Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”, Проект: „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”

На 22 ноември 2018 г. от 10:00 ч. в Община Крумовград ще се проведе местен информационен семинар - пресконференция в рамките на проект „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”/„Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”, акроним: „Здрава община”/acronym „The Healthy Municipality”, който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните участващи в програмата Гърция - България.

Общата цел на проекта е въвеждане на политики за превенция от заболявания на общинско ниво в отдалечените райони на Гърция и България. Тя е в съответствие с Програма TO 09: „Насърчаване на социалното приобщаване, борбата срещу бедността и срещу всякаква дискриминация“ и Инвестиционен приоритет 9а „Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно равнище”. 

Дейностите по проекта са насочени към идентифициране на заболеваемостта на населението в региона, изследване на причините за заболеваемост и формулиране на политики за неговото намаляване, диагностични изследвания за уязвими групи, повишаване на информираността на местните власти и на местните болници/центрове, създаване на база данни с карти на пациенти – оформяне на профила на заболеваемост в района, създаване на цифрова здравна платформа, свързване в мрежа на местните здравни структури. 

Дейностите по проекта включват още ремонтни работи на югозападното и част от югоизточното крило на втория етаж от сектор „Г” на сградата на бившата Районна болница, където ще бъде разположен Медицински център. Проектът ще финансира оборудване и закупуване на линейка за нуждите на медицинския център.

Настоящият документ е създаден в рамките на проект „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”/„Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”, акроним: „Здрава община”/acronym „The Healthy Municipality”, който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните участващи в програмата Гърция - България. Отговорността за съдържанието на документа се носи от Община Крумовград  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 19 Ноември 2018
  • Посещения: 574

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: