Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот – частна общинска собственост

      На  основаниe чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 от Закона за общинската собственост; чл.55 от Закона за устройство на територията  и чл.20, ал.2  и чл.91 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград  и Решение № 593 от Протокол № 32 oт 26.07.2018 гoд.  на ОбС-Крумовград

О Б Я В Я В А

Публичен търг  с явно наддаване за отдаване под наем на част от  поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ: Терен по утвърдена схема от гл.архитект на общината с площ от 2794 кв.м.  с обособени  61 (шестдесет и един) бр. паркоместа, от които -  4 бр. за автобуси, 2 бр. за инвалиди и 55 бр. за коли,  находящ се в Поземлен имот    с идентификатор 39970.505.1084 по КККР на гр.Крумовград, целият  с площ от 4 903 м2, актуван с АОС № 10207/ 10.06.2016 год. с начална месечна  тръжна цена - 2 319 лв. ( две хиляди триста и деветнадесет)  без ДДС, определена по методиката на  Глава четвърта – „Определяне на наемни цени” от Правилника за  прилагане на Закона за държавната собственост, за срок -  до реализирането на подробния устройствен план, но не повече от 10 /десет/ години.

  1. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.
  2. Търгът ще се проведе на 05.02.2019 год. от 10.00 часа в залата на ОбА – Крумовград, находяща се  в гр. Крумовград, пл. “България” № 5, І-ви етаж.
  3. Тръжната документация в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл. “България” № 16  в  срок до 16.00 ч.  на  04.02.2019 г.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация -Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка IBAN: BG79STSA93003303687912 ,  BIC: STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

  1. 4. Документите за участие се приемат в “Административно обслужване”, ет.1, пл.”България” № 16 до 16.00 ч. на 02.2019 г.
  2. 5. Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 02.2019 г. след закупуване на тръжната документация и предварително съгласуване с общинска администрация.
  3. 6. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 12.02.2019 г. на същото място по същото време при същите условия.
  4. 7. Документите за участие в повторния търг се приемат в „Административно обслужване”  до 16.00 ч. на 02.2019 г.
  5. 8. Участниците да носят документ за самоличност.

            Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…………………………..

 /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 16 Януари 2019
  • Посещения: 860

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map