Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Община Крумовград обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост

О Б Щ И Н А  К Р У М О В Г Р А Д

                                        

             На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 20, ал. 2, чл. 87, ал. 1 т. 2 и чл. 91, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет  Крумовград,                                                            

О Б Я В Я В А :

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:

1.1. Гаражна клетка, разположена в урегулиран поземлен имот (УПИ) III (трети) с пл.сн. № 226  в кв. 25 (двадесет и пети) със ЗП- 33 кв.м. по ПУП на с. Поточница, утвърден със заповед № 488/06.07.1987 год., актуван с АЧОС № 15903/ 14.02.2022 г., с начална тръжна наемна цена на месец – 19.00 (деветнадесет) лв. без ДДС, начало на търга 10.00 часа.

1.2. Терен с площ от 30.00 (тридесет) кв.м. за разполагане на преместваем обект за обслужване по одобрена схема на гл. архитект на Община Крумовград в урегулиран поземлен имот (УПИ) XV (петнадесет) в кв. 11 по ЗРП на с. Гулийка, община Крумовград, с начална тръжна наемна цена на месец – 14.00 (четиринадесет) лв., начало на търга 10.20 часа

          2. Депозит за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.

           3. Търговете ще се проведат на 26.05.2022 год. в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България“ № 5, І-ви етаж.

          4. Тръжната документация е в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) и се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция  „Общинска собственост и икономика”,  находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл. „България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите, определени за цена на тръжна документация и депозит за участие, съгласно определения размер, и по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК“ ЕАД клон гр. Крумовград, както следва:  

За тръжна документация:  IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400,  BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000.

За депозит: IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912,  BIC: STSABGSF

 (участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и датата на провеждането му, с пълно описание на имота, за който  ще участват).

         5. Документите за участие се приемат в стая № 2 („Деловодство”) до 17.00 ч. на 25.05.2022 г.     

         6. При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 02.06.2022 год. на същото място, по същото време и при същите  условия.

         7. Тръжната документация за повторния търг се заплаща в касата на ОбА и се получава  в Дирекция „Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая № 5, ет.2 на ОбА гр. Крумовград, пл. „България” № 16.

         8. Документите за участие в повторните търгове се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 01.06.2022 г.     

         9. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 01.06.2022 г. след закупуване на тръжната документация.

         Участниците да носят документ за самоличност. 

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция „Общинска собственост и икономика”, стая  № 5, ет.2 на ОбА  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА:……..……………….

 /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

Изготвил: ................... А. Джамбазов, гл.спец. в дирекция  ОСИ

Съгласували:.................. А. Хаджъисмаил-ст. експерт в дирекция ОСИ

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 05 Май 2022
  • Посещения: 825
  • Accomodations Parallax

Arrive
& unwind

Lorem ipsum dolor sit amet, adipi scing
elit, sed do adipi scing eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map