Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

П О К А Н А за участие в процедура за избор на членове на Съвета на децата

Предстои провеждане на процедура за избор на членове на Съвета на децата къмпредседателя на Държавната агенция за закрила на детето. Съветът на децата е консултативен орган и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за деца и вземане на решения. Съветът на децата включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Председателят на Държавна агенция за закрила на детето е утвърдил Процедура за избор на членове на Съвета на децата. Съгласно процедурата, кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на Областния управител. От своя страна Областният управител извършва подбор на кандидатурите, подадени от всички общини и представя трите номинирани за областта кандидатури във всяко направление, съществуващо на територията на областта до Председателя на ДАЗД.

Комисията, определена от Председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите съгласно критериите, описани в чл. 5 в процедурата. Първият класиран е титуляр за съответната област, а вторият класиран е заместник на титуляр в Съвета. Заместниците участват в заседанията на Съвета, когато титулярът е възпрепятстван и подпомагат дейността му на местно ниво.

Община Крумовград стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата. Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години.

Община Крумовград отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата.

Кандидатите за членове на Съвета трябва да отговарят на критериите по чл. 5 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, а именно:

 • активност;
 • креативност;
 • толерантност;
 • ангажираност към обща кауза;
 • умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
 • ориентираност към резултати;
 • организаторски умения;
 • доказани умения да работи, мотивира и обединява децата на областта;
 • умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
 • възможност за пътуване без придружител.

Ролята на детето е представителна. Всяко дете кандидатства по местоживеене и посочва настоящ адрес на територията на община Крумовград.

Съгласно процедурата всяко дете може да кандидатства само в едно от следните направления:

A. членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

Б. представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

B. представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/ доброволци в социални услуги за деца;

като представи и решение на организацията (протокол или друг официален документ), от което е видно, че детето е официално номинирано.

Документите на кандидатите – формуляр и мотивационно писмо по образец, се подават в Община Крумовград до 24 май 2017 г., всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа, в сградата на Общинска администрация - Крумовград, пл. „България” № 5,или на официалната електронна поща на Община Крумовград minkrum@abv.bg

Цялата информация за кандидатстване по утвърдената Процедура, както и формулярите за кандидатстване за избор на членове на Съвета на децата са публикувани на официална интернет-страница на Община Крумовград http://www. krumovgrad.bg

За контакти:
Мелиха Байрам – Гл. експерт „Социални дейности“  тел.: 0886987245

Документи за сваляне:

docПроцедура

 Формуляр за кандидатстване

 


[1] Моля, подчертайте за кое направление кандидатствате. Може да кандидатствате само по едно от посочените по-долу направления

Покана за XII-то заседание на ОС Крумовград на 29.08.2006г.

П О К А Н А

            На основание чл.23, ал4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет Крумовград  на ХІІ-то заседание  на 29.08.2016 година (понеделник) от 10.00 часа в залата на Общински съвет Крумовград  при следния проекто

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Съгласуване на позицията на община Крумовград по въпросите, включени в дневния ред на предстоящото на 29.08.2016г заседание на „Асоциация по ВиК – Кърджали”                                                            

                                                            Докл. Себихан Мехмед –

                                                            Кмет на община Крумовград

 1. Утвърждаване на училищна мрежа от училища, детски градини и обслужващи звена за учебната 2016/ 2017 година в община Крумовград                                                                           Докл. Себихан Мехмед –                                                                                                   Кмет на община Крумовград
 2. Отчет заизпълнение на решенията на Общински съвет за периода от месец януари 2016 година  – до края на месец юни 2016 година.                       Докл. Себихан Мехмед –

                                                Кмет на община Крумовград                  

4. Отчет за дейността на Общински съвет Крумовград  и на неговите комисии за периода от месец  януари 2016 г. до края на месец юни 2016 г.

                                                Докл. Метин Байрамали –

                                     Председател на ОбС

    5.Определяне  на представители от ОбС-Крумовград в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия и в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия при община Крумовград

                                                                                 Докл. Метин Байрамали –                                                                          Председател на ОбС

 1. Предварително съгласие на Общински съвет Крумовград за промяна предназначението на ПИ с кад.№000055 в  землището на  с. Скалак за  изграждане на площадка за    временно съхранение на строителни отпадъци и земни маси

                                                                                    Докл. Себихан Мехмед –

                                                                                    Кмет на община Крумовград

      7. Издаване на запис на заповед от община Крумовград в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Координиращ орган на фонд „Солидарност“ – Главна дирекция „Градско и регионално развитие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № 2015BG16SPO001-011 от 21.01.2016 г. за проект „Аварийно възстановяване на водосток на път за село Дъждовник, общ. Крумовград, обл. Кърджали”

                                                                                    Докл. Себихан Мехмед –

                                                                                    Кмет на община Крумовград

8. Издаване на запис на заповед от община Крумовград в полза на Министерство на образованието и науката – Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05M2OP001-3.001-0089 за проект „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград”

                                                            Докл. Себихан Мехмед –

                                                            Кмет на община Крумовград

            9. Издаване на запис на заповед от община Крумовград в полза на Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05M90OP001-2.004-0053за проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград

                                                                                    Докл. Себихан Мехмед –

                                                                                    Кмет на община Крумовград

      10. Актуализация на бюджета на община Крумовград за 2016 година

                                                                                    Докл. Себихан Мехмед 

                                                                                    Кмет на община Крумовград

11. Кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на община Крумовград”.

                                                                        Докл. Себихан Мехмед –

                                                                        Кмет на община Крумовград

12. Кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на община Крумовград”.

                                                                       Докл. Себихан Мехмед –

                                                                        Кмет на община Крумовград

13. Кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. с проектно предложение „Оборудване и обзавеждане на детска градина „Митко Палаузов” гр. Крумовград”.

                                                                        Докл. Себихан Мехмед

                                                                        Кмет на община Крумовград

            14. Допълнение наРешение № 606 от Протокол № 32/28.06.2007  година на Общински   съвет – Крумовград   за   определяне   на таксиметрови местостоянки  на територията на община   Крумовград.

                                                                        Докл. Себихан Мехмед –

                                                                        Кмет на община Крумовград

                                                                                   

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                       НА ОБС КРУМОВГРАД

 

 

 

 

 

 

 

 

Покана за Общински съвет Крумовград на VII-то заседание на 18.04.2016 година

На основание чл.23, (4), т.1 oт ЗМСМА свиквам Общински съвет Крумовград на VII-то заседание на 18.04.2016 година (понеделник) от 10.00 часа в залата на Общински съвет Крумовград при следния проекто

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на МБАЛ „Живот+“ ЕООД гр.Крумовград за 2015 година, сравнен с отчета за дейността за 2014 година.

докладва: д-р Мария Иванова - управител

2. Отчет за осъществяване читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищата от община Крумовград през 2015 година.

докладва: г-жа Себнхан Мехмед - кмет на общината

3. Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд на Общинската служба по „Земеделие“ гр.Крумовград за възстановяване правото на собственост по § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

докладва: г-жа Себнхан Мехмед - кмет на общината

4. Информация за актуализирано разпределение на промените по бюджета на община Крумовград за първото тримесечие на 2016 година.

докладва: г-жа Себнхан Мехмед - кмет на общината

5. Предоставяне на парично дарение от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД.

докладва: г-жа Себнхан Мехмед - кмет на общината

6. Актуализация на бюджета и разчета на капиталовите разходи за 2016 година.

докладва: г-жа Себнхан Мехмед - кмет на общината

7. Даване на съгласие за участие на Община Крумовград като партньор в проектно предложение „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”, акроним „Здрава община” по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.

докладва: г-жа Себнхан Мехмед - кмет на общината

8. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Крумовград с проектно предложение „Integrated approach for social inclusion in BG - GR region by supporting employability and by developing social entrepreneurship” (в превод „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социалното предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL” по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г.

докладва: г-жа Себнхан Мехмед - кмет на общината

9. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Крумовград с проектно предложение „Environmental cross border collaboration, as a means for offering effective public services” (в превод „Трансгранично сътрудничество в областта на околната среда, като средство за предлагане на ефективни публични услуги“, с акроним „Borderless Environment” по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г.

докладва: г-жа Себихан Мехмед - кмет на общината

10. Даване на съгласие за кандидатстване на Общинско предприятие „Зелен център с. Аврен” с проектно предложение по Програма за транснационално сътрудничесто Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.

докладва: г-жа Себихан Мехмед - кмет на общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/МЕТИН БАЙРАМАЛИ/

Покана за Общински съвет Крумовград на VІІІ-то заседание на 09.05.2016 година (понеделник) от 10.00 часа

П  О  К  А  Н  А

          На основание чл.23, (4), т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет Крумовград на VІІІ-то заседание на 09.05.2016 година (понеделник) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния проекто

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д:

1. Върнати за ново обсъждане от Областен управител на област Кърджали Решение № 132 и Решение № 133 от Протокол № 6/06.04.2016 година на Общински съвет – Крумовград.

         докладва: г-н Метин Байрамали – Председател на ОбС

2. Приемане на отчет за изпълнение на плана за развитие на социалните услуги в община Крумовград за 2015 година и приемане на годишен план за развитие на социалните услуги за 2017 година.

          докладва: г-жа Себихан Мехмед –кмет на общината

3. Приемане Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на община Крумовград 2016-2020 година.

          докладва: г-жа Себихан Мехмед –кмет на общината

4. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Крумовград през 2016 година.

          докладва: г-жа Себихан Мехмед –кмет на общината

5. Продажба на недвижими имоти – ЧОС.

          докладва: г-жа Себихан Мехмед –кмет на общината

6. Предоставяне на средства за финансиране на материални щети нанесени на молитвен дом /месчит/ на Джамийско настоятелство с. Златолист вследствие на възникнал пожар.

          докладва: г-жа Себихан Мехмед –кмет на общината

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………………… 

                          /МЕТИН БАЙРАМАЛИ/                                                                                   

Покана за свикване на Общински съвет Крумовград

  ПОКАНА

   
На основание чл.23, (4), т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет Крумовград на Vl-то заседание на 06.04.2016 година (сряда) от 10.00 часа в залата на Общински съвет Крумовград при следния проекто
ДНЕВЕН РЕД:

 1. Полагане на клетва.
 2. Отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средствата от Европейския съюз на община Крумовград за 2015 година.
  докладва: г-жа Себихан Мехмед - кмет на общината
 3. Приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2015 година и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 година.
  докладва: г-жа Себихан Мехмед- кмет на общината
 4. Приемане на Анализа на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Крумовград за (2016-2020).
  докладва: г-жа Себихан Мехмед - кмет на общината
 5. Приемане на План за противодействие на тероризма в община Крумовград.
  докладва: г-жа Себнхан Мехмед - кмет на общината
 6. Публикуване на информация в Официален вестник на Европейския съюз, относно предстояща процедура за възлагане на превози на пътници по автобусни линии и курсове от общинската транспортна схема.
  докладва: г-жа Себихан Мехмед - кмет на общината
 7. Даване на предварително съгласие на “ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТЪЛС КРУМОВГРАД“ -ЕАД, за определяне на площадки за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми.
  докладва: г-жа Себнхан Мехмед - кмет на общината
 8. Одобряване на изготвена пазарна оценка и продажба на общинско жилище на наемател отговарящ на условията на чл.27, ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища.
  докладва: г-жа Себнхан Мехмед - кмет на общината
 9. Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.
  докладва: г-жа Себнхан Мехмед - кмет на общината
 10. Продажба на недвижим имот - ЧОС.
  докладва: г-жа Себнхан Мехмед - кмет на общината
 11. Одобряване на изготвени пазарни оценки за учредяване право на строеж в имоти - частна общинска собственост и определянето им за начални цени при провеждането на публични търгове.
  докладва: г-жа Себнхан Мехмед - кмет на общината
 12. Изменение на Решение № 96 от Протокол № 5/26.02.2016 г. на Общински съвет - Крумовград.
 13. Допълване на Решение № 76/29.01.2016 г.одина от Протокол № 4 на Общински съвет - Крумовград в Приложение № 5 към решението.
  докладва: г-жа Себихан Мехмед- кмет на общината
 14. Определяне на представители на община Крумовград в общото събрание на Асоциация „Толерантност“.
  докладва: г-жа Себихан Мехмед - кмет на общината
 15. Избиране на Временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Токачка.
  докладва: г-н Метин Байрамали - Председател на ОбС
 16. Изменение в Правилника за дейността на Общински съвет - Крумовград.
  докладва: група общински съветници
 17. Даване на съгласие за участие на община Крумовград, като партньор в проектно предложение „Врати към света“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
  докладва: г-жа Себихан Мехмед-кмет на общината

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: