Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

О Б Я В А за работа „Теклас-България”-ЕАД

    Ръководството  на  „Теклас-България”-ЕАД  град  Кърджали  съобщава, че  започва  набирането  на  персонал  за  ново-построения  Цех  в  Крумовград, за следните позиции:

Длъжност:

Изисквания:

Началник смяна

Висше техническо образование

Машинен оператор

Средно образование

Ел.техник

Мин. Средно техническо образование, Опит на подобна позиция

Механик

Мин. Средно техническо образование, Опит на подобна позиция

Контрольор качество

Средно техническо образование

         Фирмата осигурява: безплатна храна,транспорт, работно облекло, мотивирано заплащане и  други  социални придобивки.

         Приемането  на  заявленията  и  кратко  интервю  с  желаещите  за работа  ще  се  проведе  на  25.08.2017 год. /петък/ от  10.00  часа  в  Офиса  на  Цеха в  Крумовград /бившия казармен район/.

                                                             

Oбява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

pdfО Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 11.09.2017г. до 15.09.2017г. във военно формирование 22240 – Сливен12.05.2017г.

docС П И С Ъ К на вакантни длъжности за войници от военно формирование 26240 – Сливен, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина12.05.2017г.

Изграждане на площадка за временно съхранение на строителни отпадъци в ПИ с № 000055, землище с. Скалак, община Крумовград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)


Общинска администрация Крумовград

ОБЯВЯВА

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на площадка за временно съхранение на строителни отпадъци в ПИ с № 000055, землище с. Скалак, община Крумовград”.


Писмени становища и мнения се приемат в:
РИОСВ – Хасково, ул. „Добруджа” №14
Община Крумовград, пл. „България” №5.

От общинска администрация Крумовград

Конкурс за свободно работно място в "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД

1.Конкурс за свободно работно място в "ДПМ Крумовград" ЕАД

2.Конкурс за свободно работно място в "ДПМ Крумовград" ЕАД

3.Конкурс за свободно работно място в "ДПМ Крумовград" ЕАД

Летен стаж в Дънди Прешъс Металс – "Това е твоята възможност!"

Летен стаж в Дънди Прешъс Металс –

"Това е твоята възможност!"

„Това е твоята възможност" е мотото на лятната стажантска програма на дружествата на Дънди Прешъс Металс в България.

Стажът в „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД предоставя ценна възможност за работа в екип от професионалисти, прилагане на знанията и усвояване на специфични практически умения.

Ние организираме:

ЛЕТЕН СТАЖ ЗА СТУДЕНТИ В СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

 • ПРОУЧВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ (СТАЖ В КРУМОВГРАД);
 • ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (СТАЖ В КРУМОВГРАД);
 • КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И КОМУНИКАЦИИ (СТАЖ В КРУМОВГРАД);
 • ПРОЕКТИ (СТАЖ В КРУМОВГРАД);
 • ТЕХНИЧЕСКИ СЛУЖБИ – ЕКСПЛОАТАЦИОННО ПРОУЧВАНЕ; ГЕОЛОГИЯ РУДНИК (СТАЖ В ЧЕЛОПЕЧ);
 • ТЕХНИЧЕСКИ СЛУЖБИ – МИННО ПЛАНИРАНЕ, ГЕОМЕХАНИКА И ПВР (СТАЖ В ЧЕЛОПЕЧ);
 • ТЕХНИЧЕСКИ СЛУЖБИ – МАРКШАЙДЕРСКИ ОТДЕЛ (СТАЖ В ЧЕЛОПЕЧ);
 • ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ (СТАЖ В ЧЕЛОПЕЧ);
 • ПОДДРЪЖКА МЕХАНО ОБОРУДВАНЕ (СТАЖ В ЧЕЛОПЕЧ);
 • ЕЛЕКТРО И КИП И А ПОДДРЪЖКА (СТАЖ В ЧЕЛОПЕЧ);
 • ПРЕРАБОТКА НА РУДА (СТАЖ В ЧЕЛОПЕЧ);
 • ВОДНО И ХВОСТОВО СТОПАНСТВО (СТАЖ В ЧЕЛОПЕЧ);
 • БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА (СТАЖ В ЧЕЛОПЕЧ);
 • ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (СТАЖ В ЧЕЛОПЕЧ).

Стажът в двете Дружества на „Дънди Прешъс Металс“ в България предоставя ценна възможност за работа в екип от професионалисти, прилагане на знанията и усвояване на специфични практически умения.

Изисквания:

- Висше образование – завършен 2-ри курс, подходяща специалност според посоченото направление;

- Познания и интереси в направлението, за което кандидатствате;

- Компютърни умения;

- Владеенето на английски език е предимство;

- Мотивация за работа и инициативност;

- Отговорност и ангажираност;

- Целенасоченост и желание за развитие.

Ние предлагаме:

- Платен стаж;

- Осигурено изхранване;

- За стажа в Челопеч е осигурено настаняване в Общежитие;

- При добро представяне е възможен дългосрочен ангажимент и професионално развитие в компанията.

За да кандидатствате за стаж, моля изпратете СV и мотивационно писмо на e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в Информационния център на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД, гр.Крумовград. Моля, посочете направлението, за което кандидатствате.

Подробни обяви може да намерите на сайта jobs.bg.

Документи ще се приемат до 30.04.2017 г.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Жените и мъжете могат да кандидатстват за позицията при равни условия.

Вашите лични данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

За повече информация:

Джанан Юсеин

Специалист „Връзки с обществеността“

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Тел: +359 (0) 888 181 104

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,

завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г.

във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Карлово, Казанлък и Пловдив

О б я в а за подбор на длъжност Експерт по проект „Младежка заетост – гаранция за бъдеще”

 

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-1.002-0130-С01 между Министерство на труда и социалната политика и Община Крумовград за реализиране на Проект по процедура № BG05M9OP001-1.002 „Активни“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Крумовград обявява, подбор за служител на длъжност Експерт.

Минимални изисквания за заемане на длъжността

 

 1. Да бъдат регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда“.
 2. Да притежават висше образование по специалности в областта на педагогическите, хуманитарните, социалните, стопанските и правните науки.
 3. Да притежават умения за работа с персонален компютър – MS Office/Word, Excel/, електронна поща, интернет.
 4. Професионален опит – не е необходим.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

 1. Да притежават познания за законодателната уредба в областта на заетостта, образованието и социалното подпомагане.
 2. Да притежават знания за програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, финансирани от държавния бюджет и Европейските структурни фондове.
 3. Да притежават способност за планиране и организиране на дейността.
 4. Да притежават умения за самостоятелна работа и работа в екип.
 5. Да притежават аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
 6. Да притежават добри комуникативни умения.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА „ЕКСПЕРТ”

 1. Идентифициране на младежи до 29 г. вкл., които не работят, не учат и не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ), и определяне на техните потребности чрез събиране на информация и провеждане на неформални срещи, с цел формиране на тяхното активно поведение на пазара на труда, по въпроси, свързани със заетостта, професионалното обучение, информиране и консултиране.
 2. Достигане до младежи, които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ, и поименното им определяне, което включва тяхното намиране и осъществяване на контакт с младеж от целевата група по проекта.
 3. Изготвяне на индивидуален профил за определяне на потребностите.
 4. Участие в информационна кампания за идентифициране на целевите групи, съвместно с екипа по проекта.
 5. Информиране и консултиране на младежи до 29 г. вкл., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ относно законовите разпоредби касаещи статута на заетите, безработните, неактивните – техните права и задължения, възможности за трудова реализация и насочване на лицата към активно поведение на пазара на труда (към ДБТ, училища, центрове за професионално обучение и др.).
 6. Индивидуална работа с идентифицираните лица по проекта - младежи до 29 г. вкл., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ, с цел предоставяне на съвети и помощ, относно:

- връщане в образователната система: отпадналите от образователната система да бъдат насочени към образователни институции и структури на Министерство на образованието и науката на регионално и местно ниво за продължаване на образованието;

- регистриране в Дирекция „Бюро по труда“;

- насочване към включване в обучение във връзка с възможност за работа;

- насочване към реализация на пазара на труда.

 1. Сътрудничество с представители на местната власт, училища, работодатели и др., при установяване на контакти и работа с младежи до 29 г. вкл., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ.
 2. Изпълнява други задачи, свързани с проекта, възложени от прекия ръководител.
 3. Съобразно компетенциите си дава предложения пред прекия си ръководител за усъвършенстване на дейността и документооборота във връзка с изпълнение ѝ.
 4. Пази в тайна служебната информация и личните данни, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 19.05.2016 г. до 27.05.2016 г. (вкл).

Документите се подават до Кмета на Община Крумовград в Деловодството на Общината.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ:

 

С одобрения кандидат за заемане на длъжността „Експерт” ще се сключи трудов договор. Продължителност на осигурена заетост 10 месеца.

Възнаграждението по договора се осигурява по проект „Младежка заетост – гаранция за бъдеще” № BG05M9OP001-1.002-0130-С01,финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., с финансовата подкрепа на Инициатива за младежка заетост и Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление за кандидатстване по образец – Приложение 1.
 2. Автобиография – в Еuropassформат, на български.
 3. Документ за самоличност (за справка).
 4. Копие на диплома за завършено образование.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Подборът протича на два етапа:

 1. Допускане по документи, съгласно посочените минимални изисквания.
 2. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Всички постъпили заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок ще се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Крумовград. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати.

По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивация за работа.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на таблото с обявите в сградата на Община Крумовград пл. „България“ № 16, ет. 3.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се получат в сградата на Община Крумовград, град Крумовград, пл. „България“ № 16, ет. 3, стая № 9 и на сайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg

 

За повече информация:

г-жа Медиха Юсеин – ръководител по проекта,

гр. Крумовград, пл. „България“ № 16, ет. 3, стая 9,

телефон за връзка: 03641/ 70-82.

О б я в а за подбор на длъжност Психолог по Проект „Младежка заетост – гаранция за бъдеще”

 

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-1.002-0130-С01 между Министерство на труда и социалната политика и Община Крумовград за реализиране на проект по процедура № BG05M9OP001-1.002 „Активни“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Крумовград обявява подбор за служител на длъжност Психолог.

Минимални изисквания за заемане на длъжността

 

 1. Лице в трудоспособна възраст;
 2. Да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на психологически услуги.
 3. Завършено висше образование – минимална образователна степен „бакалавър”, специалност „Психология”.
 4. Професионален опит – не е необходим. С предимство е опит в сферата на , психологията, хуманитарните дейности и социалната работа.
 5. Да притежават умения за работа с персонален компютър – MS Office/Word, Excel/, електронна поща, интернет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

 1. Да притежават способност за планиране и организиране на дейността.
 2. Да притежават умения за самостоятелна работа и работа в екип.
 3. Да притежават аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
 4. Да притежават добри комуникативни умения.
 5. Да има нагласа и чувствителност към работа и общуване с лица от различни етноси.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА „ПСИХОЛОГ”

 1. Проучва индивидуалните психологически особености и потребности на младежи до 29 г. вкл., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ.
 2. Извършва психологическо консултиране и подпомагане на идентифицираните представители на целевата група по проекта, което включва използване на специфични психологически техники за снижаване на напрежението и преодоляване на първоначалните трудности при провеждане на консултации, изслушване на лицата, идентифициране на проблеми, работа върху личностни бариери за тяхното преодоляване, подпомагане при вземане на решения, разрешаване на съществуващи проблеми и други.
 3. Извършва психологическо консултиране с цел формиране на социални умения при търсене на работа, справяне със стреса и повишаване на самооценката на младежи до 29 г. вкл., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ за изграждане на основни умения за общуване и представяне пред работодатели.
 4. Извършва психологическо подпомагане за придобиване на активно поведение на пазара на труда.
 5. Изпълнява други задачи, свързани с проекта, възложени от прекия ръководител.
 6. Съобразно компетенциите си дава предложения пред прекия си ръководител за усъвършенстване на дейността и документооборота във връзка с изпълнение ѝ.
 7. Пази в тайна служебната информация и личните данни, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 19.05.2016 г. до 27.05.2016 г. (вкл).

Документите се подават до кмета на Община Крумовград в Деловодството на Общината.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ:

 

С одобрения кандидат за заемане на длъжността „Психолог” ще се сключи договор за услуга (граждански договор) при спазване на разпоредбите на ЗЗД.

Продължителност на осигурена заетост 10 месеца – 1200 часа за целия период.

Възнаграждението по договора се осигурява по проект „Младежка заетост – гаранция за бъдеще” № BG05M9OP001-1.002-0130-С01, финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Инициатива за младежка заетост и Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление за кандидатстване по образец – Приложение 1.
 2. Автобиография – в Еuropassформат, на български.
 3. Документ за самоличност (за справка).
 4. Копие на диплома за завършено образование.
 5. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв във автобиографията си и това му носи предимство).
 6. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Подборът протича на два етапа:

 1. Допускане по документи, съгласно посочените минимални изисквания.
 2. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Всички постъпили заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок ще се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Крумовград. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати.

По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивация за работа.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на таблото с обявите в сградата на Община Крумовград пл. „България“ № 16, ет. 3.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се получат в сградата на Община Крумовград, град Крумовград, пл. „България“ № 16, ет. 3, стая № 9 и на сайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg

 

За повече информация:

г-жа Медиха Юсеин – ръководител по проекта,

гр. Крумовград, пл. „България“ № 16, ет. 3, стая 9,

телефон за връзка: 03641/ 70-82.

Община Крумовград обявява подбор за длъжността психолог за предоставяне на услугите по: дейност „Предоставяне на психологическа подкрепа” по Проект № BG05M2OP001-3.001-0089 „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград“, финансиран от Операти

О Б Я В А

Община Крумовград обявява подбор за длъжността психолог за предоставяне на услугите по: дейност „Предоставяне на психологическа подкрепа” по Проект № BG05M2OP001-3.001-0089 „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1. Основни изисквания

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Психолог”;

· професионален опит не се изисква;

 • да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца, закрилата на детето, социалните услуги и предучилищната подготовка;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са в конфликт на интереси;

· да не са участвали в разработването на Проект „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград“.

 

2. Описание на дейността „Психолог

 

Дейността предвижда осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за децата от етническите малцинства с цел изграждане на доверие, лесно приобщаване и разбирателство между децата. Детският психолог ще провежда диагностика на психическото състояние на детето, използвайки специализирани методики. С помощта на безопасни способи той ще се стреми да разбере от какво произлиза състоянието на детето. Детският психолог ще провежда развиващи занятия с деца в предучилищна възраст /памет, внимание, творчески способности/, осъществяване на подготовка на детето за постъпване в училище. В срещите си с психолога, детето ще развие навици за общуване, ще усеща своята ценност и ще повиши самооценката си. Ще се тренира успеваемостта, укрепването на паметта и вниманието. Психологът ще осъществява предварителна работа “на място”- в детски градини в общината, за намаляване на стреса и по-бърза адаптация към новата и нежелана среда; индивидуално обучение за преодоляване на проблемите: социални умения, езикова бариера (когато е необходимо); подкрепа за реално включване в живота на групата и в учебния процес по общата учебна програма след изтичането на периода на адаптация; работа с родителите на децата, които имат нужда от психологическа подкрепа; работа с останалите деца и всички родители за взаимно разбиране, приемане и взаимна адаптация.

3. Кандидатстване

Заявления за кандидатстване ще се приемат от24.10.2016 г. до 24.11.2016 г. (вкл).

Документите се подават до кмета на Община Крумовград в Деловодството на Общината.

4. Продължителност на осигурената заетост

С одобрения кандидат за заемане на длъжността „Психолог” ще се сключи трудов договор, при непълно работно времеи спазване разпоредбите на КТ.

Продължителност на осигурена заетост 21 месеца.

Възнаграждението по договора се осигурява по Проект № BG05M2OP001-3.001-0089 „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

 

5. Документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване по образец docxПриложение 1.

2. Автобиография по образец docxПриложение 2.

3. Декларация по чл. 107 от КТdocxПриложение 3.

4. Декларация по образец – docxПриложение 4.

5. Документ за самоличност (за справка).

6. Копие на диплома за завършено образование.

7. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство).

8. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.

6.Ред за провеждане на подбора

Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно описаните по-долу критерии:

 1. специфичен опит, съответстващ на заданието - 30
 2. квалификации и компетентност за изпълнение на заданието - 70

Общо точки- 100

 

Всички постъпили заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок ще се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Крумовград. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на таблото с обявите в сградата на Община Крумовград, пл. „България“ № 16, ет. 3 и на сайта на общината.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се изтеглят от сайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg

 

ВАЖНО: Всички одобрени кандидати следва да представят следните допълнителни документи преди сключване на договор за обявените длъжности:

  1. Свидетелство за съдимост
  2. Карта за предварителен медицински преглед
  3. Насочващо писмо от дирекция „Бюро по труда” гр. Крумовград.

За повече информация:

Карамфилка Тюрдиева – ръководител по проекта,

гр. Крумовград, пл. „България“ № 16, ет. 3

телефон за връзка: 03641/ 73 - 48.

 

Себихан Мехмед

Kмет ма община Крумовград

Община Крумовград обявява подбор за служител на длъжността Шофьор по Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград”

О Б Я В А

Община Крумовград обявява подбор за служител на длъжността Шофьор по Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”.

 1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1.  Основни изисквания 

 • Да са физически лица;
 • Да имат основно/средно образование;
 • Да притежават свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС /автобус/.
 • Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или да не са лишавани по съдебен или административен ред от правото да управляват моторно превозно средство.
 • Да са психологически годни по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата.
 • Да отговарят на изискването за квалификация на водача по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.
 • Да притежават най-малко 2 години професионален опит като водач на автобус.
 • Да са на възраст, не по-малка от 25 години.

 

 1. Описание на дейността „Шофьор”

 

 1. Преди излизане на път извършва преглед на МПС, проверява гориво, охладителната течност, маслото, гумите, състоянието на работа на двигателя, осветлението, спирачките, наличността и състоянието на инструментите и принадлежностите.
 2. Получава пътен лист, заверени от механика на МПС.
 3. По време на път следи за нормалната работа на двигателя, механизмите на трансмисията и спазва безопасността на движението.
 4. Описва в пътния лист данните за извършените курсове.
 5. При продължително пътуване периодически спира и проверява състоянието на автобуса и при поява на неизправности и повреди взима мерки за тяхното отстраняване.
 6. След завръщане в гаража зарежда МПС с гориво, почиства и измива МПС и го представя на механика.
 7. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с изпълняваната длъжност.
 1. Кандидатстване

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 01.03.2018 г. до 07.03.2018 г. (вкл).

Документите се подават до кмета на Община Крумовград в деловодството на Общината.

 1. Продължителност на осигурената заетост

 

С одобрения кандидат за заемане на длъжността „Шофьор” ще се сключи трудов договор, при пълно работно времеи спазване  разпоредбите на КТ.

Продължителност на осигурена заетост 10 месеца – 1600 часа за целия период.

Възнаграждението по договора се осигурява по Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”.

 1. Документи за кандидатстване:
 1. Заявление за кандидатстване по образец docxПриложение 101.03.2018г..
 2. Автобиография по образец docxПриложение 201.03.2018г..
 3. Декларация по чл. 107 от КТdocxПриложение 301.03.2018г..
 4. Декларация по образец – docxПриложение 401.03.2018г..
 5. Документ за самоличност (за справка).
 6. Копие на диплома за завършено образование.
 7. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности
 8. Свидетелство за управление, валидна за съответната категория МПС.
 9. Удостоверение за психологическа годност по чл.152, ал.1, т.2 от ЗДП.
 10. Удостоверение за професионална квалификация.
 11. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.

6.Ред за провеждане на подбора

Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно описаните по-долу критерии:

 1. специфичен опит, съответстващ на заданието - 30
 2. квалификации и компетентност за изпълнение на заданието - 70

                                                                                               

                                                                                                          Общо точки   - 100

Всички постъпили заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок ще се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Крумовград. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на таблото с обявите в сградата на Община Крумовград,  пл. „България“ № 16, ет. 3 и на сайта на общината.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се изтеглят от сайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg

ВАЖНО: Одобрения кандидат следва да представи следните допълнителни документи преди сключване на договор за обявената длъжност:

 1. Свидетелство за съдимост
 2. Карта за предварителен медицински преглед
 3. Насочващо писмо от дирекция „Бюро по труда” гр. Крумовград.

За повече информация:

Мелиха Байрам – ръководител по проекта,

гр. Крумовград, пл. „България“ № 16, ет. 3

телефон за връзка: 0886987245

           Себихан Мехмед

Kмет на община Крумовград

Обява

Наоснование чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Общинска администрация Крумовград

ОБЯВЯВА

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

„Оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на двете сгради на детска градина „Митко Палаузов” в УПИVІ-936 иVІІ-940, квартал 8, по плана на град Крумовград”.

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – Хасково, гр. Хасково,  ул.Добруджа №14  и/или

Община Крумовград,  гр. Крумовград, пл.България №5.

                            От общинска администрация Крумовград

Обява за лека кола

                                            

На основание чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.33, т.1, чл.90, ал.1 т.7 и чл.94, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет  Крумовград,  Решениe № 509 от Протокол № 35/25.08.2014 год. и  Решениe  202 от Протокол № 11/02.08.2016 год.на Общински съвет  Крумовград

О Б Я В Я В А

 

І.  Откривампроцедура на основание чл.94 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград.

1. Вид на процедурата - публичен търг с явно наддаване.

2. Предмет на търга: Продажба на ЛЕК АВТОМОБИЛ – частна общинска собственост – марка “ШКОДА модел Октавия”  с регистрационен   ДК № К 6544 АС, идентификационен  номер на превозното средство (шаси) №TMBBS21Z482229728, двигател №BXEA57485, цвят – светло сив металик, година на производство 2008 год., след претърпяна катастрофа, при начална тръжна цена – 2 600.00 лв. /две хиляди и шестстотин  лева/ с ДДС.             

3. Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната тръжна цена в размер на 260.00 лв

4. Търгът ще се проведе на31.08.2016 год. от 10.00 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.

            5.Тръжната документация в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

6.Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на30.08.2016  г.     

7.  При неявяване на кандидати повторен търг  ще се проведе на 07.09.2016 год.от 10.00 часа в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при  същите  условия.

            8. Тръжната документация за повторния  търг се  заплаща в касата на  ОбА и се получава  в Дирекция “Общинска  собственост”, находяща се в стая  № 5,ет.2 на ОбА гр. Крумовград, пл. “България” № 16.

 9. Документите за участие  в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 02.09. 2016 г.     

10.Оглед на леката кола може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 02.09. 2016 г. след закупуване на тръжната документация.

11. Участниците да носят документ за самоличност.                                           

ІІ. Утвърждавам  тръжната документацияза участие в търга на основание чл.94,ал.2 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград

ІІІ.Определям таксаза закупуване на тръжна документация в размер на 60.00 лв. (определена в  т.76 от Приложение № 1 към чл.54 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Крумовград)

           ІV.Утвърждавам обявата за търга на основание чл.95,ал.2отНРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград.

V.ВъзлагамнаДирекция „Общинскасобственост” дапубликуваобявата в интернетстраницатанаобщинаКрумовград, в единрегионаленежедневник, както и навидномясто в сградатанаобщинскаадминистрациягр.Крумовград.

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА,  или на тел. 71-13, 75-22,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…....../П/……………….

 /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

МК/МК

Изготвил:...................

М.Карапавлова, гл.спец. в дирекция ОС

Съгласувал:..................

А.Арсов,директор на дирекция „ОС”

 

                                                                        

Обява за подбор на длъжност Медицински специалист и Психолог по Проект „Подкрепа за независим живот”

Въввръзка с изпълнение наДоговор № BG05M9OP001-2.002-0181-С001между Министерство на труда и социалната политика и Община Крумовград за реализиране на Проект по процедура №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Крумовград обявява, подбор за служители на длъжност МЕДИЦИНСКА СЕСТРА и ПСИХОЛОГ.

Подробна информация относно описанието на длъжностите може да намерите в страницата на Проект „Подкрепа за независим живот”.

Обява за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Наоснование чл. 44, ал.2 отЗМСМА  въввръзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл. 33, т.1, чл.90, ал.1 т.3 и чл.94, ал.1 отНРПУРОИнаОбщинскисъветКрумовград  и Решениe№125 от  протокол6от 06.04.2016год.; Решениe№ 158от  протокол 8/09.05.2016год.иРешениe209от  протокол11 /02.08.2016год. наОбщинскисъветКрумовград.

                                          О Б Я В Я В А

І. Откривамна основание чл.94 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград, процедура.

1.Вид на процедурата - публичен търг с явно наддаване.

2.Предмет на търга:„Продажба  на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи:

- Поземлен  имотс идентификатор39970.503.1018, целия  с площ от 204 кв.м.покадастралната картаи кадастралните регистрина гр.Крумовград,одобрени със заповед № РД-18-96 /30.12.2009 год., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, актуван с АОС № 9031/25.06.2015 год.спървоначална тръжна цена 7 600 лв.( седем хиляди  и шестстотин лв.)  без ДДС.

- Поземлен  имотс идентификатор39970.503.1019, целия  с площ от 411 кв.м.по кадастралната картаи кадастралните регистрина гр.Крумовград, одобрени със заповед № РД-18-96 /30.12.2009 год., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, актуван с АОС № 9032/25.06.2015 год. спървоначална тръжна цена 12 100 лв.(дванадесет хиляди  и сто лв.)  без ДДС.

           - УПИ /урегулиран поземлен имот/I-223 в кв.25 с площ от 2 133 кв.м.,   ведно с построената в него масивна двуетажна сграда със ст.б.к. със застроена площ от 132 кв.м.,по ПУП на с. Поточница, одобрен със заповед № 488/ 06.07.1987 г., актуван с АЧОС № 9511/21.04.2016 год. спървоначална тръжна цена 32 000 лв. (тридесет и две хиляди лв.)без ДДС.”

3.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната тръжна цена, както следва:

           -За поземлен имот с идентификатор39970.503.1018, целия  с площ от 204 кв.м.по кадастралната картаи кадастралните регистрина гр.Крумовград в размер на760.00 лв

-За поземлен имот с идентификатор39970.503.1019, целия  с площ от 411 кв.м.по кадастралната картаи кадастралните регистрина гр.Крумовградв размер на 1210.00 лв.

           -За поземлен имот с УПИ /урегулиран поземлен имот/I-223 в кв.25 с площ от 2133 /две хиляди сто тридесет и три/ кв.м.,   ведно с построената в него масивна двуетажна сграда със ст.б.к. със застроена площ от 132 кв.м., по ПУП на с. Поточницав размер на3200.00 лв.

4.Търгът да се проведе на01.09.2016 год. от 10.00 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.

            5.Тръжната документация за всеки имот поотделно е в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) исезаплаща в касатана ОбА и се получава в Дирекция “Общинскасобственост”, находящасе в стая  № 5,ет.2 наОбА,гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

6.Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на31.08.2016 г.     

7. При неявяване на кандидати повторен търг  да се проведе на 08.09.2016 год.от 10.00 часа в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при  същите  условия.

            8. Тръжнатадокументация заповторния търг сезаплаща в касатанаОбА и сеполучава  в Дирекция “Общинскасобственост”, находящасе в стая  № 5,ет.2 наОбАгр. Крумовград, пл. “България” № 16.

 9. Документите за участие  в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 07.09.2016 г.     

10.Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 07.09.2016 г. след закупуване на тръжната документация.

11. Участниците да носят документ за самоличност.                                           

ІІ. Утвърждавам  тръжната документацияза участие в търга на основание чл.94,ал.2 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград

ІІІ.Определямтаксазазакупуваненатръжнадокументация в размерна 60.00 лв. (определена в  т.76 от Приложение № 1 към чл.54 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Крумовград)

          ІV.Утвърждавам обявата за търга на основание чл.95,ал.2 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград.

V.ВъзлагамнаДирекция „Общинскасобственост”дапубликуваобявата в интернетстраницатанаобщинаКрумовград, в единрегионаленежедневник, както и навидномясто в сградатанаобщинскаадминистрациягр.Крумовград.

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА,  или на тел. 71-13, 75-22,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…../ П/……………….

 /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

МК/МК

Изготвил:...................

М.Карапавлова, гл.спец. в дирекция ОС

Съгласувал:..................

А.Арсов,директор на дирекция „ОС”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6900 Крумовград  пл. „България” №5

централа: +359 3641/71-13, 75-22; факс: 70-24; e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

             ДО

                                                                                     РЕДАКЦИЯТА НА

                                                                                     ВЕСТНИК    “РОДОПИ”

                                                                                     ГР. КЪРДЖАЛИ  6600

               Моля, да ни бъде публикувана във Вашия вестник,  приложената към настоящето писмо обява, която изпращаме и на Вашата  електронна поща от елктронна поща  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

             

           Приложение :  обява.

                                                                                                                       

 

 

                                      ВР.И.Д.КМЕТ НА ОБЩИНА:…..……………….

 /инж.АБИДИН ХАДЖИМЕХМЕД/

 

 

 

Изготвил:................  

М.Карапавлова, гл .спец в дирекция” ОС”

 

Съгласувал:................... 

А.Арсов,директор на  дирекция” ОС”

 

МК/МК

                                         

Обява за Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост

         На  основаниe чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 от ЗОС,  чл.20, ал. 2  и чл.94 от  НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг  с явно наддаване за отдаване под наем на част от  недвижим  имот - частна общинска собственост, представляващ:  Терен от 9.50 кв.м., ведно с разположения върху него метален павилион  № 4 с площ  от  9.50 кв.м., находящ се в  ПИ с идентификатор 39970.504.981 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на  гр.Крумовград, одобрени със Заповед № РД-18-96/30.12.2009 г., на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от  6558  кв.м., с адрес на поземления имот: гр.Крумовград, ул.”Ахрида” № 6, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване:  За друг обществен обект, комплекс,  актуван с  Акт за частна общинска собственост № 6307 от 23.01.2014 год. за търговска дейност, за срок от 10 години,  с първоначална тръжна  месечна наемна  цена в размер на 34.70 лв. /тридесет и  четири лева и  седемдесет ст./ без ДДС

 1. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.
 2. Търгът ще се проведе на 15.03. 2018 год. от 10.00 часав залата на ОбА –Крумовград, находяща се  в гр. Крумовград, пл. “България” № 5, І-ви етаж.
 3. Тръжната документация в размер на 40.00 лв. (невъзстановими), се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл. “България” № 16  в  срок до 16.00 ч.  на  14. 03. 2018 г.    

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация -Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка IBAN: BG79STSA93003303687912 , BIC:STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

 1. 4. Документите за участие се приемат в “Административно обслужване”, ет.1, пл.”България” № 16 до 16.00 ч. на 03. 2018 г.
 2. 5. Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 03. 2018 г. след закупуване на тръжната документация и предварително съгласуване с общинска администрация.
 3. 6. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 22.03.2018 год. на същото място по същото време  и  при същите условия.
 4. 7. Документите за участие в повторния търг се приемат в „Административно обслужване”  до 16.00 ч. на 03.2018 год.
 5. 8. Участниците да носят документ за самоличност.

            Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 71-13, 75-22,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…………………………..

 /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

Обява за учредяване възмездно право на строеж

             На основание чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА във връзка с чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.32, ,ал.1, т.3, чл.90, ал.1 т.4 и чл.94, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет  Крумовград,  Решениe70 от Протокол №4/29.01.2016год. и  Решениe209от Протокол №11/02.08.2016год.на Общински съвет  Крумовград

                                                                О Б Я В Я В А  

І. Откривамна основание чл.94 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград, процедура.

1.Вид на процедурата - публичен търг с явно наддаване.

2.Предмет на търга: Учредяване възмездно право на  строеж, съгласно предвижданията на ПУП, върхуследнитенедвижими имоти-  частна общинскасобственост, представляващи:

 • ПИ идентификатор 39970.501.3055  с площ от 391 кв.м. по кадастралната карта на

гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), кв.”Запад” (УПИ V, кв.109 по ПУП), актуван с АОС № 4471/08.02.2011 год.с първоначална тръжна цена в размер на 13 400 лв.( тринадесет хиляди  и четиристотин лв.)

 • ПИ идентификатор 39970.501.3056  с площ от 391 кв.м. по кадастралната карта на

гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), кв.”Запад” (УПИ VІ, кв.109 по  ПУП), актуван с АОС № 4472/08.02.2011 год.с първоначална тръжна цена в размер на 13 400 лв.( тринадесет хиляди  и четиристотин лв.) 

 • УПИ ІХ в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 499 кв.м.,  актуван с АЧОС № 4745

от19.12.2011 г.с първоначална тръжна цена в размер на 2 900 лв.( две хиляди и деветстотин лв.)

 • УПИ  Х в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 496 кв.м.,  актуван с АЧОС № 4746

от19.12.2011 г.с първоначална тръжна цена в размер на 2 800 лв.( две хиляди и осемстотин лв.)

 • УПИ ХІ в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 497 кв.м., актуван с АЧОС № 4747

от19.12.2011 г.  с първоначална тръжна цена в размер на 2800 лв.( две хиляди и осемстотин лв.)

 • УПИ ХІІ в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 498 кв.м., актуван сАЧОС № 4748

от19.12.2011 г.с първоначална тръжна цена в размер на 2800 лв.( две хиляди и осемстотин лв.)

3.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната тръжна цена, както следва:

           -За поземлен имот с идентификатор39970.501.3055  с площ от 391 кв.м. по кадастралната картаи кадастралните регистрина гр.Крумовград в размер на 134.00 лв

-За поземлен имот с идентификатор39970.501.3056  с площ от 391 кв.м. по кадастралната картаи кадастралните регистрина гр.Крумовградв размер на134.00 лв.

           -ЗаУПИ ІХ в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 499 кв.м в размер на 290.00 лв.

           - ЗаУПИ Х  в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 496 кв.м. в размер на 280.00 лв.

           - ЗаУПИ ХІв кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 497 кв.м. в размер на 280.00 лв.

             - ЗаУПИ ХІІ в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 498 кв.м. в размер на 280.00 лв.

4.Търгът да се проведе на 07.09.2016 год. от 10.00 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.

            5.Тръжната документация за всеки имот поотделно е в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) и се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

6.Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 02.09.2016 г.     

7. При неявяване на кандидати повторен търг  да се проведе на14.09.2016 год.от 10.00 часа в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при  същите  условия.

            8. Тръжната документация  за повторния  търг  се заплаща в касата на ОбА и се получава  в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5,ет.2 на ОбА гр. Крумовград, пл. “България” № 16.

 9. Документите за участие  в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 13.09.2016 г.     

10.Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 13.09.2016 г. след закупуване на тръжната документация.

11. Участниците да носят документ за самоличност. 

ІІ.Утвърждавам  тръжната документацияза участие в търга на основание чл.94,ал.2 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград

ІІІ. Определям таксаза закупуване на тръжна документация в размер на 60.00 лв. (определена в  т.76 от Приложение № 1 към чл.54 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Крумовград)

            ІV.Утвърждавам обявата за търга на основание чл.95,ал.2 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград.

V.ВъзлагамнаДирекция „Общинскасобственост”дапубликуваобявата в интернетстраницатанаобщинаКрумовград, в единрегионаленежедневник, както и навидномясто в сградатанаобщинскаадминистрациягр.Крумовград.

             Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 71-13, 75-22,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…../ П/……………….

 /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

МК/МК

Изготвил:...................

М.Карапавлова, гл.спец. в дирекция ОС

 

Съгласувал:..................

А.Арсов, директор на  дирекция ОС

 • 1
 • 2

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: