Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обява за публичен търг с явно наддаване

                          На основание чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА  във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.32, ,ал.1, т.1, чл.90, ал.1 т.3 и чл.94, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет  Крумовград,  Решениe № 563 от Протокол № 31/04.06.2018 год.  на Общински съвет  Крумовград

                                                           

О Б Я В Я В А :

 

 Откривам на основание чл.94 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград, процедура.

            1.Вид на процедурата - Публичен търг с явно наддаване.

2.Предмет на търга: Продажба на недвижими имоти -  частна общинска собственост, представляващи:

                       ПИ с идентификатор 30538.35.123 по КККР на с. Звънарка, одобрени със заповед РД-18-4/02.02.2006 г. на Изпълнителен директор на АК. Последно изменение със заповед: 18-1542/22.02.2018 г. на Началника на СГКК-Кърджали. Площ: 700 /седемстотин/ кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m)  Актуван с АЧОС № 12 069/02.04.2018 г. с пазарна оценка 3 780 /три хиляди седемстотин и осемдесет/ лв. без ДДС .

         3.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.

         4.Търгът ще се проведе на 12.07.2018 год. от 10.00 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.

  1. Тръжната документация за  имота  е в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) и се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

            Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка  IBAN: BG79STSA93003303687912 ,  BIC: STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

  1. Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 11.07.2018 г.
  2. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 19.07.2018 год. от 10.00 часа в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при същите  условия.
  3.   Тръжната документация  за повторния  търг  се заплаща в касата на ОбА и се получава  в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5,ет.2 на ОбА гр. Крумовград, пл. “България” № 16.
  4. Документите за участие  в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на  18.07.2018 г.     
  5. Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 -16.00 ч. до 18.07.2018 г. след закупуване на тръжната документация.
  6. 11. Участниците да носят документ за самоличност.

             Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 71-13, 75-22,  вътрешен – 119 и/или 159.

                                                                                   КМЕТ НА ОБЩИНА:……….…………………..

                                                                                                                                /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 28 Юни 2018
  • Посещения: 454

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: