Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

О Б Я В Я В А за Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот

     На  основаниe чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.7 от ЗОС,  и  чл.17, ал. 7 от  НРПУРОИ, Решение № 628 от протокол № 34 / 28.09.2018 год. на ОбС и  чл.91 от  НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград

О Б Я В Я В А

Публичен търг  с явно наддаване за отдаване под наем на  част от недвижим  имот – публична общинска собственост, представляващ: 1 /един/ кв.м. полезна площ за разполагане на преместваемо съоръжение – кафе-машина,  по одобрена схема от главния архитект на общината, съгласно чл.56, ал.2 от ЗУТ,   в коридора на първия етаж  от двуетажна сграда с идентификатор 39970.505.1097.2  (сектор „Г”) с предназначение – Здравно заведение, представляваща част от недвижим имот - публична общинска собственост с идентификатор 39970.505.1097 по КККР на гр.Крумовград, актуван с АПОС № 10009 от 06.06. 2016 год., за срок от 10 (десет) години, с първоначална тръжна наемна цена на месец в размер на 3.00  лв. ( три лева).

  1. Търгът ще се проведе на 14.11. 2018 год. в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на

пл. „България” № 5, І-ви етаж.

  1. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% - (0.30 ст.) от първоначалната тръжна цена.
  2. Тръжната документация в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл. “България” № 16  в  срок до 16.00 ч.  на  13.11.2018 г.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер, в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация -Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка IBAN: BG79STSA93003303687912 ,  BIC: STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

  1. 4. Документите за участие се приемат в “Административно обслужване”, ет.1, пл.”България”

№ 16 до 16.00 ч. на  13.11.2018 г.

  1. 5. При неявяване на кандидати повторен търг  ще се проведе  на 21.11.2018 год. на същото място по същото време при същите условия.
  2. 6. Документите за участие в повторния търг се приемат в „Административно обслужване” ет.1, пл.”България”  № 16  до 16.00 ч. на 11.2018 год.
  3. 7. Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 11.2018 г. след закупуване на тръжната документация и предварително съгласуване с общинска администрация.
  4. 8. Участниците да носят документ за самоличност.

            Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 03641/ 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…………………………..

  /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

 

 

 

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 25 Октомври 2018
  • Посещения: 864

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map