Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обект  "Гробищен парк в поземлени имоти 011422, 011015, 011014, 011013 от КВС на село Овчари с ЕКАТЕ 53206, общ.Крумовград, обл. Кърджали“ с Възложител Община Крумовград.

Проектът на ПУП-ПРЗ засяга следните поземлени имоти:

  • Поземлен имот с идентификатор – 53206.11.422 (стар номер 011422) по КККР на землището на село Овчари, представляващ нива, частна общинска собственост,
  • Поземлени имоти с идентификатори – 53206.11.15 (стар номер 011015), 53206.11.14 (стар номер 011014) по КККР на землището на село Овчари, представляващи пасище, публична общинска собственост,
  • Поземлен имот с идентификатор – 53206.11.13 (стар номер 011013) по КККР на землището на село Овчари, представляващ ливада, частна общинска собственост,
  • Поземлени имоти с идентификатори – 53206.11.30 (стар номер 011030), 53206.11.16 (стар номер 011016) по КККР на землището на село Овчари, представляващи селскостопански пътища, частна общинска собственост,
  • Поземлен имот с идентификатор – 53206.11.32 (стар номер 011032) по КККР на землището на село Овчари, представляващ местен път, частна общинска собственост.

         Проектът за Подробен устройствен план  - План за регулация и застрояване е изложен в сградата на Община Крумовград, площад  "България"  № 16, етаж 2, стая 6 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 9 до 16 ч.  На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване  в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Крумовград, пл. "България" № 5

           

Община Крумовград

Тагове: Обявления

  • Публикувана на 16 Януари 2019
  • Посещения: 968

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map