Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обява за насрочен търг - имоти общинска собственост

На  основаниe чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОС и  чл.20, ал. 2  във връзка с чл.94 от  НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград

О Б Я В Я В А

                                           

І.Откривамна основание чл.94, ал.1 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград, процедура.

1.Вид на процедурата - публичен търг с явно наддаване.

2.Предмет на търга:  „ Отдаване под наем на част от недвижими  имоти – частна общинска собственост, представляващи:

  • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор  39970.501.917.1.55 по КК и КР на

гр.Крумовград, представляващ : Помещение, ползващо се за гараж, с  площ от 19.25 кв.м., актувано с АЧОС № 10725 от 01.11.2016 год. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с  идентификатор  39970.501.917 по КК и КР на  гр.Крумовград,  с адрес: гр.Крумовград, жилищен блок  № 7, кв.”Запад”,  

за срок от 10 години, с първоначална тръжна  месечна наемна цена в размер на 70.00 лв. /седемдесет лева/ без ДДС.

  • Самостоятелно обособена част с площ от 38.60 кв.м. от сграда /битов павилион/ със

застроена  площ от 144 кв.м.,  изграден в УПИ  V-ти, целият с площ от 1920 кв.м., кв.5 по ПУП на с. Голяма Чинка, общ. Крумовград, АОС № 11394 от 29.05.2017 год., за търговска дейност, за срок от 10 години с първоначална тръжна месечна наемна цена в размер на 36.00 лв. /тридесет и шест лева / без ДДС.

  • Самостоятелно обособена част с площ от 47.00 кв.м., от павилион – тип „Метална

конструкция”, изграден в УПИ  ІІІ-ти, целият с площ от 831 кв.м. в кв.76 по ПУП на с.Поточница, общ.Крумовград, АОС № 2730 от 28.02.2007 год.,  за търговска дейност, за срок от 10 години  с първоначална тръжна  месечна наемна  цена в размер на 44.00 лв. /четиридесет и  четири лева/ без ДДС.

  1.  Определямдепозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната  тръжна наемна цена, за всеки имот по отделно, който се внася в касата на общината – стая 10,  ет. 3 на Общинска администрация гр. Крумовград,  пл. “България” № 5  в  срок до 16.00 ч.  на 19.06. 2017 г. , както следва:

   -  за   Самостоятелен обект в сграда с идентификатор  39970.501.917.1.55 по КК и КР на гр.Крумовград, представляващ : Помещение, ползващо се за гараж, с  площ от 19.25 кв.м., актувано с АЧОС № 10725 от 01.11.2016 год. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с  идентификатор  39970.501.917 по КК и КР на  гр.Крумовград,  с адрес : гр.Крумовград, жилищен блок  № 7, кв.”Запад”, в размер на 7.00 лв. /седем лева /

   - за  Самостоятелно обособена част с площ от 38.60 кв.м. от сграда /битов павилион/ със застроена  площ от 144 кв.м.,  изграден в УПИ  V-ти, целият с площ от 1920 кв.м., кв.5 по ПУП на с. Голяма Чинка, общ. Крумовград  в размер на 3.60 лв. /три лева и шестдесет ст./

  - за  Самостоятелно обособена част с площ от 47.00 кв.м., от павилион – тип „Метална конструкция”, изграден в УПИ  ІІІ-ти, целият с площ от 831 кв.м. в кв.76 по ПУП на с.Поточница, общ.Крумовград в размер на  4.40 лв. /четири лева и четиридесет ст./

  1. Търгът ще  се проведе на 20.06. 2017 год. от 10.00 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.   
  2. При неявяване на кандидати повторен търг  ще  се проведе на 27.06.2017 год. от 10.00 часа в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при  същите  условия.
  3. Тръжната документация за повторния търг се заплаща в касата на ОбА и се получава  в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5,ет.2 на ОбА гр. Крумовград, пл. “България” № 16 и се подава до 17.00 часа на  26.06.2017 год.
  4. Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) ет.1,пл.”България” № 16 до 17.00 ч. на 19.06. 2017 г.   за търга насрочен за 20.06. 2017  год.и   за повторния търг  до 17.00 ч. на 26.06. 2017 год.
  5. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 26.06.2017 г. след закупуване на тръжната документация.

           ІІ.  Утвърждавам  тръжната документацияза участие в търга на основание чл.94, ал.2 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград

          ІІІ. Определям такса за закупуване на тръжна документация в размер на 40.00 лв. (определена в  т.76 от Приложение № 1 към чл.54 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Крумовград).

          Тръжната документация в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) за всеки имот по отделно, се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл. “България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в дирекция „Местни приходи и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка  IBAN: BG79STSA93003303687912 , BIC:STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

ІV.  Утвърждавам обявата за търга на основание чл.95, ал.2 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград.

  1.    Възлагамна Дирекция „Общинска собственост” да публикува обявата в интернет страницата на община Крумовград, в един регионален ежедневник, както и на видно място в сградата на Общинска администрация гр.Крумовград.

      Участниците да носят документ за самоличност.                                            

      Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5, ет.2 на ОбА,  или на тел. 71-13, 75-22,  вътрешен – 119 и/или 159.

                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД :…..……………….

                                                                                                                       / СЕБИХАН МЕХМЕД/

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл. 33, т.1, чл.90, ал.1 т.3 и чл.94, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград и Решениe № 233

от 30.09.2016год. и Решениe № 251от Протокол № 138/13.10.2016 год. на ОбС Крумовград.

О Б Я В Я В А

 

І.Откривамна основание чл.94 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград, процедура.

1.Вид на процедурата - публичен търг с явно наддаване.

2.Предмет на търга: „Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

ПИ с идентификатор 39970.505.1419 по КККР, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. На Изпълнителен директор на АГКК, Площ: 27023 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, ведно с разположените в него 5 (пет) бр. едноетажни сгради:

1. Сграда с идентификатор: 39970.505.1419.1: застроена площ от 1325кв. м., брой етажи:1, предназначение: Хангар, депо.;

2. Сграда с идентификатор: 39970.505.1419.2: застроена площ от 1590 кв. м., брой етажи:1, предназначение: Хангар, депо.;

3. Сграда с идентификатор: 39970.505.1419.3 : застроена площ от 1619 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Хангар, депо.;

4. Сграда с идентификатор: 39970.505.1419.4: застроена площ от 1601 кв. м., брой

етажи: 1, предназначение: Хангар, депо.;

5. Сграда с идентификатор: 39970.505.1419.5: застроена площ от 1734 кв. м., брой етажи:1, предназначение: Хангар, депо,

3. Определям първоначална тръжна цена 298 245.00 (двеста деветдесет и осем хиляди и двеста четиридесет и пет) лв. без ДДС.

4. Определямдепозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната цена -29 824.50 лв. (двадест и девет хиляди осемстотин двадесет и четири лв. и 50 ст. )

Депозита се внася в касата на общината – стая 10, ет. 3 на Общинска администрация гр. Крумовград, пл. “България” № 5 в срок до 16.00 ч. на 10.11.2016 г.

5. Търгът ще се проведе на 11.11.2016 год. от 10.00 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.

6.Тръжната документация е в размер на 60.00 лв. (невъзстановими) и след нейното заплащане в касата на ОбА се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая № 5, ет.2 наОбА, гр. Крумовград, пл. “България” № 16.

7. Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 10.11.2016 г.

8. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 18.11.2016 год.от 10.00 часа в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при същите условия.

9.Тръжната документация за повторния търг се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая № 5, ет.2 на ОбА гр. Крумовград, пл. “България” № 16 .

10.Документите за участие в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 17.11.2016 г.

11.Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 17.11.2016 г. след закупуване на тръжната документация.

ІІ. Утвърждавам тръжната документацияза участие в търга на основание чл.94, ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград

ІІІ. Определям таксаза закупуване на тръжна документация в размер на 60.00 лв. (определена в т.76 от Приложение № 1 към чл.54 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Крумовград)

ІV.Утвърждавам обявата за търга на основание чл.95, ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград.

V.Възлагамна Дирекция „Общинска собственост” да публикува обявата в интернет страницата на община Крумовград, в един регионален ежедневник, както и на видно място в сградата на общинска администрация гр.Крумовград.

Участниците да носят документ за самоличност.

 

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая № 5, ет.2 на ОбА или на тел. 71-13, 75-22, вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…..……………….

 

/ СЕБИХАН МЕХМЕД/

Публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж, съгласно предвижданията на ПУП, върху следните недвижими имоти- частна общинска собственост, представляващи:

 

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.32, ,ал.1, т.3, чл.90, ал.1 т.4 и чл.94, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград, Решениe № 70 от Протокол № 4/29.01.2016год. и Решениe № 209 от Протокол № 11 /02.08.2016 год. на Общински съвет Крумовград

О Б Я В Я В А

І. Откривамна основание чл.94 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград, процедура.

1.Вид на процедурата - публичен търг с явно наддаване.

2.Предмет на търга:учредяване възмездно право на строеж, съгласно предвижданията на ПУП, върху следните недвижими имоти- частна общинска собственост, представляващи:

· ПИ идентификатор 39970.501.3055 с площ от 391 кв.м. по кадастралната карта на гр.Крумовград. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), кв.”Запад” (УПИ V, кв.109 по ПУП), актуван с АОС № 4471/08.02.2011 год. с първоначална тръжна цена в размер на 13 400 лв.( тринадесет хиляди и четиристотин лв.)

· ПИ идентификатор 39970.501.3056 с площ от 391 кв.м. по кадастралната карта на

гр.Крумовград. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), кв.”Запад” (УПИ VІ, кв.109 по ПУП), актуван с АОС № 4472/08.02.2011 год. с първоначална тръжна цена в размер на 13 400 лв.( тринадесет хиляди и четиристотин лв.)

· УПИ ІХ в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 499 кв.м., актуван с АЧОС № 4745

от 19.12.2011 г. с първоначална тръжна цена в размер на 2 900 лв.( две хиляди и деветстотин лв.)

· УПИ Х в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 496 кв.м., актуван с АЧОС № 4746

от 19.12.2011 г. с първоначална тръжна цена в размер на 2 800 лв.( две хиляди и осемстотин лв.)

· УПИ ХІ в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 497 кв.м., актуван с АЧОС № 4747

от 19.12.2011 г. с първоначална тръжна цена в размер на 2800 лв.( две хиляди и осемстотин лв.)

3.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната тръжна цена, както следва:

-За поземлен имот с идентификатор 39970.501.3055 с площ от 391 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Крумовград в размер на 134.00 лв.

-За поземлен имот с идентификатор 39970.501.3056 с площ от 391 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Крумовград в размер на 134.00 лв.

-За УПИ ІХ в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 499 кв.м в размер на 290.00 лв.

- За УПИ Х в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 496 кв.м. в размер на 280.00 лв.

- За УПИ ХІ в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 497 кв.м. в размер на 280.00 лв.

4.Търгът ще се проведе на08.11.2016 год. от 10.00 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.

5.Тръжната документация за всеки имот поотделно е в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) и се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

6.Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 07.11.2016 г.

7. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 15.11.2016 год.от 10.00 часа в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при същите условия.

8.Тръжната документация за повторния търг се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая № 5,ет.2 на ОбА гр. Крумовград, пл. “България” № 16.

9.Документите за участие в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 14.11.2016 г.

10.Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 13.11.2016 г. след закупуване на тръжната документация.

11. Участниците да носят документ за самоличност.

ІІ.Утвърждавам тръжната документацияза участие в търга на основание чл.94, ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград

ІІІ. Определям таксаза закупуване на тръжна документация в размер на 60.00 лв. (определена в т.76 от Приложение № 1 към чл.54 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Крумовград)

ІV.Утвърждавам обявата за търга на основание чл.95,ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград.

V.Възлагам на Дирекция „Общинска собственост” да публикува обявата в интернет страницата на община Крумовград, в един регионален ежедневник, както и на видно място в сградата на общинска администрация гр.Крумовград.

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая № 5,ет.2 на ОбА или на тел. 71-13, 75-22, вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…../ П/……………….

/СЕБИХАН МЕХМЕД/

ТЪРГ с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж, съгласно предвижданията на ПУП

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.32, ,ал.1, т.3, чл.90, ал.1 т.4 и чл.94, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград,Решение № 693 от протокол № 46/28.08.2015 г.; Решение № 707 от протокол 47/22.09.2015 г.; Решение № 70 от Протокол № 4/

20.01.2016 г. и Решениe № 127от Протокол № 6/06.04.2016 год.на Общински съвет Крумовград

О Б Я В Я В А

ТЪРГ с явно наддаванеза учредяване възмездно право на строеж, съгласно предвижданията на ПУП, върху следните недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:

1. УПИ II в кв.3 площ от 600кв.м. по ЧПУП на с.Голямо Каменяне, мах „ Капина“, общ.

Крумовград за жилищно строителство, актуван с АЧОС № 324/27.10.2003 г. при начална тръжна цена в размер на 3 200 лв./три хиляди и двеста/.

2. ПИ с идентификатор 39970.501.3034 по КК и КР на Крумовград /УПИ IІ в кв.107 по ПУП на Крумовград/с площ от 360 кв.м. за жилищно строителство, актуван с АЧОС № 4457/08.02.2011 г. при начална тръжна цена в размер на 6 500 лв./шест хиляди и петстотин/.

3.ПИ с идентификатор 39970.501.3035 по КК и КР на Крумовград /УПИ IІI в кв.107 по ПУП на Крумовград/ с площ от 359 кв.м. за жилищно строителство, актуван с АЧОС № 4458/08.02.2011 г. при начална тръжна цена в размер на 6 500 лв./шест хиляди и петстотин/ .

4. ПИ с идентификатор 39970.505.248 по КК и КР на Крумовград /УПИ I-98 в кв.25 по ПУП на Крумовград, кв.,,Изгрев‘‘/с площ от 653 кв.м. за жилищно строителство, актуван с АЧОС № 9416/04.02.2016 г. при начална тръжна цена в размер на 4 900 лв. /четири хиляди и деветстотин/.

5. ПИ с идентификатор 39970.505.249 по КК и КР на Крумовград /УПИ II -98 в кв.25 по ПУП на Крумовград, кв.,,Изгрев‘‘/с площ от 558 кв.м. за жилищно строителство, актуван с АЧОС № 9417/04.02.2016 г. при начална тръжна цена в размер на 4 200 лв. /четири хиляди и двеста/.

6. ПИ с идентификатор 39970.505.252 по КК и КР на Крумовград /УПИ III -98 в кв.25 по ПУП на Крумовград, кв.,,Изгрев‘‘/с площ от 592 кв.м. за жилищно строителство, актуван с АЧОС № 9415/04.02.2016 г. при начална тръжна цена в размер на 4 500 лв. /четири хиляди и петстотин/.

7. ПИ с идентификатор 39970.505.250 по КК и КР на Крумовград /УПИ VIII -98 в кв.25 по ПУП на Крумовград, кв.,,Изгрев‘‘/с площ от 520 кв.м. за жилищно строителство, актуван с АЧОС № 9418/04.02.2016 г. при начална тръжна цена в размер на 4 100 лв. /четири хиляди и сто/.

 

Необходими документи и условия за участие в търга:

1.Заявление за участие, подадено лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, за всеки имот по отделно, когато се участва за повече от един имот.

2.Документ за внесен депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена за всеки имот по отделно, когато се участва за повече от един имот, който депозит се внася до 16.00часа на18.05.2016год. в касата на общината – стая 10, ет. 3 на Общинска администрация гр.Крумовград, пл. “България” № 5.

3. При участие на юридически лица, управителите или упълномощените от тях лица е необходимо да представят и удостоверение за ЕИК.

4. Удостоверение за липса на задължения към общината.

5. Тръжната документация,за всеки имот по отделно, когато се участва за повече от един имот, в размер на 60.00 лв. (невъзстановими) се заплаща в касата на ОбА и се получава вДирекция “Общинска собственост”,находяща се в стая № 5,ет.2 на ОбА,пл. “България” № 16, гр. Крумовград.

6. Оглед на имотите може да бъде извършен след закупена тръжна документация, всеки работен ден от 14.00-16.00 часа до18.05.2016 год.

7. Документите за участие се приемат в “Деловодство”,ет.1, пл. “България” №16, гр. Крумовград, до 16.00 часа на 18.05. 2016 год.

8. Търгът ще се проведе на 19.05.2016 год. от 10.00 часа в залата на ОбА,находяща се в гр. Крумовград, пл. „България” № 5,І-ви етаж.

9. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 26.05.2016год. от 10.00 часа в залата на ОбА, находяща се в гр. Крумовград, пл. „България” № 5, І-ви етаж при същите условия.

10. Тръжната документация за повторния търг се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая № 5,ет.2 на ОбАгр. Крумовград, пл. “България” № 16 и се подава до 16.00 часа на 25.05.2016 год.

11. Участниците да носят документ за самоличност.

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая №5,ет.2 на ОбА или на тел. 71-13, 75-22, вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА: ……..................………

/СЕБИХАН МЕХМЕД/

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map