Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Патронажна грижа в община Крумовград

pdfСъобщение за старта на проекта26.06.2019г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Крумовград кани потенциални кандидати за длъжността: социален работник – 2 бр. във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура  BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, финансирана от ЕСФ.

           

                         Заинтересованите кандидати следва да подават заявления, не по-късно от 17,00 ч. на 19.08.2019 г.

17.09.2019год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Крумовград кани потенциални кандидати за длъжността: социален работник във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура  BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, финансирана от ЕСФ.

           

                         Заинтересованите кандидати следва да подават заявления, не по-късно от 17,00 ч. на 24.09.2019 г.

 

ДОКУМЕНТИТЕ може да изтеглите от zipтук

zipтук24.10.2019г.

 24.09.2019г.

След провеждане на интервю за заемане на длъжността „Рехабилитатор“ във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа в община Крумовград”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", комисия назначена със заповед на кмета на Община Крумовград класира на първо място: Налян Метин Мустафа от с. Полковник Желязово с  120 точки.

27.09.2019г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

След разглеждане на подадените заявления и придружаващите документи за  кандидатстване за длъжността: Психолог във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа в община Крумовград”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", комисията, назначена със заповед на кмета на община Крумовград допуска до следващ етап: интервю следните кандидати:

 1. Галя Сергеева Карапачова от гр. Крумовград, пл. „България“ № 7
 1. Федат Идриз Гюлюстан от гр. Крумовград, ул. „Княз Борис I“, № 5 А
 1. Светла Веселинова Кайрякова от гр. Крумовград, ул. „Кирил и Методий“ № 10

На 30.09.2019 год. от 15:00 часа в залата на Общинска администрация,  с адрес: гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, ет. 1  ще се проведе интервю с допуснатите кандидати за длъжността „Психолог“.

ОТ ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

01.10.2019г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

След разглеждане на подадените заявления и придружаващите документи за  кандидатстване за длъжността: социален работник във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа в община Крумовград”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", комисията, назначена със заповед на ВрИД Кмет на община Крумовград допуска до следващ етап: интервю кандидата:Рамадан Мехмед Али  от гр. Крумовград

На 02.10.2019 год. от 10:00 часа в залата на Общинска администрация,  с адрес: гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, ет. 1  ще се проведе интервю с допуснатите кандидати за длъжността „Социален работник“.

ОТ ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

След разглеждане на подадените заявления и придружаващите документи за  кандидатстване за длъжността: Медицински специалист във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа в община Крумовград”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", комисията, назначена със заповед на кмета на община Крумовград допуска до следващ етап: интервю следните кандидати:

 1. Елена Георгиева Маркова от гр. Крумовград, ул. „Беломорска“ № 31.
 1. Айше Иляз Сюлейман от с. Поточница.

На 03.10.2019 год. от 10:00 часа в залата на Общинска администрация,  с адрес: гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, ет. 1  ще се проведе интервю с допуснатите кандидати за длъжността „Медицински специалист“.

ОТ ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

02.10.2019г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

След разглеждане на подадените заявления и придружаващите документи за  кандидатстване за длъжността: Санитар във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа в община Крумовград”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", комисията, назначена със заповед на кмета на община Крумовград допуска до следващ етап: интервю следните кандидати:

 1. Радостина Юриева Боянова от гр. Крумовград, бл. „Пролет“
 2. Малина Анчева Купеникова от гр. Крумовград, жк. „Дружба“, бл.3
 3. Зелиха Кязим Рашид от с. Вранско, мах. „Чемерика“ № 16
 4. Ресмие Исмаил Юсеин от гр. Крумовград, ул. „Равнец“ № 8
 5. Зейние Селяхтин Шефкет от гр. Крумовград, кв. „Запад“, бл. 4, вх. Б, ет. 5, ап. 29
 6. Хатидже Ахмед Шакир от с. Луличка
 7. Детелина Огнянова Чобанова от гр. Крумовград, ул. „Ал. Стамболийски“ № 2
 8. Васвие Местан Хасан от с. Поточница, общ. Крумовград

На 04.10.2019 год. от 10:00 часа в залата на Общинска администрация,  с адрес: гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, ет. 1  ще се проведе интервю с допуснатите кандидати за длъжността „Санитар“.

ОТ ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

03.10.2019г.

След провеждане на интервю за заемане на длъжността „Психолог“ във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа в община Крумовград”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", комисия назначена със заповед на ВрИД Кмет на Община Крумовград класира на първо място: Светла Кайрякова от гр. Крумовград с 83 точки и на второ място: Федат Гюлюстан от гр. Крумовград с 82 точки.

03.10.2019г.

След провеждане на интервю за заемане на длъжността „Социален работник“ във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа в община Крумовград”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", комисия назначена със заповед на ВрИД Кмет на Община Крумовград класира Рамадан Мехмед Али от гр. Крумовград с 77 точки.

 05.10.2019г.

На 03.10.2019 година, комисия назначена със Заповед №КО-870/03.10.2019 г. на кмета на община Крумовград извърши подбор на потребители по проект BG05M9OP001-2.040-0091-C01 „Патронажна грижа в община Крумовград“ по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2“ по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Оценяването на кандидат-потребителите, подали заявления за ползване на почасови здравни и социални услуги се извърши след  извършена оценка на потребностите на всеки един кандидат-потребител.

            След извършена оценка на индивидуалните потребности и определяне на крайната количествена оценка, кандидатите са оценени по водещ критерий по най-висок брой точки подредени по низходящ ред, съгласно docПриложение №1

            Невключените в проекта кандидат-потребители са класирани в списъка на „резервите“ , съгласно docПриложение №2

            При отпадане на някой от потребителите, на тяхно място ще бъдат включени други кандидат-потребители оот списъка на резервите.

07.10.2019г.

След провеждане на интервю за заемане на длъжността „Медицински специалист“ във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа в община Крумовград”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", комисия назначена със заповед на ВрИД Кмет на Община Крумовград класира: Елена Георгиева Маркова с 120 точки и Айше Иляз Сюлейман с 120  точки.

 

О Б Я В А

Община Крумовград обявява подбор за  длъжността санитар – 1 щат /2 лица х 0,50щ./ във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура  BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, финансирана от ЕСФ.

 1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1.  Основни изисквания 

 

 • да са физически лица;
 • образование – няма изисквания;
 • професионален опит не се изисква;
 • да имат опит в директна работа с лица с увруждания и възрастни хора;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са в конфликт на интереси.

 

Ще се счита за предимство:

 • работа по проекти в дейности със сходен характер.
 1. Описание на длъжносттаСанитар

 

 1. поддържане на лична хигиена и хигиена на помещенията;
 2. съдействие при приготвяне на храна и помощ при хранене;
 3. закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост с финансови средства на потребителя;
 4. оказване на съдействие за организиране на свободното време на потребителя и насърчаване на комуникацията и поддържането на социалните контакти.

При изпълнение на задачите специалистът е длъжен:

 • да прилага Методиката за предоставяне на патронажна грижа по домовете за възрастни хора и хора с увреждания;
 • да спазва и зачита човешките права и правата на хората с увреждания;
 • да зачита достойнството и личността на потребителя;
 • да уважава личната история, религиозна, етническа и културна идентичност на потребителя и семейството му;
 • да пази в тайна информация, станала му известна, при работа с потребителя и семейството му.
 1. Кандидатстване

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 08.10.2019 г. до 15.10.2019 г. (вкл).

Документите се подават до кмета на Община Крумовград в Деловодството на Общината.

 1. Продължителност на осигурената заетост.

С одобрения кандидат за заемане на длъжността „Санитар” ще се сключи трудов договор при спазване на разпоредбите на КТ. Продължителност на осигурена заетост - до 30.09.2020 г., при не пълно работно време – 4 часа на ден.

Възнаграждението по договора се осигурява по Проект „Патронажна грижа в община Крумовград“.

 1. Документи за кандидатстване:
 2. Заявление за кандидатстване по образец – Приложение 1.
 3. Документ за самоличност (за справка).
 4. Автобиография по образец – Приложение 2.
 5. Декларация по образец – Приложение 3.
 6. Декларация по образец – Приложение 4.
 7. Декларация по образец – Приложение 5.
 8. Копие на диплома за завършено образование, копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация.
 9. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство).
 10. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.
 11. Копие на служебна бележка от месторабота, удостоверяваща че кандидатът работи /ако е трудово ангажиран/.
 1. Ред за провеждане на подбора

Подборът ще протича в два етапа  - допускане по документи и провеждане на интервю. Всички постъпили заявления за участие в подбора в рамките на обявения срок  ще се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Крумовград. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати.

По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивировка за работа в сферата на патронажната грижа.

Резултатите от класирането ще бъдат публикувани на таблото с обявите в сградата на Община Крумовград,  пл. „България“ № 16, ет. 3 и на сайта на общината.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се изтеглят от сайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg

За повече информация:

Неждие Акиф – ръководител на проекта, телефон 03641/20-10, вътрешен 123 или 03641 20-05

гр. Крумовград, пл. „България“ № 5

телефон за връзка: 03641/ 73 - 48.

            Инж. АБИДИН ХАДЖИМЕХМЕД

ВрИД Кмет на община Крумовград

24.10.2019г.ю

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

След разглеждане на подадените заявления и придружаващите документи за  кандидатстване за длъжността: Санитар във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа в община Крумовград”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", комисията, назначена със заповед на кмета на община Крумовград допуска до следващ етап: интервю кандидата Звездана Горанова Райкова от с. Голямо Каменяне, общ. Крумовград.

На 25.10.2019 год. от 14:00 часа в залата на Общинска администрация,  с адрес: гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, ет. 1  ще се проведе интервю с кандидата за длъжността „Санитар“.

ОТ ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

24.10.2019 година    

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Крумовград кани потенциални кандидати за длъжността: Шофьор – 1 бр. на пълно работно време – 8 часа на ден във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, финансирана от ЕСФ.

           

                         Заинтересованите кандидати следва да подават заявления, не по-късно от 17,00 ч. на 31.10.2019 г.

 

ДОКУМЕНТИТЕ може да изтеглите от zipтук24.10.2019г.

25.10.2019 година    

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Крумовград кани потенциални кандидати за длъжността: zipМедицински специалист – 1 бр. на пълно работно време – 8 часа на ден25.10.2019г.във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, финансирана от ЕСФ.

           

                         Заинтересованите кандидати следва да подават заявления, не по-късно от 17,00 ч. на 31.10.2019 г.

 

25.10.2019 година    

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Крумовград кани потенциални кандидати за длъжността: zipСанитар – 0,5 щат или 1 лице на непълно работно време – 4 часа на ден25.10.2019г.във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, финансирана от ЕСФ.

           

                         Заинтересованите кандидати следва да подават заявления, не по-късно от 17,00 ч. на 31.10.2019 г.

05.11.2019г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

След разглеждане на подадените заявления и придружаващите документи за  кандидатстване за длъжността: Санитар във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа в община Крумовград”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", комисията, назначена със заповед на ВрИД кмет на община Крумовград допуска до следващ етап: интервю следните кандидати:

Фанка Асенова Йосифова от с. Малък Девесил, общ. Крумовград.

Фатмегюл Шериф Осман от гр. Крумовград, ул. „Княз Борис I“, бл. 2, ет. 5, ап. 23.

На 06.11.2019 год. от 10:00 часа в залата на Общинска администрация,  с адрес: гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, ет. 1  ще се проведе интервю с кандидата за длъжността „Санитар“.

ОТ ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

След разглеждане на подадените заявления и придружаващите документи за  кандидатстване за длъжността: Шофьор във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа в община Крумовград”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", комисията, назначена със заповед на ВрИД кмет на община Крумовград допуска до следващ етап: интервю следните кандидати:

 1. Димитър Георгиев Атанасов от гр. Крумовград, ул. „Княз Борис I“, бл.3, вх. А, ап.4, ет. 1.
 2. Самир Сабри Ариф от с. Вранско, мах. „Папур“ № 89.
 3. Сабахтин Акиф Ходжа от с. Рогач.

На 06.11.2019 год. от 14:00 часа в залата на Общинска администрация,  с адрес: гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, ет. 1  ще се проведе интервю с допуснатите кандидати за длъжността „Шофьор“.

ОТ ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

07.11.2019г.

След провеждане на интервю за заемане на длъжността „Шофьор“ във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа в община Крумовград”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", комисия назначена със заповед на кмета на Община Крумовград извърши следното класиране:

 

Самир Сабри Ариф от с. Вранско, мах. „Папур“ № 89 – 112 точки.

Димитър Георгиев Атанасов от гр. Крумовград, ул. „Княз Борис I“, бл.3, вх. А, ап.4, ет. 1 – 110 точки.

Сабахтин Акиф Ходжа от с. Рогач – 108 точки.

 

След провеждане на интервю за заемане на длъжността „Санитар“ във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа в община Крумовград”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", комисия назначена със заповед на ВрИД Кмет на Община Крумовград извърши следното класиране:

 

Фанка Асенова Йосифова от с. Малък Девесил – 108 точки

13.11.2019г.

О Б Я В А

Община Крумовград обявява подбор за  длъжността медицински специалист – 1 щат или /2 лица х 0,50 щ./ във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура  BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, финансирана от ЕСФ.

 1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1.  Основни изисквания 

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – медицинска сестра, фелшер или акушерка;
 • професионален опит не се изисква;
 • да имат опит в директна работа с лица с увруждания и възрастни хора;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравните и социалните услуги.
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са в конфликт на интереси;
 • да не са участвали в разработването на Патронажна грижа в община Крумовград на община Крумовград.

 

Ще се счита за предимство:

 • работа по проекти в дейности със сходен характер.
 1. Описание на длъжносттаМедицински специалист

 

 1. Предоставяне и събиране на здравна информация;
 2. Промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите;
 3. Медицински и здравни грижи и дейности;
 4. Здравни манипулации;
 5. Провеждане на обучение в областта на здравните грижи;
 6. Други дейности по писмено лекарско предназначение.
 7. Отговорен е за качественото управление в съответствие с нормативната база за предоставяне на медицински услуги;
 8. Участие при разработването на индивидуалните планове за грижи на всеки член от целевата група;
 9. Участие в осъществяването на дейности, свързани с взаимодействие с всички заинтересовани страни по проблемите на хората с увреждания, техните семейства, възрастните хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация;
 10. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхранане на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията на Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”.
 11. Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на потребителите и техните семейства.

При изпълнение на задачите специалистът е длъжен:

 • да прилага Методиката за предоставяне на патронажна грижа по домовете за възрастни хора и хора с увреждания;
 • да спазва и зачита човешките права и правата на хората с увреждания;
 • да зачита достойнството и личността на потребителя;
 • да уважава личната история, религиозна, етническа и културна идентичност на потребителя и семейството му;
 • да пази в тайна информация, станала му известна, при работа с потребителя и семейството му.
 1. Кандидатстване

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 13.11.2019 г. до 15.11.2019 г. (вкл).

Документите се подават до кмета на Община Крумовград в Деловодството на Общината.

 1. Продължителност на осигурената заетост.

С одобрения кандидат за заемане на длъжността „Медицински специалист” ще се сключи трудов договор при спазване на разпоредбите на КТ. Продължителност на осигурена заетост до 30.09.2020 г., при непълно работно време – 4 часа на ден.

Възнаграждението по договора се осигурява по Проект „Патронажна грижа в община Крумовград“.

 1. Документи за кандидатстване:
 2. Заявление за кандидатстване по образец – Приложение 1.
 3. Документ за самоличност (за справка).
 4. Автобиография по образец – Приложение 2.
 5. Декларация по образец – Приложение 3.
 6. Декларация по образец – Приложение 4.
 7. Декларация по образец – Приложение 5.
 8. Копие на диплома за завършено образование, копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация.
 9. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство).
 10. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.
 11. Копие на служебна бележка от месторабота, удостоверяваща че кандидатът работи /ако е трудово ангажиран/.
 1. Ред за провеждане на подбора

Подборът ще протича в два етапа  - допускане по документи и провеждане на интервю. Всички постъпили заявления за участие в подбора в рамките на обявения срок  ще се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Крумовград. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати.

По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивировка за работа в сферата на патронажната грижа.

Резултатите от класирането ще бъдат публикувани на таблото с обявите в сградата на Община Крумовград,  пл. „България“ № 16, ет. 3 и на сайта на общината.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се изтеглят от сайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg

За повече информация:

Неждие Акиф – ръководител на проекта, телефон 03641/20-10, вътрешен 123 или 03641 20-05

гр. Крумовград, пл. „България“ № 5

телефон за връзка: 03641/ 73 - 48.

           

            инж. Абидин Хаджимехмед

За Kмет на община Крумовград

zipдокументация13.11.2019г.

 

18.11.2019г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

След разглеждане на подадените заявления и придружаващите документи за  кандидатстване за длъжността: Медицински специалист във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа в община Крумовград”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", комисията, назначена със заповед на кмета на община Крумовград допуска до следващ етап: интервю следните кандидати:

 1. Румяна Симеонова Алекова от гр. Крумовград.
 1. Анелия Милчева Карамфилова от гр. Крумовград.

На 19.11.2019 год. от 15:00 часа в залата на Общинска администрация,  с адрес: гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, ет. 1  ще се проведе интервю с допуснатите кандидати за длъжността „Медицински специалист“.

ОТ ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

19.11.2019г.

След провеждане на интервю за заемане на длъжността „Медицински специалист“ във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа в община Крумовград”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", комисия назначена със заповед на Кмета на Община Крумовград класира: Румяна Симеонова Алекова с 120 точки и Анелия Милчева Карамфилова с 120  точки.

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (DOKUmentaciq (2).zip)DOKUmentaciq (2).zip1606 КБ09.10.2019г.
Свали този файл (dokumenti sanitar.zip)dokumenti sanitar.zip1619 КБ11.09.2019г.
Свали този файл (dokumenti medicinski personal.zip)dokumenti medicinski personal.zip1620 КБ11.09.2019г.
Свали този файл (dokumenti psiholog.zip)dokumenti psiholog.zip1392 КБ11.09.2019г.
Свали този файл (съобщение за резултат от оценяване по документи.DOC)съобщение за резултат от оценяване по документи.DOC49 КБ21.08.2019г.
Свали този файл (Патронажна грижа.zip)Патронажна грижа.zip1623 КБ13.08.2019г.
Свали този файл (съобщение за резултат от оценяване.DOC)съобщение за резултат от оценяване.DOC48 КБ13.08.2019г.

Тагове: Съобщения

 • Публикувана на 26 Юни 2019
 • Посещения: 4194

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map