Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение за заинтересуваните, че в ДВ. бр.71 от 28.08.2018г. е обнародван одобрен проект приет

                                          ОБЩИНА  КРУМОВГРАД

СЪОБЩАВА

на заинтересуваните, че в ДВ. бр.71 от 28.08.2018г. е обнародван

одобрен проект приет с :

Р Е Ш Е Н И Е  № 601

 от 26 юли 2018г.                                                                                                       

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и  чл.129, ал.1  от ЗУТ,   Общинския съвет – Крумовград реши:

                                                    

Одобрява проекта за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ -  План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ І, кв.98 по плана на гр.Крумовград с В и К и електро схемите към него, с който от УПИ І, кв.98 се обособяват два нови квартала – кв.112 и кв.98

В квартал 112 се обособяват шест урегулирани поземлени имота от І до VІ, отредени за нискоетажно жилищно строителство, както следва:

 • УПИ І-3079, площ 319 кв.м. в устройствена зона „Жм“ с идентификатор 39970.501.3079;
 • УПИ ІІ-3080, площ 492 кв.м. в устройствена зона „Жм“ с идентификатор 39970.501.3080;
 • УПИ ІІІ-3081, площ 463 кв.м. в устройствена зона „Жм“ с идентификатор 39970.501.3081;
 • УПИ ІV-3082, площ 383 кв.м. в устройствена зона „Жм“ с идентификатор 39970.501.3082;
 • УПИ V-3077, площ 492 кв.м. в устройствена зона „Жм“ с идентификатор 39970.501.3077;
 • УПИ VІ-3078, площ 347 кв.м. в устройствена зона „Жм“ с идентификатор 39970.501.3078;

В квартал 98 се обособяват шест урегулирани поземлени имота от ІХ до ХІV, отредени за нискоетажно жилищно строителство, както следва:

 • УПИ ІХ-3086, площ 480кв.м. в устройствена зона „Жм“ с идентификатор 39970.501.3086;
 • УПИ Х-3087, площ 878 кв.м. в устройствена зона „Жм“ с идентификатор 39970.501.3087;
 • УПИ ХІ-3088, площ 885 кв.м. в устройствена зона „Жм“ с идентификатор 39970.501.3088;
 • УПИ ХІІ-3090, площ 809кв.м. в устройствена зона „Жм“ с идентификатор 39970.501.3090;
 • УПИ ХІІІ-3084,площ480 кв.м. в устройствена зона „Жм“ с идентификатор 39970.501.3084;
 • УПИ ХІV-3085, площ 469 кв.м. в устройствена зона „Жм“ с идентификатор 39970.501.3085;

Предвижда се нова улица с осова точка 534 и осова точка 535, както и имот отреден за електропровод.

Параметрите на новото застрояване са посочени в матрицата на поземлените имоти. Графичната част на проекта  за ПУП – ПРЗ,  представлява неразделна част от настоящото решение.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ,  решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез община Крумовград пред Административен съд Кърджали.

                                                                   Председател: М. Байрамали

Тагове: Съобщения

 • Публикувана на 03 Септември 2018
 • Посещения: 447

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: