Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Проект по процедура "Активни" на „Младежка заетост – гаранция за бъдеще”

На 05.04.2016 г. Община Крумовград подписа договор № BG05M9OP001-1.002-0130-С001 с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Младежка заетост – гаранция за бъдеще”. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни“.

Общата цел на проектното предложение e активиране и интеграция на младежи до 29-годишна възраст на територията на община Крумовград, които не са включени нито в образование или обучение, нито в заетост, включително не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта.

Общата стойност на проекта е 246 705,90 лв. с обща продължителност - 21 месеца.

Целева група: икономически неактивни младежи от 15 до 29 г., които на са в образование или обучение и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда”.

Основните дейности са: идентифициране на икономически неактивните младежи от 15 до 29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение и активиране за включването им на пазара на труда; предоставяне на мотивационно обучение; предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация; осигуряване на субсидирана заетост на лицата от целевата група; информиране и публичност и организация и управление на проекта.

Мотивационното обучение обхваща следните теми: информация  за свободни работни места - набиране и разчитане; автобиография (СV) - значение, изисквания, видове, съставяне; мотивационно писмо - значение, изисквания, съставяне; събеседване при кандидатстване за работа - овладяване на умения за успешно представяне, техники за намаляване на притеснението, комуникации; трудово - правна и социална нормативна уредба.

Обучението за професионална квалификация ще бъде по професия „Работник в озеленяването”, специалност „Озеленяване и цветарство” и професия „Помощник пътен строител”, специалност „Пътища, магистрали и съоръжения”. Обучаваните лица ще получават стипендии за всеки присъствен учебен ден.

По проекта ще бъдат обхванати 52  младежи, като 40 от тях ще бъдат наети в структурата на Общинска администрация Крумовград за 6 месеца.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Инициативата за младежка заетост

 

  • Публикувана на 07 Април 2016
  • Посещения: 2603

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map