Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Наредби

Наредба за пожарната безопасност на територията на община Крумовград

/ Приета с Решение № 278 от Протокол № 19 от 19.04.2013г. на Общински съвет – Крумовград/  2013г.

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.С тази наредба се уреждат права, задължения и отношения на държавни органи, фирми, предприятия, учреждения, обществени организации и гражданите във връзка с осигуряване на пожарната безопасност на територията на община Крумовград.
Чл.2.Тази наредба се прилага за строежите, обектите, населените места и извън селищните територии в границите на община Крумовград.
Чл.3.Изискванията на тази наредба са задължителни за собствениците, ръководителите, работниците и служителите, които извършват дейност на територията на общината, управителния съвет (управителя) при управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и за всички граждани, които извършват дейност, живеят, пребивават временно или преминават през територията на община Крумовград .
Чл.4.При осигуряване на пожарната безопасност на територията на общината, се прилагат и други нормативни актове за пожарна безопасност.
Чл.5.Разпорежданията на органите за пожарна безопасност и защита на населението, решенията и указанията на Общинския съвет, Кмета на Общината, Кметовете на населени места и Кметските наместници, за спазване на правилата за пожарна безопасност, издадени в границите на тяхната компетентност, са задължителни за всички фирми, предприятия, учреждения, обществени организации и граждани, живеещи или временно пребиваващи на територията на общината.
Чл.6.(1) При пожар, авария, инциденти и др. налагащи извършване на пожарогасителни и/или спасителни дейности, по най – бързия начин се подава сигнал на единния европейски номер за спешни повиквания – 112, с възможно най-подробно описание на обстановката, адрес и др. поискана от оператора информация .
(2) За информация и указания се сигнализира и съответното кметство или Районната служба “Пожарна безопасност и защита на населението”.
ГЛАВА IІ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ
Чл.7.Ръководителите на предприятията, фирмите, учрежденията и обществените организации и управителния съвет (управителя) при управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост разработват и утвърждават вътрешноведомствени правилници, наредби, инструкции, заповеди и други документи за осигуряване на пожарната безопасност.
Чл.8.Кметът на община Крумовград издава заповеди и утвърждава правила и други документи за осигуряване на пожарната безопасност на територията на общината.
Чл.9.(1)За всеки обект се създава досие с документи, касаещи организацията на пожарната безопасност в него, съгласно изискванията на нормативните документи касаещи експлоатацията на обектите.
(2) Освен изискващите се в съответните нормативни актове документи, досието съдържа още:
1. Документите по чл.5, издадени от кмета на общината, отнасящи се до пожарната безопасност в обекта.
2. Протоколите за състоянието на отоплителните уреди и системи.
Чл.10.(1) За обектите се разработват планове и схеми за евакуация, като схемите се поставят на видни места, съгласно изискванията на наредбата за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
(2)Плановете за действие и евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица се проиграват практически при спазване на периодичността посочена в наредбата за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
Чл.11.(1)При предстоящо затваряне на отделни участъци от пътищата и улиците, изпълнителят е длъжен предварително да уведоми „Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” - Крумовград и Дежурния в Общинския съвет за сигурност, за времетраенето и мястото на затворения участък.
(2)При ремонтни работи и при аварии на водопроводната мрежа, режим на водата, източване на водоеми, както и при всички останали случай, налагащи спиране на водоподаването, фирмите и лицата които ги поддържат и стопанисват, незабавно уведомяват Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”-Крумовград и Дежурния в Общинския съвет за сигурност.
Чл.12.Всички организации и фирми, развиващи дейност на територията на общината са длъжни при поискване от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”-Крумовград да оказват помощ с наличната техника и личен състав за ликвидиране на пожари, аварийни ситуации и стихийни бедствия.
Чл.13.Експлоатационните дружества (водо- и електроснабдителни) пренасочват водата във водопроводната мрежа и спират електрозахранването в определени райони при поискване от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”-Крумовград.
Чл.14.Паленето на огньове по случай национални и местни празници, се разрешава само на места, предварително съгласувани и определени от Общинска администрация, кметовете на населени места или Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Крумовград .
Чл.15.(1)При провеждане на масови мероприятия – фестивали, събори, търговски изложения, спортни прояви, концерти, циркови представления и др., организаторите, домакините и участниците са длъжни да спазват установените правила за пожарна безопасност.
(2)Най- малко 5 дни преди мероприятието организаторите са длъжни да уведомят писмено Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”-Крумовград с цел вземане на съответните мерки за осигуряване на пожарната му безопасност.
(4)Организаторите на мероприятията по ал.1 са длъжни да изпълнят дадените указания и разпореждания от служителите на РС „ПБЗН”-Крумовград .
Чл.16.Когато се предвижда използването на фойерверки и други пиротехнически средства, организаторите и изпълнителите уведомяват за това Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”-Крумовград най-малко 3 дни преди мероприятието.
Чл.17.Дирекция „Социално подпомагане” извършва разяснителна дейност сред определени групи от населението: социално слаби, пенсионери, лежащо болни, инвалиди и др. и подава информация до Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”-Крумовград и кметовете на населените места, при констатирани груби нарушения на пожарната безопасност, създаващи предпоставки за възникване на пожар.
Чл.18.При категоризиране от общината на туристически обекти /заведения за хранене и развлечение, хотели и други места за настаняване/ се изисква становище от РС „ПБЗН”-Крумовград за противопожарното им състояние.
ГЛАВА III
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ
Раздел І
Изисквания по време на строително – инвестиционния процес
Чл.19.При планирането и застрояването на урбанизираните територии, застрояването на поземлени имоти, разположени извън урбанизираните територии, проектиране, основно обновяване или преустройство на сгради и съоръжения, реконструкция, основно обновяване (рехабилитация), основен ремонт или преустройство на строежите, както и при извършване на строителни и монтажни работи в тях, за които се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ, поставяне на преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности характеризирани като такива от ЗУТ, се спазват изискванията на Наредба Із-1971/2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96/09 год.).
Чл.20.Всеки месец (до пето число на следващият) главния архитект на общината/ ръководителя на отдела/службата издаващ разрешенията за въвеждане в експлоатация, уведомява писмено Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”-Крумовград за издадените през периода такива.
Чл.21.(1)Преди одобряването от съответните длъжностни лица от общинска администрация, на схеми за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, търговски обекти на открито, увеселителни обекти и др., същите се съгласуват за съответствие им с изисквания за пожарна безопасност от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” - Крумовград.
(2)При даденото отрицателно становище от РС „ПБЗН”-Крумовград документите по ал.1 не се одобряват.
Чл.22.(1)При проектирането на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни мрежи в обектите и населените места от община Крумовград, се предвиждат надземни противопожарни хидранти.
(2)Подземни противопожарни хидранти се предвиждат в случаите, когато няма техническа възможност за разполагане на надземни хидранти.
Чл.23.Пожарните хидранти се разполагат на разстояния един от друг, както следва:
1.За населени места с по-малко от 1000 жители – не по-вече от 200 м.
2.За населени места с по-вече от 1000 жители – не по-вече от 150 м.
Раздел ІІ
Изисквания към територията на обектите, населените места и извън селищните територии
Чл.24. (1).Територията на обектите се поддържа чиста от суха тревна растителност и други горими отпадъци. Същите се събират на пожаробезопасни места и периодично се изнасят извън обекта.
(2) Забранява се изхвърлянето на производствени горими отпадаци на нерегламентирани сметища .
Чл.25(1).Не се допуска спиране на превозни средства върху противопожарни хидранти и до водоеми на разстояние, по малко от 5м.
(2)Към естествените водоизточници /реки, язовири и др./ се осигуряват подходи с възможност за водо-вземане с противопожарните автомобили.
Чл.26.При монтиране на рекламни табла, транспаранти и други, не се допуска намаляване на широчината на пътното платно. Същите се монтират на височина над пътното платно не по-малка от 4 метра.
Чл.27(1)Собствениците и ръководителите на обектите и водоснабдителните дружества поддържат в изправност и обозначават съгласно действащите стандарти противопожарните хидранти и водоемите в населените места и обектите от общината.
(2)Преди настъпването на зимния сезон органите по ал.1 извършват подготовка на противопожарните хидранти и водоемите за експлоатация при отрицателни температури.
(3)След снеговалеж през зимата, органите по ал.1 организират почистването противопожарните хидранти от снега.
Чл.28.При ремонтни работи по улици, тротоари и др., изпълнителят възстановява водопровода и противопожарните хидранти в ремонтирания участък.
Чл.29. (1)Забранява се паленето и изгарянето на сухи треви, храсти и други растителни остатъци.
(2)Забранява се паленето на варели и контейнери за отпадъци и сметища, както и изхвърлянето на незагасена сгурия или пепел в тях.
Чл.30.Изхвърлянето на пепелта и сгурията от печките на твърдо гориво да става на пригодени за целта пожаробезопасни места /негорими сандъци или кофи/ в близост до които няма горими материали. Съдовете да са с капак, който надеждно да защитава срещу разпиляване от вятър.
Чл.31.(1)Извършване на заваръчни и други огневи работи в обектите се регламентира със заповед на ръководителя на обекта
(2)Дейностите по ал.1 се осъществяват в съответствие с изискванията за пожарна безопасност и при недопускане възникване на пожар.
Раздел ІІІ
Изисквания към сградите и помещенията
Чл.32.Сградите, помещенията, външните технологични съоръжения и земеделската техника се оборудват с пожаротехнически средства, видът и количеството на които се определят съгласно приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
Чл.33.(1)Пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари, се поддържат в изправно състояние, в съответствие с указанията за ползване на производителите им, като пожарогасителите поне веднъж годишно се проверяват в специализиран сервиз и същото се удостоверява с протокол и стикер.
(2)Пожаротехническите средства се разполагат на леснодостъпни и с добра видимост места.
(3)Местоположението на пожарогасителите и пътищата за достъп до тях, пожарните кранове, устройствата за алармиране или оповестяване, устройствата за ръчното задействане на пожароизвестителните и пожарогасителните системи, евакуационните пътища и изходи, както и местата без директна видимост към евакуационните изходи се обозначават със знаци съгласно Наредба №РД-07/8 от 2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
Чл.34.Евакуационното и аварийното осветление се поддържат в изправност през целия експлоатационен срок на обекта.
Чл.35.Пасивните и активните мерки за защита съгласно Наредба № Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта, се поддържат в изправно състояние през целия му експлоатационен срок, с оглед спазване на изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за безопасност при пожар.
Чл.36.При организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност на обектите, в РСПБЗН представя план за осигуряване на ПБ, като задължително се осигуряват условията за безопасна евакуация при спазване изискванията на глава седма от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и изискванията на тази наредба.
Чл.37.По време на експлоатация не се разрешава:
1.използване на сградите и помещенията не по предназначение, в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар;
2.заключване (блокиране в затворено положение) на вратите по пътищата за евакуация от обекти в работно време и в извънработно време, когато в тях пребивават хора;
3.поставяне на материали и оборудване, както и изграждане на други препятствия в коридорите, пожарозащитните преддверия, стълбищата, рампите и по другите пътища за евакуация в обектите, с които се намалява широчината на евакуационните пътища, увеличава се дължината на маршрутите за евакуация или се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация.
4.преустройство и преоборудване на сградите без същото да е оценено за съответствието им с изискванията за пожарна безопасност, както и изменения в конструкциите и начина на функциониране на технологичното оборудване.
Чл.38.В края на работното време всеки работник /служител/ е длъжен да остави в пожаробезопасно състояние своето работно място, да изключи апаратите, уредите, машините и съоръженията с които работи.
Чл.39.Всички врати на помещенията предназначени за по-вече от 15 човека, както и тези по пътищата за евакуация, служещи за евакуиране на повече от 15 човека, трябва свободно да се отварят отвътре навън по посока на евакуацията.
Чл.40.Освен в общите части (коридори, стълбища, фоайета, зали и др.) на местата за настаняване (хотели, туристически комплекси, почивни станции и др.), схеми за евакуация и противопожарни инструкции се поставят и във всяка стая.
Чл.41.В помещенията, чиито под е разположен под нивото на околния терен не се разрешава използването на газови уреди и съоръжения, работещи с газ пропан-бутан.
Чл.42.Не се допуска паркиране и ремонт на моторни превозни средства в складови помещения.
Чл.43.(1)Складовете за препарати за растителна защита /пестициди/ трябва да отговарят на следните изисквания:
1. района на склада задължително се огражда с негорима ограда с височина най-малко 1,50 м. за ограничаване достъпа на външни лица и животни. Портала на оградата и входната врата на склада задължително се заключват.
2. не се допуска пушене и палене на открит огън в района на склада.
3. не се допуска съвместното съхраняване на препарати, които във взаимодействие един с друг могат да причинят пожар или загазоване с токсични или взривоопасни вещества.
4. района на склада се поддържа почистен от суха растителност и около сградата задължително се осигурява минерализована ивица с широчина най-малко 5 м.
(1)За пожарната безопасност на складовете за препарати за растителна защита отговаря кмета на населено място, в чието кметство е обособен склада.
Чл.44. В жилищните сгради не се разрешава:
1. ползуването на открит огън и пушенето в местата, където се съхраняват горими материали;
2. ползуването на открит огън /свещи, факли, кибрит и др./ за осветление в тавани, мазета и килери;
3. оставянето без наблюдение на горящи печки, камини, котлони;
4. изхвърлянето на незагасена сгурия или пепел в близост до плевни, сеновали и др. горими постройки и материали;
7. устройването на килери за дърва под вътрешни стълбища, в коридорите и до входовете и изходите;
8. ползуването на електрически котлони, ютии, печки, сушоари, кафеварки и др. нагревателни прибори без наблюдение и без огнеустойчиви подложки. Тези прибори задължително се изключват от контактите след свършване на работа с тях;
9. закрепване на електропроводници и кабели с гвоздеи, обвиване на лампите с горими абажури, окачването на дрехи върху електроприборите;
10. Не се допуска включване във вентилационните тръби и канали на баните и санитарните помещения на: димоотводни и вентилационни тръби на отоплителни и нагревателни уреди, отдушници на аспиратори, скари и други подобни.
Раздел ІV
Изисквания при поддръжката на техническите инсталации (eлектрически, отоплителни и вентилационни инсталации)
Чл.45.Всички неизправни електрически инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, нагряване на изолацията над допустимото, късо съединение и отказ на автоматичната защита, независимо от собствеността, незабавно се спират от експлоатация до отремонтирането им.
Чл.46.Не се допускат в експлоатация електрически инсталации и съоръжения когато:
1.Са с конструктивни промени без съгласуване.
2.Са нестандартни и неизправни.
3.Са нестандартни електрически предпазители.
5.Са с нарушено защитно изпълнение.
6.Е нарушена инструкция за монтаж и експлоатация.
7.Са извършени ремонтни дейности от лица непритежаващи необходимата квалификация.
Чл.47.(1)Забранява се оставянето без наблюдение на включени в електрическата мрежа отоплителни и нагревателни електроуреди, телевизори, радиоапарати и други електрически прибори;
(2)След приключване на работното време, електрическите инсталации - осветителна, контактна и силова /без дежурно и рекламно осветление и денонощни консуматори/ се изключват.
Чл.48.(1)Отоплителните и вентилационни съоръжения на сгради и помещения се устройват и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и използване.
(2)Вида на използваните отоплителни инсталации и системи трябва да отговарят на изискванията на Глава десета от Наредба № Iз-1971/2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм. с Решение № 13641 от 2010 г. на ВАС – бр. 101 от 2010 г.).
Чл.49.(1)Ежегодно преди настъпване на есенно-зимния отоплителен сезон и започване на експлоатацията им, отоплителните уреди, съоръжения и инсталации се проверяват и отремонтират, за което се съставя протокол от собственика/ръководителя на обекта или упълномощено от него лице.
(2)В експлоатация се допускат само стандартни и изправни отоплителни уреди и системи.
(3)Не се допуска отоплителни и нагревателни уреди да се оставят без наблюдение.
Чл.50.В котелни помещения и такива, в които се използват горивни устройства, не се разрешава:
1. извършването на дейности, несвързани с обслужването на съответната инсталация;
2. работата при неизправна автоматика и контролно-измервателни прибори;
3. употребата на горелки без автоматична защита;
4. оставянето на работещи котли без контрол.
Чл.51.(1)Комините на сградите се почистват преди настъпване на отоплителния сезон, както и периодично след това.
(2)Комините трябва да са обмазани с вароциментов разтвор в подпокривното пространство и отворите да са защитени с розетки и ревизионни вратички. Същите трябва отстоят на не по-малко от 10 см. от горими конструкции.
(3)Допуска се допиране до телата на комина на горими подови настилки /дюшаме, паркет, первази/, ламперии и вградено обзавеждане, ако комините са измазани с негорима мазилка с дебелина най-малко 30 мм.
(4)Отворите около комините в горими и трудногорими междуетажни и тавански подови конструкции трябва да бъдат запълнени с негорими материали.
(5)Не се допуска включването на димоотводните тръби в комините вертикално през подовите конструкции, както и извеждане на димоотводните тръби на вън през прозорци, стени и тавански конструкции.
(6)Не се допуска ползуването на димоотводните канали в комините за отдушници на аспиратори, скари и други подобни.
Чл.52.За печките да се спазват следните изисквания:
1 .Същите да се монтират на негорима стандартна подложка /при горим под/.
2.Да са на разстояния не по-малко от 50 см. от горими материали.
3.Димоотводните тръби да са с еднакви диаметри, плътно заустени, добре укрепени и монтирани на разстояние не по-малко от 50 см. от горими предмети.
Чл.53.(1)Ползването на домакинските газови отоплителни и нагревателни уреди да става след монтаж от лица, притежаващи необходимата квалификация и в помещения с постоянна естествена вентилация.
(2).Маркучите за свързване на преносимите газови уреди към бутилките трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да бъдат устойчиви на действието на пропан - бутана;
2. да са високонапорни и цели /без междинни връзки/;
3. краищата да са свързани към бутилката и прибора чрез скоби с болт или друго подобно устройство, осигуряващо пълна газонепропускаемост;
Чл.54.Не се допуска преливане на газ пропан-бутан от бутилка в бутилка.
Чл.55.За откриване изтичане на газ не се допуска използването на запалки, кибрит и др. предизвикващи запалване на газа.
Чл.56.Отоплителните уреди на твърдо гориво да се зареждат и запалват без помощта на горими течности. Преди напускане на помещението същите се изгасят. При изхвърляне на пепелта и сгурията се спазват указанията на чл.30.
Раздел V
В личните дворове на гражданите
Чл.57.Всяка година преди започване, Кмета на общината, по предложение на началника на РС „ПБЗН” издава заповед за пожарната безопасност при прибирането и съхранението на селскостопанската реколта.
Чл.58.(1) Складирането на груб фураж /сено, слама, овес и др./, въглища и дървени трупи, дървен фасониран материал и дърва за горене може да бъде на открито и в постройки.
(2)Минималните разстояния от открити складове до съседни сгради и съоръжения се определят по табл. 1.
Табл.1

по
ред Видове складирани материали
Минимални разстояния в m до
сгради или съоръжения от степен на огнеустойчивост:
I и II III IV, V и
незащитени
метални конструкции
1. Каменни въглища и дървени трупи Не се нормира 2
2. Дървен фасониран (бичен) материал (дъски, греди, талпи), дърва за горене и др. 2 6 8
3. Хартия, текстил, пластмаса, каучук, талаш, стърготини, изрезки, дървен и пластмасов амбалаж; открити площадки за груб фураж ‐ сено, слама, царевичак 8 10 15
Заблежки.:
• Степента на огнеустойчивост /I-V/, класове по функционална пожарна опасност /Ф.1-Ф.5/ и категории по пожарна опасност /Ф5А-Ф5Д/, са съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм. с Решение № 13641 от 2010 г. на ВАС – бр. 101 от 2010 г.).
• ¬ При определяне на разстоянията, сградите от класове на функционална пожарна опасност Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5В.
• ¬ При определяне на разстоянието помежду им сградите с незащитени стоманени конструкции се приравняват към IV степен на огнеустойчивост.
2.Когато разстоянието е по‐малко от предвиденото в табл. 2, срещуположната /една от тях/ външна стена да съответства на изискванията за брандмауер.
3.Да не се изграждат комини в тях, а ако има съществуващи да не се ползват.
(3) Сухата тревна растителност около складирания груб фураж в личните дворове се почиства и се отделя с минерализовани ивици с ширина минимум 2 метра.
(4)Забранява се открито складиране на груб фураж :
1.На тротоара или уличното платно.
2.Под електрически проводници, телефонни кабели и други подобни комуникации.
(5)Постройки, в които се складира груб фураж, трябва да са специално пригодени за целта, като задължително трябва да съответстват на следните изисквания:
1. Разстоянията до съседни сгради се определят съгласно табл. 2.
Табл.2

по
ред Степен на огнеустойчивост и
категория по пожарна опасност
на закрития склад Минимално разстояние между сградите и съоръженията, m
при производства
от категории Ф5А и Ф5Б при степен
на огнеустойчивост при производства от
категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д при степен на
огнеустойчивост
I и II III IV V
1.
I и II, с производства от категории Ф5А и Ф5Б 6 6 8 10 12
2.
I и II, с производства от категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д 6 4 4 6 8
3.
III, с производства от категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д 8 4 6 8 10
4. IV, с производства от категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д 10 6 8 10 12
5.
V, с производства от
категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д 12 8 10 12 14
Забележка: Виж забележките под табл. 1.
Чл.59.Съхраняването на дърва, въглища и горими течности и газове, да става при спазване на минималните разстояния и изисквания за постройките, както и:
1.Въглищата да се внасят в помещения или навеси в сухо състояние. Височината на пласта не трябва да надвишава 1,5 м. Същите да са защитени от влага и вода.
2.Не се разрешава съхраняването на горими течности и газове в таванските етажи и мазетата на жилищните сгради.
Чл.60.(1) Паленето на открит огън за приготвяне на зимнина /стерилизиране на храни/ да става на места, които са специално пригодени за целта във вид на фурни или на открито, като в този случай да се спазват следните минимални разстояния :
1. От жилищни сгради, летни кухни и навеси към тях - най-малко 5 (пет) метра;
2. От закрити и открити складове за горими материали (сено, слама, зърно, дърва, сух тютюн и др.) - най-малко 10 (десет) метра;
3. От сушилни за сушене на тютюн – най-малко 10 (десет) метра;
4. От оградите на съседите - най-малко 3 (три) метра;
(3)Мястото за палене на огъня да се почисти в радиус на 3 (три) от горими отпадъци, предмети и суха трева.
(4)Да се осигурят минимум 20 л. вода за загасяване на огъня при необходимост.
(5)През цялото време огънят да не се оставя без надзор.
(6)След приключване, огънят да се изгаси, като не се остават тлеещи въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на пожаробезопасно място.
(7)Дървата за горене да се държат на не по‐малко от два метра от огнището в количество необходимо за момента.
(8)Да не се използват горими течности за разпалване на огъня или поддържане на горенето.
(9)Паленето на огън да става само при тихо време (безветрие).
Чл.61.Сушенето на тютюна да се извършва на пожаробсзопасни места, като при необходимост от използване на локални отоплителни уреди да се спазват изискванията на Раздел IV на Глава III.
Чл.62.Съхранението на тютюневата реколта да се извършва в самостоятелни помещения и складове, които да са с изправни и пожарообезопасени електрически инсталации.
Чл.63.Изкупвателните фирми са длъжни да вземат мерки за осигуряване на пожарна безопасност в приемателни пунктове и временни складове за тютюн, като оборудване с противопожарни уреди и съоръжения, изправност на електрически и отоплителни инсталации, осигуряване на условията за евакуация и пожарогасене и др.
ГЛАВА IV
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
Раздел I
През есенно- зимния период
Чл.64.(1) След изпълнение на мероприятията от Раздел ІV на Глава ІІІ, Ръководителите на обекти издават заповед, с която определят вида и начина на отопление и отговорниците на отоплителни и нагревателни уреди. В тях се отразяват:
1. Обекта.
2. Помещение.
3. Вид отоплителен уред.
4. Име, фамилия на отговорника.
5. Подпис на отговорника.
6. Забележка.
(2) На отговорниците на отоплителни уреди се извършва инструктаж.
(3) Копие от документите по ал. 1 и ал. 2 се изпращат до РСПБЗН-Крумовград ежегодно, преди започване на отоплителния сезон.
Раздел IІ
В горите
Чл.65.(1)След обявяване на пожароопасния сезон, кметовете и кметските наместници по населени места в Общината, запознават населението с обявяването и организират създаването на гасачески групи от жителите в съответното населено място, за което изготвят списъци, съдържащи:
1. Имена на участващите и телефони за връзка с тях.
2. Видове пожарогасителни съоръжения и оборудване ползвани от гасаческата група. Местонахождение и отговорник.
3. Превозни средства за транспортиране до местопроизшествието.
4. Начин на оповестяване.
5. Време и място на събиране.
(2)Гасаческата група се събира от кмета, кметския наместник на населеното място или от упълномощено от него лице и транспортира до мястото на пожара.
(3)Проверка за готовността на гасаческата група могат да правят служителите от РС “ПБЗН” и „ДГС”, съвместно с кметовете или кметските наместници на съответното населено място.
(4)Копие на списъците се прилага към оперативния план за опазване на горите от пожари изготвян ежегодно от „ДГС”-Крумовград.
(5)Вместо “гасачески групи” за подпомагане на РС “ПБЗН” могат да се използват “доброволни формирования”, където има създадени.
Чл.66.(1)Кметовете по населените места и кметските наместници изпълняват задълженията си по оперативния план за опазване на горите от пожари на „ДГС”-Крумовград.
(2) „ДГС”-Крумовград определя и обозначава местата за паркиране, лагеруване, почивка и палене на огън в горските територии – места за излет, места за почивка, вело- и пешеходни туристически пътеки и др. На тези места се поставят указателни табели за спазване на пп правила.
(3)Групи от служители и работници на „ДГС”-Крумовград, са длъжни да участват в разузнаване и начална атака на възникнали горски пожари, а също така и да указват помощ при пожарогасенето от РС “ПБЗН”.
Чл.67.Забранява се паленето на огън и извършване на дейности в горите и в близост до тях, когато могат да доведат до запалвания и пожари.
Чл.68.Изпълнението и поддържането на мерки и мероприятия за защита на горските територии от пожари се организира и осъществява от собствениците и ползвателите на гори и земи в горските територии и на обекти в или в близост до тях.
Чл.69.(1)Лицата, извършващи дейности в горските територии или в непосредствена близост до тях, осигуряват изпълнението на мерките за пожарна безопасност и изискванията за защита на горските територии от пожари на:
1. територията на временния обект, където се извършва дейност;
2. използваното технологично оборудване;
3. използваните материали;
4. получените или добити материали и/или продукти.
(2)Председателят на ловната дружина или ръководителят на лова преди всеки излет провежда инструктаж на участниците в лова за мерките за пожарна безопасност и изискванията за защита на горските територии от пожари.
(3)Ръководствата на туристическите дружества и организаторите на туристически прояви в горските територии са длъжни да инструктират участниците в тях за мерките за пожарна безопасност и изискванията за защита на горските територии от пожари.
Чл.70.(1)Паленето на огън и извършването на огневи работи в горските територии се допуска в случаи на:
1.предписани мерки за намаляване на пожарната опасност в горските територии извън пожароопасния сезон;
2.аварийни и неотложни ремонти;
3.почистване на сечища и обекти за залесяване извън пожароопасния сезон;
4.извършване на научни експерименти извън пожароопасния сезон;
5.наличие на обозначени и обезопасени места за палене на огън по чл. 60.
(2)Паленето на огън и извършването на огневи работи по ал. 1, т. 1 и 4 се разрешава след писмено съгласуване с началника на РСПБЗН и директора на съответната РДГ по следния ред:
1. заинтересованото лице подава в двуседмичен срок преди започване на дейностите по ал. 1, т. 1 и 4 писмени заявления до органите на ГДПБЗН и РДГ, които се произнасят с решение в сроковете, определени в Административно-процесуалния кодекс.
2. в заявлението по ал. 2, т. 1 се посочват условията, редът, начините за извършване на дейностите, както и мерките за пожарна безопасност, които ще предприеме заявителят, както и изпълнението на допълнително дадени указания от лицата по ал.2, т.1.
(3). Извършването на дейности по ал. 1, т. 2 и 3 се допуска след предварително уведомяване на съответните РСПБЗН и РДГ при спазване на изискванията за пожарна безопасност.
Чл.71.(1) Преди настъпване на пожароопасния сезон, електроснабдителните и електроразпределителните дружества, извършват санитарни мероприятия по събиране и/или изсичане и изнасяне на сухата и паднала дървесна маса и на другите горими материали в просеките за преминаване на въздушни електропроводни линии през горските масиви.
(2) Горимите материали по ал. 1 се изнасят на разстояние не по-малко от 5 м от краищата на просеките за преминаване на въздушни електропроводни линии през горските масиви.
(3) Не се допуска поставянето и/или складирането на дървени материали в просеките на въздушните електропроводни линии.
Чл.72.(1) Изискванията за пожарна безопасност във временните обекти за дърводобивна и залесителна дейност са следните:
1. преди започване на дейности в тези обекти всички участници се инструктират за мерките за пожарна безопасност в тях и общите мерки и изисквания за опазване на горските територии от пожари;
2. обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно изискванията на Наредба № 8 от 11.05.2012 г.;
3. за работа в обектите се допускат техника и оборудване, комплектувани с изправни противопожарни средства;
4. гориво-смазочните материали се съхраняват в обектите върху минерализовани площадки, в метални стандартни съдове, на разстояние не по-малко от 20 м от открит огън;
5. фургоните и други постройки за подслон на работещите се разполагат върху изчистени от горими материали площадки, оградени с минерализована ивица с широчина не по-малко от 2 м;
6. почистването на сечищата, включително и тези без материален добив, както и на обектите за залесяване се организира така, че дървесните и други растителни остатъци да са на разстояние не по-малко от 20 м от границите им;
7. почистването на сечищата и обектите за залесяване чрез изгаряне на растителните остатъци се допуска извън пожароопасния сезон по реда на чл. 62.
(2) Изискванията за пожарна безопасност във временните обекти се отнасят за срока на извършване на дейности в тях.
Раздел III
В земеделските земи
Чл.73. Кметовете и кметските наместници по населени места организират и провеждат мероприятия за:
1. Навременно разгласяване и разясняване относно спазване на изискванията и противопожарните правила на Наредба № Із-1053 от 19 април 2011 г. сред населението, както и за повишаване на готовността му за предотвратяване и гасене на пожари.
2. Осигуряване на подстъпи за пожарните автомобили до естествените и изкуствени водоизточници.
3. Поставяне на указателни и забранителни табели покрай посевите в периода на восъчната им зрялост и до приключване на жътвата.
Чл. 74. (1). Забранява се на всички физически и юридически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и лица, които преминават и/или осъществяват дейност в близост до тях да:
1. Използват открит огън и да пушат на разстояние по-малко от петдесет метра от земеделски земи и селскостопански обекти от настъпване на восъчна зрялост до окончателно прибиране на сламата;
2. Използване на пиротехнически средства близо до обектите, посочени в т.1;
3. При възникване на аварийни ситуации се разрешава извършването на ремонтни дейности при спазване изискванията на Наредба № Із-1053 от 19 април 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
Чл.75 (1). Забранява се на гражданите, туристите, пастирите, пчеларите, ловците и др., които преминават или извършват определени дейности покрай посевите и фуражните площадки да:
1. Използват открит огън и да пушат на разстояние по-малко от петдесет метра от посеви и складове за фураж от настъпване на восъчна зрялост до окончателно прибиране на сламата.
2. Използване на сигнални ракети и огнестрелно оръжие в района на посеви и фуражни площадки.
(2). Гражданите са длъжни:
1. Да не паркират моторни превозни средства и установяват лагери до посевите след настъпване на восъчна зрялост.
2. Да спазват указанията, предупредителните знаци и табели.
3. Да предприемат незабавни мерки за съобщаване при пожар и запалвания.
4. Да се включат в погасяването на пожара при необходимост и изпълняват стриктно разпорежданията на ръководителя на пожарогасене.
Чл.76. Всички физически и юридически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и лица, които преминават и/или осъществяват дейност в близост до тях да спазват изискванията на Закона за опазване на земеделските земи (Обн. ДВ. бр.35 от 24 Април 1996г.) и Наредба № Із-1053 от 19 април 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
Чл.77. Забранява се паленето и изгарянето на стърнищата, сухи треви, храсти и други растителни остатъци в земеделските земи.
ГЛАВА V
АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.78. Нарушителите на тази наредба носят административно – наказателна отговорност по Закона за местното самоуправление и местната администрация и се наказват с глоба от 20 до 500 лева. При повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.
Чл.79. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен в Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Специфичните наименования и термините съдържащи се в Наредбата, са в съответствие с действащите нормативни актове, уреждащи пожарната безопасност и защита на населението в строително – инвестиционния процес и експлоатация на обектите.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Наредбата се издава на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и влиза в сила 7 дни от приемането й на сесия на Общинския съвет.
§2. Наредбата отменя „Наредба за пожарна и аварийна безопасност” на Община Крумовград, приета с решение № 336 от Протокол № 23 от 25.03.2002 г. на ОбС-Крумовград .
§3. За неуредени по тази Наредба въпроси се прилагат нормите на „Наредба № Із-1053 от 19 април 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи”,„Наредба №Із-1971 от 29 октомври 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”, „Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа”, “Наредба № Із-2377/ 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите” и всички нормативни актове, регламентиращи тази материя.
§4. /1/ Препис от наредбата да се изпрати на всички кметове, кметски наместници и ръководители на обекти в Общината.
/2/ Актуални извадки от наредбата да се поставят на обществени места.
§5. Контрол по тази наредба се възлага на органите осъществяващи Държавен противопожарен контрол в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”-Крумовград, Кмета на община Крумовград, кметовете на населени места и кметските наместници според териториалната им компетентност, както и изрично упълномощени от Кмета на Общината лица .
Наредбата е приета с Решение № 278 от Протокол № 19 от 19.04.2013 г., от проведено заседание на Общински съвет - Крумовград.

  • Посещения: 1442

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map