Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Рехабилитация на общински път KRZ 3249 /ІІ-59, Крумовград – Пелин/ - мах. Лесичарка, с. Каменка

Наоснование чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Общинска администрация Крумовград

ОБЯВЯВА

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

„Рехабилитация на общински път KRZ 3249 /ІІ-59, Крумовград – Пелин/ - мах. Лесичарка, с. Каменка”.

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – Хасково, ул.Добруджа №14

Община Крумовград,  пл.България №5.

                   От общинска администрация Крумовград

Oбявление за наложено административно наказание

         Oбявление за наложено административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетно лице

            На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния ШУКРИ БИРОЛ АЛИМОЛЛА от с. Вранско, мах. „Папур“ №28, общ. Крумовград за нарушение по чл.20, ал.1, ал.2 от Закона за движение по пътищата и чл.638, ал.3 от Кодекс за застраховането, съгласно Наказателно постановление №16-0289-000329/14.10.2016 г. и Наказателно постановление №16-0289-000330/14.10.2016 г., издадени от Началника на РУП към ОД на МВР гр. Кърджали, Районно управление – гр. Крумовград,

            за това, че: На 14.09.2016г. около 20:10 часа на второкласен път №59 по посока движение от Момчилград за Крумовград водача Шукри Алимолла управлява мотоциклет Ширенай Хи 150-10Б с Рег. № К 0127, собственост на Неджибе Алимолла от с. Вранско, като на прав участък от пътя се движи с незъобразена скорост, губи контрол над превозното средство, с което се блъска с животно пресичащо пътя и допуска пътно транспортно произшествие. Същият управлява ППС без действащ договор за задължетлна застраховка„Гражданска отговорност“ на автомобилистите, с което виновно е нарушил чл.638, ал.3 от Кодекс за застраховането.

Oбявление за наложено административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетно лице

На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания и  във връзка с писмо с Рег. №289000-1318/01.04.2016 г. на Районно управление - гр. Крумовград до МКБППМН - община Крумовград се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния ЙИИТДЖАН АДЕМ от с. Рибино, мах. „Любовка“ №8, общ. Крумовград за нарушение по чл.137Е  от Закона за движение по пътищата / на 19.11.2015 год. в гр. Крумовград  на ул. „Княз БорисIдо общинска автогара, като пътник на мотоциклет с рег. № КО0128В собственост на Ерсин  Молла, не ползва задължителна защитна каска/,съгласно Наказателно постановление №15-0289-000356/08.12.2015г., издадено от Началника на Районно управление – гр. Крумовград.

Oбявление за наложено административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетно лице

На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания и  във връзка с писмо с Рег. №289000-3190/29.07.2016 г. на Районно управление - гр. Крумовград до МКБППМН - община Крумовград се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния СЕВГИН ФИКРЕТ ОСМАН от  гр. Крумовград, ул. „Синчец“ №13, общ. Крумовград за нарушение по чл.137Е  от Закона за движение по пътищата /на  08.06.2016 г.  около 14:30 ч. в гр. Крумовград на ул. Христо Ботев  до разклона за с. Луличка непълнолетният не използва защитна каска като се вози като пътник на мотоциклет „Амаха“ ДТ  125Р Рег. №К0118В управляван от Мариан Кючуков . Мотоциклетът е собдтменост на Алекси Кючуков/,съгласно Наказателно постановление №16-0289-000148/23.06.2016 г., издадено от Началника на Районно управление – гр. Крумовград.

На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания и  във връзка с писмо с Рег. №289000-1388/29.07.2016 г. на Районно управление - гр. Крумовград до МКБППМН - община Крумовград се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния СЕРДАР НЕЖДЕТ МЕХМЕД от  с. Звънарка, мах. „Козино“ № 74, общ. Крумовград за нарушение по  чл.100, ал.4, т.1 от Закона за движение по пътищата /на 17.06.2016 г. около 13700 ч. на ул. „Княз Борис I“ до кръстовището с ул. 4Кирил и Методий“, водачът  управлява мотоциклет Ямаха Т3Р 125 рег. №К5596А, собственост на Мустафа Реджеб от с. Странджево, като мотоциклета е със зъкрита регистрационна табела/,съгласно Наказателно постановление №16-0289-000181/08.07.2016 г., издадено от Началника на Районно управление – гр. Крумовград.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройството на територията дирекция „Териториално развитие и благоустройство” при общинска администрация гр.Крумовград

С Ъ О Б Щ А В А

на заинтересованите лица, че с решение № 271 от протокол № 14 от 22.11.2016 год. на Общински съвет Крумовград се дава разрешение на „Дънди Прешъс Металс Крумовград „ ЕАД за изработване по негово искане на проекти за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот № 40823.001117/образуван от имот № 40823.001002/ по КВС на с.Къклица, общ.Крумовград; поземлен имот № 66716.000587 /образуван от имот № 66716.000234/ и поземлен имот № 66716.000588 / образуван от имот № 66716.000234/ по КВС на с.Скалак, общ.Крумовград за изграждане на сондажни площадки във връзка с извършване на допроучване в границите на концесионната площ на находище „Хан Крум“.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите, с които се разрешава изработването на проект за ПУП не полежат на оспорване.

КМЕТ:

/Себихан Мехмед/

30.11.2016 г.

Обява за Рехабилитация на общински път KRZ 2231 /ІІ-59, Крумовград – Пелин/ - Рогач - /ІІІ-5904 Крумовград – Голямо Каменяне/

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
 
 
Общинска администрация Крумовград
 
ОБЯВЯВА
 
На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:
 
„Рехабилитация на общински път KRZ 2231 /ІІ-59, Крумовград – Пелин/ - Рогач - /ІІІ-5904 Крумовград – Голямо Каменяне/”. 
 
Писмени становища и мнения се приемат в:
РИОСВ – Хасково, ул. „Добруджа” №14
Община Крумовград,  пл. „България” №5.
 
 
 
   От общинска администрация Крумовград
 

Обявление по реда на чл.26, ал.2 от закона на нормативните актове

ПРОЕКТ

НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД

МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД

1. Причини, които налагат приемането: В бр. 79 от 13.10.2015 г. на ДВ е публикуван Закон за предучилищното и училищното образование, който влиза в сила от 01.08.2016 г. Съгласно радпоредбите на чл.59, ал.1 от Закона, условията и редът за записване, отписване и преместване в общинските детски градини се определят с наредба на общинския съвет. В тази връзка е необходимо приемането на подзаконов нормативен акт, уреждащ тази материя.

2. Целите, които се поставят:

• Възпитание, социализация и обучение на децата в общинските детски градини в община Крумовград;

• Приемане и прилагане на регламент относно записването, приема, отписването и преместването на деца в общинските детски градини.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането: Очакваните резултати след приемането на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Крумовград са:

• въвеждане на процедури и практики по записването, отписването и преместването на деца в общинските детски градини на територията на община Крумовград;

• синхронизиране на образователните политики на общинско ниво с действащото законодателство на Република България в областта на образованието.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейският съюз:

Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство

 

 

 

 

 

 

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. КРУМОВГРАД

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

 

 

от Себихан Керим Мехмед – Кмет на община Крумовград

Относно: Приемане на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Крумовград.

Дами и господа общински съветници,

 

Съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, в сила от 01.08.2016 година общинския съвет следва да приеме наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини.

Въз основа на чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, предлагам Общински съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1. Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в детските градини на територията на община Крумовград и Приложение № 1, 2 и 3 като неразделна част от наредбата.

Внесъл докладната: …………………….

/Себихан Мехмед/

Изготвил: …………...

/К. Тюрдиева/

Съгласували: 1 ……………

/Н. Акиф/

2 …………………..

/В. Пехливанова/

 

Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в детските градини (ДГ) на територията на община Крумовград

Обявления за класиране на участниците

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Крумовград в качеството си на бенефициент попроект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година

О Б Я В Я В А

Класиране на участниците, подали документи за свободни работни места по проект № BG05M9OP001-2.004-0053-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, процедура № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, за предоставяне на следните услуги по проекта:

"Ранна интервенция на уврежданията".

Логопед

      1.Милена Тодорова Хаджиева – 100,00 точки

     2.Гюлчинар Юсеин Ибрахим – 96,60 точки

Психолог

Бояна Венциславова Георгиева – 100,00 точки

Ширин Али Юркеден – 99,00 точки

Рехабилитатор/Кинезетерапевт

Сема Юсуф Кьорали – 100,00 точки

Медиатор

     1.Виолета Асенова Бораджиева – 100,00 точки

"Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания".

Специален педагог

1.Милена Тодорова Хаджиева – 100,00 точки

 "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения", "Семейно консултиране и подкрепа" и "Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детска градина".

Социален работник – 2 броя

Йълмаз Осман Мехмед- 100 точки

Фатме Халил Осман – 99,00 точки

Психолог

Бояна Венциславова Георгиева – 100,00 точки

Ширин Али Юркеден – 99,60 точки

Акушерка 

     1.Ембие Сали Софта – 100,00 точки

Медиатор – 2 броя

     1.Бакие Абдулбаки Осман – 100,00 точки

     2.Педрие Ахмед Хасан – 100,00 точки

     3.Анифе Мюмюн Чауш – 99,60 точки

     4.Стефка Стефанова Алекова – 99,00 точки

Юрист

     1.Христо Ангелов Чанков – 100,00 точки

     2.Божидар Сергеев Карафейзиев – 99,00 точки

 "Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията".

Медиатор

     1.Педрие Ахмед Хасан – 100,00 точки

     2.Бакие Абдулбаки Осман – 99,60 точки

 

ВАЖНО: Всички класирани на първо място кандидати следва да представят следните допълнителни документи преди сключване на договор за обявените длъжности:

Свидетелство за съдимост

Карта за предварителен медицински преглед

Насочващо писмо от дирекция „Бюро по труда” гр. Крумовград.

 

05.09.2016г. 

Гр. Крумовград

KМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД:……………………

                                                                        /Себихан Мехмед/

Процедура за набиране и подбор на персонал за свободни работни места по проект № BG05M2OP001-3.001-0089 „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград“

Община Крумовград обявява подбор за длъжността учител детска градина за предоставяне на дейностите: „Допълнително обучение по български език” и „Създаване на клубове по интереси за насърчаване общуването, съвместните изяви и развиване на културната идентичност” и длъжността психолог  по дейност „Предоставяне на психологическа подкрепа“ по Проект № BG05M2OP001-3.001-0089 „Подкрепа за предучилищното          възпитание в община Крумовград“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

О Б Я В Я В А

Процедура за набиране и подбор на персонал за свободни работни места по проект № BG05M2OP001-3.001-0089 „Подкрепа за предучилищното          възпитание в община Крумовград“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по дейности както следва:

  1. 1.„Допълнително обучение по български език”

                 Учител детска градина – 29 бр.

  1. 2.Създаване на клубове по интереси за насърчаване общуването, съвместните изяви и развиване на културната идентичност

Учител детска градина – 18 бр.

  1. 3.„Предоставяне на психологическа подкрепа”

                 Психолог – 1 бр.

               Основните изисквания към кандидатите, описанието на дейността, продължителността на осигурената заетост, необходимите документи за кандидатстване, реда за провеждане на подбора и др. са подробно описани в обявата за всяко работно място, които са публикувани насайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg .

Заявления за кандидатстване за длъжностите – учител детска градина ще се приемат от 12.10.2016 г. до 14.10.2016 г. (вкл), а за психолог от 12.10.2016 г. до 21.10.2016 г.

Документите се подават до кмета на Община Крумовград в Деловодството на Общината.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се изтеглят от сайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на таблото с обявите в сградата на Община Крумовград,  пл. „България“ № 16, ет. 3 и на сайта на общината.

            Себихан Мехмед

Kмет ма община Крумовград

 

docxобява_за_психолог.docx

docxобява_за_педагог_Клубове.docx

docxобява_за_педагог_Доп._обучение.docx

docxПриложение_1.docx

docxПриложение_2.docx

docxПриложение_3.docx

docxПриложение_4.docx

                                                                                                          

Рехабилитация на общински път KRZ 2232 /ІІ-59, Крумовград – Пелин/ - Сливарка

Наоснование чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 

Общинска администрация Крумовград

 

ОБЯВЯВА

 

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

 

„Рехабилитация на общински път KRZ 2232 /ІІ-59, Крумовград – Пелин/ - Сливарка”.

 

 

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – Хасково, ул.Добруджа №14

Община Крумовград,  пл.България №5.

                   От общинска администрация Крумовград

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: