Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

О Б Я В Я за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти

     На  основаниe чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.7 от ЗОС,  чл.17, ал. 7  и чл.91 от  НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград и Решение № 613 от Протокол № 33 oт 30.08.2018 гoд.  на ОбС-Крумовград

О Б Я В Я В А

Публичен търг  с явно наддаване за отдаване под наем на  части от недвижими  имоти – публична общинска собственост, представляващи:

-  Помещение с полезна площ от  16.00 кв.м., находящо се на третия етаж от масивна триетажна сграда „Младежки клуб – Читалище”, съставляващ УПИ ІІ-ри  в кв. 17 по ПУП на с. Егрек, общ. Крумовград,обл.Кърджали,  актуван с АПОС №189/25.09.2000 г. за фризьорски салон, за срок от 10 години,  с първоначална тръжна  месечна наемна  цена в размер на 21.65 лв. /двадесет и  един лева шестдесет  и пет ст./ без ДДС.

- Помещение с полезна площ от  15.00 кв.м., находящо се на първия етаж от масивна сграда с идентификатор 00093.501.257.1 със застроена площ от 941 кв.м., разположена в ПИ с идентификатор 00093.501.257 по КК и КР на с.Аврен,общ.Крумовград одобрени със заповед РД-19.79/26.10.2009 год. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ от 2811 кв.м., актуван с АПОС № 6393/28.04.2014 год., за стоматологичен кабинет, за срок от 10 години,  с първоначална тръжна  месечна наемна  цена в размер на 20.00 лв. /двадесет лева / без ДДС.

  1. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.
  2. Търговете ще се проведат на 09.10. 2018 год. в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България” № 5, І-ви етаж в следната последователност:

-  За Помещение с полезна площ от  16.00 кв.м., находящо се на третия етаж от масивна триетажна сграда „Младежки клуб – Читалище”, съставляващ УПИ ІІ-ри  в кв. 17 по ПУП на с. Егрек, общ. Крумовград,обл.Кърджали  от    10.00  часа.;

- За Помещение с полезна площ от  15.00 кв.м., находящо се на първия етаж от масивна сграда с идентификатор 00093.501.257.1 със застроена площ от 941 кв.м., разположена в ПИ с идентификатор 00093.501.257 по КК и КР на с.Аврен,общ.Крумовград от    10.30  часа.

  1. Тръжната документация в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) за всеки обект по отделно, се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл. “България” № 16  в  срок до 16.00 ч.  на  08.10.2018 г.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация -Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка IBAN: BG79STSA93003303687912 ,  BIC: STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

  1. 4. Документите за участие се приемат в “Административно обслужване”, ет.1, пл.”България”

№ 16 до 16.00 ч. на  08.10.2018 г.

  1. 5. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 10.2018 г. след закупуване на тръжната документация и предварително съгласуване с общинска администрация.
  2. 6. При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 110.2018 год. на същото място по същото време при същите условия.
  3. 7. Документите за участие в повторния търг се приемат в „Административно обслужване” ет.1, пл.”България”  № 16  до 16.00 ч. на 10.2018 год.
  4. 8. Участниците да носят документ за самоличност.

            Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 71-13, 75-22,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…………………………..

  /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

Изготвил:................

М.Карапавлова, гл.спец. в дирекция „ОС”

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 18 Септември 2018
  • Посещения: 383

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: