Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обява за набиране на потребители на услугата „Домашен помощник”, която ще се предоставя от Общинско социално предприятие „Социална подкрепа, строителни и ремонтни дейности – Крумовград“

Във връзка с изпълнение на проект „Общинско социално предприятие „Социална подкрепа, строителни и ремонтни дейности – Крумовград“, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010-0275-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество", община Крумовград обявява набиране и подбор на потребители на  социалната услуга „Домашен помощник“.

Предоставянето на социалната услуга „Домашен помощник“ е част от предмета на дейност на Общинското социално предприятие в направление „Социална подкрепа на възрастни хора“, която включва:

 • Помощ при оказване на битови услуги – закупуване на хранителни продукти, медикаменти и вещи от първа необходимост, заплащане на електрическа енергия, ВиК и телефонни разходи, данъци и др.
 • Помощ в общуването и осъществяване на социални контакти;
 • Оказване на помощ и съдействие при изготвяне на документи за Дирекция „Социално подпомагане“, Общинска администрация, ТЕЛК и др.
 • Осигуряване на подходяща среда за активни социални контакти.

Назначените домашни помощници към Социалното предприятие ще обслужват минимум двама потребители.

Услугата ще се предоставя на:

 • Самотно живеещи възрастни хора;
 • Хора, които по здравословни причини на са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си;
 • Хора с увреждания;
 • Хора с трудна подвижност;
 • Хора в риск от попадане в институция;
 • Хора, които се нуждаят от помощ в грижа за себе си и дома си.

Основните дейности извършвани от домашния помощник свързани с  подобряване качеството на живот на потребителите са:

 • Поддържащо почистване на обитаваното от лицето помещение;
 • Смяна и пране на постелъчно бельо;
 • Простиране, гладене, сортиране и подреждане на прането;
 • Готвене съобразно здравословното състояние на лицето, сервиране, отсервиране, измиване на посуда и почистване на мястото за хранене;
 • Изхвърляне на отпадъците;
 • Помощ при приготвяне и приемане на храна;
 • Пазаруване – снабдяване с ежедневно необходими продукти и лекарства;
 • Извършване на плащания за битови услуги и др.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • декларация за защита на личните данни /по образец/
 • документ за самоличност (за справка), за дете – удостоверение за раждане (копие);
 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 • медицински протокол на ЛКК (копие);
 • други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
 • удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

 

След подаването на заявленията, в рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите от социални услуги. Процедурата по оценяването се извършва с активното участие на кандидат-потребителя и/или на неговия законен представител, който заявява потребностите си от услуги, както и времето на тяхното предоставяне.

Място и срок за подаване на документи:

 

Документите за ползване на услугата по проекта могат да се подават всеки работен ден от 8:00 ч. до 17.00 ч. в кабинет № 9 на Общинска администрация гр. Крумовград, пл. „България” № 16 в срок до 17.00 ч. на 31.07.2018 г.

Комплект с документи за кандидатстване ще се получават в кабинет № 9 в сградата на Общинска администрация Крумовград.

Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Крумовград  -  https://krumovgrad.bg/.

Списък с одобрените кандидат-потребители  ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация.

-Пакет документи за кандидат-потребители на услугата „Домашен помощник”

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Пакет документи за кадидат-потребители.rar)Пакет документи за кадидат-потребители.rar430 КБ09.07.2018г.
 • Публикувана на 09 Юли 2018
 • Посещения: 998

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: