Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”, Проект: „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”/

На 22 ноември 2018 г. от 10:00 ч. в Община Крумовград се проведе местен информационен семинар за оповестяване на целите и планираните дейности по проект „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”/„Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”, акроним: „Здрава община”/acronym „The Healthy Municipality”, който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните участващи в програмата Гърция - България.

Screen Shot 2018 11 29 at 10.57.35

Проектът бе представен от неговият ръководител  – г-жа Лейла Караибрям.

На семинара присъства инж. Асен Хаджиев – заместник-кмет на Община Крумовград, който потвърди готовността на Общината да се включи активно в дейностите по проекта, за постигане на крайните му цели, а именно:

Общата цел: въвеждане на политики за превенция от заболявания на общинско ниво в отдалечените райони на Гърция и България. 

Специфичните цели: 

 • Изследване причините за заболяваемостта, разработване на карти на заболеваемостта на населението и формулиране на политики за намаляване на заболеваемостта;
 • Проучване достъпа и степента на покриване на нуждите от здравни услуги в партньорските райони;
 • Установяване на уязвими групи и предприемане на мерки за превенция;
 • Допълнително оборудване за здравни центрове и изграждане на мрежа от местни здравни структури;
 • Разработване на планове за местна здравна политика, организиране на комуникационни действия за прилагане на общ план в проектните области;
 • Прилагане на пилотни приложения и сесии за здравна профилактика.

Screen Shot 2018 11 29 at 10.58.13

Партньори по проекта са:

 • Агенция за регионално развитие на Родопи С.А. /Гърция/
 • Солунски университет Аристотел - катедра „Икономика” /Гърция/
 • Община Ариана /Гърция/
 • Община Ясмос /Гърция/
 • Агенция за транснационално обучение и развитие /Гърция/
 • Регионална здравна инспекция- Хасково /България/
 • Асоциация на родопските общини /България/
 • Община Крумовград /България/
 • Община Момчилград /България/ 

Проектът е с общ бюджет 1 135 147,40 евро, като от тях 226 623,00 евро са за община Крумовград. 

Планираните дейности по проекта са насочени към идентифициране на заболеваемостта на населението в региона, изследване на причините за заболеваемост и формулиране на политики за неговото намаляване, диагностични изследвания за уязвими групи, повишаване на информираността на местните власти и на местните болници/центрове, създаване на база данни с карти на пациенти – оформяне на профила на заболеваемост в района, създаване на цифрова здравна платформа, свързване в мрежа на местните здравни структури. 

Дейностите по проекта включват още ремонтни работи на югозападното и част от югоизточното крило на втория етаж от сектор „Г” на сградата на бившата Районна болница, където ще бъде разположен Медицински център. Проектът ще финансира оборудване и закупуване на линейка за нуждите на медицинския център.

 

Настоящият документ е създаден в рамките на проект „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”/„Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”, акроним: „Здрава община”/acronym „The Healthy Municipality”, който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните участващи в програмата Гърция - България. Отговорността за съдържанието на документа се носи от Община Крумовград  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Тагове: Съобщения

 • Публикувана на 23 Ноември 2018
 • Посещения: 580

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: