Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Проекти

ГРИЖА И ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД

pdfСъобщение за стартиране на проект - Грижа и подкрепа за незевисим живот в община Крумовград16.07.2019

pdfОбява за подбор на социален работник по проекта26.08.2019г.

zipПакет документи за кандидатстване за длъжността - социален работник26.08.2019г.

docОбява_за_подбор_на_домашни_помощници_и_лични_асистенти.doc20.09.2019г.

docОбява_за_подбор_на_потребители.doc20.09.2019г.

zipПакет_документи_за_кандидатстване_за_домашен_помощник_и_личен_асистент.zip20.09.2019г.

zipПакет_документи_за_кандидатстване_за_потребител.zip20.09.2019г.

pdfИнформационна брошура29.11.2019г.

zipПлакат30.01.2020г.

pdfСъобщение относно изпълнението на проект Грижа и подкрепа за независим живот16.04.2020г.

10.09.2020г.

grija

 

18.10.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДБОР НА

ДЛЪЖНОСТИТЕ „ПСИХОЛОГ“ И „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ“

ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА И ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

  Община Крумовград в качеството ѝ на бенефициент по проект № BG05M9OP001-2.051-0001-C01 „Грижа и подкрепа за независим живот в община Крумовград“, финансиран от Европейския  социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. по процедура BG05M9OP001-2.051 „МИГ - общини Момчилград и Крумовград” - „Грижа и подкрепа за независим живот“, обявява конкурс за заемане на длъжностите:

 1. „ПСИХОЛОГ“ – 1 лице на граждански договор. Срок за работа - 12 месеца.
 • Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Психолог“:
 • завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Психолог;
 • професионална дисциплина и отговорност;
 • умения и нагласа за работа в мултикултурна среда;
 • професионален опитв здравната и социална грижа на възрастни и лица с увреждания – с предимство;
 • готовност за работа на терен и работа с лица с увреждания и възрастни в риск;
 • компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

 

Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване;
 • декларация по ЗЗЛД /по образец/;
 • декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
 • автобиография /по образец /;
 • копие от диплома за завършено образование;
 • служебна бележка от местоработата, удостоверяваща, че кандидата работи (ако е трудово ангажиран).

            Описание на длъжността:

            Психологът ще оказва психологична подкрепа на потребителите, домашните помощници и личните асистенти. Психологическата подкрепа на потребителите ще се изразява в мотивация, установяване на самоувереност и ясна себеоценка на възможностите, позитивиране на потенциала на потребителя, подпомагане на потребителите да изразяват чувствата си и да ги владеят, насочвайки ги към съзидателни дейности. Психологическата подкрепа на персонала ще се изразява в методическа подкрепа, регулярно консултиране на персонала, както и супервизия и психологическа подкрепа на лицата, ангажирани с почасови услуги по домовете на потребителите. Този вид подкрепа има за цел подобряване на общото психологическо състояние на обслужващите лица. С помощта на психолога те ще могат да преодолеят трудните моменти в работа, да останат здрави, мотивирани и продуктивни. Този процес ще съдейства за подобряване взаимоотношенията между персонал и потребителите и ще бъде от полза и за двете страни – за обслужващи и обслужвани.

 1. „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ“ – 1 лице на граждански договор.

Срок за работа - 12 месеца.

 • Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Медицински специалист“:
 • завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – медицинска сестра/фелдшер;
 • професионална дисциплина и отговорност;
 • умения и нагласа за работа в мултикултурна среда;
 • готовност за работа на терен;
 • компютърни умения – Word, Excel, Интернет.
 • професионален опитв здравните дейности – предимство.
 • Необходими документи:
 • заявление за кандидатстване;
 • декларация по ЗЗЛД /по образец/;
 • декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
 • автобиография /по образец /;
 • копие от диплома за завършено образование;
 • служебна бележка от местоработата, удостоверяваща, че кандидата работи (ако е трудово ангажиран).

   Описание на длъжността:

Медицинският специалист ще следи за здравословното състояние на потребителите и при необходимост ще подпомага потребителите при тяхното лечение и свързването им с личния лекар; Консултиране и съветване относно здравословното състояние на потребителите, за хигиена и хранене; Измерване на кръвно налягане, консултиране относно ползване на медицински изделия. Дейността на медицинския специалист ще бъде насочена към предоставяне на индивидуални и групови здравни консултации на представителите на целевите групи.

 

Психологът и медицинският специалист ще бъдат назначени на граждански договор с непълна трудова заетост. Те ще работят по предварително одобрен месечен график.

 1. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:00 ч. до 17.00 ч. в кабинет № 1  на Общинска администрация гр. Крумовград, пл. България  № 16 в срок до 17.00 ч. на  04.11.2019 г.

Комплект с документи за кандидатстване ще се получават в кабинет № 1 в сградата на Общинска

администрация Крумовград. zipПакет документи мед. специалист

zipПакет документи психолог21.10.2019г.

Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община

Крумовград  -  https://krumovgrad.bg/

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю ще бъде обявен на

Информационното табло в сградата на Общинска администрация – до 5 работни дни след срока за

прием на документите.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати,

както и всички съобщения с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното

табло в сградата на Общинска администрация.

Екип по проекта

 pdfНа 01.12.2020 г. приключи изпълняваният от община Крумовград проект „Грижа и подкрепа за независим живот в община Крумовград” с бенефициент община Крумовград02.12.2020г.

 • Публикувана на 16 Юли 2019
 • Посещения: 1384

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map