Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал. 3 от АПК

ОБЯВЛЕНИЕ

във връзка с чл.61, ал. 3 от АПК,

по повод съобщение с изх.№ 94-С-538 от 10.10.2018г.

за издадено разрешение за строеж № 43/09.10.2018год. на Главния архитект на Община Крумовград

Дирекция “Териториално развитие и благоустройство” при Община Крумовград на основание  чл.61, ал.3 от АПК, във връзка с чл. 149, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ,  съобщава на наследниците на Мустафа Мехмедов Дуралиев: Сабрие Мехмедали Али от село Полковник Желязово, община Крумовград, в качеството и на наследник на поземлен имот с идентификатор 53206.12.2 по КККР на село Овчари, община Крумовград, заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е издадено Разрешение за стоеж 43/09.10.2018г. на  „Дънди  Прешъс  Металс  Крумовград“ ЕАД,  ЕИК 122054432, представлявано  от Илия Борисов  Гърков – Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: ул. „Христо Ботев“ № 1, гр. Крумовград,  обл. Кърджали, в качеството му на възложител / концесионер по силата на Договор за предоставяне на концесия рег. № БММ/BMM-047/07.05.2012 г., за обект:  "Изграждане на оптичен кабел и тръбопровод за отвеждане и заустване на отпадъчни води от бъдеща производствена площадка на „ДПМ Крумовград“ ЕАД в местността „Ада тепе“ до заустваща точка в река Крумовица, община Крумовград, област Кърджали“

На основание чл. 216, ал.2 от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват Разрешението за строеж по законосъобразност чрез Община Крумовград пред  Началника на РО „НСК“ РДНСК  - ЮЦР в 14-дневен срок от съобщението за издаването му.

                                                          Дирекция „ТРБ“

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 31 Октомври 2018
  • Посещения: 814

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map