Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II

Процедура „BG-RRP-4.024 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II, Национален план за възстановяване и устойчивост

ОБЯВЛЕНИЕ
За набиране на Заявления за участие по процедура BG-RRP-4.024 - „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ по Национален план за възстановяване и устойчивост.

УДЪЛЖАВА СЕ КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ВТОРАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ЕНЕРГИЙНОТО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ

До 17:00 часа на 28-ми март 2024 г., се удължава срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Община Крумовград ще приема документи от сдружения на собствениците на сгради по втория етап на програмата за саниране до 21 март 2024 г.

Документите за кандидатстване по процедурата не се изменят, към тях трябва да се приложи допълнително решение на общото събрание на етажната собственост, че съсобствениците са съгласни да осигурят 20% съфинансиране за изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Целта на процедурата, е да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия и клас на енергопотребление „В” на жилищните сгради обект на интервенции. Бюджетът на процедурата е 282 470 400 лв. безвъзмездни средства, които се допълват с над 70 млн. лв. съфинансиране, като общият размер на инвестицията достига 353 млн. лв.

 

Допълнителна информация на интернет адреси:

Заповедта за удължаване на срока за кандидатстване и актуалните Насоки за кандидатстване са публикувани на електронната страница на МРРБ www.mrrb.bg, раздел „Проекти по НПВУ“, секция „Процедури по НПВУ“, подсекция „Процедури, отворени за кандидатстване“, както и на портала на ИСУН 2020:

https://www.mrrb.bg/bg/proekti-po-npvu/proceduri-po-npvu/proceduri-otvoreni-za-kandidatstvane/

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/ Procedure/Info/fbf34c6a-8f67-4d16-9019-3bd43c71b70f

 

Община Крумовград обявява прием на документи за участие по процедура BG-RRP-4.024 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Допустими за финансиране са всички многофамилни жилищни сгради /с най-малко 4 самостоятелни обекта, които принадлежат на повече от един собственик/, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г.

!!! Настоящият втори етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 80% от допустимите разходи. Сдружението на собствениците следва да осигури самоучастието си в настоящата процедура чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта.

Регистрираните по реда на ЗУЕС Сдружения на собствениците /СС/ подават в деловодството на Община Крумовград, пл. България № 16, в срок най-късно до 15.02.2024 г., 17.00 ч. следните документи:

1. Заявление за участие /Приложение 4 към Насоките за кандидатстване/

2. Приложения към Заявление за участие, както следва:

2.1. Справка за ССО /Приложение 5 към Насоките за кандидатстване/;

2.2. Покана за свикване на общо събрание на Сдружението на собствениците и Покана за свикване на общо събрание на етажната собственост - копие, заверено „Вярно с оригинала“ *; /Приложение 6 и Приложение 10 към Насоките за кандидатстване  /;

2.3. Протокол от залепване на поканите по т. 2.2. - копие, заверено „Вярно с оригинала“*; /Приложение 7 и Приложение 11 към Насоките за кандидатстване/;

2.4. Протокол от общото събрание на Сдружението на собствениците и Протокол от общото събрание на етажната собственост, съдържащи решения за участие в настоящата процедура - копие, заверено „Вярно с оригинала“.* /Приложение 8 и Приложение 12 към Насоките за кандидатстване/;

* Ако в сдружението на собствениците членуват всички етажни собственици, то не следва да се провежда общо събрание на цялата етажната собственост и съответно да се прилагат: покана, протокол за поставяне на поканата и протокол от общо събрание на етажната собственост (Приложение № 10, Приложение № 11 и Приложение № 12 от Приложение № 11 към Насоките за кандидатстване). В този случай е достатъчно да бъде свикано и проведено по реда на ЗУЕС общо събрание на сдружението на собствениците, на което да бъде прието решение за кандидатстване по процедурата (Приложение № 6, Приложение № 7 и Приложение № 8 от Приложение № 11 към Насоките за кандидатстване).

3. Обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сградата.** Обследванията трябва да бъдат изготвени по реда на актуалната към момента на кандидатстване наредба по чл. 48 от ЗЕЕ. Същите следва да включват пакет от енергоспестяващи мерки за постигане на най-малко клас на енергопотребление „В“ и постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия. Обследването се представя в 1 бр. на хартия и 1бр. на CD.

** Задължение на СС е изпълнението на чл. 23 от Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. за обследване за енергийна ефективност. Собственикът на сградата предоставя документацията в Агенция за устойчиво енергийно развитие /АУЕР / в срок до 7 дни от подписване на протокола за приемане на резултатите от обследването. Начинът на окомплектоване и изпращане на документите е подробно описан в Наредбата. Собственикът на сградата може да упълномощи консултанта по енергийна ефективност да предостави в АУЕР изискуемите документи.

4. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.*** Техническите обследвания трябва да установяват, че сградата отговаря на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и е получила положителна оценка за сеизмична осигуреност, независимо дали е осигурена или неосигурена на сеизмични въздействия, в съответствие с Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. Обследването се представя в 1 бр. на хартия и 1бр. на CD.

***Техническият паспорт се подава след заверка в Община Крумовград. Задължение на СС е да представи за вписване изготвеният технически паспорт, като подаде Заявление за вписване в регистъра на технически паспорт на строеж. Заявлението се обработва и паспортът се вписва в срок от 7 дни от датата на подаването. Процедурата трябва да бъде извършена преди подаване на Заявление за участие в процедура BG-RRP-4.023 - "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II"

5. Декларация за минимални и държавни помощи /Приложение 3 към Насоките за кандидатстване/, ако е приложимо.****

****Съгласно Насоките за кандидатстване и във връзка със Закона за държавните помощи, декларации, Приложение 3 следва да бъдат подадени от собствениците на самостоятелни обекти в сградата, които ги използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии. Пълни указания за попълването им се съдържат в образеца на декларация – Приложение 3.

След приемане на гореописаните документи по т. 1 – т. 6, служители от Община Крумовград ще се свържат с председателите на УС на СС за подписване на Декларация за съответствие с изискванията по процедурата /Приложение 1/ и Партньорско споразумение /Приложение 2/ от Насоките за кандидатстване.

 

Забележка: Файл „Приложения към насоките“, папка „Приложение 11“ съдържа примерни образци на: протоколи от общи събрания, покани за събрания на СС и др. Същите са предоставени от програмата, с цел улеснение на гражданите при учредяване на сдружение и провеждане на общи събрания във връзка с процедурата и не е необходимо да се попълват всички документи от него, а само тези, които са приложими и необходими на съответната етажна собственост, така че да бъде изпълнен целият набор от документи изискуем при кандидатстване по процедурата.

Документи за регистрация на Сдружение на собствениците

Документи за участие на регистрирани Сдружения по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II"

Нормативни документи

Допълнителна информация на интернет адреси:

Насоките за кандидатстване са публикувани на електронната страница на МРРБ www.mrrb.bg, раздел „Проекти по НПВУ“, секция „Процедури по НПВУ“, подсекция „Процедури, отворени за кандидатстване“, Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“, както и на портала на ИСУН 2020:

  • Публикувана на 01 Февруари 2024
  • Посещения: 755

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map