Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обява по процедура за набиране и подбор на персонал за свободни работни места

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Крумовград в качеството си на бенефициент по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.

О Б Я В Я В А

Процедура за набиране и подбор на персонал за свободни работни места по проект        № BG05M9OP001-2.004-0053-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, процедура № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, за предоставяне на следнте услуги по проекта:

 1.       "Ранна интервенция на уврежданията".                Логопед               2.       "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания".    Специален педагог Основните изисквания към кандидатите, описанието на дейността, продължителността на осигурената заетост, необходимите документи за кандидатстване, реда за провеждане на подбора и др. са подробно описани в обявата за всяко работно място, които са публикувани на сайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 20.11.2018 г. до 27.11.2018 г. (вкл).

Документите се подават до кмета на Община Крумовград в деловодството на Общината.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се изтеглят от сайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на таблото с обявите в сградата на Община Крумовград,  пл. „България“ № 16, ет. 3 и на сайта на общината.

            Себихан Мехмед

Kмет на община Крумовград

Тагове: Обяви

  • Публикувана на 21 Ноември 2018
  • Посещения: 991

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map