 144  –  Севдалина Мерлева, ръководител на  проекта.

 31.07.2020 г.

Удължава се срокът за предоставяне на услугата „топъл обяд“ на територията на община Крумовград

Удължава се срокът за предоставяне на услугата „топъл обяд“ на територията на община Крумовград

Поради продължаващата епидемична обстановка в страната и с цел да се отговори на нуждата от храна на уязвимите хора от населението, Министерството на труда и социалната политика отпусна допълнителен финансов ресурс за удължаване срока за предоставяне на топъл обяд по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“.  

На 03.09.2020 г., кметът на община Крумовград подписа допълнително споразумение № 3 към договор №ФС01-0484/24.04.2020 г. за проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Крумовград“, с което се удължава срокът на услугата до 31.10.2020 г.

Топъл обяд се предоставя на територията на общината в гр. Крумовград и селата Вранско, Горна Кула, Златолист, Луличка, Звънарка, Сърнак, Овчари, Скалак, Полковник Желязово, Рогач, Едрино и Сливарка.

Приготвянето и доставянето на безплатната храна ще продължи в рамките на удължения срок, като целта е да се подкрепят уязвими жители от община Крумовград, които поради бедност и/или продължителна социална изолация в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта да се ограничава разпространението на COVID-19, са в затруднение да си осигурят топла храна. По проекта са включени общо 170 души, които получават всеки работен ден топла храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично и десерт.

Общата стойност на проекта е 62 118,00 лева., а финансиращ орган е Агенция за социално подпомагане.

Кандидатстването и получаването на информация относно условията и реда за включване в програмата става изцяло и единствено по телефона. Не се изисква подаване на документи, заявления и др. на място в сградата на общината. Към момента капацитетът на проекта е запълнен, но сигнали и молби за включване към списъка на „чакащите“ може да се подават на тел. 03641/ 71-13, вътр. 144  –  Севдалина Мерлева, ръководител на  проекта.

 09.09.2020 г.

Удължаване на срока за прием на документи за набиране на персонал за Общинско социално предприятие „Социална подкрепа, строителни и ремонтни дейности – Крумовград“

       Обява за подбор на персонал удълженОбщина Крумовград уведомява всички заинтересовани лица, че в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010-0275-C01 за проект „Общинско социално предприятие „Социална подкрепа, строителни и ремонтни дейности – Крумовград“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, срокът за прием на документи за набиране на персонал за Общинско социално предприятие „Социална подкрепа, строителни и ремонтни дейности – Крумовград“ и срокът за прием на заявления за ползване на услугата „Домашен помощник“ се удължава до 03.08.2018 г. /петък/, включително.

Необходимите пакети с документи за подаване на заявления можете да откриете на следните интернет адреси:

https://krumovgrad.bg/aktualno-info/835

https://krumovgrad.bg/aktualno-info/836

 

-----------------------------------------------------------www.eufunds.bg -----------------------------------------------------------------

ПроектBG05M9OP001-2.010-0275-С01 „Общинско социално предприятие „Социална подкрепа, строителни и ремонтни дейности – Крумовград“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

                                               

 

Улеснение за избирателите - съобщение на РИК Кърджали

18.04.2019                    РИК Кърджали

Съобщение

І. При избори за членове на Европейския парламент от Република България удостоверения за гласуване на друго място се издават само на:

  1. кандидатите за съответния вид избор;
  2. членовете на Централната избирателна комисия;
  3. членовете на районните избирателни комисии;
  4. наблюдателите.

Удостоверенията за гласуване на друго място се издават след подаване на заявление по образец. В заявлението лицата декларират, че ще гласуват само веднъж.

Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от общинските администрации по населените места, в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден, тоест до 11.05.2019 г. включително.

ІІ. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден, тоест до 11.05.2019 г. включително.

Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето.

ІІІ. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден /до 11.05.2019 г. включително/ в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление съгласно горепосочения абзац, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

За улесняване на избиратели с увредено зрение, с увреден слух, затруднения в придвижването или с друго увреждане, което не му позволява да упражни правото си на глас, Изборният кодекс създава възможности, освен в секцията по постоянен или настоящ адрес, в избирателния списък на която са вписани:

- да гласуват в секция, специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването – чл. 235, ал. 1 във връзка с чл. 10 ИК;

- да гласуват в избрана от избирателя подходяща секция – чл. 235, ал. 3 ИК;

- да гласуват с придружител – чл. 236 ИК;

- да гласуват с подвижна избирателна кутия – когато избирателят не може да упражни правото си на глас в изборно помещение – чл. 36 ИК (Решение № 96-ЕП от 7 април 2019 г.);

- да се ползват от специално предвидените в чл. 234 ИК мерки за придвижване да изборно помещение в изборния ден.

Допълнителна информация се съдържа в РЕШЕНИЕ № 173-ЕП от 17.04.2019 на Централна избирателна комисия, налично на сайта на комисията: https://www.cik.bg/bg/decisions

Успех за Адриана Даматова от Крумовград

                 Успех на четвъртокласничката Адриана Младенова Даматова, ученичка от IV „б“ клас на СУ „В.Левски“ в Крумовград с учители Николина Иванова и Мария Димитрова!

                Ади е класирана на първо мястов Областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“. Този успех й дава възможност да продължи участието си в Националния кръг на състезанието, който ще се проведе на 24 април 2021 г. /събота/.

               За успехите на Адриана вижте тук:

              https://drive.google.com/file/d/1rZZ_EtYE1GD53A1UgHr_5dyBCGjIYeti/view?usp=sharing

Ученици от Крумовград се завърнаха от участие в Шестото екоучилище на Българския младежки воден парламент / БМВП /

Ученици от Крумовград се завърнаха от участие в Шестото екоучилище на Българския младежки воден парламент / БМВП /

       От 1 до 5 август ученици от 12 населени места в страната, сред които представители на ЦПЛР-ОДК – Крумовград, както и представители на френския Младежки воден парламент към Агенцията по водите „Артоа-Пикарди”, се включиха в мониторингови дейности и „фотолов” по Северното Черноморие.

         Шестото екоучилище „Северно Черноморско крайбрежие“ - 2017 г. на Младежкия воден парламент бе открито в Дирекцията на Природен парк „Златни пясъци“. По време на екоучилището участниците посетиха Шабленско, Дуранкулашко и Езерецко езеро в района на Тюленово, Яйлата, залива Болата, ЗМ Калиакра и още много природни и исторически места из северното черноморие.

         Екоучилището бе осъществено с финансовата подкрепа на Министерството на околната среда и водите, и с организационната помощ на Басейновите дирекции „Черноморски район“ и „Западнобеломорски район“, а участието на крумовградските младежи бе финансирано от кмета на общината Себихан Мехмед.

         Българският Младежки воден парламент е създаден през 2011 г. Той е част от Европейския и Световен младежки воден парламент. Младежите, членуващи в него си сътрудничат с френските и белгийските си партньори в областта на опазване на водите и споделянето на добри практики за устойчиво управление на водните ресурси.

P1130508DSC 0189 1

Ученици от община Крумовград показаха знания и опит в „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“

Ученици от община Крумовград показаха знания и опит в „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“

               Днес в Крумовград се проведе общинския етап от ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“.

               Участниците в състезанието, отбори от СУ „В.Левски“ гр.Крумовград с р-л Николай Каймакчиев и от ОУ „В.Левски“ с.Луличка с р-л Таня Красева бяха много добре подготвени и се справиха отлично с всички поставени задачи. С малка преднина на първо място се класираха учениците от СУ „В.Левски“ гр.Крумовград, които ще представят общината в областния кръг на състезанието през месец април.

               Всеки участник получи грамота и материална награда от името на кмета на общината Себихан Мехмед.

20190329 092357

Училищата в Крумовград отбелязаха Деня за безопасен интернет с постери против агресията в социалните мрежи

Училищата в Крумовград отбелязаха Деня за безопасен интернет с постери против агресията в социалните мрежи

По случай 8 мифевруари Международен ден за безопасен интернет, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Крумовград обяви конкурс за най-оригинален постер с послание на тема „Не на агресията в социалните мрежи и интернет“.

 Целта на конкурса бе превенция на агресията и тормоза сред ученици в онлайн среда, чрез утвърждаване ценности на толерантност и зачитане на личността на другите, онлайн и в реалния живот.

 С колективни постери в конкурса участваха учениците от ОУ „Н.Й.Вапцаров“          с. Горна Кула, ОУ „Васил Левски“ с. Луличка, ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с. Подрумче. Тематични рисунки и постер представиха децата от ЦНСТ - гр. Крумовград и СУ „Васил Левски“ гр. Крумовград. Постерите бяха оценени от представители на Общинска администрация и дирекция „Социално подпомагане“ гр. Крумовград, членове на местната комисия.

 Чрез изработените постери учениците имаха възможността да работят заедно, да търсят и намират информация за онлайн рисковете и да изразят позиция за свободното, но градивно общуване в социалните мрежи. Безспорен факт е, че социалните мрежи все повече заместват физическото общуване между децата.  Често се оказват място за разпространяване на лъжи, на обидни съобщения или заплахи и злонамерени съобщения под чужда самоличност.

  За участието си в конкурса участниците  ще бъдат наградени от МКБППМН.

274243032 689043962447482 851968016336538973 n

274469667 2850274881937988 1736679452364125207 n

pixiz 23 02 2022 08 14 32

pixiz 23 02 2022 08 16 42

pixiz 23 02 2022 08 19 10

Футболистите на Езикова гимназия „Христо Ботев“ град Кърджали са първенците на областните ученически игри по футбол за групите на XI – XII клас

 

            Надпреварата за титлата се състоя на 22 март от 11:00 ч. на Стадион Крумовград между отборите на ЕГ „Христо Ботев“ Кърджали и СУ „Н. Й. Вапцаров“ Момчилград.  Футболистите на езиковата гимназия се наложиха с 7:1 над отбора на СУ „Н. Й. Вапцаров“ Момчилград и заслужено спечелиха купата на областното първенство.  Двата отбора стигнаха до финала след като успяха да наложат победа над своите съперници от Бенковски и Кирково.

            За групите на VIII – X клас победители в надпреварата са отборът на СУ „Н. Й. Вапцаров“ Момчилград. Отборите продължават надпреварата в зоналния етап на  ученическите игри  за учебната 2018/2019 г.

            Младите футболисти показаха чудесни футболни  качества и доставиха голяма радост на привържениците на футбола на Стадион Крумовград през м. март.

            Поздравления на всички ученици-спортисти и техните треньори -  учителите по физкултура и спорт!

55641807 2121448754813486 1260529530796244992 o

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: