Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Покана за свикване Общински съвет Крумовград ХХХII -то заседание на 26.07.2018 година (четвъртък) от 10.00 часа в залата на Общински съвет Крумовград

 На основание  чл.23, (4), т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет Крумовград ХХХII -то  заседание на  26.07.2018 година (четвъртък) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния  проекто

 Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д:

 1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за периода от месец януари 2018 година – до края на месец юни 2018 година.

докладва: г-жа Себихан Мехмед – кмет на общината

 1. Отчет за дейността на Общински съвет Крумовград и неговите комисии за периода, обхващащ първото шестмесечие на 2018 г.

докладва: г-н Метин Байрамали – председател на ОбС Крумовград

 1. Предложение за включване на училища от община Крумовград в списъка за средищните училища.

докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Предложение за включване на детски градини от община Крумовград в списъка за средищните детски градини.

докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Предложение за включване на детски градини и училища от община Крумовград в списъка на защитените детски градини и училища.

докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Приемане на механизъм по критерии и показатели за разпределение на средствата за субсидиране на междуселищни пътнически превози в община Крумовград през 2018 година.

докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Информация за актуализирано разпределение на промените по бюджета на община Крумовград за второто тримесечие на 2018 година.

         докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Одобряване на разходите за командировки на кмета на Община Крумовград за първото полугодие на 2018 година.

докладва: г-н Метин Байрамали – председател на ОбС Крумовград

 1. Одобряване разходите за командировки на Председателя на Общински съвет Крумовград за първото полугодие на 2018 година

         докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Актуализация на разчета за капиталовите разходи на община Крумовград за 2018 година.

         докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Предварително съгласие на Общински съвет Крумовград за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 54821.14.13 в землището на с. Орех, Община Крумовград за разширяване границите на урбанизираната територия на с. Орех и включване на същия в строителните граници на с. Орех.

докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Актуализиране на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Крумовград през 2018 година. докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград
 2. Одобряване на изготвената пазарна оценка за учредяване на право на строеж върху недвижим имот- частна общинска собственост и определянето му за начална цена при провеждането на публичен търг.

          докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Даване на съгласие за ползване като временен открит паркинг на част от недвижим имот – частна общинска собственост, на основание чл. 55 от Закона за устройство на територията.

         докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Продажба на недвижим имот – ЧОС

         докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Съгласуване позицията на представителят на община Крумовград на заседание насрочено за 27.07.2018 год. от 13.30 часа на Общото събрание на „Асоциацията по В и К – Кърджали“.

          докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Издаване на запис на заповед от община Крумовград в полза на Министерство на труда и социалната политика, в качеството му на Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г., обезпечаващ авансово плащане по административен договор № BG05M9OP001-2.010-0275-C01 ОТ 23.05.2018 година, по процедура BG05MOP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество “ за проект „Общинско социално предприятие „Социална подкрепа, строителни и ремонтни дейности - Крумовград“

          докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

18.Кандидатстване на община Крумовград по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. с проектно предложение „Повишаване на енергийната ефективност на

сграда на СУ „Васил Левски” гр. Крумовград”

          докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Отдаване под аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд.

         докладва: г-н Метин Байрамали – председател на ОбС Крумовград

                                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

                                           МЕТИН БАЙРАМАЛИ                                                                                   

Тагове: Покани

 • Публикувана на 23 Юли 2018
 • Посещения: 465

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: